Harmonogram realizacji projektu w III i IV kwartale 2018 r.

Zadanie 1.
Wprowadzenie innowacyjnego systemu modelowania komputerowego i frezowania (CAD/CAM) do programu kształcenia na Wydziale Lekarsko- Stomatologicznym- moduł 1
Etap I – zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania systemu modelowania komputerowego.
Zadanie 2.
Realizacja Programów Szkoleniowych dla studentów wydziałów Lekarskiego, Lekarsko- Stomatologicznego, Nauk o Zdrowiu, Farmaceutycznego z o. Analityki Medycznej
Etap I – Realizacja kursów i szkoleń, w tym wyłonienie realizatorów.
Etap II – Zakup wyposażenia sali masażu.
Etap III – Zakup wyposażenia sali dla położnictwa.
Etap IV – Przeprowadzenie bilansu kompetencji dla wszystkich uczestników projektu.
Etap V – Edukator, pomoc przy samokształceniu.
Zadanie 3.
Realizacja Programu Stażowego dla kierunku Analityka Medyczna - moduł 3
Etap I- Realizacja staży.
Zadanie 4.
Wdrożenie Programu Stypendiów Dydaktycznych jako działania uzupełniającego Program Studiów Doktoranckich – moduł 5
Etap I – Stypendia dla Doktorantów
Zadanie 5.
Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w ramach Stypendialnego Programu Szkoleniowego - moduł 6
Etap I- Kursy i szkolenia dla dydaktyków, w tym wyłonienie realizatorów
Zadanie 6.
Wprowadzenie Tutoringu jako nowego sposobu nauczania dzięki szkoleniom kadry dydaktycznej pracującej indywidualnie ze studentami – moduł 6
Etap I- Szkolenia 1-go stopnia
Zadanie 7.
Wdrożenie Ogólnouczelnianej Platformy E- learningowej - moduł 6
Etap I – Zakup infrastruktury technicznej
Zadanie 8.
Organizacja kursów podnoszących kompetencje zarządcze kadry administracyjnej i kierowniczej – moduł 6
Etap I – Szkolenia menadżerskie, w tym wyłonienie realizatorów
Etap II – Szkolenia z kompetencji informatycznych, w tym wyłonienie realizatorów
Etap III – Szkolenia interpersonalne, z kompetencji projektowych, związanych ze sprawozdawczością itp., w tym wyłonienie realizatorów