Zmiana organizacji pracy na uczelni

Zgodnie z zarządzeniem rektora praca zdalna na UMW zostaje przedłużona do 31 maja. Wszelkie formy zajęć dydaktycznych odbywać się będą na uczelni w formie zdalnej do odwołania.

 • Kontakt telefoniczny z Działem Inwestycji i Remontów nie będzie możliwy. Bardzo prosimy o kontakt mailowy. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 691 803 092.
 • Dział Płac - pracownicy pracują w trybie dyżurów - połowa na miejscu, połowa zdalnie. Możliwy jest kontakt poprzez e-mail - sugerowany oraz telefonicznie 71 784 10 41 do 71 784 10 50.
 • Dział Organizacyjno-Prawny pracuje zdalnie. Prosimy o przesyłanie wszelkiej możliwej dokumentacji drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej. Umowy powinny być przesyłane przez kierownika jednostki merytorycznej, a jeżeli sprawą zajmuje się Dział Zamówień Publicznych – przez kierownika tego działu. W treści e-maila należy wskazać, że kierownik akceptuje treść umowy oraz że postępowanie zostało zarejestrowane w Dziale Zamówień Publicznych. Do e-maila należy załączyć: - umowę w wersji edytowalnej wraz ze wszystkimi załącznikami, - skan wniosku o udzielenia zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem źródła finansowania (np. blokadą środków), skan protokołu z wyboru wykonawcy (jeśli dotyczy). Na wniosku o udzielenie zamówienia publicznego lub na protokole z wyboru wymagana jest pieczątka Działu Zamówień Publicznych (dot. umów do 30.000 euro; umowy powyżej tej kwoty proceduje Dział Zamówień Publicznych, więc w przypadku tych umów nie jest wymagana pieczątka DZP), skan pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej druga stronę, jeśli nie jest to osoba wskazana w KRS/CEIDG. Po podpisaniu umowy pracownik Działu Organizacyjno-Prawnego prześle informację do Kierownika jednostki merytorycznej/Działu Zamówień Publicznych o zakończonym procesie obiegu umowy i możliwości odbioru podpisanej umowy. Umowy do rejestracji należy przekazywać za pośrednictwem Kanclelarii Ogólnej. Umowy do procedowania należy przesyłać na adres: umowy@umed.wroc.pl.
 • Dział Marketingu od dnia 01.04.2020 r. działa zdalnie. W razie pytań prosimy o kontakt za posrednctwem maila (marketing@umed.wroc.pl) lub telefonicznie pod numerami: 71 784 11 34 (biuro prasowe, marketing, grafik), 71 784 12 07 (administracja działu) lub bezpośrednio na indywidualne numery służbowe: 691 522 343 (Monika Maziak - kierownik), 885 420 714 (Katarzyna Szulik), 885 420 489 (Anna Tumidajewicz - urlop 10.04.2020).
 • Dział Organizacji Dydaktyki od dnia 27.03.2020 działa wyłącznie zdalnie, służymy pomocą za pośrednictwem maila.
  Adresy e-mail do poszczególnych pracowników dostępne są na stronie - https://www.umed.wroc.pl/dk-pracownicy
 • Kontakt z Sekcją Socjalną odbywa się wyłącznie przez kontakt elektroniczny lub telefoniczny. Wszystkie wnioski proszę przesyłać skanem na adres e-mail: malgorzata.bartusiak@umed.wroc.pl. Ewentualny kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 71 784 13 28.
 • Kancelaria ogólna zmieniła zasady przyjmowania dokumentacji. Teraz wrzucać ją należy do umieszczonej przy pokoju skrzynki
 • Dział Spraw Pracowniczych przechodzi na elektroniczną formę obsługi pracowników. W związku z powyższym, wszelkie zapytania, prośby prosimy kierować na adres e-mail kadry@umed.wroc.pl. Korespondencję w formie papierowej proszę kierować do Kancelarii Ogólnej, dyżurny pracownik działu raz dziennie będzie odbierał korespondencję, a następnie będziemy informować zainteresowane osoby o terminie i sposobie odbioru dokumentów. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy, to jest umowy o pracę, porozumienia zmieniające, oświadczenia itd będą przesyłane e-mailem. Po ich wypełnieniu prosimy o przesłanie ich również e-mail'em (scany, zdjęcia).
  W sprawach bardzo pilnych prosimy kontaktować się na numery:
  Dorota Płuciennik +48 609 614 265
  Joanna Zawadzka +48 662 247 757
 • Dział Organizacji Dydaktyki w okresie 16.03 - 27.03 będzie pełnił dyżury "za zamkniętymi drzwiami" w każdy wtorek i czwartek w godz. 8:00-15:00. W te dni można załatwić sprawy osobiście z dyżurującym pracownikiem. Prosimy ograniczyć wizyty do niezbędnego minimum. W pozostałe dni pracownicy Działu pracują zdalnie. Na wszelkie pytania odpowiadać będą drogą mailową.
 • Dział Spraw Studenckich działa wyłącznie online i służy pomocą w sprawach rekrutacji telefonicznie lub mailowo:
  rekrutacja.dss@umed.wroc.pl
  781 610 045
  781 610 055
  Biuro Rekrutacji cudzoziemców na studia w j. polskim (przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12) pozostaje zamknięte dla osób odwiedzających – do odwołania.
 • Wydawnictwo UMW będzie pełnić dyżury „za zamkniętymi drzwiami” oraz przechodzi na elektroniczną formę obsługi. W związku z powyższym wszelkie zapytania i prośby prosimy kierować na adresy e-mailowe podane na stronie: http://www.wydawnictwo.umed.wroc.pl/pl/pracownicy/ Sprzedaż książek będzie możliwa tylko wysyłkowo. Zamówienia prosimy kierować na adres: agnieszka.weber@umed.wroc.pl lub zofia.gacek@umed.wroc.pl. Korespondencję w formie papierowej prosimy kierować do Kancelarii Ogólnej. Wyznaczony pracownik działu raz dziennie będzie ją odbierał. Nadawców będziemy informować o terminie i sposobie odbioru dokumentów telefonicznie lub e-mailowo. W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny:
  Monika Kolęda: +48 71 784 11 33
  Agnieszka Weber, Zofia Gacek: +48 71 784 11 35
 • Centrum Wspierania Nauki przeszło na elektroniczną formę obsługi spraw. W związku z tym, wszelkie zapytania prosimy kierować pod niżej wskazane adresy mailowe:
  Sekcja Krajowych Projektów Naukowych - skp@umed.wroc.pl
  Sekcja Międzynarodowych Projektów Naukowych - marta.duda-sikula@umed.wroc.pl
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii - citt@umed.wroc.pl
  Korespondencję w formie papierowej prosimy kierować do Kancelarii Ogólnej. W takim przypadku prosimy również o przekazanie na w/w adresy e-mail skanów dokumentów przekazanych drogą tradycyjną do CWN.
 • Dział ds. Systemu POL-on - 16.03-27.03 praca zdalna. https://www.umed.wroc.pl/polon Korespondencję ogólną do działu można kierować na rpo@umed.wroc.pl
  kierownik działu – mgr Iwona Małgorzata Kopeć
  Wnioski o nadanie/aktualizację/zawieszenie uprawnień użytkownikom systemu POL-on UMW przyjmujemy obecnie w formie skan, foto, pdf z wypełnionym zakresem osoby wnioskującej oraz użytkownika. (zał. nr 3a, Zarządzenie Rektora nr 169/XV R/2018)
  Import danych studentów w toku – prowadzi i koordynuje grzegorz.sekita@umed.wroc.pl
  W zakresie sprawozdawczości GUS (S10, S11, S12, Mobilność absolwentów) – utrzymujemy w Uczelni jednostki wiodące z zeszłego roku, w miejsce WLKP - Biuro Szkoły Doktorskiej.
  Formularz do subwencji - koordynacja iwona.kopec@umed.wroc.pl
  EWALUACJA - Zespół Koordynatorów Dyscyplin Naukowych - również praca zdalna
  Wsparcie w zakresie procesu autentykacji kont naukowca PBN_ORCID_POL-on – skany oświadczeń
  ewa.hoffmann-stankiewicz@umed.wroc.pl
  Praca analityczna w zakresie II kryterium ewaluacji, w tym podmioty utworzone przez Uczelnię – korespondencja na joanna.latusek@umed.wroc.pl
  Praca analityczna nad udziałami jednostkowymi – kryterium I ewaluacji; wsparcie w zakresie dostępu do materiałów w zakresie III kryterium ewaluacji – maile: nauki farmaceutyczne joanna.latusek@umed.wroc.pl, nauki medyczne agnieszka.druzbiak@umed.wroc.pl, nauki o zdrowiu ewa.hoffmann-stankiewicz@umed.wroc.pl
 • Dział Współpracy Międzynarodowej pełni dyżury za zamkniętymi drzwiami. Cały czas możliwy jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 • Biuro Karier UMW pracuje obecnie zdanie. Kontakt z pracownikami będzie możliwy za pośrednictwem maili: abk@umed.wroc.pl, justyna.ozga@umed.wroc.pl lub irena.kesminowicz@umed.wroc.pl.
 • Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi w chwili obecnej pracuje w trybie zdalnym. Pracownik Biura, pełniący dyżur, będzie fizycznie obecny w Biurze raz w tygodniu, w każdy wtorek.
  Zachęcamy, aby wszystkie zapytania i sprawy kierować do nas drogą mailową, zarówno na adres hr@umed.wroc.pl, jak i na nasze adresy imienne - odpowiadamy na bieżąco! Kontakt telefoniczny w sprawach pilnych wyłącznie pod nr 71 784 16 88
  Prosimy również, w miarę możliwości, o przesyłanie drogą mailową wszelkich dokumentów dotyczących rekrutacji (np. wniosków o zatrudnienie, opisów stanowisk itp.). Korespondencję w formie papierowej prosimy kierować do Kancelarii Ogólnej, dyżurny pracownik działu raz w tygodniu będzie odbierał korespondencję.
 • Katedra i Zakład Fizjologii działa w trybie zdalnym. Korespondencję ogólną proszę kierować na adres e-mail: wl-9@umed.wroc.pl lub aneta.jajko@umed.wroc.pl Kontakt telefoniczny: Aneta Jajko  + 48 790-600-638