Wypoczynek wakacyjny

Uprzejmie informuję, iż w 2019 roku sposób naliczenia kwotowych dopłat do wypoczynku letniego jak również kwoty dopłat nie ulegają zmianie.
Ulgowe odpłatności za skierowania na wypoczynek jak i częściowe refundacje pełnopłatnie zakupionego wypoczynku zostają zastąpione gotówkową formą dopłat bez potrzeby dostarczania imiennych faktur potwierdzających ich zakup.
Jedynie pracownicy posiadający na utrzymaniu dzieci mogą aplikować o uzyskanie zwiększonej dopłaty na dzieci przedstawiając :
faktury za uczestnictwo dzieci w wieku od 6 do 18 lat w zorganizowanych koloniach i obozach, umożliwiając dokonanie wypłaty dodatku bez potrącenia podatku dochodowego od należnej kwoty dopłaty,
dowody wniesienia opłaty za opiekę przedszkolną za rok 2019 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat wraz z umową z podmiotem świadczącym opiekę, umożliwiając dokonanie wypłaty dodatku bez potrącenia podatku dochodowego od zwiększanej o 15% należnej kwoty dopłaty na dziecko.
Warunkiem koniecznym do uzyskania zwiększonego dodatku na dziecko w wieku przedszkolnym jest przedstawienie dowodów wniesienia na konto podmiotu świadczącego opiekę przedszkolną w kwocie nie niższej niż wysokość dodatku na dziecko.
Uprawnienie do naliczenia dopłat do wypoczynku urlopowego nabywają pracownicy zatrudnieni w Uczelni co najmniej do 1.01.2019 roku.
Pracownicy odchodzący w 2019 roku na emeryturę lub rentę, bez względu na datę rozwiązania umowy o pracę, uprawnieni są do wnioskowania o przyznanie dopłat do wypoczynku w kwotach i terminach przewidzianych dla pracowników.
Kwoty dopłat do wypoczynku urlopowego uzależnione są od dochodu brutto na członka rodziny i wynoszą dla pracowników od 700 do 1300 zł.
Wysokość dopłaty do wypoczynku wakacyjnego dzieci pracownika wynosi 50% kwoty należnej pracownikowi.
Dopłaty do wypoczynku przyznawane będą w oparciu o wniosek pracownika, w którym określić należy średni miesięczny dochód brutto na osobę za 2018 rok oraz wybrać formę dopłaty dla dzieci.
Wniosek o dopłatę do wypoczynku wakacyjnego opatrzony nr identyfikacyjnym jednostki organizacyjnej został rozesłany na jednostki. Wniosek  należy złożyć w Sekcji Socjalnej w terminie do 9 maja br.
Wnioski złożone po upływie terminu będą rozpatrywane w późniejszym terminie.

Wypłatę ekwiwalentów na organizację wypoczynku we własnym zakresie planujemy na pierwszą połowę lipca.