ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektora nadzoru inwestorskiego

Główne zadania i obowiązki:

 • Pełnienie bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi robotami remontowymi
 • Wykonywanie prac przygotowawczych do realizacji robót, tj. sprawdzanie, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej, określenie zakresu robót, sporządzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
 • Przeprowadzanie procedury przetargowej dla robót poniżej 30-stu tys. euro
 • Opracowywanie specyfikacji technicznej do SIWZ dla robót powyżej 30-stu tys. euro
 • Udział w komisjach przetargowych
 • Kontrolowanie zgodności przebiegu robót z zawartą umową
 • Rozliczanie pod względem rzeczowym i finansowym robót (rozliczanie i opisywanie faktur)
 • Występowanie w Urzędach Administracji Państwowej w imieniu Uczelni
 • Przygotowywanie wyceny robót do planu remontów (sporządzanie kosztorysów)
 • Zgłaszanie wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i kontrola nad ich usuwaniem
 • Wydawanie opinii technicznych w zakresie swoich uprawnień

 
Wymagania:

 • wykształcenie techniczne elektryczne
 • min. 4 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru
 • uprawnienia budowlane w branży elektrycznej - członkostwo w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
 • znajomość Prawa Budowlanego     
 • umiejętność  kosztorysowania         
 • umiejętność obsługi komputera i programów kosztorysowych 
 • znajomość Ustawy o Zamówieniach Publicznych
 • zdolności analityczne
 • dokładność

 
Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • Pakiet socjalny, kartę Multisport.

 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie dokumentów aplikacyjnych
na adres:  hr@umed.wroc.pl do dnia 23.03.2018 r.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
 
Jednocześnie informujemy, iż administratorem danych pozyskanych podczas procesu rekrutacji, jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 
Prosimy o umieszczenie w CV następującego sformułowania: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”.