Wybory pierwszej Rady Uczelni

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów

W załączniku nr 1 do uchwały nr 2004 Senatu z dnia 27 marca 2019 r. - Wzór oświadczenia lustracyjnego (cz. A i B) dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Część A stronę pierwszą – wypełniają kandydaci, którzy oświadczają, że nie pracowali/ nie pełnili służby ani nie byli współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Część A stronę drugą – wypełniają kandydaci, którzy oświadczają, że pracowali/ pełnili służbę / byli współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

W przypadku wypełnienia ww. oświadczenia o współpracy, kandydaci wypełniają również część B oświadczenia.


Uwaga!

Informujemy, że zgodnie z par. 3 ust. 4 tiret pierwsze Uchwały nr 2004 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni, do zgłoszenia kandydata dołącza się CV kandydata, które powinno być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.


Skład pierwszej Rady Uczelni

Uchwała nr 2012 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członków pierwszej rady Uczelni
Uchwała nr 2027 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego pierwszej rady Uczelni