Zasoby Ludzkie (obszar HR) - aktualności

 

NOWY WPIS

Informujemy, że zgłosiła się odpowiednia ilość chętnych do do uruchomienia kursu języka angielskiego, jednakże nie została jeszcze wytypowana firma, która będzie realizowała zajęcia. Wszystkie osoby, które po raz pierwszy będą uczestniczyć w kursie zostaną poinformowane o terminie wypełnienia testu określającego znajomość języka, na podstawie którego osoby zostaną przypisane do odpowiednich grup po wyborze wykonawcy. Podpisanie umów z uczestnikami nastąpi najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. Zajęcia najprawdopodobnie rozpoczną się w połowie października. Przepraszamy za opóźnienie terminu i będziemy na bieżąco informować o ewentualnych dalszych zmianach.


NOWY WPIS

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do zarządzenia JM Rektora https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/100-2019/3991-nr-108-xv-r-2019-zwiekszenie-wynagrodzenia-zasadniczego-pracownikow-umw regulująceego kwestię rozdziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pracowników, informujemy, że kierownicy mogą już składać wnioski o awans dla swoich pracowników.

Nowy druk wniosku do pobrania dostępny jest tutaj.

Wnioski należy składać do dnia 15.09.2019r. do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi poprzez Kancelarię Ogólną lub osobiście (ul. Marcinkowskiego 2-6, II piętro pok. 112).
 


NOWY WPIS

Szanowni Państwo,

informujemy, że Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi w dniu 16.08.2019r będzie zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.


NOWY WPIS

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy kolejny nabór na kurs języka angielskiego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Prosimy kierowników jednostek o wypełnienie załączonego wniosku, w celu zgłoszenia swoich pracowników na kurs wraz ze wskazaniem deklarowanego poziomu znajomości języka.

Załącznik nr 1 – wniosek o udział w kursie: https://www.zarz.umed.wroc.pl/images/rektor/2017/021_1.doc

W przypadku osób, które uczestniczyły w kursie w ostatnim semestrze, prosimy kierowników o wypełnienie poniższego wniosku jeżeli pracownicy chcą kontynuować udział w zajęciach:

Załącznik nr 2 – wniosek o kontynuację nauki: https://www.zarz.umed.wroc.pl/images/rektor/2017/021_2.doc

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej do 08.07.2019r. i składanie wniosków w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi!

Do końca sierpnia 2019 roku każda zgłoszona osoba otrzyma informację o tym, czy zgłosiła się wystarczająca ilość chętnych do uruchomienia kursu języka angielskiego oraz o firmie, która została wytypowana do prowadzenia zajęć w drodze przetargu. Wszystkie osoby, które po raz pierwszy będą uczestniczyć w kursie zostaną również poinformowane o terminie wypełnienia testu określającego znajomość języka, na podstawie którego osoby zostaną przypisane do odpowiednich grup. Podpisanie umów z uczestnikami nastąpi najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.

Mail z powyższą informacją został również przesłany drogą mailową do wszystkich kierowników.


WPIS ARCHIWALNY

Na podstawie Zarządzeń Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej nr:

1/ nr 11 z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie dofinansowania opłaty za naukę i udzielania urlopów szkoleniowych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

2/  nr 17 z dnia 3 czerwca 2005r. dotyczącego zmiany załączników do zarządzenia regulującego dofinansowanie opłaty za naukę i udzielanie urlopów szkoleniowych
 

Informujemy, że do dnia 31 maja 2019r. zbierane są wnioski dotyczące dofinansowania opłaty za naukę (m.in. studia podyplomowe) dla Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na rok 2019/2020.

Załączam wzór wniosku o dofinansowanie.

Powyższy wniosek nie jest potrzebny w przypadku szkoleń, konferencji, warsztatów itp., ponieważ tego typu dokształcanie zgłaszać należy poprzez system e-Talent.


NOWY WPIS 

Szanowni Państwo!

zapraszamy do udziału w projekcie:
„Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu” nr POWR.03.05.00-00-Z085/17/00. Celem projektu jest wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Dla kadry administracyjnej i kierowniczej zaplanowane są działania w ramach zadania nr 9 tj.: Organizacja kursów podnoszących kompetencje zarządcze kadry administracyjnej i kierowniczej.

DLA KOGO?
- kadra kierownicza to osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych uczelni lub wchodzące w skład organów kolegialnych uczelni, jak również pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zarządzający wyodrębnionymi w ramach uczelni jednostkami organizacyjnymi.
- kadra administracyjna to pracownicy obsługi finansowej i organizacyjnej.

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ?
Kryteria rekrutacyjne

 • Status osoby zatrudnionej w Uniwersytecie Medycznym na stanowisku administracyjnym/kierowniczym, w oparciu o umowę o pracę w całym okresie otrzymywania planowanego wsparcia szkoleniowego w ramach projektu potwierdzony zaświadczeniem z Działu Spraw Pracowniczych UMW.
 • Motywacja do podniesienia kompetencji - zweryfikowana podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz ankiety
 • W przypadku większej liczby chętnych niż przewidzianych miejsc:
 1. Udział w szkoleniach, w tym współfinansowanych ze środków UE (preferowane będą osoby nie objęte wcześniej wsparciem i mające większą potrzebę podniesienia kompetencji).
 2. Kolejność zgłoszeń.
 3. W przypadku zgłoszenia się osoby niepełnosprawnej, otrzyma ona dodatkowe 3 pkt z tytułu niepełnosprawności.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?

 • Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się do pracowników kadry administracyjnej/ kierowniczej zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w oparciu o umowę o pracę.
 • Za rekrutację uczestników projektu odpowiada koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji pracowników administracyjnych i zarządzających, który wraz z Kierownikiem i Koordynatorem projektu tworzy który tworzy komisję konkursową.
 • Rekrutacja uczestników projektu odbywa się w sposób ciągły zgodnie z harmonogramem udzielania wsparcia.

Procedura rekrutacji dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym / administracyjnym obejmuje następujące etapy:

 1. Wypełnienie i złożenie przez Kandydatów deklaracji uczestnictwa
 2. Weryfikacja dokumentów przez Komisję Konkursową i przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej
 3. Poinformowanie Kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.
 • O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie prawidłowo wypełniona dokumentacja zgłoszeniowa oraz poziom motywacji do podniesienia kompetencji, weryfikowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz na podstawie ankiety.
 • Pracownicy zakwalifikowani do udziału w projekcie są zobligowani do potwierdzenia chęci udziału poprzez podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.
 • W ramach postępowania rekrutacyjnego stworzona zostanie lista rankingowa, a w przypadku zgłoszenia się większej niż zakładana liczby Kandydatów także lista rezerwowa.

GDZIE ZNAJDĘ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?
Informacje na temat projektu, rekrutacji i wymaganych dokumentów oraz Regulamin uczestnictwa opublikowane są na stronie Biura Projektów: https://www.umed.wroc.pl/content/regulamin-do-projektu

OSOBA DO KONTAKTU:
Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji pracowników administracyjnych i zarządzających: Katarzyna Rygiel powerpracownicy@umed.wroc.pl
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 

 


WPIS ARCHIWALNY

Na podstawie zarządzenia nr 21 /XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2017r. z późn. zm. rozpoczynamy kolejny nabór na kurs języka angielskiego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Prosimy kierowników jednostek o wypełnienie załączonego wniosku, w celu zgłoszenia swoich pracowników na kurs wraz ze wskazaniem deklarowanego poziomu znajomości języka.

        Załącznik nr 1 – wniosek o udział w kursie: zarz.umed.wroc.pl/images/rektor/2018/005_1.doc

 
UWAGA! Prosimy od zgłaszanie uczestników do 14.09.2018r.!

Między 17.09.2018r. a 21.09.2018r. każda zgłoszona osoba otrzyma informację o konieczności wypełnienia testu określającego znajomość języka, na podstawie którego uczestnicy kursu zostaną przypisany do odpowiednich grup. Następnie w ostatnim tygodniu września nastąpi podpisanie umów.