Informacja dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w sprawie:


 

1. Zastosowania praw autorskich w roku 2018 - dotyczy nauczycieli i pracowników naukowo-technicznych

Uniwersytet Medyczny informuje zainteresowanych pracowników o konieczności złożenia do Działu Płac oświadczenia określającego procentowy udział prac o charakterze twórczym na następny rok kalendarzowy. Pracownicy składają oświadczenia w terminie: do 11 grudnia 2017 roku - nauczyciele akademiccy; natomiast pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi do 29 grudnia 2017 roku.

Obowiązujące w Uczelni granice przychodu dla grup pracowników:

a) do 75% wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowo-technicznych,

b) do 50% wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników dydaktycznych

(wzór oświadczenia w załączeniu)

Limit kosztów 50% ze wszystkich źródeł przychodu chronionego prawem autorskim na 2018 rok wynosi
85528,00zł. Uczelnia może ograniczyć zastosowanie 50% kosztów w dowolnym terminie na wniosek pracownika wyrażony w pisemnym oświadczeniu (druk oświadczenia w Dziale Płac). Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia zastosowane będzie ograniczenie w momencie osiągnięcia limitu kosztów w Uczelni.

Niezbędnym jest prowadzenie ewidencji prac o charakterze twórczym w celu okazania na życzenie Urzędu Skarbowego oraz informowanie Działu Płac o każdej zmianie w trakcie roku.

Kosztów podwyższonych z tytułu wykonywania prac o charakterze twórczym nie stosuje się, jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie: wypoczynkowym, bezpłatnym, zdrowotnym, macierzyńskim, wychowawczym.
 


2. Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017

Za rok 2017 wszyscy pracownicy rozliczają się indywidualnie na podstawie otrzymanej informacji PIT-11, składając zeznanie podatkowe do 30 kwietnia 2018 roku we właściwym, wg miejsca zamieszkania, Urzędzie Skarbowym.

1 % podatku na organizację pożytku publicznego, można przekazać rozliczając się samodzielnie wpisując w zeznaniu nr KRS wybranej organizacji – informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp
 

Ponadto przypomina się o konieczności:

  • zawiadomienia Działu Płac o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia PIT-2, upoważniającego do stosowania ulgi podatkowej. Informację należy przekazać przed wypłatą wynagrodzenia za miesiąc, w którym zaszła zmiana,
  • zawiadomienia Działu Płac w terminie do 15 stycznia o prowadzonej w trakcie roku działalności gospodarczej w celu zastosowania właściwego numeru identyfikacji w deklaracjach podatkowych - NIP obowiązuje tylko dla prowadzących w trakcie roku podatkowego działalność gospodarczą

 


 
Wzory wyżej wymienionych druków oświadczeń (dostępne również w Dziale Płac):