Budowa i Wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XIII: Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego
Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

 

 
Beneficjent: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wartość projektu: 101.007.442,45 PLN
Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa: 88.256.165,18 PLN
Wkład własny na pokrycie kosztów niekwalifikowanych: 12.751.277,27 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU - okres kwalifikowalności wydatków: 01.10.2007 r. - 30.06.2015 r.


Osoby do kontaktu:
Urszula Jurgowska
tel.: 71 784 17 97
faks: 71 784 17 99
Ewa Szczepańczyk
tel.: 71 784 17 98
faks: 71 784 17 99

UROCZYSTE OTWARCIE OBIEKTÓW WYBUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

Dnia 26 kwietnia 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie obiektu Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wybudowanego dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - materiał prasowy z uroczystości...
Galeria zdjęć z uroczystości...

KAMIENIE MILOWE PROJEKTU: 

październik 2007 r. - opracowano dokumentację aplikacyjną oraz Raport Oddziaływania na Środowisko

6 czerwiec 2008 r. - podpisano umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego (pre-umowa) 

październik 2008 r. - podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu konsorcjum firm:
 

- Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, - Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o., 
- Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o.
 
grudzień 2008 r. - złożono dokumentację aplikacyjną projektu

styczeń 2009 r. - podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych i budowlanych - Firmą Budimex S.A.

grudzień 2009 r. - uzyskano pozwolenie na budowę dla obiektów objętych przedmiotowym projektem

28.01.2010 r. - nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy prac budowlanych

26.02.2010 r. - podpisano umowę o dofinansowanie projektu

01.07.2010 r. - wmurowano kamień węgielny pod budowę Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu

30.09.2011 r.  - uzyskano decyzję nr 2709/11 o pozwoleniu na użytkowanie obiektów Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego

31.12.2011 r. - 20.01.2012 r. - nastąpiło końcowe rozliczenie finansowe z wykonawcą prac budowlanych i projektowych, firmą Budimex S.A.

wrzesień 2012 r. - rozpoczęto dostawy wyposażenia laboratoryjnego oraz urządzeń sieciowych

26.04.2013 r. - uroczystość oficjalnego otwarcia obiektów Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego - materiał prasowy

maj 2013 r. - rozpoczęto etap wyposażania obiektu w specjalistyczną aparaturę naukowo-dydaktyczną, ICT oraz meble niezbędne do celów dydaktycznych

czerwiec 2015 r. - zakończono etap wyposażania obiektu, projekt został zakończony rzeczowo i finansowo

CEL PROJEKTU

Nadrzędnym celem realizacji projektu polegającego na budowie i wyposażeniu Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest:

- rozwój wysokiej klasy ośrodka akademickiego jakim jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, w którym kształci się specjalistów z całej Polski w zakresie nowoczesnych technologii w medycynie i farmacji
- podniesienie jakości kształcenia farmaceutów poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych na uczelni.

Przedmiotowy projekt przyczynia się do realizacji następujących celów niemierzalnych: 
 

- poprawa jakości kształcenia studentów Wydziału Farmaceutycznego poprzez korzystanie z nowoczesnej infrastruktury dydaktyczno-badawczo-naukowej,
- podniesienie kwalifikacji absolwentów poprzez szerszą i praktyczną realizację programów dydaktycznych, 
- umożliwienie prowadzenia rzetelnych badań i testów laboratoryjnych, 
- podniesienie kwalifikacji kadry farmaceutycznej, 
- wykorzystanie aktywności środowisk naukowych Wydziału Farmaceutycznego i ich potencjału naukowego i intelektualnego dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
- dostosowanie kształcenia wyższego do potrzeb rynku pracy w kraju, 
- przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji dostępu do edukacji na poziomie wyższym osobom niepełnosprawnym dzięki  dostosowaniu budowanej infrastruktury dla potrzeb tej grupy osób, 
- stworzenie warunków szerokiego współdziałania Uczelni w różnych programach i projektach naukowo-badawczych poprzez budowę infrastruktury o nowoczesnym standardzie,

- umocnienie pozycji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu poprzez możliwość organizowania konferencji, sympozjów i seminariów z branży farmaceutycznej.

Oprócz celów niemierzalnych w projekcie można wskazać następujące cele mierzalne:
- wybudowanie 5 nowych obiektów Wydziału Farmaceutycznego,
- wzrost liczby studentów na Wydziale Farmaceutycznym,
- wzrost liczby pracowników naukowych,
- wzrost liczby godzin prowadzonych na Wydziale zajęć,
- wzrost produktywności badań,
- zwiększenie oszczędności czasu wynikające ze zmniejszenia zaangażowania czasu na przemieszczanie się pracowników.

 

ZAKRES PROJEKTU

Projekt polega na budowie i wyposażeniu 5 budynków (A, B, C, D, budynek "ST") Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  Budynki „A”, "B" i "C" przeznaczone są na cele dydaktyczne i naukowe, budynek „D” zawiera magazyn odczynników chemicznych, surowców i innych materiałów i wraz z budynkiem „ST” ma charakter pomocniczy.

                                                                                                                                            
W ramach wyposażenia zakupiono sprzęt na łączną kwotę 28 962 277,95 PLN, w tym:

- nowoczesna aparatura naukowo-dydaktyczna na kwotę 11 376 746,39 PLN, m.in:  fluorymetr,  zestaw do chromatografii gazowej, mineralizator mikrofalowy, chromatograf gazowy, tabletkarki, granulator, fluizydator, dyfraktometr rentgenowski, skaningowy kalorymetr, spektrometr, cytofluorymetr przepływowy, izotermiczny kalorymetr do miareczkowania itd.,

- sprzęt informatyczny (infrastruktura ICT) na kwotę  1.833.259,81 zł., m.in. serwery zapewniające wraz z okablowaniem światłowodowym stabilny dostęp do Internetu, komputery z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, systemy audiowizualne do sal seminaryjnych, urządzenia wielofunkcyjne wraz z systemem monitoringu i kontroli dostępu, oprogramowanie sterujące obsługą sieci Internet i Intranet, terminalami i systemem kontroli obecności i dostępu z wykorzystaniem legitymacji studenckiej,

- meble laboratoryjne, dydaktyczne i biurowe na kwotę 15 752 271,75 PLN.

WIZUALIZACJA ARCHITEKTONICZNA NOWYCH OBIEKTÓW FARMACJI BUDOWANYCH W RAMACH W/W PROJEKTU:
(Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski & Sadowska)


Poniżej prezentowane są zdjęcia z zewnątrz obiektów Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Budynek D Zintegrowanego Centrum - magazyn.odczynników i pracownia NMR
(fotografia: Rafał Ilow)


Widok na główne wejście - budynek C i częściowo A
(fotografia: Rafał Ilow)


Widok na budynki B i A
(fotografia: Rafał Ilow)

 Widok z lotniska helikopterów szpitala na bud. A i B Zintegrowanego Centrum
(fotografia: Rafał Ilow)
Poniżej prezentowane są zdjęcia z wnętrz i wyposażenia obiektów Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego
 

Apteka Ćwiczeniowa - sala opieki farmaceutycznej
(fotografia: Rafał Ilow)

Sala laboratoryjna - na zdjęciu meble zakupione w ramach projektu, a sprzęt pochodzący ze starej bazy Wydziału
(fotografia: Rafał Ilow)


Sala laboratoryjna z dygestoriami po lewej i stołami laboratoryjnymi po prawej
(fotografia: Rafał Ilow)


Tradycja i nowoczesność FARMACJI DOLNOŚLĄSKIEJ
(fotografia: Rafał Ilow)

 

OSOBY DO KONTAKTÓW:

Urszula Jurgowska
Ewa Szczepańczyk

DANE KONTAKTOWE:
Dział ds. Projektów Europejskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Marcinkowskiego 2-6, III p., p. 101-103
50-360 Wrocław
tel.: (71) 784 17 97, 784 17 98

e – mail: ewa.szczepanczyk@umed.wroc.pl
e – mail: urszula.jurgowska@umed.wroc.pl

Więcej o Programie Infrastruktura i Środowisko :
- Serwis internetowy Programu Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl
- Instytucja Wdrażająca Programu - Ośrodek Przetwarzania Informacji: http://www.opi.org.pl/pl/
- Instytucja Zarządzająca Programu - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl/ 
(Komórki Organizacyjne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/organizacja/Strony/Kontakt.aspx)