FAQ

 Zarządzenie nr 100/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i innych form kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2 wśród pracowników,
studentów, doktorantów oraz uczestników kursów, studiów podyplomowych i UTW w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. 2020, poz. 85 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz.
374 ze zm. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz. 515) zarządzam, co
następuje:
§ 1
W Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, od dnia 25 maja 2020 r.
zajęcia dydaktyczne są prowadzone na następujących zasadach:
1) Wydział Lekarski i Wydział Lekarsko - Stomatologiczny:
a) zajęcia dla studentów od 1 do 6 roku studiów na kierunku lekarskim i od 1 do 5
roku studiów na kierunku lekarsko – dentystycznym prowadzone są
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do czasu
zrealizowania efektów uczenia się przewidzianych sylabusem przedmiotu, nie
dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 roku. Zaliczenia i egzaminy
przedmiotowe powinny być przeprowadzone w formie zdalnej, z wykorzystaniem
wskazanej w uczelni platformy do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w
formie testowej oraz wskazanej w uczelni platformy do kontaktu synchronicznego
(§ 3);
2) Wydział Farmaceutyczny:
a) zajęcia dla studentów od 1 do 5 roku kierunków farmacja i analityka medyczna
prowadzone są w trybie nauczania na odległość do czasu zrealizowania efektów 
uczenia się przewidzianych sylabusem przedmiotu, nie dłużej jednak niż do dnia
30 września 2020 roku. Zaliczenia i egzaminy przedmiotowe odbywają się
zdalnie z wykorzystaniem wskazanej w uczelni platformy do przeprowadzania
zaliczeń i egzaminów w formie testowej oraz wskazanej w uczelni platformy do
kontaktu synchronicznego (§ 3),
b) należy kontynuować realizację prac magisterskich z wykorzystaniem metod
kształcenia na odległość;
3) Wydział Nauk o Zdrowiu:
a) zajęcia dla studentów od 1 do 3 roku studiów I stopnia i jednolitych studiów
magisterskich oraz 1 i 2 roku studiów II stopnia prowadzone są w trybie
nauczania na odległość, do czasu zrealizowania efektów kształcenia
przewidzianych sylabusem przedmiotu nie dłużej jednak niż do dnia 30 września
2020 roku. Zaliczenia i egzaminy przedmiotowe odbywają się zdalnie
z wykorzystaniem wskazanej w uczelni platformy do przeprowadzania zaliczeń
i egzaminów w formie testowej oraz wskazanej w uczelni platformy do kontaktu
synchronicznego (§ 3);
b) należy kontynuować realizację prac magisterskich z wykorzystaniem metod
kształcenia na odległość.

§ 2
1. Od dnia 25 maja 2020 r. przywraca się możliwość organizacji przez Uczelnię praktyki
zawodowej lub wakacyjnej realizowanej w formie grupowej lub indywidualnej,
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i w instytucjach sektora ochrony
zdrowia, zgodnie z planem studiów na poszczególnych kierunkach.
2. Decyzją Dziekana Wydziału, zaliczenie praktyki zawodowej lub wakacyjnej może odbyć
się na wniosek studenta, po przedłożeniu stosownej dokumentacji poświadczającej:
1) realizację wolontariatu na rzecz podmiotu zaangażowanego w usuwanie skutków
epidemii COVID-19, ze wskazaniem liczby zrealizowanych w ramach wolontariatu
godzin oraz charakteru wykonywanych czynności,
2) pracę zawodową, z wyszczególnieniem czynności zawodowych oraz wskazaniem
okresu zatrudnienia,
3) praktyki zawodowej lub wakacyjnej zrealizowanej indywidualnie wg zasad
obowiązujących w Uczelni.

§ 3
1. Do prowadzenia zaliczeń i egzaminów wymagających formy pisemnej obowiązuje
korzystanie z platformy TestPortal.pl
2. Do prowadzenia zaliczeń i egzaminów wymagających kontaktu synchronicznego
obowiązuje stosowanie platformy Big Blue Button (BBB).

§ 4
Realizacja kształcenia w ramach studiów podyplomowych, kursów podyplomowych, zajęć
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz kształcenia doktorantów, odbywa się do odwołania
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zaliczenia i egzaminy
przedmiotowe odbywają się zdalnie z wykorzystaniem platformy do przeprowadzania
zaliczeń i egzaminów w formie testowej oraz platformy do kontaktu synchronicznego.