Zasoby Ludzkie (obszar HR) - aktualności

NOWY WPIS 

Szanowni Państwo!

zapraszamy do udziału w projekcie:
„Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu” nr POWR.03.05.00-00-Z085/17/00. Celem projektu jest wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Dla kadry administracyjnej i kierowniczej zaplanowane są działania w ramach zadania nr 9 tj.: Organizacja kursów podnoszących kompetencje zarządcze kadry administracyjnej i kierowniczej.

DLA KOGO?
- kadra kierownicza to osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych uczelni lub wchodzące w skład organów kolegialnych uczelni, jak również pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zarządzający wyodrębnionymi w ramach uczelni jednostkami organizacyjnymi.
- kadra administracyjna to pracownicy obsługi finansowej i organizacyjnej.

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ?
Kryteria rekrutacyjne

 • Status osoby zatrudnionej w Uniwersytecie Medycznym na stanowisku administracyjnym/kierowniczym, w oparciu o umowę o pracę w całym okresie otrzymywania planowanego wsparcia szkoleniowego w ramach projektu potwierdzony zaświadczeniem z Działu Spraw Pracowniczych UMW.
 • Motywacja do podniesienia kompetencji - zweryfikowana podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz ankiety
 • W przypadku większej liczby chętnych niż przewidzianych miejsc:
 1. Udział w szkoleniach, w tym współfinansowanych ze środków UE (preferowane będą osoby nie objęte wcześniej wsparciem i mające większą potrzebę podniesienia kompetencji).
 2. Kolejność zgłoszeń.
 3. W przypadku zgłoszenia się osoby niepełnosprawnej, otrzyma ona dodatkowe 3 pkt z tytułu niepełnosprawności.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?

 • Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się do pracowników kadry administracyjnej/ kierowniczej zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w oparciu o umowę o pracę.
 • Za rekrutację uczestników projektu odpowiada koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji pracowników administracyjnych i zarządzających, który wraz z Kierownikiem i Koordynatorem projektu tworzy który tworzy komisję konkursową.
 • Rekrutacja uczestników projektu odbywa się w sposób ciągły zgodnie z harmonogramem udzielania wsparcia.

Procedura rekrutacji dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym / administracyjnym obejmuje następujące etapy:

 1. Wypełnienie i złożenie przez Kandydatów deklaracji uczestnictwa
 2. Weryfikacja dokumentów przez Komisję Konkursową i przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej
 3. Poinformowanie Kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.
 • O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie prawidłowo wypełniona dokumentacja zgłoszeniowa oraz poziom motywacji do podniesienia kompetencji, weryfikowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz na podstawie ankiety.
 • Pracownicy zakwalifikowani do udziału w projekcie są zobligowani do potwierdzenia chęci udziału poprzez podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.
 • W ramach postępowania rekrutacyjnego stworzona zostanie lista rankingowa, a w przypadku zgłoszenia się większej niż zakładana liczby Kandydatów także lista rezerwowa.

GDZIE ZNAJDĘ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?
Informacje na temat projektu, rekrutacji i wymaganych dokumentów oraz Regulamin uczestnictwa opublikowane są na stronie Biura Projektów: https://www.umed.wroc.pl/content/regulamin-do-projektu

OSOBA DO KONTAKTU:
Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji pracowników administracyjnych i zarządzających: Katarzyna Rygiel powerpracownicy@umed.wroc.pl
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 

 


WPIS ARCHIWALNY

Na podstawie zarządzenia nr 21 /XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2017r. z późn. zm. rozpoczynamy kolejny nabór na kurs języka angielskiego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Prosimy kierowników jednostek o wypełnienie załączonego wniosku, w celu zgłoszenia swoich pracowników na kurs wraz ze wskazaniem deklarowanego poziomu znajomości języka.

        Załącznik nr 1 – wniosek o udział w kursie: zarz.umed.wroc.pl/images/rektor/2018/005_1.doc

 
UWAGA! Prosimy od zgłaszanie uczestników do 14.09.2018r.!

Między 17.09.2018r. a 21.09.2018r. każda zgłoszona osoba otrzyma informację o konieczności wypełnienia testu określającego znajomość języka, na podstawie którego uczestnicy kursu zostaną przypisany do odpowiednich grup. Następnie w ostatnim tygodniu września nastąpi podpisanie umów.
 


WPIS ARCHIWALNY

Na podstawie Zarządzeń Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej nr:

1/ nr 11 z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie dofinansowania opłaty za naukę i udzielania urlopów szkoleniowych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

2/  nr 17 z dnia 3 czerwca 2005r. dotyczącego zmiany załączników do zarządzenia regulującego dofinansowanie opłaty za naukę i udzielanie urlopów szkoleniowych
 

Informujemy, że do dnia 31 maja 2018r. zbierane są wnioski dotyczące dofinansowania opłaty za naukę (m.in. studia podyplomowe) dla Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na rok 2018/2019.

Załączam wzór wniosku o dofinansowanie.

Powyższy wniosek nie jest potrzebny w przypadku szkoleń, konferencji, warsztatów itp., ponieważ tego typu dokształcanie zgłaszać należy poprzez system e-Talent.