Wzory druków - dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego


 
Zarządzenie Rektora nr 50/XV R/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie dodatkowego, poza Uczelnią, zatrudnienia nauczycieli akademickich: (przejdź do zarządzenia)
 
 „§3.1. Nauczyciel akademicki dla którego Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy może podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody rektora. (…)
 
§ 4.1. Zgoda, o której mowa w §3 pkt 1 jest wydawana na czas określony. Nauczyciel akademicki wykonujący dodatkowe zatrudnienie w ramach uzyskanej zgody, zamierzający kontynuować to zatrudnienie, jest zobowiązany wystąpić do rektora o zgodę na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia co najmniej na dwa miesiące przed upływem czasu, na który zgoda została wydana.
 
2. Zgoda, o której mowa w pkt 1 jest wydawana w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia o zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia.”
 
  1. Wniosek nauczyciela akademickiego o wydanie zgody na podjęcie nowego dodatkowego zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą
  2. Wniosek nauczyciela akademickiego o wydanie zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą

 
„§ 6 Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym rektora, jeżeli Uczelnia jest dla niego podstawowym miejscem pracy”

  1. Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej