Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu od wielu lat z powodzeniem stosuje znormalizowany system zarządzania jakością w podstawowej działalności statutowej, obejmującej dydaktykę i badania naukowe. Fakt ten był co trzy lata potwierdzany kolejnymi certyfikatami ISO, przyznawanymi przez zewnętrzne, niezależne Jednostki Certyfikujące. Aktualny Certyfikat (o numerze 0198 100 10025) został nadany Uczelni przez renomowaną Jednostkę Certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., z okresem ważności od 06.08.2015 do 05.08.2018 r. Jego utrzymanie wymaga jednak przeprowadzania corocznych audytów w nadzorze i kończenia ich pozytywnymi wynikami.

W bieżącym roku (w dwóch ostatnich dniach maja) audytorzy TÜV przeprowadzili pierwszy audyt nadzoru, w ramach którego potwierdzili formalną zgodność procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego z mającymi zastosowanie wymaganiami normy ISO 9001:2008, przepisami prawnymi oraz regulacjami zapisanymi w dokumentacji systemu zarządzania jakością. Audyt zakończył się wyeksponowaniem mocnych stron działalności Uczelni, określeniem realistycznych możliwości dalszego doskonalenia procesów objętych systemem i wnioskiem o utrzymanie certyfikatu do przyszłorocznego, drugiego audytu w nadzorze. Zidentyfikowane przez audytorów możliwości doskonalenia są ukierunkowane na osiągnięcie ogólnouczelnianych wartości dodanych o utylitarnym charakterze i powinny zaskutkować poprawą jakości świadczonych usług edukacyjnych i naukowo badawczych.

Ważkim zadaniem, zaplanowanym do wykonania w najbliższym roku, będzie także dostosowanie certyfikowanego systemu zarządzania jakością do wymagań nowej normy ISO 9001:2015.

 
 
Certyfikat nr rejestracyjny  0198 100 100225
 
Certyfikat ważny od 2015-08-06 do 2018-08-05.