Postępowanie o nadanie tytułu profesora (Archiwum WL)

Wydział Lekarski posiada uprawnienia do nadawania tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych.
 
Wykaz aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1789)
 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1789)
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r. poz. 261)
 5. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora UMW nr 69/XV R/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego.
 6. Uchwała Rady Wydziału Lekarskiego 232/06/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. ws. zatwierdzenia kryteriów wszczęcia przewodu habilitacyjnego oraz wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora
 7. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Opublikowano wykaz czasopism naukowych na 2016 rok wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule. W części A znajduje się 11271 pozycji, w części B – 2209 pozycji, w części C zaś – 4111 pozycji.
  Pliki do pobrania:
 8. Formularze:
  1. Zgłoszenie wniosku o nadanie tytułu naukowego:
   1. Wniosek do Dziekana WL o nadanie tytułu naukowego profesora (zał. 1 do zarządzenia
    nr 69/XV R/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 r.)
   2. Analiza dorobku naukowego
    • Wykaz osiągnięć w pracy naukowej (zał. 2a do zarządzenia nr 48/XV/2014 Rektora UMW z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie sporządzania analizy bibliometrycznej w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora) –1 oryginał + 6 kserokopii
    • Analiza bibliometryczna publikacji (zał. 2b do zarządzenia nr 48/XV/2014 Rektora UMW z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie sporządzania analizy bibliometrycznej w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora) - 1 oryginał + 6 kserokopii
   3. Autoreferat w języku polskim i angielskim , przedstawiający:
    1. osiągnięcia naukowe,
    2. osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informację o zakończonych nadaniem stopnia przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których uczestniczy w charakterze promotora, oraz sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich,
    3. działalność popularyzującą naukę Autoreferat (tabele pomocnicze: Tab.1, Tab.2, Tab.3) - 7 oryginalnie podpisanych dokumentów
   4. Ankieta oceny osiągnięć naukowych kandydata do tytułu profesora (po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego) sporządzona według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - 7 oryginalnie podpisanych dokumentów
   5. Kserokopie dokumentów osobowych poświadczonych przez jednostkę organizacyjną:
    • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów – 6 kserokopii
    • Kserokopia dyplomu doktora – 6 kserokopii
    • Kserokopia dyplomu doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego – 6 kserokopii
    • Kserokopia dowodu osobistego ( lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość -
     6 kserokopii
   6. Dokumenty wymienione w punktach 2, 3, 4 składa się w formie elektronicznej (na płycie CD) i papierowej, pozostałe w formie papierowej.
  2. Poparcie wniosku przez RWL o nadanie tytułu naukowego:
   1. skrócony wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych -
    3 oryginalnie podpisane dokumenty
   2. wniosek opisowy o nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu naukowego profesora - 3 oryginalnie podpisane dokumenty
   3. Kwestionariusz osobowy Kandydata z fotografią – 3 oryginalnie podpisane dokumenty

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki stanowi:

Art. 26. 1. Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a, oraz:
1) posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;
2) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
3)  posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej:

a) raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia oraz
b) raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz
c) dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym.

 
 
Procedura postępowania o nadanie tytułu profesora – zob. prezentację