"Program rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
wartość projektu PLN - 9.847.716,10
wkład własny PLN - 0,00
wysokość dofinansowania ze środków PO KL:
PLN - 9.847.716,10
Okres realizacji: 01.08.2008 - 30.12.2011

07.10.2008 - podpisana została umowa o dofinansowanie projektu

Projekt obejmuje:
· Staże i stypendia dla doktorantów i postdoców,
· Organizację studiów podyplomowych "Analityka medyczna",
· Organizację kursu e-learningowego "Postępy w stomatologii",
· Utworzenie Akademickiego Biura Karier,
· Szkolenia dla kadry akademickiej.