Wypoczynek wakacyjny

Uprzejmie informuję, iż w 2017 roku sposób naliczenia kwotowych dopłat do wypoczynku letniego jak również kwoty dopłat nie ulegają zmianie.
 
Ulgowe odpłatności za skierowania na wypoczynek jak i częściowe refundacje pełnopłatnie zakupionego wypoczynku zostają zastąpione gotówkową formą dopłat bez potrzeby dostarczania imiennych faktur potwierdzających ich zakup.
 
Jedynie pracownicy posiadający  na utrzymaniu dzieci mogą aplikować o uzyskanie zwiększonej dopłaty  na dzieci przedstawiając:

  • faktury za uczestnictwo dzieci w wieku od 6 do 18 lat w zorganizowanych koloniach i obozach, umożliwiając dokonanie wypłaty dodatku  bez potrącenia podatku dochodowego od należnej kwoty dopłaty,
  • dowody wniesienia opłaty za opiekę przedszkolną dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat wraz z umową z podmiotem świadczącym opiekę, umożliwiając dokonanie wypłaty dodatku  bez potrącenia podatku dochodowego od zwiększanej o 15%  należnej kwoty dopłaty na dziecko.

 
Warunkiem koniecznym do uzyskania zwiększonego dodatku na dziecko w wieku przedszkolnym jest przedstawienie dowodów wniesienia na konto podmiotu świadczącego opiekę przedszkolną w kwocie nie niższej niż wysokość  dodatku na dziecko.
 
Uprawnienie do naliczenia dopłat do wypoczynku urlopowego nabywają pracownicy zatrudnieni w Uczelni co najmniej do 1.01.2017 roku.
 
Pracownicy odchodzący w 2017 roku na emeryturę lub rentę, bez względu na datę rozwiązania umowy o pracę, uprawnieni są do wnioskowania o przyznanie dopłat do wypoczynku w kwotach i terminach przewidzianych dla pracowników.
 
Kwoty dopłat do wypoczynku urlopowego uzależnione są od dochodu brutto na członka rodziny  i wynoszą dla pracowników od 500 do 1200 zł.
 
Wysokość dopłaty do wypoczynku wakacyjnego dzieci pracownika wynosi 50% kwoty należnej pracownikowi.
 
Dopłaty do wypoczynku przyznawane będą w oparciu o wniosek pracownika, w którym określić należy średni miesięczny dochód brutto na osobę za 2016 rok oraz wybrać formę dopłaty dla dzieci.
 
Wniosek o dopłatę do wypoczynku wakacyjnego opatrzony nr identyfikacyjnym jednostki organizacyjnej, który należy złożyć w Sekcji Socjalnej w terminie do  10 maja br. został rozesłany na jednostki  w wersji papierowej.
 
Wypłatę ekwiwalentów na organizację wypoczynku we własnym zakresie planujemy na pierwszą połowę lipca.