Wyjazdy zagraniczne


 
Szanowni Państwo,
w związku z zarządzeniem nr 66/XV R/2017 Rektora UMW z 21.06.2017 - na naszej stronie, w części "Wyjazdy zagraniczne - pliki do pobrania" plik "1. Kwestionariusz na wyjazd służbowy za granicę" został zaktualizowany.
Przy zgłaszaniu wyjazdu zagranicznego prosimy o wypełnianie i składanie u nas aktualnych dokumentów, t.j. plików nr. 1. i 2. wraz z informacją o celu wyjazdu. Wpływające dokumenty powinny być podpisane przez osobę wyjeżdżającą i bezpośredniego przełożonego (np. Dziekan Wydziału .... dla wyjazdu Kierownika Katedry)

Z góry dziękujemy

Dział Współpracy Międzynarodowej
 


 
"Procedury składania wniosków i warunki zakupu biletów na wyjazdy zagraniczne"

Informujemy, że BILETY lotnicze, autokarowe i kolejowe na trasach międzynarodowych oraz usługa pośrednictwa wizowego powinny być nabywane w biurze podróży*
TOP PODRÓŻE Sp. z o.o.
www.toptur.pl/
email: biuro@toptur.pl
tel.: +48 91  489 3993, +48 91 43 15 413
infolinia 24h: +48 601 94 99 44
fax: 091 431 0397

Koszt biletu zakupionego u innego kontrahenta nie podlega refundacji.

*podst. pr. : ustawa z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych i umowa UMW/AZ/PN–87/16 obowiązująca w okresie 14.02.2017 – 14.02.2019.
 
Pracownik, którego wyjazd służbowy dotyczy, zwany dalej „wyjeżdżającym”, składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej wypełnione w terminie co najmniej 14 dni roboczych przed wyjazdem dokumenty:

 1. Kwestionariusz na wyjazd służbowy za granicę
 2. Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego
 3. Pismo zapraszające z zagranicy lub informacyjne określające cel, dokładny termin, program i ew. warunki finansowe wyjazdu,
 • jeżeli płatności związane z wyjazdem służbowym mają być dokonywane przelewem bankowym lub kartą płatniczą – wypełniony i podpisany przez wyjeżdżającego formularz „Zlecenie operacji bankowej”.
 • w przypadku pobierania dewiz lub opłacania należności związanych z wyjazdem służbowym przelewem lub kartą płatniczą – dokumenty umożliwiające dopełnienie formalności,

 
Jeżeli warunki wyjazdu określają wcześniejsze terminy płatności, dokumenty, o których mowa powyżej, należy złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed wymaganym pierwszym terminem płatności.
W przypadku niedotrzymania terminu, Uczelnia nie gwarantuje terminowego zatwierdzenia wyjazdu i nie odpowiada za straty wynikające z opóźnienia
 
 
Po uzyskaniu zgody na wyjazd, procedura rezerwacji i zakupu biletów wygląda następująco:

1. Rezerwacja biletów w biurze podróży Top Podróże (połączenie lotnicze musi dotyczyć klasy ekonomicznej):

 • Za pośrednictwem Działu Współpracy Międzynarodowej:

wyjeżdżający przekazuje jednoznaczny ostateczny wybór połączenia lub preferencje dotyczące wyjazdu do Działu Współpracy Międzynarodowej
Kontakt:
aneta.stankowska@umed.wroc.pl tel: 71 784 1686 lub
piotr.mittelstaedt@umed.wroc.pl tel: 71 784 1144

 • Samodzielnie:
  wyjeżdżający dokonuje rezerwacji w biurze podróży Top Podróże.
2. Wykupienie biletów:
 • Za pośrednictwem Działu Współpracy Międzynarodowej:
  po otrzymaniu zgody na wyjazd, Dział Współpracy Międzynarodowej wykupuje w Top Podróże bilet na podstawie wyboru wyjeżdżającego i potwierdzeniu przez niego poprawności danych.
 • Samodzielnie:
  wyjeżdżający może sam zapłacić za bilety w Top Podróże, odbierając fakturę wystawioną na UMW. Następnie może ubiegać się o refundację poniesionych kosztów, jeśli na ten cel będzie zapewnione finansowanie i zgoda w trybie przewidzianym dla wyjazdów zagranicznych.

3. Wnioski wizowe wraz z załącznikami należy składać:

 • Za pośrednictwem Działu Współpracy Międzynarodowej.
 • Bezpośrednio w biurze podróży Top Podróże.

W razie wymogu danego kraju, należy samodzielnie wypełnić wniosek online.
 


Szanowni Państwo,

w związku ze stanowiskiem NSA wyrażonym w wyroku z dnia 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 910/14, zwolnienie w ustawie o PIT obejmuje wyłącznie wydatki związane z przemieszczaniem się a wydatki o innym charakterze np. opłaty za wstęp na targi, konferencje i inne wydarzenia nie są nim objęte.
 
Zgodnie z powyższym, za niezbędne wydatki związane z podróżą nie będą uznane zwroty kosztów opłat rejestracyjnych na konferencję osób niebędących pracownikami UMW (nawet w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej), a w związku z tym będą one obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
W przypadku zamiaru finansowania kosztów wyjazdu osoby niebędącej pracownikiem (w tym studenta, także studiów doktoranckich) prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej, tel.: +4871 784 1686, +4871 784 1144


 
Szanowni Państwo,
w związku ze zmianami w zarządzeniu 38/XIV R/2009 dotyczącym wyjazdów zagranicznych, na naszej stronie zostały zamieszczone 7.11.2016 zmienione formularze – załączniki do zarządzenia. Znajdują się na stronie http://www.umed.wroc.pl/wm-do-pobrania lub Nauka → Dział Współpracy Międzynarodowej → Wyjazdy zagraniczne → Do pobrania
Dostosowane są do aktualnej struktury UMW.
Proszę o korzystanie wyłącznie z nowych kwestionariuszy. Stare wersje będą zwracane.
 
Dział Współpracy Międzynarodowej
 
Zasady realizacji wyjazdów służbowych za granicę na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.