Wypoczynek wakacyjny

Uprzejmie informuję, iż w 2020 roku sposób naliczenia kwotowych dopłat do wypoczynku letniego jak również kwoty dopłat nie ulegają zmianie.

Ulgowe odpłatności za skierowania na wypoczynek jak i częściowe refundacje pełnopłatnie zakupionego wypoczynku zostają zastąpione gotówkową formą dopłat bez potrzeby dostarczania imiennych faktur potwierdzających ich zakup.

Jedynie pracownicy posiadający na utrzymaniu dzieci mogą aplikować o uzyskanie zwiększonej dopłaty na dzieci przedstawiając :

  • faktury za uczestnictwo dzieci w wieku od 6 do 18 lat w zorganizowanych koloniach i obozach, umożliwiając dokonanie wypłaty dodatku bez potrącenia podatku dochodowego od należnej kwoty dopłaty,
  • dowody wniesienia opłaty za opiekę przedszkolną za rok 2019 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat wraz z umową z podmiotem świadczącym opiekę, umożliwiając dokonanie wypłaty dodatku bez potrącenia podatku dochodowego od zwiększanej o 15% należnej kwoty dopłaty na dziecko.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwiększonego dodatku na dziecko w wieku przedszkolnym jest przedstawienie dowodów wniesienia na konto podmiotu świadczącego opiekę przedszkolną w kwocie nie niższej niż wysokość dodatku na dziecko.

Uprawnienie do naliczenia dopłat do wypoczynku urlopowego nabywają pracownicy zatrudnieni w Uczelni co najmniej do 1.01.2020 roku.

Pracownicy odchodzący w 2020 roku na emeryturę lub rentę, bez względu na datę rozwiązania umowy o pracę, uprawnieni są do wnioskowania o przyznanie dopłat do wypoczynku w kwotach i terminach przewidzianych dla pracowników.

Kwoty dopłat do wypoczynku urlopowego uzależnione są od dochodu brutto na członka rodziny i wynoszą dla pracowników od 700 do 1300 zł.

Wysokość dopłaty do wypoczynku wakacyjnego dzieci pracownika wynosi 50% kwoty należnej pracownikowi.

Dopłaty do wypoczynku przyznawane będą w oparciu o wniosek pracownika, w którym określić należy średni miesięczny dochód brutto na osobę za 2019 rok oraz wybrać formę dopłaty dla dzieci.
 

Wniosek o wczasy pod gruszą 2020 dostępny jest pod linkiem:
https://www.formularze.umed.wroc.pl/wypoczynek-wakacyjny/
 

Aby pobrać wniosek o wczasy pod gruszą proszę się zalogować używając loginu i hasła tak jak do poczty pracowniczej.

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

  • wypełnić edytowalny plik PDF, wydrukować, podpisać go ręcznie, zeskanować lub zrobić zdjęcie i taki dokument należy przesłać wyłącznie ze swojej poczty pracowniczej na adres socjalny@umed.wroc.pl
  • Gdy ktoś nie posiada drukarki może wypełnić edytowalny plik PDF, zapisać go w komputerze i przesłać go wyłącznie ze swojej poczty pracowniczej na adres socjalny@umed.wroc.pl a w późniejszym terminie dostarczyć go do Sekcji Socjalnej z oryginalnym podpisem.

W wyjątkowej sytuacji można też wydrukować wniosek, wypełnić go ręcznie i przesłać przez Kancelarię Ogólną lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Dział Spraw Pracowniczych
ul. Marcinkowskiego 2-6,
50-368 Wrocław

z dopiskiem Sekcja Socjalna pok. 113, 4 piętro

 

Wnioski należy składać najpóźniej do 31 maja 2020 r.

Planowany termin wypłaty wczasów pod gruszą to pierwsza połowa lipca.

 

Osoby, które będą ubiegać się o:

  • Refundację zorganizowanego obozu/kolonii dziecka do 18 r.ż. winni przesłać skanem fakturę za obóz/kolonię dziecka na adres socjalny@umed.wroc.pl

Faktura winna zawierać następujące informacje:

- obóz / kolonia
- imię i nazwisko dziecka
- termin obozu/kolonii
- miejscowość

Faktura winna być wystawiona na pracownika Uczelni

  • Zwiększoną refundację dopłaty do dzieci w wieku żłobkowo-przedszkolnym winni przesłać skanem zaświadczenie lub umowę z placówką oraz potwierdzenia dokonania opłaty za rok 2019/2020

 

Wypłata w/w refundacji odbywać się będzie po przesłaniu wymaganych dokumentów