Rada Uczelni – jak ją wybierzemy?

Monika Maziak

Propozycja sposobu wyboru Rady Uczelni została przygotowana przez zespoły pracujące nad nowym statutem. W marcu nad ich przyjęciem dyskutował będzie Senat. Co zakłada propozycja uchwały? Pierwsza rada będzie działać w ramach skróconej kadencji. Rozpocznie ją z momentem powołania, zakończy 31 grudnia 2020 roku. Do jej najważniejszych zadań należeć będzie zaopiniowanie projektu nowego Statutu UMW oraz wskazanie kandydatów na nowego rektora.
 


fot. Janusz Wierzbowski

Jaki będzie skład?

Intencją członków zespołów było oddanie proporcji i zachowanie parytetów wśród dyscyplin naukowych. Uznano, że nie można oceniać działalności uczelni bez udziału przedstawicieli farmacji i nauk o zdrowiu. Konieczne było też, zdaniem uczestników prac, zachowanie proporcji w odniesieniu do największego z planowanych wydziałów skupiającego osoby publikujące w dyscyplinie nauki medyczne. Stąd wzięły się zaproponowane partytety – 2 reprezentantów nauk medycznych i po jednym przedstawicielu nauk farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu. 4 reprezentantów uczelni wymusiło powołanie 4 osób spoza niej i tym sposobem Rada Uczelni liczyć ma 9 osób. Zapewnione miejsce ma bowiem, zgodnie z ustawą, także przewodniczący samorządu studentów. Poza wymogami ustawowymi dla kandydatów z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zaproponowano dodatkowe: muszą być tu zatrudnieni jako w podstawowym miejscu pracy, nie być zatrudnionymi w żadnej innej szkole wyższej czy innym podmiocie prowadzącym działalność badawczą lub dydaktyczną oraz deklarować, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, 100-proc. przynależność do jednej z trzech reprezentowanych na uczelni dyscyplin nauki.

Kto wskaże kandydatów?

Zespoły ds. statutu zaproponowały, aby kandydatów do rady wskazywał rektor, a także grupa co najmniej 10 senatorów. Jeden senator może być członkiem tylko jednej grupy. Każda z tych grup ma prawo wytypować maksymalnie 4 nazwiska reprezentantów uczelni (zgodnie z ustalonymi parytetami) oraz maksymalnie 4 nazwiska osób spoza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Jak wygląda procedura wyborcza?

Zgłoszenia będzie przyjmować Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, który zweryfikuje spełnienie przez kandydata wszystkich warunków. Co ważne, zgłoszenie musi zawierać pisemną zgodę kandydata na kandydowanie oraz dwa oświadczenia: lustracyjne i poświadczające spełnienie warunków wyszczególnionych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przewodniczący UKW w terminie umożliwiającym przekazanie informacji senatorom listę kandydatów przedkłada rektorowi. Wyboru dokonuje Senat, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu. Głosowanie odbywać się będzie na kartach grupujących w kolejności alfabetycznej kandydatów, zgodnie z przyjętymi podziałami. Do Rady Uczelni wejdą osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Przewodniczącego wskaże Senat, spośród członków rady niebędących pracownikami uczelni. To Senat zdecyduje także o wysokości wynagrodzenia wypłacanego członkom Rady Uczelni.