Ustawa 2.0

Statut do konsultacji

Szanowni Państwo,
przekazujemy dziś do konsultacji tekst Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wprowadzającego naszą Uczelnię w rzeczywistość Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 28 lipca 2018 roku, zwanej potocznie Ustawą 2.0.

Dwie, fundamentalne z naszego punktu widzenia, kwestie chcielibyśmy podkreślić na wstępie. Prace nad kluczowym dla naszej organizacji aktem prawnym prowadzone były zespołowo. Ich głównym celem zaś było takie przygotowanie naszej Alma Mater do wprowadzonych zmian, by umożliwić jej rozwój i jak najlepsze wykorzystanie pojawiających się wraz z nową ustawą możliwości. Szukaliśmy rozwiązań długofalowych, które pozwolą UMW osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, dydaktyce, działalności klinicznej i organizacyjnej. Szanując, zapisaną w Ustawie 2.0., władzę rektora, zaproponowaliśmy rozwiązania włączające społeczność w podejmowane decyzje i dokonywane wybory. W naszym odczuciu konieczny był tu mądry kompromis, który – w toku licznych spotkań, dyskusji, podnoszenia i podważania różnego rodzaju argumentów – naszym zdaniem osiągnęliśmy.

Mówiąc o pracach zespołów, nie można pominąć kluczowej roli Koordynator zespołu radców prawnych UMW, mecenas Anny Oleńskiej. Była ona osobą spajającą działania, nadającą im kształt i spójność prawną. Silnym wsparciem służyli jej też pozostali radcy oraz pracownicy Działu Organizacyjno-Prawnego, pod kierownictwem mgr Aleksandry Orzechowskiej. Ogromne podziękowania należą się także Pani Marii Kisielnickiej, która zechciała podzielić się z zespołami swoim bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu regulaminów i przeprowadzaniu procedury wyborów na naszej uczelni.

Nad treścią poszczególnych zapisów pracowały 3 zespoły:

Zespół ds. nowego statutu uczelni w zakresie nauki w składzie:
prof. dr hab. Piotr Ponikowski - przewodniczący
prof. dr hab. Ewa Jankowska WNoZ
dr hab. Mirosław Banasik WLKP
dr hab. Błażej Misiak WL
dr Maciej Dobrzyński WL-S
dr Artur Owczarek WFzOAM
mec. Anna Oleńska
mec. Adriana Wróblewska
mgr Urszula Kotarska
mgr inż. Agnieszka Skotarczyk
MBA, Marta Duda-Sikuła

Zespół ds. nowego statutu uczelni w zakresie dydaktyki w składzie:
prof. Piotr Dzięgiel – przewodniczący
prof. Joanna Rosińczuk WNoZ
dr. hab. Adrian Doroszko WL
dr hab. Michał Sarul WL-S
dr hab. Małgorzata Inglot WLKP
dr Piotr Świątek WFzOAM
dr Piotr Karniej WNoZ
lek. Kamil Cebulski
mec. Anna Oleńska
mec. Tomasz Konopa
Dodatkowo zapraszani goście
prof. Tomasz Wróbel
mec. Krzysztof Żmudziński
mgr Urszula Kotarska
mgr Marek Chudy
mgr Magdalena Różyc

Rektorski zespół ds. nowego statutu, któremu przewodniczyli kolejno: prof. Marek Ziętek, prof. Halina Grajeta, prof. Piotr Ponikowski, w składzie:
dr hab. Mieszko Więckiewicz WL-S
dr hab. Marcin Protasiewicz WLKP
dr hab. Tomasz Jurek, prof. nadzw., WL
dr Marcin Mączyński WFzOAM
mec. Anna Oleńska
mgr Marek Chudy

Przekazując Statut UMW do konsultacji prosimy o merytoryczne poprawki, które zgłaszać można za pośrednictwem przygotowanego w tym celu formularza elektronicznego.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Ostateczną wersję dokumentu przekażemy do decyzji Senatowi UMW.

Uwagi przesyłać można w terminie do 10 kwietnia 2019 roku.

Uchwalenie nowego Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu to ważny krok dla naszej społeczności. Jesteśmy przekonani, że za jego przyjęciem przemawiać będą poczucie odpowiedzialności i troska o rozwój naszej wspólnoty. Takie właśnie założenia przyświecały jego twórcom.

W imieniu zespołów prof. dr hab. Marek Ziętek, Rektor UMW