Postępowanie habilitacyjne (Archiwum WL)

Wydział Lekarski posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinach medycyna i biologia medyczna.

Wykaz aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1789)
 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1789)
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r. poz. 261)
 5. Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 196 poz. 1165).
 6. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora UMW nr 69/XV R/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego
 7. Uchwała Rady Wydziału Lekarskiego 232/06/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. ws. zatwierdzenia kryteriów wszczęcia przewodu habilitacyjnego oraz wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora
 8. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Opublikowano wykaz czasopism naukowych na 2016 rok wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule. W części A znajduje się 11271 pozycji, w części B – 2209 pozycji, w części C zaś – 4111 pozycji.
  Pliki do pobrania:
 9. Formularze
 1. wymagania dokumentacyjne wniosku habilitycyjnego (załącznik):
 2. analiza dorobku naukowego
  • Wykaz osiągnięć w pracy naukowej (zał. 1a/I lub zał. 1a/II zarządzenia nr 48/XV/2014 Rektora UMW z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie sporządzania analizy bibliometrycznej w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora)
  • Analiza bibliometryczna publikacji (zał. 1b zarządzenia nr 48/XV/2014 Rektora UMW z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie sporządzania analizy bibliometrycznej w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora) (wg Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów)
 3. wzór autoreferatu (załącznik)
 4. wzór wykazu opublikowanych prac (załącznik)
 5. wzór oświadczenia współautora (załącznik)
 6. wzór wniosku do CK (załącznik PDF) (załącznik WORD)

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki stanowi:
Art. 16 1. Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną

 1. Osiągnięcie, o którym mowa w ust.1, może stanowić:
 1. Dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo cykl publikacji powiązanych tematycznie.

Procedura postępowania habilitacyjnego – zob. prezentację