Zatrudnianie nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,
nauczyciele akademiccy zatrudniani są w naszej Uczelni w ramach następujących grup zawodowych:
 

naukowo dydaktycznej na stanowiskach:                      dydaktycznej na stanowiskach:
profesora zwyczajnego                                      starszego wykładowcy
profesora nadzwyczajnego                                   wykładowcy
adiunkta                                                   lektora
asystenta instruktora

 

Poniżej zamieszczamy druki wniosków dotyczących zatrudnienia:

 
Przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję dotyczącą zastosowania obowiązujących druków.
 
Zgodnie z art. 118a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym „nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w uczelni publicznej, na czas określony lub nieokreślony, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki postępowania konkursowego określa statut.”
 
Ogłoszenia konkursowe są umieszczane w zakładce Konkursy
 


 
PRZEPISY DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
 
Kryteria do zatrudnienia na danym stanowisku oraz rodzaj zatrudnienia wynikają z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Kodeksu pracy, Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Uchwały Senatu UM nr 1463 z dnia 17.12.2014 r.
 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
ustawa z dnia z dnia 2018.08.30 (Dz.U.2018.1668)
 
Kodeks pracy

 

Statut
tekst uchwalony przez Senat UM we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 r.

 
Uchwała Senatu w sprawie uchwalenia statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Uchwała nr 2037 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 19.06.2019 r. Załącznik nr 6:
Regulamin przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
 
Zarządzenie nr 10/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w sprawie kryteriów, jakie musi uzyskać nauczyciel akademicki, aby ubiegać się o stanowisko w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
 


 
PRZEPISY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA FUNKCJĘ KIEROWNIKA
 
Zarządzenie Nr 171/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulamin postępowania konkursowego na wybór kierowników w jednostkach wydziałowych oraz ogólnouczelnianych”