"Dom Śląskiego Aptekarza"
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet VI. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura")
Działane 6.4 Turystyka Kulturowa

Beneficjent: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wartość projektu: 6.588.579,40 PLN
 
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 4.607.095,08 PLN (70% wartości kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny: 1.974.469,32 PLN (30% wartości kosztów kwalifikowanych)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu nastąpiło 10.06.2010 r. (podpisano wtedy umowę z Głównym Wykonawcą).
Zakończenie rzeczowe projektu, czyli zakończenie robót budowlanych i konserwatorskich planowane jest na 30.06.2011 r.
Zakończenie finansowe projektu ma nastąpić do 30.09.2011 r.
 

ZAKRES PROJEKTU
 
 
Projekt pn. „Dom Śląskiego Aptekarza” polegał na rewitalizacji wewnętrznej tkanki architektonicznej zabytkowej kamienicy zlokalizowanej na ul. Kurzy Targ 4 we Wrocławiu. Kamienica, która poddana została rewitalizacji to budynek pochodzący z II połowy XIII wieku (wymieniony w księgach podatkowych miasta Wrocławia w 1286 roku). Jest to jedyny w Polsce zachowany obiekt architektoniczny o charakterze renesansowo – klasycystycznym, będący od mementu swojego powstania aż do 1950 roku apteką i mieszkaniem aptekarza. Jest to jeden z najstarszych w Europie oryginalnych obiektów architektonicznych, pełniących funkcję użytkową związaną z historią farmacji. Jest to cenny obiekt architektoniczny i historyczny świadczący o kilkusetletniej tradycji aptekarstwa śląskiego, sięgającego czasów piastowskich, stanowiącej wzór dla aptekarstwa polskiego. Będzie służył on przede wszystkim celom muzealnym, dydaktycznym (sale seminaryjne) i naukowym (Zakład Nauk Humanistycznych Wydziału Farmaceutycznego).

Prace rewitalizacyjne kamienicy na ul. Kurzym Targu 4 były prowadzone wewnątrz budynku, doprowadziły do przywrócenia w dużej mierze pierwotnego wyglądu pomieszczeń wraz ich adaptacją architektoniczną dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, niwelacja progów, wyrównanie poziomów, winda). Przedsięwzięcie doprowadziło również do przystosowania wskazanego budynku do celów prowadzenia szeroko pojętego muzeum aptekarstwa i farmacji.

BIEŻĄCE ZAAWANSOWANIE PROJEKTU

Wszystkie prace budowlane zostały zakończone. Nastąpiło rzeczowe zakończenie projektu.

FIRMY PROWADZĄCE DZIAŁANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Inżynierem Kontraktu/Inwestorem Zastępczym w ramach projektu jest firma Frili Project Management sp. z o. o. (ul. Spółdzielcza 2a, 64-100 Leszno).
Głównym Wykonawcą prac projektowych i robót budowlano – konserwatorskich jest z kolei Przedsiębiorstwo Budowlane INTER – SYSTEM Sp. z o. o. (ul. Dmowskiego 17 b, 50-203 Wrocław).

ZDJĘCIA OBIEKTU PODDAWANEGO REWITALIZACJI ORAZ DOKUMENTACJA POSTĘPU PRAC

 

 

Zdjęcie 1. Widok zabytkowej kamienicy przy ul. Kurzy Targ 4 od strony DH Feniks -1
FORMIND W.Domanik M.Leśnik s.c.


Zdjęcie 2. Widok zabytkowej kamienicy przy ul. Kurzy Targ 4 od strony DH Feniks -2
FORMIND W.Domanik M.Leśnik s.c.

Zdjęcie 3. Odrestaurowane freski przy głównym wejściu
FORMIND W.Domanik M.Leśnik s.c.

 


Zdjęcie 4. Odrestaurowane pomieszczenia i zdobienia - 1
FORMIND W.Domanik M.Leśnik s.c.

 


Zdjęcie 5.  

FORMIND W.Domanik M.Leśnik s.c.
 

Zdjęcie 6. Przeszklona klatka schodowa 
FORMIND W.Domanik M.Leśnik s.c.

Zdjęcie 7. Przeszklone patio
FORMIND W.Domanik M.Leśnik s.c.