Dla pracowników


Obieg umów procedowanych przez Dział Organizacyjno-Prawny

W związku z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracowników Uczelni proszę o przesyłanie umów procedowanych przez Dział Organizacyjno-Prawny drogą elektroniczną na adres umowy@umed.wroc.pl.

Umowy powinny być przesyłane przez kierownika jednostki merytorycznej, a jeżeli sprawą zajmuje się Dział Zamówień Publicznych – przez kierownika tego działu. W treści e-maila należy wskazać, że kierownik akceptuje treść umowy oraz że postępowanie zostało zarejestrowane w Dziale Zamówień Publicznych.

Do e-maila należy załączyć:

- umowę w wersji edytowalnej wraz ze wszystkimi załącznikami,

- skan wniosku o udzielenia zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem źródła finansowania (np. blokadą środków),

- skan protokołu z wyboru wykonawcy (jeśli dotyczy),

Na wniosku o udzielenie zamówienia publicznego lub na protokole z wyboru wymagana jest pieczątka Działu Zamówień Publicznych (dot. umów do 30.000 euro; umowy powyżej tej kwoty proceduje Dział Zamówień Publicznych, więc w przypadku tych umów nie jest wymagana pieczątka DZP),

- skan pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej druga stronę, jeśli nie jest to osoba wskazana w KRS/CEIDG

 Po podpisaniu umowy pracownik Działu Organizacyjno-Prawnego prześle informację do Kierownika jednostki merytorycznej/Działu Zamówień Publicznych o zakończonym procesie obiegu umowy i możliwości odbioru podpisanej umowy.
 


Obowiązkowa kwarantanna po przekroczeniu granicy

Osoba, która przekracza granice państwa, zobowiązana jest poddać się kwarantannie, która trwa 14 dni. Za okres kwarantanny pracownikowi przysługują świadczenia z tytułu choroby. Aby uzyskać takie świadczenia, osoba objęta kwarantanną winna złożyć oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie należny złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny - do pobrania

Skan oświadczenia należy przeslać na adres kadry@umed.wroc.pl lub, w przypadku wwypełnionego wydruku, pocztą na adres:

Dział Spraw Pracowniczych (AP)
ul. K. Marcinkowskiego 2-6 
50-368 Wrocław


Opieka nad dzieckiem do lat 8

W związku z zamknięciem żłobków oraz placówek oświatowych, rodzice dzieci do lat 8 mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni. Aby skorzystać z uprawnienia należy wypełnić oświadczenie, znajdujące się poniżej.

Oświadczenie - dodatkowy zasiłek opiekuńczy - do pobrania

I przesłać jego skan na adres kadry@umed.wroc.pl lub wypełniony wydruk pocztą na adres:

Dział Spraw Pracowniczych (AP)
ul. K. Marcinkowskiego 2-6 
50-368 Wrocław


Kurs dla nauczycieli z metodyki nauczania w szkole wyższej

W związku z zaistniałą sytuacją kurs z metodyki nauczania w szkole wyższej dla nauczycieli naszej Uczelni (zgodnie z § 79 Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu) będzie kontynuowany w formie zdalnej. Prosimy wszystkie osoby, które są zapisane na kurs o kontakt na adres Zakładu Dydaktyki Szkoły Wyższej wl-39@umed.wroc.pl celem przekazania szczegółowych informacji oraz materiałów dotyczących dalszej realizacji zaplanowanych zajęć.
Dr Żanetta Kaczmarek