Tytuł projektu:   „Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.”


PROJEKT ZAKOŃCZONY
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 
Priorytet VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku
Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
Beneficjent: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Całkowita wartość projektu: 5.720.347,20 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 838 851,92 PLN (70% kosztów kwalifikowanych)
Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu nastąpiło w czerwcu 2010 r. (podpisano wówczas pierwszą umowę na dostawę sprzętu stomatologicznego).
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu planowane jest na 30.05.2014 r., natomiast zakończenie finansowe na 30.06.2014 r.

Zakres projektu:

Realizacja projektu obejmuje zakup nowoczesnego sprzętu  naukowo – dydaktycznego stanowiącego wyposażenie sal klinicznych i fantomowych oraz pracowni i laboratoriów poszczególnych jednostek Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:
  • Katedry Protetyki Stomatologicznej
  • Katedry Chirurgii Stomatologicznej
  • Katedry Periodontologii
  • Katedry Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
  • Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji.
W zakres projektu wchodzi ponadto zakup zestawów komputerowych do biblioteki wydziałowej oraz sal klinicznych.
Głównym celem projektu jest poprawa warunków infrastrukturalnych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uczelni oraz podniesienie jakości kształcenia.

Postępy realizacji projektu: PROJEKT ZAKOŃCZONY POD WZGLĘDEM RZECZOWYM I FINANSOWYM

 

OSOBY DO KONTAKTÓW:

Ewa Szczepańczyk (Ginalska)
Urszula Jurgowska
 
DANE KONTAKTOWE:

Dział ds. Projektów Europejskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław
tel.: (71) 784 17 97
fax.: (71) 784 17 99
e-mail: ewa.szczepanczyk@umed.wroc.pl
e-mail: urszula.jurgowska@umed.wroc.pl

GALERIA ZDJĘĆ INWESTYCJI - prezentacja wyposażenia zakupionego w ramach realizacji projektu

Źródło: materiały własne Działu ds. Projektów Europejskich