Dział ds. Systemu POL-on - Ewaluacja

 
  
EWALUACJA JAKOŚĆI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Rozporządzenie ewaluacyjne jest więc kluczowe w całym systemie zreformowanego szkolnictwa wyższego i nauki.
 
 
 
KRYTERIA EWALUACJI
Kryterium I – poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej
(waga 60%)

W ramach ww. kryterium ocenie podlegać będą:

 • artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów;
 • artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism;
 • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i rozdziałów w takich monografiach;
 • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
 • przyznane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin.

Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych
(waga 20%)

W ramach ww. kryterium ocenie podlegać będą:

 • projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE albo niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, oraz zadania finansowane z NCBiR, NCN;
 • komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
 • usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (waga 20%)
Ocenę wpływu przeprowadza się na podstawie opisów udowadniających związek między wynikami badań naukowych a funkcjonowaniem np. ochrony zdrowia lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.
Dowody mają w szczególności formę raportów, publikacji naukowej i cytowań w innych dokumentach lub publikacjach.
 
 
 
 
OŚWIADCZENIA

 • oświadczenie o dziedzinach i dyscyplinach w których pracownik prowadzi działalność naukową lub bierze udział w prowadzeniu działalności naukowej (art. 343 ust. 7),
 • oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby (N) pracowników prowadzących działalność naukową w ramach danej dyscypliny (art. 265 ust. 5),
 • oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin (max. 2 dyscyplin) (art. 265 ust. 13).

 
 
 
SANKCJE (zmniejszenia)
o 3 zmniejsza się liczbę uwzględnianych publikacji (sumy udziałów jednostkowych) w danej dyscyplinie, jeżeli pracownik prowadzący działalność naukową:

 • w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie przez co najmniej 24 miesiące (36 miesięcy w przypadku pierwszej ewaluacji w roku 2022),
 • wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu o dyscyplinach,
 • złożył oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w jednym z podmiotów, w których jest zatrudniony,
 • ale nie upoważnił ewaluowanego podmiotu do wykazania do celów ewaluacji żadnej z publikacji naukowych w danej dyscyplinie z wykazów opublikowanych przez ministra.

o 6 zmniejsza się liczbę uwzględnianych publikacji w danej dyscyplinie, jeżeli pracownik prowadzący działalność naukową:

 • w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie przez co najmniej 24 miesiące (36 miesięcy w przypadku pierwszej ewaluacji w roku 2022),
 • wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu o dyscyplinach,
 • ale nie złożył oświadczenia o zaliczeniu do liczby N w żadnym z podmiotów, w którym jest zatrudniony.

o 6 zmniejsza się liczbę publikacji uwzględnianych w każdej dyscyplinie naukowej, w ramach której podmiot ten prowadzi działalność naukową, w przypadku każdego pracownika, który:

 • w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, na których wymagane jest prowadzenie działalności naukowej przez co najmniej 24 miesiące (36 miesięcy w przypadku pierwszej ewaluacji w roku 2022),
 • ale nie złożył oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach.

 
 
SLOT PUBLIKACYJNY
Slot oznacza miarę udziału jednostkowego autora w publikacji. Doprecyzowując, slot wskazuje na sumę udziałów jednostkowych autora publikacji ograniczoną do wartości 1,0. Autor może na potrzeby ewaluacji zgłosić wszystkie swoje osiągnięcia publikacyjne, ale do ewaluacji danej dyscypliny w podmiocie będą liczyły się tylko 4 takie sloty (najlepiej punktowane). Slot istotny jest zwłaszcza przy publikacjach wieloautorskich, a także przy ustalaniu limitów osiągnięć (4N). Kiedy mówi się o „liczbie publikacji” ma się na myśli sumę udziałów jednostkowych, a więc sumę slotów. Limit 4 slotów dla każdego pracownika zaliczonego do N oblicza się ze wzoru: 4 x zadeklarowany udział czasu pracy w dyscyplinie (100%, 50%/50%, 75%/25%) x wymiar czasu pracy (1, 1/2).

W przypadku publikacji naukowych jednoautorskich udział jednostkowy = 1.
Natomiast w przypadku publikacji wieloautorskich udział zależy od:

 • wartości całkowitej danej publikacji,
 • liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny,
 • liczby wszystkich autorów danej publikacji.

Udział jednostkowy publikacji wieloautorskich ustala się według wzoru (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku): U= P/Pc×1/k
Dla każdego udziału jednostkowego (wypełnienia części slotu) ustala się jego wartość punktową według wzoru (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku): Pu= P/k
gdzie:
P – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,
Pc – oznacza całkowitą wartość punktową publikacji naukowej,
k – oznacza liczbę współautorów z tego samego podmiotu,
Pu – oznacza wartość punktową udziału jednostkowego.
 
 
 
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
dr Robert Dymarek

ZESPÓŁ DS. EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz
nauki o zdrowiu
prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
nauki medyczne
prof. dr hab. Adam Matkowski
nauki farmaceutyczne
 
 
 
PODSUMOWANIE

 • Najkorzystniej jest publikować z osobami rozliczanymi w tym samym podmiocie, ale z innej dyscypliny (promowana jest multidyscyplinarność)!!!
 • Korzystnie jest publikować indywidualnie.
 • Najkorzystniej publikować w czasopismach z punktacją od 100 pkt. wzwyż.
 • Obecnie nie ma znaczenia, czy współautor jest z innej jednostki naukowej w kraju czy z zagranicy.
 • Publikować należy „na jakość” a nie „na ilość”.
 • Nie jest efektywne publikowanie wieloautorskich publikacji z osobami z tej samej dyscypliny naukowej.
 • Właściwa afiliacja w publikacjach pracowników:
 • „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” lub „Wroclaw Medical University”.
 • Obowiązkowo zakończony proces autentykacji kont naukowca PBN-ORCID-POL-on.
 • Osiągnięcia naukowe autora może zostać wykazane tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny.

 
 

 
 
 
PRZEPISY PRAWNE
Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze. zm. 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz.U. z 2020 r. poz. 695

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Dz.U. z 2019 poz. 392

Rozporządzenie MNiSW z dnia z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Dz.U. 2020 poz. 1352

Zarządzenie 1/XV R/2019 z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie powołania zespołu do spraw ewaluacji jakości działalności naukowej

Zarządzenie nr 169/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji procesu sprawozdawczego i podziału zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w Uczelni

Zarządzenie nr 136/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej, a także doktorantów, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

Zarządzenie nr 75/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii Naukowej, powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Zarządzenie nr 102/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uniwersalnego identyfikatora naukowca ORCID