Emerytury i renty

Dział Spraw Pracowniczych  informuje, że kwartalne bądź roczne zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7) dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawiane jest tylko i wyłącznie na prośbę pracownika. Powyższe zaświadczenie pracownik składa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

- wiek przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn na mocy ustawy z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz.637), obowiązuje od dnia 01.01.2013 r. 
http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2810

- informacja dotycząca zasad przyznawania emerytur i rent
http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=4#p189

Dokumenty stanowiące podstawę ubiegania się o emeryturę:

  1. wniosek o emeryturę - pobierz
  2. informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych - pobierz