ogłasza nabór na stanowisko:

Koordynator ds. Systemu POL-on

Główne zadania i obowiązki:
 • nadzór w zakresie prawidłowej współpracy merytorycznych i wydziałowych koordynatorów Systemu POL-on oraz kierowników jednostek organizacyjnych (uczestników w procesie Systemu POL-on)
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań nałożonych na jednostki organizacyjne Uniwersytetu w zakresie wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania/usuwania danych w Systemie POL-on oraz nad terminowym przekazywaniem sprawozdań w Systemie POL-on;
 • śledzenie zmian w systemie POL-on i koordynacja/organizacja szkoleń pracowników w związku z tymi zmianami.
 • monitorowanie składu grupy pracowników uprawnionych do dostępu do Systemu POL-on, weryfikacja zasadności przyznawanych uprawnień współpraca w tym zakresie z Administratorem Systemu POL-on
 • przekazywanie Rektorowi oraz kanclerzowi cyklicznych (półrocznych/rocznych) raportów o stanie realizacji zadań w zakresie przekazywania danych do Systemu POL-on
 • rozpatrywanie wniosków i uwag dotyczących funkcjonowania systemu POL-on i podejmowanie działań usprawniających proces.
 • zgłaszanie kierownictwu Uczelni zagrożeń wpływających na prawidłowość i terminowość przekazywania danych do Systemu POL-on wraz ze wskazaniem propozycji działań w celu ich eliminowania.
 • opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych procedur w zakresie przygotowywania i przekazywania danych do Systemu POL-on.
 • zapewnienie komunikacji wewnętrznej dotyczącej przekazywania informacji o zmianach dotyczących sprawozdawczości w Systemie POL-on.
 • reprezentowanie Uczelni na zewnątrz w kontaktach z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe w obszarze nauk ekonomicznych
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku
 • znajomość przepisów i aktów prawnych dotyczących prawa o szkolnictwie wyższym i nauce
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków oraz znajdywania optymalnych rozwiązań
 • obsługa komputera (MS Office)
 • umiejętność elastycznego dostosowania się do zmian
 • mile widziane doświadczenie w rozliczaniu dydaktyki w szkolnictwie wyższym
 
 Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • pakiet socjalny, kartę Multisport.

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres hr@umed.wroc.pl do dnia 27.01.2017 r.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Jednocześnie informujemy, iż administratorem danych pozyskanych
podczas procesu rekrutacji, jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 
Prosimy o umieszczenie w cv następującego sformułowania: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”.