ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektora nadzoru inwestorskiego

Główne zadania i obowiązki:

 • Pełnienie bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi robotami remontowymi
 • Wykonywanie prac przygotowawczych do realizacji robót, tj. sprawdzanie, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej, określenie zakresu robót, sporządzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
 • Przeprowadzanie procedury przetargowej dla robót poniżej 30-stu tys. euro
 • Opracowywanie specyfikacji technicznej do SIWZ dla robót powyżej 30-stu tys. euro
 • Udział w komisjach przetargowych
 • Kontrolowanie zgodności przebiegu robót z zawartą umową
 • Rozliczanie pod względem rzeczowym i finansowym robót (rozliczanie i opisywanie faktur)
 • Występowanie w Urzędach Administracji Państwowej w imieniu Uczelni
 • Przygotowywanie wyceny robót do planu remontów (sporządzanie kosztorysów)
 • Zgłaszanie wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i kontrola nad ich usuwaniem
 • Wydawanie opinii technicznych w zakresie swoich uprawnień

 
Wymagania:

 • wykształcenie techniczne elektryczne
 • min. 4 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru
 • uprawnienia budowlane w branży elektrycznej - członkostwo w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
 • znajomość Prawa Budowlanego     
 • umiejętność  kosztorysowania         
 • umiejętność obsługi komputera i programów kosztorysowych 
 • znajomość Ustawy o Zamówieniach Publicznych
 • zdolności analityczne
 • dokładność

 
Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • Pakiet socjalny, kartę Multisport.

 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie dokumentów aplikacyjnych
na adres:  hr@umed.wroc.pl do dnia 30.06.2018 r.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
 

W rezultacie wprowadzenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w krajach Unii Europejskiej w dniu 25.05.2018, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną HR Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Klauzula dostępna jest tutaj.

Prosimy o dopisanie w CV następujących oświadczeń i jednocześnie informujemy, iż oferty bez w/w oświadczeń nie będą rozpatrywane.

„Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną HR Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Powyższa zgoda obejmuje wszystkie dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie CV, liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.”

Opcjonalnie, prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli – w przypadku, jeżeli Pan/Pani jest zainteresowany/a udziałem w przyszłych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji wraz z wyrażoną w tym zakresie zgodą.”