Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


Priorytet: VII. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku ("EDUKACJA")
Działanie: 7.1. Rozwój Infrastruktury szkolnictwa wyższego
wartość projektu - 71.035.194,13  PLN

wartość kosztów kwalifikowanych - 68.975.140,83 PLN

wysokość dofinansowania ze środków RPO WD -  34.715.188,38 PLN

rezerwa celowa Ministerstwa Zdrowia na pokrycie kosztów wkładu własnego - 33.095.399,59 PLN

Okres realizacji: 28.11.2007 - 31.12.2012

Osoba do kontaktu:
mgr Joanna Krawiec
tel.: 71 784 17 98
faks: 71 784 04 38

Ważne daty:

31 grudnia 2012 r. - zakończono realizację projektu.

19 grudnia 2012 r. -  odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji, na którym zaproszonych gości przywitała dr hab. Halina Grajeta, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. Następnie głos zabrał JM Rektor prof. dr hab. Marek Ziętek, składając gratulacje wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację tego niezwykłego przedsięwzięcia.

 

Materiały z uroczystości otwarcia Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji:
Źródło: materiały własne Działu ds. Projektów Europejskich


 


29 stycznia 2008 - Uroczyste podpisanie umowy nr UP/IWIPK/DRPO/0292/2/08 o przygotowanie projektu (pre-umowa) i umieszczenie projektu na liście Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
23 lipca 2008 – podpisanie Aneksu nr 1 do powyższej umowy.
30 września 2008 - złożenie wniosku aplikacyjnego.

09.12.2008 - projekt został oceniony pozytywnie na etapie oceny merytorycznej
31.12.2008 - w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy o finansowanie I etapu budowy Nowej Farmacji
W dniu 25.06.2009 r. uzyskano pozwolenie na budowę, a 07.07.2009 r. odbyło się uroczyste przekazanie terenu budowy i firma WROBIS rozpoczęła prace budowlane.
 
RZECZOWY POSTĘP REALIZACJI INWESTYCJI
 
Przedmiotem projektu była budowa Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu. W ramach inwestycji wybudowano dwa obiekty z przeznaczeniem na funkcje naukowo - badawczo - dydaktyczne oraz jeden obiekt zaplecza technicznego (budynek stacji trafo). Budowa nowej bazy została zakończona jeszcze w 2011 r. W roku 2012 zakupiono wyposażanie nowopowstałych obiektów w niezbędny sprzęt, aparaturę, ICT oraz meble. Wkrótce po zakończeniu prac wyposażeniowych możliwe było przeniesienie części katedr i klinik Wydziału do nowych obiektów.
 
EFEKTY INWESTYCJI
 
Poniżej prezentowane są zdjęcia nowych budynków Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji, wybudowanych i wyposażonych ze środków UE przekazywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego:
 
Zdjęcia obiektu z zewnątrz

 
Obiekty nowowybudowane w ramach realizacji projektu - widok od strony ul. Borowskiej 213 - widok od strony szpitala ASzK
Źródło: materiały własne


Obiekty nowowybudowane w ramach realizacji projektu - widok od strony ul. Borowskiej 213 - od frontu
Źródło: materiały własne


Obiekty nowowybudowane w ramach realizacji projektu - widok od bramy wjazdowej
Źródło: materiały własne

Zdjęcia obiektu od wewnątrz

Obiekty nowowybudowane w ramach realizacji projektu - widok od wewnątrz
Źródło: materiały własne


Obiekty nowowybudowane w ramach realizacji projektu - widok od wewnątrz
Źródło: materiały własne

Zdjęcia wyposażenia obiektu
Źródło: materiały własne


 

OSOBA DO KONTAKTÓW:
mgr Joanna Krawiec
 
DANE KONTAKTOWE:
Dział ds. Projektów Europejskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław
tel.: (71) 784 17 96
e – mail: joanna.krawiec@umed.wroc.pl

Więcej o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego:
- Serwis internetowy Programu: http://www.rpo.dolnyslask.pl/