Dział ds. Systemu POL-on - Ewaluacja

EWALUACJA to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie.
Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę naukową.
Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Rozporządzenie ewaluacyjne jest więc kluczowe w całym systemie zreformowanego szkolnictwa wyższego i nauki.
 

 • Najkorzystniej jest publikować indywidualnie lub z osobami rozliczanymi w tym samym podmiocie, ale z innej dyscypliny (promowana jest multidyscyplinarność)!
 • Najkorzystniej jest publikować w czasopismach z punktacją od 100 pkt. wzwyż.
 • W ewaluacji bierze się pod uwagę nie tyle liczbę publikacji co sumę udziałów jednostkowych, a więc sumę slotów (max. 4 sloty = max. 800 pkt. z lat 2017-2021)
 • Publikować należy „na jakość” a nie „na ilość”.
 • Właściwa afiliacja w publikacjach pracowników:„Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” lub „Wroclaw Medical University”.
 • Osiągnięcia naukowe autora może zostać wykazane tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny.

 
KRYTERIA

Poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej - w ramach ww. kryterium ocenie podlegać będą:

 • artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów;
 • artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism;
 • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i rozdziałów w takich monografiach;
 • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
 • przyznane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin.

Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych - w ramach ww. kryterium ocenie podlegać będą:

 • projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE albo niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, oraz zadania finansowane z NCBiR, NCN;
 • komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
 • usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów udowadniających związek między wynikami badań naukowych a funkcjonowaniem np. ochrony zdrowia lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa. Dowody mają w szczególności formę raportów, publikacji naukowej i cytowań w innych dokumentach lub publikacjach.
 
 
SLOT PUBLIKACYJNY

Slot oznacza miarę udziału jednostkowego autora w publikacji. Doprecyzowując, slot wskazuje na sumę udziałów jednostkowych autora publikacji ograniczoną do wartości 1,0. Autor może na potrzeby ewaluacji zgłosić wszystkie swoje osiągnięcia publikacyjne, ale do ewaluacji danej dyscypliny w podmiocie będą liczyły się tylko 4 takie sloty (najlepiej punktowane). Slot istotny jest zwłaszcza przy publikacjach wieloautorskich, a także przy ustalaniu limitów osiągnięć (4N). Kiedy mówi się o „liczbie publikacji” ma się na myśli sumę udziałów jednostkowych, a więc sumę slotów. Limit 4 slotów dla każdego pracownika zaliczonego do N oblicza się ze wzoru: 4 x zadeklarowany udział czasu pracy w dyscyplinie (100%, 50%/50%, 75%/25%) x wymiar czasu pracy (1, 1/2).

W przypadku publikacji naukowych jednoautorskich udział jednostkowy = 1.
Natomiast w przypadku publikacji wieloautorskich udział zależy od:

 • wartości całkowitej danej publikacji,
 • liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny,
 • liczby wszystkich autorów danej publikacji.

Udział jednostkowy publikacji wieloautorskich ustala się według wzoru (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku): U= P/Pc×1/k
Dla każdego udziału jednostkowego (wypełnienia części slotu) ustala się jego wartość punktową według wzoru (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku): Pu= P/k
gdzie:
P – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,
Pc – oznacza całkowitą wartość punktową publikacji naukowej,
k – oznacza liczbę współautorów z tego samego podmiotu,
Pu – oznacza wartość punktową udziału jednostkowego.  

 
PRZEPISY PRAWNE

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze. zm.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz.U. z 2020 r. poz. 695

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Dz.U. z 2019 poz. 392

Rozporządzenie MNiSW z dnia z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Dz.U. 2020 poz. 1352

Zarządzenie nr 188/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. monitorowania procesu ewaluacji

Zarządzenie nr 169/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji procesu sprawozdawczego i podziału zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w Uczelni

Zarządzenie nr 136/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej, a także doktorantów, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

Zarządzenie nr 75/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii Naukowej, powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Zarządzenie nr 102/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uniwersalnego identyfikatora naukowca ORCID

Zarządzenie nr 253/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej, a także uczestników Szkoły Doktorskiej, w tym na potrzeby procesu ewaluacji jakości działalności naukowej