Wręczono dyplomy
farmaceutom i analitykom medycznymWśród absolwentów wrocławskiej Akademii Medycznej znalazło się 151 farmaceutów i 25 analityków medycznych. Uroczystość wręczenia dyplomów nowym magistrom odbyła się 23 maja
w Auli Leopoldyńskiej. Swoją obecnością uroczystość zaszczyciła Rada Wydziału Farmaceutycznego, rodziny absolwentów i pracownicy. Obecni byli również prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu - mgr Joanna Piątkowska, prezes Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej HASCO LEK SA we Wrocławiu - dr Stanisław Han, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie - dr Henryk Owczarek, prezes "Diagnostyki" sp. z o.o. Oddział Wrocław - Dariusz Zowczak, przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej - dr Jacek Majda, prezes "Fundacji Farmacja Dolnośląska" - prof. dr hab. Janusz Pluta oraz przedstawiciele firmy "CEZAL" we Wrocławiu pani Małgorzata Grzesiuk i "Fundacji HASCO LEK" we Wrocławiu - mgr Katarzyna Karłowicz-Bodalska.

JM Rektor wręcza Złote Odznaki Honorowe
Academia Medica Wratislaviensis
Podczas uroczystości zabrał głos JM Rektor prof. Ryszard Andrzejak i Dziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Kazimierz Gąsiorowski, prof. nadzw. (wystąpienia publikujemy niżej).
Na wniosek władz dziekańskich Wydziału Farmaceutycznego, mając na uwadze dobrą pracę dla Wydziału i dla Uczelni, Senat Akademii Medycznej przyznał Odznaki Honorowe Akademii Medycznej następującym pracownikom Wydziału: Złotą Odznakę Honorową Academia Medica Wratislaviensis otrzymali: dr hab. Jerzy Jodkowski, dr Olaf Gubrynowicz, dr hab. Piotr Milejski, dr Izabela Fecka, dr Krystyna Poręba, dr Jadwiga Lembas-Bogaczyk, dr Karina Kowalczewska, dr hab. Alina Wojakowska, prof. nadzw., Alina Supierz i mgr Bożena Kazubek; Srebrną Odznaką Honorową Academia Medica Wratislaviensis zostali wyróżnieni: mgr Artur Owczarek, mgr Jadwiga Barbara Brokom, dr Agnieszka Dobosz, dr Joanna Urbaniak, mgr Piotr Świątek, mgr Tomasz Błaśkiewicz i mgr Dorota Woźniak.

Uroczyste ślubowanie absolwentów
Po wręczeniu odznaczeń przeprowadzono uroczyste ślubowanie absolwentów, wręczono dyplomy ukończenia studiów. Zostali również uhonorowani najlepsi studenci, którzy z rąk JM Rektora otrzymali odznakę wzorowego studenta wraz z listem gratulacyjnym. W tym roku byli to: mgr analityki medycznej Iwona Bil (śr. ocena 4,98), mgr farmacji Bartosz Rylokowski (4,81), mgr farmacji Jacek Rylokowski (4,77), mgr farmacji Elżbieta Stachlińska (4,74) i mgr farmacji Elżbieta Śleziak (4,73).

Tradycyjnie dla najlepszych absolwentów Wydziału Farmacji sponsorzy ufundowali nagrody finansowe. Mgr farmacji Bartosz Rylokowski otrzymał I nagrodę dla najlepszego absolwenta studiów farmaceutycznych, którą ufundowała Dolnośląska Izba Aptekarska.
II nagrodę, ufundowaną także przez Dolnośląską Izbę Aptekarską, za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymał mgr farmacji Jacek Rylokowski. Dwie równorzędne nagrody za III miejsce za bardzo dobre wyniki w nauce przyznała Fundacja HASCO-LEK. Nagrody te otrzymali mgr farmacji Elżbieta Stachlińska i mgr farmacji Elżbieta Śleziak.

Najlepsza studentka mgr analityki medycznej
Iwona Bil z rąk JM Rektora otrzymuje odznakę
wzorowego studenta wraz z listem gratulacyjnym
Mgr Iwona Bil otrzymała dwie nagrody dla najlepszego absolwenta Oddziału Analityki - za najwyższą średnią ocen spośród absolwentów Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Analityki Medycznej i nagrodę za najwyższą średnią ocen ze studiów. Nagrody te ufundowała Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Najlepsi studenci farmacji bracia Bartosz i Jacek
Rylokowscy z prezes DIA - mgr Joanną Piątkowską
Jak co roku władze dziekańskie wraz ze studentami z sekcji Młoda Farmacja przeprowadziły konkurs na najlepszą pracę magisterską na kierunku farmacja. Wyróżniono dwie prace, a Studenci z Młodej Farmacji przygotowali dla wyróżnionych pamiątkowe statuetki. Nagrody finansowe za najlepsze prace magisterskie na kierunku farmacja przyznała Fundacja Farmacji Dolnośląskiej. Dyplomy z listem gratulacyjnym wręczył prof. dr hab. Janusz Pluta - prezes "Fundacji Farmacja Dolnośląska", a statuetki przewodniczący Młodej Farmacji - student Jan Lipiński. Wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie uzyskali: mgr Małgorzata Gwóźdź (I nagroda) oraz mgr Alicja Krawczyk (II nagroda).

Po odbiór dyplomu przyszły całe rodziny
Konkurs na najlepszą pracę magisterską odbył się także na kierunku studiów analityka medyczna. Tutaj również wybrano dwie najlepsze prace. Ich autorom dyplomy wręczyła prodziekan dr hab. Halina Milnerowicz, prof. nadzw., a przewodnicząca Forum Dolnośląskiego Analityków studentka Sylwia Kozak pamiątkowe statuetki. Sponsorzy ufundowali nagrody pieniężne za najlepsze prace magisterskie z analityki medycznej. Wyróżnienia za najlepsze prace uzyskali: mgr Kamila Skrzypczyńska (I nagroda), która otrzymała nagrodę finansową ufundowaną przez firmę "Diagnostyka" sp z o.o., mgr. Joanna Szczecińska (II nagroda), która otrzymała nagrodę pieniężną ufundowaną przez firmę "CEZAL" we Wrocławiu.
Na zakończenie uroczystości w imieniu tegorocznych absolwentów głos zabrała mgr Sylwia Bernacka.
Tekst i zdjęcia:
Adam Zadrzywilski

Wystąpienie JM Rektora na uroczystości wręczenia dyplomów magistrom farmacji i analityki medycznejSzanowni Państwo!
Mam przyjemność powitać Państwa na uroczystości wręczenia dyplomów magistrom farmacji i magistrom analityki medycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. To ważne wydarzenie w życiu 177 młodych osób: 151 absolwentów Wydziału Farmaceutycznego i 26 absolwentów Oddziału Analityki Medycznej. Po pięciu latach intensywnych, trudnych studiów otrzymujecie Państwo dyplom, który jest przepustką do podjęcia pracy w wybranym zawodzie.
W tak uroczystym dniu warto - jak sądzę - podkreślić, że ukończyliście Państwo studia na Wydziale, który ma długą i wspaniałą tradycję. W minionym, tj. w 2006 r. Wydział Farmaceutyczny obchodził Jubileusz 60-lecia swojego istnienia, rozpoczął więc działalność 4 lata przed utworzeniem wrocławskiej Akademii Medycznej. Wydział Farmaceutyczny został powołany 12 stycznia 1946 r. na mocy dekretu Rady Ministrów, początkowo jako Oddział Farmaceutyczny przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, a od 1 stycznia 1950 r. jako Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej. O zasługach Wydziału dużo mówiono na uroczystości w dniu 26 października 2006 r., nad którą honorowy patronat objął, a także zaszczycił ją swą obecnością Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.
Dokonania Wydziału, jego wkład w rozwój naukowy, w kształcenie kadr na potrzeby przemysłu farmaceutycznego oraz rozwoju aptek są ogromne i niepodważalne. Są powodem do uzasadnionej dumy i satysfakcji i cieszą tym bardziej, że zostały osiągnięte w bardzo trudnych warunkach lokalowych i często przy braku nowoczesnego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności naukowej i dydaktyki. Nie byłyby one możliwe bez wspaniałej kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału, bez autentycznych entuzjastów, ludzi, którzy na przekór wszelkim trudnościom, na przekór finansowym niedostatkom tworzyli naukę, kształcili akademicką młodzież na potrzeby kraju, głęboko wierząc w sens i celowość swojej misji, która była ich powołaniem.

Nasi nauczyciele akademiccy starali się zaszczepić u Państwa zamiłowanie i pragnienie do poznawania wiedzy, do poszerzania kwalifikacji, tak abyście na coraz bardziej wymagającym rynku pracy mogli z powodzeniem rozpocząć zawodową karierę. W osiąganiu sukcesów winna Wam pomóc świadomość, że ukończyliście dobrą Uczelnię o znaczących i uznanych w kraju dokonaniach. W waszej dziedzinie, podobnie jak i na innych polach ludzkiej aktywności, liczy się pewna ciągłość, tradycja, dorobek i dokonania poprzedników, mistrzów tworzących określone szkoły, które są następnie podstawą do dalszego rozwoju inicjowanego przez ich uczniów. Wrocławska farmacja to olbrzymia tradycja i wymierne sukcesy. W Polsce przez minione 60 lat opracowano, opatentowano i wdrożono do produkcji oraz do sprzedaży aptecznej 4 leki, w tym 2 powstały we Wrocławiu.
Profesor Zdzisław Machoń jest twórcą Vratizolinu, a profesor Bogusław Bobrański Ipronalu. W naukach farmaceutycznych w naszym kraju można wyróżnić wiele wrocławskich szkół i w tej chwili wymienię kilka z nich. Są to: Szkoła Chemii Leków, której twórcą był Bogusław Bobrański, Szkoła Syntezy i Technologii Chemicznych Środków Leczniczych - Leonard Ignacy Kuczyński. Szkoła Biochemii Farmaceutycznej i Szkoła Białkowych Inhibitorów Proteinaz Serynowych - Wanda Mejbaum-Katzenellenborgen. Szkoła Farmakologii Klinicznej - Józef Hano, Szkoła Technologii Postaci Leku - Stanisław Rajkowski.

Współczesność Wydziału Farmaceutycznego to przede wszystkim poszukiwania nowych leków: synteza i badania właściwości biologicznych nowych związków - kandydatów na leki, opracowywanie nowych postaci leków.
Wydział prowadzi nauczanie na dwu kierunkach studiów: farmacja (obecnie: 816 studentów, w tym 90 na studiach niestacjonarnych, płatnych) i analityka medyczna (w ostatnim roku 223 studentów). Obecnie studiuje 1039 studentów. W latach 2001-2005 została przeprowadzona zasadnicza reforma programów na obu kierunkach studiów, polegająca na dostosowaniu programów do obowiązujących standardów nauczania. Wiązało się to ze znacznym zmniejszeniem wymiarów godzinowych przedmiotów podstawowych na korzyść przedmiotów zawodowych i zajęć do wyboru/fakultatywnych, rozwijających zainteresowania studentów. Na kierunku farmacja została wprowadzona obowiązkowa 6-miesięczna praktyka zawodowa, realizowana po obronie pracy magisterskiej - studia na tym kierunku zostały przedłużone do 5,5 roku. Na Oddziale Analityki Medycznej wprowadzono dwustopniowy system studiów: 3-letnie studia Io (licencjackie) + 2-letnie studia IIo (uzupełniające magisterskie). Wymagało to całkowitej przebudowy programu studiów, wprowadzenia nowych przedmiotów i znacznej modyfikacji treści programowych.
W latach 2001-2005 kierunek farmacja przeszedł dwie akredytacje: Komisji Akredytacyjnej KAUM (2004 r.) i Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2005 r.). Obie Komisje przyznały Wydziałowi akredytację dla kierunku farmacja na okres 5 lat. W br. akredytację po kontroli Państwowej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzonej jesienią 2006 roku uzyskał Oddział Analityki Medycznej, również na 5 lat. Wskazuje to, że mimo trudnych warunków lokalowych, zajęcia ze studentami są prowadzone na dobrym poziomie.

Bardzo dynamicznie rozwijało się szkolenie podyplomowe farmaceutów, np. w 2005 r. w kursach specjalizacyjnych z zakresu farmacji aptecznej i farmacji klinicznej uczestniczyło łącznie 222 magistrów farmacji, a w szkoleniu ustawicznym - 1483 farmaceutów. W najbliższym czasie zostaną uruchomione specjalizacje i szkolenia specjalizacyjne magistrów analityki medycznej.
Praca naukowa i dydaktyczna Wydziału jest realizowana w trudnych warunkach lokalowych. Wydział mieści się w większości w zabytkowych budynkach mających starą infrastrukturę, której modernizacja zgodnie z obowiązującymi obecnie normami mogłaby pochłonąć duże nakłady finansowe, bez zapewnienia jakości ostatecznego efektu tych prac. Istotnym ograniczeniem jest lokalizacja jednostek Wydziału Farmaceutycznego w gęsto zabudowanym centrum miasta oraz zabytkowy charakter budynków, dla których konserwator zabytków stawia trudne do osiągnięcia i bardzo kosztowne wymogi budowlane. Pomimo ogromnego wzrostu liczby kształconych studentów i konieczności zapewnienia dodatkowej powierzchni użytkowej związanej z zastosowaniem w działalności naukowej i dydaktycznej, nowej aparatury i sprzętu laboratoryjnego, baza lokalowa Wydziału pozostała praktycznie niezmieniona od 1949 r.
Mając powyższe na uwadze, Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu podjął uchwałę o potrzebie budowy nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego. Na realizację tego zamierzenia przeznaczono pozostające we władaniu Uczelni tereny przy ul. Borowskiej znajdujące się obok powstającego Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Na mój wniosek w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w priorytecie X "EDUKACJA", władze samorządowe naszego regionu przyznały ze środków unijnych kwotę 30 mln zł na realizację zgłoszonego projektu pod nazwą "Budowa i Wyposażenie Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji". Pragnę zapewnić, że obecnym władzom Uczelni nie zabraknie konsekwencji i determinacji w dążeniu do tego, aby nasz Wydział Farmaceutyczny uzyskał - dzięki nowej siedzibie - warunki do właściwego, dynamicznego rozwoju, aby mógł jak najlepiej spełniać swoje statutowe powinności wobec społeczeństwa. Będzie to spełnieniem marzenia wszystkich - jak sądzę - farmaceutów, marzenia, które ma teraz szansę na realizację w najbliższych kilku latach.

Drodzy absolwenci Wydziału Farmaceutycznego!
Zawód, który będziecie wykonywać ma do spełnienia coraz większą rolę. Obserwujemy narastające zjawisko, gdy Polacy z braku czasu, pieniędzy, a także z powodu rosnących wymagań pracodawcy, który niechętnie patrzy na absencje chorobowe, nie zgłaszają się do lekarza, lecz sami się leczą korzystając z szerokiej oferty leków, które są dostępne w aptekach bez recepty. Stajemy się społeczeństwem lekomanów - w Europie i w świecie jesteśmy w czołówce pod względem ilości zażywanych leków, w tym zwłaszcza silnych leków przeciwbólowych, opartych na bazie paracetamolu i kofeiny, które są powszechnie dostępne. Farmaceuta, który niejako po części jest zmuszony wcielić się w rolę lekarza, przyjąć jego obowiązki nie może ograniczyć się wyłącznie do roli sprzedawcy, bo apteka to nie sklep. Farmaceuta powinien uświadomić choremu (bo przecież zdrowi nie są klientami aptek, chyba, że chodzi o kosmetyki, gdyż niestety zaciera się granica pomiędzy apteką i drogerią i dużą część asortymentu aptek stanowią obecnie nie leki, a kosmetyki), jakie niebezpieczeństwa dla jego organizmu wiążą się z nadmiernym, niekontrolowanym przyjmowaniem leków. Sama ulotka dołączona do leku nie załatwi tego problemu.

Na Was Drodzy Absolwenci Wydziału Farmaceutycznego - a nie tylko na lekarzach - spoczywa odpowiedzialność za zdrowie społeczeństwa. Warto o tym pamiętać. Jestem przekonany, że nabyta przez Was w czasie studiów na Akademii Medycznej we Wrocławiu wiedza, a także wpojone w Was normy etyczne i moralne pozwolą z powodzeniem i z sukcesami pracować w wybranym zawodzie, z zadowoleniem dla Was samych, dla pracodawców i dla całego społeczeństwa.
Życzę Państwu tego z całego serca. Pamiętajcie o Waszej Alma Mater.
Wierzę, że Uczelnia będzie z Was dumna, tak jak Wy będziecie z dumą podkreślać, że Jesteście absolwentami i wychowankami Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Wystąpienie dziekana Wydziału Farmaceutycznego
i Oddziału Analityki Medycznej
na uroczystości wręczenia dyplomów absolwentomDziś otrzymujecie dyplomy ukończenia renomowanej Uczelni, Wydziału zasłużonego dla polskiej farmacji.
W roku akademickim 2006/2007, w którym kończycie Wasze studia, Wydział Farmaceutyczny obchodził
60-lecie istnienia. Został powołany w 1946 r. w zniszczonym wojną Wrocławiu, początkowo jako Oddział Farmaceutyczny przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, a od 1 stycznia 1950 r. jako Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej.

60 lat temu, w roku akademickim 1946/47, studia na Oddziale Farmaceutycznym rozpoczęło 298 osób. Obecnie na Wydziale Farmaceutycznym studiuje ponad 1000 przyszłych magistrów farmacji i magistrów analityki medycznej.
Nasz wydział dał polskiej farmacji uczonych chemików, twórców szkół naukowych: profesorów Bogusława Bobrańskiego i Leonarda Kuczyńskiego. Tutaj pracowali profesorowie Janusz Terpiłowski i Zdzisław Machoń - znakomici chemicy, profesorowie: Halina Bodalska i Tadeusz Bodalski - znani specjaliści w dziedzinie farmakognozji, prof. Wanda Dobryszycka - znakomity biochemik. Oni wraz ze swoimi uczniami stworzyli szkoły naukowe, budowali tradycję wrocławskiej farmacji, z którą identyfikuje się wielu uczniów, ich aktualnych następców. Z ich dokonań, z tej tradycji Wydziału czerpiemy wszyscy, to nasza wspólna, także Wasza tradycja.

Wielkie tradycje uprawniają do śmiałego patrzenia w przyszłość i to mimo znacznych bieżących niedostatków, za które trzeba obwiniać system finansowania nauki, a w szczególności nauki w uczelniach medycznych wielu poprzednich dekad. Pragnę jednak z całą mocą podkreślić, że mimo niedostatków i uciążliwości, dobrze realizujemy swoje zadania naukowe i dydaktyczne. Państwowa Komisja Akredytacyjna, która wizytowała Wydział w roku ubiegłym potwierdziła wysoki poziom prowadzonego przez nas nauczania studentów, dobrą realizację nowoczesnych standardów nauczania farmacji i analityki medycznej. Zatem z dumą możemy Wam wręczyć dyplomy, które potwierdzają wysoki poziom przygotowania zawodowego, które są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Pragnę także oznajmić, że w ocenie potencjału naukowego w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego awansowaliśmy do I Kategorii (A), a w najnowszym (2006 r.), przygotowanym przez Ministerstwo rankingu jednostek naukowych, Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej we Wrocławiu został sklasyfikowany na 4 miejscu w kraju w grupie 61 ocenianych jednostek z dziedziny nauki medyczne. Wyprzedziliśmy wiele renomowanych uczelni i jednostek badawczych z Wrocławia i z kraju. Pod względem liczby uzyskanych patentów/wdrożeń przypadających na jednego pracownika naukowego nasz Wydział znalazł się na 1 miejscu w kraju w grupie nauk medycznych.

Zespół badawczy z naszego Wydziału, jako jeden z nielicznych, a do niedawna jedyny z zespołów farmaceutycznych w Polsce, uzyskał certyfikat Centrum Doskonałości, potwierdzający wysoką jakość warsztatu badawczego w poszukiwaniu nowych leków przeciwnowotworowych i immunomodulujących. Aktualnie kilka z syntezowanych przez pracowników Wydziału nowych związków przeciwnowotworowych i związków immunomodulujących przeszło pomyślnie wstępne badania biologiczne, co może zapowiadać szybkie wprowadzenie nowych, obiecujących leków. Ważnym kierunkiem nauk farmaceutycznych, rozwijanym na naszym Wydziale, są opracowania nowych postaci leków, korzystnie zmieniających ich właściwości i farmakokinetykę. Może to przynieść przełom w zastosowaniu starych, znanych preparatów. Jest nadzieja, że wrocławska akademicka farmacja niebawem wprowadzi do aptek kolejne leki i/lub nowe postaci leków.
Wydział Farmaceutyczny uczestniczy w pracach organizacyjnych inicjatywy powołania Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT+) we Wrocławiu. Zgłosiliśmy do tego przedsięwzięcia nasze propozycje programów dydaktycznych i propozycje trzech tematów badawczych i wdrożeniowych z zakresu biotechnologii farmaceutycznej. Wydział Farmaceutyczny ma szanse zostać pełnoprawnym uczestnikiem EIT+, zarówno jego współtwórcą, jak i beneficjentem korzyści badawczych i aparaturowych, które niesie ze sobą ta inicjatywa.
Dyplomy takiego oto Wydziału otrzymacie Państwo za chwilę!
Wydział ma w dorobku osiągnięcia wielkich mistrzów - naszych profesorów, mamy wysoką ocenę aktualnego potencjału naukowego, mamy wolę rozwijania prac badawczych i dydaktycznych, dlatego z nadzieją patrzymy w przyszłość.

Nadzieja nasza ma imię: budowa nowej siedziby dolnośląskiej akademickiej farmacji przy ulicy Borowskiej.
Jest szansa na rozpoczęcie i szybkie ukończenie (w okresie 5-6 lat) budowy nowej siedziby w sąsiedztwie Centrum Klinicznego Nowej Akademii Medycznej. O środki na ten cel aplikujemy do programów Unii Europejskiej. Spotkaliśmy się ze zrozumieniem i wielką pomocą ze strony Władz Uczelni, w szczególności JM Rektora, mamy przychylność władz samorządowych i władz miasta, mamy entuzjazm i zapał do realizacji wielkiej inwestycji - stworzenia nowej, od podstaw zaplanowanej, wybudowanej i nowocześnie wyposażonej siedziby wrocławskiej farmacji akademickiej. Należy ufać, że na realizację tej inwestycji znajdą się także wystarczające środki finansowe.
Pragnę z radością podzielić się z Państwem wiadomością, którą przekazał mi Pan Rektor bezpośrednio przed uroczystością: wczoraj zostało podpisane finalne porozumienie o przydzieleniu przez Urząd Marszałkowski kwoty 30 000 000 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na rozpoczęcie budowy nowej siedziby akademickiej farmacji. Uzgodniłem z Panem Rektorem, że na przełomie października/listopada br. odbędzie się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego i od tego momentu rozpoczynamy energicznie budowę nowej siedziby Wydziału!

Zdajemy sobie sprawę, ze musimy nadal dynamicznie rozwijać badania naukowe i programy dydaktyczne, aby przygotować Wydział i studentów, w przyszłości naszych młodych kolegów w pracy, do szansy, jaką otworzy przed nami nowa, znakomicie wyposażona siedziba. Nie zastygliśmy więc w oczekiwaniu, przeciwnie, stale modyfikujemy i w miarę możliwości unowocześniamy nasze programy dydaktyczne tak, aby najlepiej przygotować absolwentów do nowych możliwości, ale też do nowych oczekiwań i potrzeb społecznych.
W ostatnich latach znacząco zmienia się postrzeganie roli farmaceuty i roli analityka medycznego w systemie opieki nad chorym. Farmaceuta staje się osobą pierwszego (przedlekarskiego) kontaktu chorego ze służbą zdrowia. Pacjent, gdy go coś boli, najpierw przychodzi do apteki, potem idzie do lekarza. W aptekach coraz większa grupa leków (30-40%) należy do grupy leków OTC, czyli takich, które są wydawane bez recepty, a więc de facto są wydawane na zalecenie farmaceuty. Farmaceuta musi zatem wiedzieć, co choremu można zaproponować, aby nie zaszkodzić, lecz pomóc, musi potrafić ocenić, czy dolegliwości, o których mówi przychodzący do apteki wymagają wizyty u lekarza, czy też można mu zaproponować któryś z leków wydawanych bez recepty. Aby dobrze przygotować farmaceutów do takiej roli, rozwijamy kształcenie studentów z zakresu tzw. opieki farmaceutycznej.

Coraz większa grupa studentów farmacji planuje zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, a zakłady produkcji farmaceutycznej chętnie przyjmą absolwentów farmacji posiadających podstawową wiedzę z zakresu farmacji przemysłowej. W odpowiedzi na te oczekiwania uruchomiliśmy w czasie studiów dodatkowy blok przedmiotów fakultatywnych: blok wykładów, ćwiczeń i seminariów z farmacji przemysłowej. Na Wydziale Farmaceutycznym powołaliśmy Zakład Farmacji Przemysłowej, na potrzeby dydaktyki tego Zakładu zostały wyremontowane pomieszczenia w budynku przy ul. Parkowej 34, przyznane Wydziałowi przez JM Rektora. Akademia Medyczna podpisała umowę o współpracy dydaktycznej z zakresu kształcenia studentów z farmacji przemysłowej z przodującym w regionie Przedsiębiorstwem Przemysłu Farmaceutycznego HASCO-LEK.
Firma HASCO-LEK udostępnia swoje hale produkcyjne do ćwiczeń dla naszych studentów, wspiera organizację i przeprowadzenie zajęć farmacji przemysłowej.
Ten blok zajęć fakultatywnych jest bardzo dobrze odbierany przez studentów, o czym świadczy znaczne zainteresowanie kolejnych roczników, pragnących uczestniczyć w zajęciach farmacji przemysłowej. Cieszymy się, że udało się stworzyć atrakcyjne dla studentów rozszerzenie programu nauczania, a przede wszystkim cieszy nas perspektywa zapewnienia naszym absolwentom możliwości ciekawej pracy w zakładach przemysłu farmaceutycznego. Myślimy o uruchomieniu dalszych bloków zajęć fakultatywnych: z analizy farmaceutycznej i być może farmakologii klinicznej.

Zmienia się także postrzeganie roli analityków medycznych w opiece nad chorym. Szybko zwiększa się liczba nowych metod diagnostycznych i możliwości nowoczesnej aparatury badawczej, a także dostępność nowoczesnej aparatury będącej już na wyposażeniu wielu laboratoriów. Lekarze często nie nadążają za szybkim rozwojem metod laboratoryjnych, zresztą nie jest to ich głównym zadaniem. Do tego predystynowany jest analityk medyczny, który zna tajniki nowych metod i nowoczesnej aparatury do diagnostyki laboratoryjnej, dlatego staje się oczekiwanym i rzeczywistym partnerem lekarza w procesie decyzyjnym, dotyczącym wyboru diagnostycznych badań laboratoryjnych. Aby przygotować analityków do tych nowych wyzwań zawodowych, jest konieczne znaczne poszerzenie zakresu wymiaru czasowego przedmiotów praktycznej nauki zawodu. Modyfikacje programu studiów analityków medycznych są na naszym Wydziale sukcesywnie wprowadzane.
Oczekiwania społeczne co do roli farmaceuty i roli analityka medycznego w naszym systemie służby zdrowia wymuszają konieczność ciągłego, ustawicznego kształcenia, przez całe życie, cały czas aktywności zawodowej. W tym nurcie szkoleń podyplomowych Wy, tegoroczni absolwenci będziecie uczestniczyć. Pragnę Was zapewnić, że nasz Wydział jest dobrze przygotowany do realizacji zadań z zakresu szkolenia podyplomowego. Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego posiada certyfikat Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z farmacji aptecznej, w tym z modułem szkolenia w zakresie opieki farmaceutycznej, a także z farmacji klinicznej. Obecnie w Studium Podyplomowym rozpoczęły się kursy specjalizacyjne analityków medycznych. Jestem przekonany, że z większością z Państwa, dzisiejszych Absolwentów, spotkamy się już niebawem w nowej roli - uczestników kursów szkolenia podyplomowego.

Tu, w Waszej Alma Mater, możecie nadal doskonalić swoją wiedzę i nabywać nowe umiejętności zawodowe. Korzystajcie z tego w jak najszerszym zakresie. Pamiętajcie o swojej Alma Mater i jeśli będziecie mogli zrobić dla Niej coś pożytecznego, nawet coś drobnego, czyńcie to, gdyż dzieci zawsze dbają o dobro matki.
Życzę Wam wiele radości i dumy z uzyskanego dyplomu. Ucałujcie swoich Rodziców, wyściskajcie swoich bliskich, którzy wiernie towarzyszyli Wam i Was wspierali w trudnych studiach, w drodze do Dyplomu. Dziś to także ich święto.
Nie żegnam Was, lecz mówię: do rychłego zobaczenia...

dr hab. Kazimierz Gąsiorowski, prof. nadzw.


Wyniki egzaminu LEPUkazały się wyniku egzaminu LEP odbytego w sesji wiosennej 2007 r.
Wyniki świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu naszych absolwentów wśród zdających lekarzy stażystów. Absolwenci naszej Uczelni zajęli 2 miejsce ex equo z Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Natomiast spośród stażystów, którzy przystępowali pierwszy raz do egzaminu, Akademia Medyczna we Wrocławiu zajęła 3 miejsce.
Szczegółowe wyniki przedstawiono w tabelach. Wynik ten należy uznać za sukces naszej Uczelni i powód do gratulacji naszym nauczycielom w przygotowaniu młodych kadr medycznych.

Wyniki lekarzy stażystów według ukończonej uczelni
UczelniaMinMaxŚredniaSDZdawałoZdałoNie zdało
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie98163134,317,115141
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego8616812722382711
Akademia Medyczna we Wrocławiu9615912719,623185
Akademia Medyczna w Gdańsku90160124,516,923194
Akademia Medyczna w Warszawie75159123,718,336297
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach77143118,918,221156
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu82154117,920,6251411
UMK, Collegium Medicum w Bydgoszczy8414911415,2301911
Uniwersytet Medyczny w Łodzi82147112,717,8341915
Akademia Medyczna w Białymstoku80161108,923,31468
Akademia Medyczna w Lublinie68153103,720,2321220
Zagraniczne4514092,319,244539
RAZEM45168115,522,2335197138


Wyniki lekarzy stażystów, którzy przystępowali pierwszy raz według ukończonej uczelni
UczelniaMinMaxŚredniaSDZdawałoZdałoNie zdało% porażek
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego101168137,516,3272527,4
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie98163134,317,1151416,7
Akademia Medyczna we Wrocławiu10015913218,41412214,3
Akademia Medyczna w Warszawie75159128,916,7272527,4
Akademia Medyczna w Gdańsku9216012715,1211929,5
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu82154125,8201713423,5
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach101138125,110,21513213,3
Akademia Medyczna w Białymstoku92161119,121,595444,4
Uniwersytet Medyczny w Łodzi82147116,720,12116523,8
UMK, Collegium Medicum w Bydgoszczy84149115,317,41811738,9
Akademia Medyczna w Lublinie68153106,423,22091155
Zagraniczne451409623,91841477,8
RAZEM45168122,521,62221665625,2


*Uwaga! W przypadku lekarzy z prawem wykonywania zawodu nie obowiązuje 56% próg zaliczenia egzaminu.


Wyniki ankiety "Ocena działalności dydaktyczno-organizacyjnej"
w Akademii Medycznej w roku akademickim 2005/2006Przedstawiam wyniki ankiety "Ocena działalności dydaktyczno-organizacyjnej" w Akademii Medycznej w roku akademickim 2005/2006.
Ankieta, podobnie jak w latach ubiegłych zawierała 3 części, tj. A - oceniającą działalność organizacyjną, B - oceniającą kształcenie przeddyplomowe oraz C - oceniającą kształcenie podyplomowe. Senacka Komisja Dydaktyki i Wychowania, uwzględniając w miarę możliwości zgłoszone przez Państwa głosy i uwagi, zdecydowała w niewielki sposób zmodyfikować pojedyncze punkty ankiety.
Uzyskane wyniki przeanalizowano podczas obrad Senackiej Komisji Dydaktyki i Wychowania, a następnie przedstawiono na posiedzeniu Senatu.
Wzorem lat ubiegłych przedstawiam wykaz jednostek wg liczby punktów uzyskanych "średnio na jedną osobę", który uważam za najbardziej obiektywny. Załączam również wykaz 10 pierwszych pozycji w rankingu samodzielnych i osobno pomocniczych pracowników. Wszystkie powyższe dane będą dostępne na stronie internetowej naszej Uczelni.
Realizując wymogi komisji akredytacyjnych, które słusznie nakazują prowadzenie rankingów jednostek mobilizujących do stałego podnoszenia poziomu dydaktyki i lepszej organizacji pracy uważam, że powyższa ankieta spełnia swoje zadanie, choć jestem świadomy jej słabych punktów.
Prorektor ds. Dydaktyki
dr hab. Mariusz Zimmer, prof. nadzw.


L.p.Jednostka organizacyjnaliczba ankietowanych pracownikówsuma punktówpunkty na osobę
Wydział Lekarski
1KL. ROZRODCZOŚCI i POŁOŻNICTWA3435,93145,31
2KAT. i Z-D MEDYCYNY RATUNKOWEJ9627,569,72
3KAT. i Z-D HIGIENY636060
4I KAT. i KL. CHIR. OG., GASTROL. i ENDOKRYNOL.742060
5II KAT. i KL. CHIR. OGÓL. i CHIR. ONKOL.8382,547,81
6KAT. i Z-D GENETYKI5222,544,5
7KAT. i Z-D BIOLOGII i PARAZYTOL. LEK.6256,2542,71
8KLINIKA GINEKOLOGII10411,7741,18
9KAT. i Z-D MIKROBIOLOGII17693,7540,81
10KAT. i KL. CHOR. WEWN. i ALERGOL.17691,2540,66
11KAT. PEDAGOGIKI 416140,25
12KAT. i Z-D IMMUNOLOGII KLINICZNEJ622036,67
13KAT. i KL. CHOR. WEWN. i ZAWOD. i NAD. TĘT.1346735,92
14II KAT. GINEKOLOGII i POŁOŻNICTWA271,7535,88
15I KAT. i KL. GINEKOLOGII i POŁOŻNICTWA14492,7535,2
16KAT. i KL. ANEST. i INTENS. TERAPII1449135,07
17KLINIKA NEONATOLOGII6203,533,92
18KAT. MEDYCYNY SĄDOWEJ10337,2533,73
19KAT. i Z-D ANAT. PRAWIDŁOWEJ17537,531,62
20KAT. BIOFIZYKI928431,56
21II KAT. i KL. PEDIATRII, GASTROL. i KARDIOL.721430,57
22Z-D REUMATOLOGII6176,7529,46
23KAT. i Z-D PATOFIZJOLOGII10293,529,35
24KAT. i Z-D HISTOLOGII i EMBRIOL.15413,7527,58
25KAT. i Z-D ANAT. PATOLOGICZNEJ15407,2527,15
26Z-D HUMANISTYCZNYCH NAUK LEK.615826,33
27KAT. i Z-D FIZJOLOGII16407,2525,45
28KAT. i Z-D BIOCHEMII LEK.2150924,24
29KAT. PROP. PED. i KL. IMMUN. i REUM. WIEKU. ROZW.614323,83
30KAT. i Z-D FARMAKOLOGII11245,7522,34
31I KAT. PEDIATRII12238,2519,85
32KAT. i Z-D CHEMII i IMMUNOCHEMII8157,7519,72
 RAZEM31611131,4535,23
Wydział Lekarski Ksztacenia Podyplomowego
1KAT. i Z-D MEDYCYNY RODZINNEJ121311,5109,29
2KATEDRA i Z-D MEDYCYNY SPOŁECZ.434385,75
3KAT. i KL. CH. ZAK., CH. WĄTR. i NAB. NIEDOB. ODP.863479,25
4KAT. i KL. CHIR. NACZYN., OG. i TRANSPL.1276964,08
5KAT. i KL. NEFROLOGII i MED. TRANSPL.15820,2554,68
6KAT. i KL. DERMATOLOGII i WENER.17841,2549,49
7KAT. i KL. HEMAT. NOWOT. KRWI i TRANSPL. SZPIKU13639,2549,17
8KAT. i KL. CHIR. KLATKI PIERSIOWEJ5245,549,1
9KAT. RADIOLOGII15686,545,77
10KAT. i KL. ENDOKRYNOL., DIABETOL. i LECZ. IZOTOP.12546,2545,52
11KAT. i KL. UROLOGII i ONKOL. UROL.6265,544,25
12KAT. i KL. PSYCHIATRII21924,544,02
13KAT. i KL. PEDIATRII i CHORÓB INFEKCYJNYCH6257,2542,88
14KAT. i KL. OKULISTYKI14598,542,75
15KL. CHIR. URAZOWEJ i CHIR. RĘKI623639,33
16KAT. i KL. ANGIOL., NADC. TĘT. i DIABETOL.10379,2537,93
17KAT. ONKOL. i KL. ONKOL. GINEKOL.12429,2535,77
18KAT. i KL. TRANSPL. SZPIKU, ONKOL. i HEMATOL. DZIEC.12421,535,13
19KAT. i KL. ORTOP. i TRAUMATOL. NARZ. RUCHU931234,67
20KAT. i KL. NEFROLOGII PEDIATR.1136833,45
21KAT. i KL. KARDIOLOGII16534,533,41
22KAT. i KL. OTOLARYNGOLOGII17558,2532,84
23KAT. i KL. ENDOKRYNOL. i DIABETOL. W. ROZW.721330,43
24KAT. i KL. GASTROENTEROLOGII i HEPATOL.14417,529,82
25SAM.PRAC.NEUROELEKTROFIZ. KLIN. 14357,525,54
26KAT. i KL. CHIR. PEDIATRII i UROL. DZIECIĘCEJ717024,29
27KAT. i KL. CHIR. PRZEW. POK. i CHIR. OG.1226922,42
28KAT. i KL. PULMUNOL. i NOWOT. PŁUC10185,7518,58
29KAT. i KL. NEUROCHIRURGII915116,78
30KAT. i KL. CHIR. SERCA78612,29
 RAZEM33313970,7541,95
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
1KAT. PERIODONTOLOGII8412,551,56
2KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ28844
3Z-D CHIR. EKSP. i BAD. BIOMAT.271,535,75
4KAT. i KL. CHIR. SZCZĘK.-TWARZ.11313,6328,51
5KAT. i Z-D CHIR. STOMATOL.10264,1826,42
6KAT. PROTETYKI STOMATOL.22491,522,34
7KAT. i Z-D ORTOPED. SZCZĘK. i ORTODONCJI8175,7521,97
8KAT. STOMAT. ZACHOW. i DZIEC.31679,9821,93
 RAZEM942497,0426,56
Wydział Farmaceutyczny
1KAT. i Z-D FARMAKOLOGII KLIN.5361,7572,35
2Z-D BIOMED. ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH288,7544,38
3KAT. FARMACJI STOSOWANEJ19747,2539,33
4KAT. i Z-D ANALITYKI MEDYCZNEJ7250,7535,82
5KAT. i Z-D PODSTAW NAUK MED.8278,534,81
6KAT. i Z-D BROMATOLOGII6207,534,58
7KAT. i Z-D TOKSYKOLOGII517034
8KAT. i Z-D CHEMII ANALITYCZNEJ11256,7523,34
9KAT. BIOLOGII i BOTANIKI FARMACEUT.7162,523,21
10KAT. i Z-D BIOCHEMII FARMACEUT.613923,17
11KAT. i Z-D FARMAKOGNOZJ.818222,75
12KAT. i Z-D TECHNOLOGII LEKÓW613322,17
13KAT. i Z-D CHEMII ORGANICZNEJ1018218,2
14KAT. i Z-D CHEMII FIZYCZNEJ8127,7515,97
15KAT. i Z-D CHEMII LEKÓW914315,89
16KAT. i Z-D CHEMII NIEORGANICZNEJ9140,7515,64
17ZAKŁAD PRAKT. NAUKI ZAWODU ANAL.22613
 RAZEM1283597,2528,1
Wydział Zdrowia Publicznego
1Z-D CHORÓB UKŁADU NERWOWEGO4460115
2Z-D PROPEDEUTYKI PIELĘGNIARSTWA2185,592,75
3Z-D SPECJALNOŚCI ZABIEGOWYCH6516,7586,13
4Z-D PIELĘGN. INTERNISTYCZNEGO968075,56
5Z-D REHABILITACJI2127,563,75
6Z-D RATOWNICTWA MEDYCZNEGO846357,88
7Z-D ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA633355,5
8Z-D POŁOŻNICTWA PRAKTYCZNEGO10505,550,55
9Z-D NAUK PODSTAWOWYCH3133,2544,42
10Z-D KLINICZNYCH PODSTAW FIZJOTER.11465,542,32
11Z-D PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO1349438
12Z-D GINEKOLOGII4149,537,38
13Z-D POŁOŻNICTWA8288,536,06
14ZAKŁAD NAUKI ZAWODU15499,2533,28
15Z-D PEDIATRII SPOŁECZNEJ6127,2521,21
16Z-D PIELĘGNIARSK. OPIEKI PALIATYWNEJ362
 RAZEM1105434,5851,77
Jednostki Miedzywydziałowe    
1STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH16258,516,16
2STUDIUM WYCH. FIZ. i SPORTUbrak ankiet  


WYNIKI OCENY NAUCZYCIELI SAMODZIELNYCH I POMOCNICZYCH

NAUCZYCIELE SAMODZIELNI
L.p.WydziałJednostka organizacyjnatytułNazwiskoImięStanowiskosuma punktów
1WLKPKAT. i KL. NEFROLOGII i MED. TRANSPLANT.prof. dr hab.KlingerMarianprofesor zwyczajny470,25
2WLKPKAT. i Z-D MEDYCYNY RODZINNEJprof. dr hab.SteciwkoAndrzejprofesor zwyczajny411
3WLKAT. i Z-D MEDYCYNY RATUNKOWEJprof. dr hab.JakubaszkoJuliuszprofesor nadzwyczajny377
4WLKPKATEDRA i Z-D MEDYCYNY SPOŁECZNEJprof. dr hab.WaszkiewiczLudmiłaprofesor zwyczajny296,5
5WLSTZ-D STOMAT. ZACHOW. i DZIEC.prof. dr hab.KaczmarekUrszulaprofesor zwyczajny288,16
6WFZ-D FARMACJI APTECZNEJprof. dr hab.PlutaJanuszprofesor nadzwyczajny247,27
7WLKPKAT. i KL. DERMATOLOGII i WENER.prof. dr hab.SzepietowskiJacekprofesor nadzwyczajny234,41
8WLKL. ROZRODCZOŚCI i POŁOŻNICTWAdr habZimmerMariuszprofesor nadzwyczajny219,96
9WLKPKAT. i KL. NEFROLOGII PEDIATR.prof. dr hab.ZwolińskaDanutaprofesor zwyczajny205
10WLKAT. i Z-D HIGIENYdr habPawlasKrystynaadiunkt196
NAUCZYCIELE POMOCNICZY
L.p.WydziałJednostka organizacyjnatytułNazwiskoImięStanowiskosuma punktów
1WLKPKAT. i Z-D MEDYCYNY RODZINNEJdrDrobnikJarosławasystent230
2WLKPKAT. i Z-D MEDYCYNY RODZINNEJdrPirogowiczIwonaadiunkt229
3WZPZ-D PIELĘGN. INTERNISTYCZNEGOdrArendarczykMartaadiunkt176
4WZPZ-D SPECJALNOŚCI ZABIEGOWYCHdrMilanMagdalenaadiunkt166
5WZPZ-D SPECJALNOŚCI ZABIEGOWYCHdrWojewodaBarbaraadiunkt165,5
6WZPZ-D PROPEDEUTYKI PIELĘGNIARSTWAdrWojnowska-DawiskibaHalinaadiunkt164,61
7WZPZ-D CHORÓB UKŁADU NERWOWEGOmgrRosińczuk-TonderysJoannaasystent151,6
8WLKPKAT. i KL. CH. ZAK., CH. WĄTR. i NAB.drGąsiorowskiJacekadiunkt135,58
9WLI KAT. i KL. CHIR. OG., GAST. i ENDOKRYN.drRychlewskiDariuszadiunkt132,75
10WLKAT. i Z-D MIKROBIOLOGIIdrFleischerMałgorzataadiunkt127,02XV ROCZNICA UTWORZENIA WYDZIAŁU
LEKARSKIEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO25 maja 2007 roku minęło 15 lat od powołania Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego - WLKP. Na mocy zarządzenia JM Rektora prof. dr. hab. med. Zbigniewa Knapika utworzono nowy Wydział dokonując podziału dotychczasowego Wydziału Lekarskiego, którego dziekanem był prof. dr hab. Jan Kornafel. Organizację nowej jednostki Senat Akademii Medycznej powierzył dr hab. Renacie Jankowskiej, prof. nadzw. - dotychczasowemu prodziekanowi ds. nauki Wydziału Lekarskiego.
Po wyborach do Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego (RWLKP) w listopadzie 1992 r. dr hab. Renata Jankowska, prof. nadzw. została pierwszym dziekanem. Funkcję prodziekana objęła dr hab. Irena Frydecka, prof. nadzw. AM.
Wiosną 1993 r. odbyły się kolejne wybory władz uczelni. Dziekanem została ponownie prof. dr hab. med. Renata Jankowska, prodziekanem ds. specjalizacji dr hab. Irena Frydecka, prof. nadzw., prodziekanem ds. studenckich i ogólnych doc. dr hab. Rajmund Adamiec.
W latach 1996-1999 władze dziekańskie Wydziału stanowili: dziekan - prof. dr hab. med. Renata Jankowska, prodziekan ds. studenckich i ogólnych - doc. dr hab. Rajmund Adamiec, prodziekan ds. specjalizacji - dr hab. Stanisław Pielka.
W latach 1999-2005, tj. przez 2 kadencje, dziekanem WLKP był prof. dr hab. med. Rajmund Adamiec, prodziekanem ds. studenckich i ogólnych dr hab. Krzysztof Grabowski, prof. nadzw., prodziekanem ds. specjalizacji prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak.
W 2005 r. dziekanem została dr hab. med. Grażyna Bednarek-Tupikowska, prof. nadzw., prodziekanem ds. studenckich i ogólnych prof. dr hab. Dariusz Wołowiec, prodziekanem ds. specjalizacji dr hab. Bernarda Kazanowska.
Nowy Wydział został utworzony z jednostek klinicznych, a jednostki zajmujące się naukami podstawowymi weszły w skład Wydziału Lekarskiego. Struktura i kompetencje WLKP zmieniały się w ciągu lat. Do kompetencji nowo utworzonego Wydziału należało szkolenie podyplomowe lekarzy, obejmujące organizowanie kursów specjalizacyjnych. Jednostki WLKP prowadziły zajęcia dydaktyczne ze studentami, a obsługę administracyjną dotyczącą dydaktyki przeddyplomowej przejął dziekanat Wydziału Lekarskiego.
W okresie tworzenia nowego Wydziału w strukturze organizacyjnej znajdowało się 28 katedr i klinik, 2 zakłady oraz jedna samodzielna pracownia. Jednostki WLKP zatrudniały 47 profesorów, 23 doktorów habilitowanych, 154 adiunktów, 141 asystentów. W poszczególnych latach kilka jednostek zmieniło swoje nazwy. W 2005 r. decyzją JM Rektora AM: Klinika Chirurgii Plastycznej Katedry Chirurgii Urazowej oraz Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów zostały włączone do Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.
Na zawsze z naszego grona odeszli: prof. dr hab. Tadeusz Czereda, prof. dr hab. Klemens Skóra, prof. dr hab. Piotr Hańczyc, prof. dr hab. Feliks Wąsik, prof. dr hab. Janina Bogusławska-Jaworska, prof. dr hab. Zbigniew Hirnle, prof. dr hab. Zbigniew Ziemski, prof. dr hab. Krzysztof Gabryś, prof. dr hab. Mieczysław Bernat, prof. dr hab. Bogumił Halawa, prof. dr hab. Jerzy Zwoliński, dr Zdzisław Plamieniak, dr Jolanta Pisarek.
W ostatnich latach niektórzy pracownicy WLKP zasilili kadrowo inne Wydziały AM: prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, prof. Krystyna Łoboz-Grudzień, prof. dr hab. Zbigniew Hruby, prof. dr hab. Stanisław Pielka, dr hab. Halina Nowosad, prof. nadzw., prof. dr hab. Kazimierz Kobus, dr hab. med. Marek Bochnia, dr hab. Janusz Mierzwa, prof. nadzw. Niektórzy samodzielni pracownicy dr hab. Tomasz Hirnle, dr hab. Waldemar Wysokiński zmienili miejsce zatrudnienia.
W 2007 r. w strukturze organizacyjnej WLKP znajduje się: 30 katedr, w tym 28 klinik, 5 zakładów oraz 1 samodzielna pracownia. W jednostkach WLKP jest zatrudnionych 397 pracowników, w tym: 329 nauczycieli akademickich, a wśród nich 27 profesorów zwyczajnych, 26 profesorów nadzwyczajnych, 201 adiunktów, 61 asystentów, 11 starszych wykładowców, 3 wykładowców oraz 68 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
W 1994 r. utworzono Zakład Medycyny Rodzinnej, którego kierownikiem został prof. dr hab. Andrzej Steciwko. Od tego czasu medycyna rodzinna bardzo szybko rozwija się i ośrodek wrocławski stał się głównym ośrodkiem kształcenia z zakresu medycyny rodzinnej w Polsce.
Przez pierwsze pół roku istnienia WLKP przewody habilitacyjne i doktorskie pracowników naszego Wydziału przeprowadzano na Wydziale Lekarskim AM we Wrocławiu.
Od 29 marca 1993 r., kiedy Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych nadała Wydziałowi uprawnienia do nadawania stopni naukowych przewody doktorskie i habilitacyjne są prowadzane na WLKP.
Do kompetencji Wydziału włączono sprawy dotyczące nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

Obecnie statutowymi zadaniami WLKP jest:

Dydaktyka podyplomowa, która obejmuje:
 • prowadzenie kursów dla lekarzy (obowiązkowych do specjalizacji, zalecanych i doskonalących),
 • prowadzenie studiów doktoranckich,
 • prowadzenie studiów podyplomowych;
  Działalność dydaktyczna przeddyplomowa
  Kształcenie studentów IV-VI roku Wydziału
  Lekarskiego oraz dla studentów Wydziału Lekarsko-
  -Stomatologicznego i Zdrowia Publicznego przez jednostki należące do WLKP;
  Działalność naukowa jest realizowana w poszczególnych jednostkach Wydziału.
  Działalność organizacyjna polega na prowadzeniu przewodów doktorskich, habilitacyjnych i do tytułu naukowego pracowników WLKP i z jednostek spoza AM, a także konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich i kierownicze w jednostkach Wydziału.
  Kursy dla lekarzy
  W okresie 15-lecia na Wydziale zorganizowano 800 kursów dla lekarzy i wydano 17 081 certyfikatów uczestnictwa dla biorących w nich udział lekarzy z Dolnego Śląska, a także z całej Polski. Liczba kursów zwiększała się stopniowo w poszczególnych latach.

  Liczba kursów dla lekarzy i wydawanych certyfikatów w poszczególnych latach
  LataLiczba kursówLiczba wydanych certyfikatów
  1995697
  19965127
  199723280
  199823350
  199914172
  200030572
  200179531
  200253866
  20031082990
  2004993100
  20051313351
  20061513239
  do maja 2007781406
  Ogółem80017 081


  Studia doktoranckie
  W 2000 r. studia doktoranckie włączono w strukturę WLKP. Funkcję kierownika studiów doktoranckich pełnili kolejno: dr hab. Jan Wnukiewicz, dr hab. Jerzy Błaszczuk, dr hab. Tadeusz Dobosz.
  W 2005 r. funkcję tę JM Rektor powierzył dr hab. Bożenie Bidzińskiej-Speichert.
  W 2006 r. przeprowadzono wybory, w wyniku których kierownika studiów doktoranckich powołano do pełnienia funkcji prodziekana WLKP.
  Liczba uczestników studiów doktoranckich zwiększała się w poszczególnych latach i obniżyła się w 2006/2007.

  Liczba uczestników studiów doktoranckich w poszczególnych latach
  LataLiczba uczestników
  1999/200034
  2000/200125
  2001/200261
  2002/200361
  2003/200468
  2004/200558
  2005/200677
  2006/200752
  Ogółem436


  Dla doktorantów, którzy otrzymywali etaty rezydenckie w jednostkach AM stworzono możliwość studiowania na tzw. studiach doktoranckich niestacjonarnych. W kwietniu 2006 r. nabór na studia w tym trybie został wstrzymany. Dążeniem władz uczelni i władz dziekańskich jest, aby najzdolniejsi uczestnicy i absolwenci studiów doktoranckich mogli podejmować pracę w jednostkach AM jako pracownicy naukowo-dydaktyczni.
  Studia podyplomowe
  W 2000 r. do struktury Wydziału włączono Katedrę i Zakład Medycyny Społecznej kierowany przez prof. dr hab. Ludmiłę Waszkiewicz. Zakład prowadzi 2 rodzaje studiów podyplomowych w specjalności: Menedżer Ochrony Zdrowia oraz Orzecznictwo i Ubezpieczenia.
  Orzecznictwo i Ubezpieczenia
  Studia te są prowadzone od 1999 r. Trwają dwa semestry. Adresowane są do absolwentów wyższych uczelni medycznych (lekarzy POZ, orzeczników, biegłych sądowych) oraz dla osób związanych zawodowo z problematyką ubezpieczeń. Przeprowadzono do tej pory 9 edycji, w których 310 osób otrzymało dyplom i przygotowanie do pracy w instytucjach i firmach ubezpieczeniowych, zajmujących się realizacją celów z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, na życie i innych.
  Nasza uczelnia jako jedyna do tej pory w Polsce uczelnia medyczna prowadzi studia z zakresu orzecznictwa i ubezpieczeń.
  Menedżer Ochrony Zdrowia
  Studia są prowadzone od 2000 r. Zakończono już 8 edycji, a 374 absolwentów otrzymało dyplom i zostało przygotowanych do pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w instytucjach ochrony zdrowia.
  Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej
  WLKP prowadził też 2-letnie uzupełniające zaoczne studia magisterskie w specjalności "Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej". Studia te były prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Paryż 13. Od roku akademickiego 2007/2008 główny ciężar prowadzenia tych studiów przejmie Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu przy współpracy WLKP.
  W br. podjęto rekrutację na nowe studia Zarządzanie i organizacja opieki geriatrycznej", które rozpoczną się od roku akademickiego 2007/2008. Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry zarządzającej jednostkami sprawującymi opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Są także przeznaczone dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką procesu starzenia się naszego społeczeństwa.
  Działalność naukowa prowadzona w jednostkach Wydziału od początku jego powstania była bardzo wysoko oceniona przez Komitet Badań Naukowych. Wyrazem tego jest zaszeregowanie WLKP do jednostek kategorii A, tj. o najwyższych osiągnięciach naukowych, co znajduje odzwierciedlenie w finansowaniu badań statutowych prowadzonych w poszczególnych katedrach. Władze Wydziału dążą do utrzymania jak najwyższego poziomu osiągnięć naukowych jednostek WLKP.
  Zakres głównych kierunków badań prowadzonych w jednostkach Wydziału można łącznie podsumować następująco:
  1) molekularne i genetyczne podłoże chorób nowotworowych, metabolicznych, miażdżycy,
  2) podstawowe i kliniczne badania dotyczące medycyny transplantacyjnej,
  3) badania nad nowoczesnymi metodami leczenia w kardiologii,
  4) rozwój nowoczesnych technik mikrochirurgicznych,
  5) badania nad zaburzeniami psychicznymi i chorobami otępiennymi,
  6) badania możliwości medycyny przeciwko procesom starzenia,
  7) nowatorskie tematy z zakresu medycyny rodzinnej i medycyny społecznej,
  8) postępy w diagnostyce i leczeniu wirusowych zakażeń wątroby i wirusem HIV,
  9) i inne.
  W okresie 15 lat istnienia WLKP przeprowadzono 503 przewody doktorskie pracowników AM, doktorantów i osób spoza AM.


  Liczba przewodów doktorskich w poszczególnych latach
  LataLiczba przewodów
  19935
  19948
  199531
  199631
  199743
  199838
  199943
  200041
  200138
  200224
  200341
  200445
  200552
  200647
  200716 (do maja)


  Na WLKP przeprowadzono 59 przewodów habilitacyjnych.

  Liczba przewodów habilitacyjnych w poszczególnych latach
  LataLiczba przewodów
  1993-
  19942
  19954
  19965
  19974
  19983
  19994
  20006
  20013
  20025
  20035
  20043
  20054
  20065
  20076


  Obecnie w toku jest 16 przewodów habilitacyjnych.
  W okresie 15 lat na WLKP 36 nauczycieli akademickich otrzymało tytuł naukowy profesora nauk medycznych; w toku jest 6 przewodów.
  Na wniosek członków WLKP piętnastu wybitnych naukowców polskich i zagranicznych otrzymało zaszczytny tytuł doktora honoris causa naszej Uczelni. Również wybitni członkowie naszego Wydziału otrzymywali tytuły honorowe w innych uczelniach.
  Członkowie Wydziału wielokrotnie uzyskiwali prestiżowe nagrody krajowe i zagraniczne. Są członkami władz Towarzystw Naukowych o zasięgu krajowym
  i międzynarodowym. Prowadzą, koordynują albo biorą udział w krajowych i zagranicznych programach naukowych. Niektóre z jednostek z sukcesem podjęły współpracę międzynarodową i korzystają ze środków finansowych Unii Europejskiej, co stwarza możliwość dalszego dynamicznego rozwoju.
  Część jednostek WLKP wkrótce przeprowadzi się do budynków Centrum Klinicznego AM przy ulicy Borowskiej, co zapewne stworzy znacznie lepsze warunki pracy.
  W dniu skromnego Jubileuszu 15-lecia powstania WLKP składam gratulacje wszystkim Pracownikom Wydziału oraz przekazuję życzenia dobrego zdrowia, zadowolenia z pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej oraz awansów naukowych, a także szczęścia i radości w życiu osobistym.

  Dziekan WLKP
  dr hab. med. Grażyna Bednarek-Tupikowska, prof. nadzw.

  Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych  Stanowisko KRAUM z dnia 2.06.2007 r.w sprawie opinii Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie do zmiany nazwy na uniwersytet medyczny przez Akademię Medyczną w Białymstoku, Akademię Medyczną w Lublinie i Akademię Medyczną w Warszawie

  Zgromadzeni na Konferencji rektorzy uczelni medycznych wyrażają sprzeciw wobec negatywnego stanowiska Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy na uniwersytet medyczny przez Akademię Medyczną w Białymstoku, Akademię Medyczną w Lublinie i Akademię Medyczną w Warszawie.
  Zgodnie z ust. 3 art. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, wyraz "uniwersytet" uzupełniony innym przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni.
  Według ust. 5 art. 3 powołanej wyżej ustawy wyraz "akademia" może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
  Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż wyraz "uniwersytet" uzupełniony innym przymiotnikiem niewątpliwie ma charakter informacyjny - wskazuje, jaką minimalną liczbę uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora posiadają jednostki organizacyjne danej uczelni, co z kolei świadczy o potencjale naukowym i dydaktycznym.
  Zatem dla uczelni medycznej, spełniającej kryteria określone w art. 3 ust. 3 nie bez znaczenia jest zmiana nazwy i użycie wyrazu "uniwersytet".

  Odmowa zmiany nazwy uczelniom medycznym z Białegostoku, Lublina i Warszawy nie znajduje uzasadnienia. Powyższe uczelnie spełniają kryteria określone w przepisie art. 3 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.
  Akademia Medyczna w Poznaniu i Śląska Akademia Medyczna zmieniły nazwy i wyraz "uniwersytet" jest używany w nazwie tych uczelni. Fakt ten wskazuje na nierówne traktowanie uczelni medycznych w Polsce. Odmowa zmiany nazwy i pozostawienie w nazwie wyrazu akademia sugeruje, iż uczelnie te nie spełniają kryterium określonego w art. 3 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.
  Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3 ustawy wyraz "uniwersytet" może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni.

  Treść tego przepisu w sposób niebudzący wątpliwości stanowi, iż dla oceny spełnienia kryterium umożliwiającego używanie w nazwie słowa "uniwersytet" chodzi o liczbę uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, które to uprawnienia przyznawane są jednostkom organizacyjnym uczelni. W przepisie tym ustawodawca wyraźnie odniósł do się do liczby uprawnień, a nie liczby dyscyplin, jak to uczynił w ust. 4 art. 3 ustawy, określając kryteria, które powinna spełniać uczelnia, aby móc używać wyrazu "politechnika" - stanowiąc, że wyraz "politechnika" może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w sześciu dyscyplinach, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk technicznych.
  Jak już wyżej wskazano, przeczy temu treść i konstrukcja przepisu art. 3 ust. 3 ustawy, który odnosi się do liczby uprawnień - co najmniej sześć uprawnień w tym co najmniej cztery uprawnienia w zakresie nauk objętych profilem uczelni.
  Gdyby wolą ustawodawcy było przyjęcie kryteriów liczby dyscyplin, w których jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, przepis art. 3 ust. 3 ustawy przybrałby inne brzmienie - takie jak przepis ust. 4 art. 3 ustawy.

  Zważywszy na powyższe argumenty należy uznać, iż wnioski Akademii Medycznej w Warszawie, Akademii Medycznej w Białymstoku i Akademii Medycznej w Lublinie o zmianę nazwy na podstawie przepisu art. 3 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym są uzasadnione i powinny zostać uwzględnione.

  Przewodniczący KRAUM
  prof. dr hab. Jan Górski


  Uchwała KRAUM w sprawie zastosowanego
  w roku 2007 algorytmu podziału dotacji
  na poszczególne uczelnie medyczne

  Zgromadzeni na posiedzeniu KRAUM rektorzy stoją na stanowisku, że zastosowany w 2007 roku algorytm podziału dotacji na poszczególne uczelnie medyczne spowodował zagrożenie finansowe dla niektórych z Akademii.
  Rektorzy wnoszą o zmianę od 2008 roku zasad podziału dotacji poprzez zwiększenie:
  - wskaźnika przeniesienia
  - wskaźnika kosztochłonności

  Ponadto KRAUM postuluje, aby w pracach nad zmianą algorytmu brali udział przedstawiciele uczelni. Rektorzy zwracają także uwagę na konieczność przedstawiania nowych zasad finansowych ze stosownym wyprzedzeniem, tak aby każda uczelnia mogła przeprowadzić symulację kosztów.
  Równocześnie KRAUM zwraca się z apelem do Pana Ministra o wyrównanie dotacji do poziomu ubiegłorocznego tych Uczelni, które otrzymywały, w roku bieżącym finansowanie niższe niż w roku 2006.

  Przewodniczący KRAUM
  prof. dr hab. Jan Górski
  Stanowisko Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
  przyjęte na VII Posiedzeniu Plenarnym w dniu 7 maja 2007 r.  Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia wyraża swoje głębokie zaniepokojenie utrzymującą się negatywną kampanią propagandową skierowaną przeciwko środowisku medycznemu.
  Przedwczesne i nieudowodnione oskarżenia o najcięższe przestępstwa mają swój negatywny skutek społeczny. Lekarz musi być wolny od tego typu nacisków i oskarżeń, aby mógł ratować śmiertelnie chorych ludzi. Publiczne stawianie nieuzasadnionego zarzutu uśmiercania ludzi jest czynem brutalnym, niegodnym i ma wpływ na to, czy i jakie próby ratowania życia człowieka lekarz będzie podejmował.

  Bardzo niebezpieczne dla oczywistych potrzeb chorego, jak i z punktu widzenia społecznego jest nazywanie eksperymentem leczniczym procedury, która jest od jakiegoś czasu stosowana, będąc jednocześnie stale doskonaloną. Jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że rzucając cień na przeprowadzony zgodnie z prawem eksperyment leczniczy nie baczy się na to, jak wielu ludzi dzięki takiemu postępowaniu nadal cieszy się życiem. To z takich postępowań, nawet w przypadku braku oczekiwanych efektów na początku, rodzą się nowe metody lecznicze, ratujące potem życie tysiącom ludzi.
  Serie ataków na specjalistów z zakresu przeszczepiania organów, podejmujących się leczenia takim sposobem chorób bezpośrednio zagrażających życiu są społecznie szkodliwe i wręcz samobójcze. W ten sposób niszczy się polską transplantologię. Niech o tym świadczy fakt znacznego zmniejszenia liczby tego typu zabiegów w ostatnim okresie i również znaczne zmniejszenie liczby narządów dostępnych do przeszczepienia. W styczniu tego roku przeszczepiono w Polsce 76 nerek i 22 wątroby, ale już w marcu były tylko 44 zabiegi dotyczące nerek i 11 przeszczepów wątroby. Tymczasem krajowa lista oczekujących na przeszczepy to 1624 osoby.
  Kto odpowie za śmierć ludzi, którzy mieli jeszcze szansę życia?
  Jednocześnie zwracamy się z apelem do lekarzy, aby nie odmawiali swojego udziału w zespołach orzekających o śmierci mózgu.

  Do społeczeństwa apelujemy o gotowość oddawania organów do dyspozycji transplantologów bez względu na kierowane pod adresem tego środowiska nieudowodnione pomówienia.
  Za bardzo ważne uważamy przygotowanie przez zespół specjalistów i wyemitowanie w środkach przekazu, szczególnie w stacjach TV (najlepiej z udziałem osób po przeszczepach oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych) programów edukujących społeczeństwo o znaczeniu dla ratowania życia ludzkiego zabiegów transplantacyjnych, ich charakteru, konsekwencji i uregulowań prawnych w tym zakresie.

  Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia
  prof. zw dr hab. dr h. c. Maciej Latalski
  przewodniczący

  Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola  22 maja 2007 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, którego gospodarzem była nasza Uczelnia.
  Obrady toczyły się w Centrum Klinicznym Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 213. W programie spotkania znalazły się m.in. sprawy dotyczące organizacji i zabezpieczenia opieki medycznej dla rektorów uczelni krajów Unii Europejskiej, którzy odwiedzą Wrocław w październiku 2007 r.
  Realizacji tego zadania podjęła się nasza uczelnia. Rektorzy zapoznali się także z przedstawionymi przez dyrektora Filharmonii Wrocławskiej Andrzeja Kosendiaka propozycjami zmierzającymi do aktywizacji środowiska studenckiego w odbiorze muzyki filharmonicznej.
  Po zakończeniu dyskusji uczestnicy posiedzenia z zainteresowaniem zwiedzili budynki "B" i "FB" Centrum Klinicznego na "dzień" przed przyjęciem pierwszych pacjentów. Wielkość inwestycji wywarła duże wrażenie, zwłaszcza na osobach, które po raz pierwszy miały okazję przyjrzeć się jej tak dokładnie.
  Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola uświetnił wspaniałym, niezwykle ciepło przyjętym występem Chór Kameralny Akademii Medycznej, który zaprezentował się rektorom i zaproszonym gościom w Audytorium Jana Pawła II.

  fot. P. Golusik  Serwis informacyjny Biblioteki AM 2/2007
  Słownik terminów medycznych
  - polsko-angielska wersja MeSH 2007


  Medical Subject Headings (MeSH) - język haseł przedmiotowych z dziedziny medycyny - tworzony jest przez National Library of Medicine USA. Słownik MeSH ma hierarchiczną, trzystopniową strukturę haseł. Zawiera deskryptory proste i rozwinięte oraz różnego rodzaju odsyłacze. Aktualna wersja obejmuje 24 359 deskryptorów głównych, 546 931 rozwiniętych, 155 951 nazw chemicznych.
  Tezaurus służy do przedmiotowego klasyfikowania danych wprowadzanych do bazy Medline. Polska wersja słownika jest wzbogacona o odpowiedniki haseł oryginalnych w języku polskim. Słownik ułatwia przeszukiwanie bibliograficznych baz medycznych i katalogowych. Jest również pomocny
  w doborze słów kluczowych opisujących publikacje w czasopismach naukowych.
  Przeglądanie słownika jest możliwe według terminów polskich, angielskich i częściowo łacińskich. W wyniku wyszukiwania otrzymujemy hasło polskie wraz z odsyłaczami, hasło angielskie oraz definicję terminu w języku angielskim.

  CINAHL - Cumulative Index to Nursing
  and Allied Health Literature


  Baza CINAHL zawiera dane bibliograficzne (od 1982 roku) z ponad 2800 czasopism z zakresu pielęgniarstwa, nauki o zdrowiu, medycyny alternatywnej i komplementarnej, biomedycyny i innych nauk pokrewnych. Dodatkowo oferuje dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybranych materiałów konferencyjnych, programów edukacyjnych, standardów praktyki medycznej.
  W skład kolekcji wchodzą między innymi takie czasopisma, jak:
 • AANA Journal,
 • Geriatric Nursing,
 • Maternal and Child Health Journal,
 • Pediatric Nursing,
 • Journal of Alternative & Complementary Medicine,
 • Nursing Standard,
 • Consumer Reports on Health,
 • Mayo Clinic Proceedings,
 • Occupational Health.
  Baza dostępna jest z platformy EBSCOhost dla 4 jednoczesnych użytkowników.

  Czasopisma wydawnictwa CSIRO Publishing


  Biblioteka AM otrzymała dostęp testowy do czasopism wydawnictwa CSIRO Publishing do dnia 30.12.2007 r. W skład serwisu wchodzi 21 tytułów z zakresu chemii, fizyki, botaniki, nauki o zdrowiu, zdrowiu seksualnym, m.in.:
 • Reproduction,
 • Fertility and Development,
 • Sexual Health,
 • Australian Journal Chemistry.

  E-czasopisma wydawnictwa Karger


  Dostęp testowy do pakietu 82 czasopism wydawnictwa Karger o zakresie chronologicznym 2004-2007 będzie aktywny do końca listopada 2007 r. Po wejściu na stronę http:// www.karger.com należy wybrać zakładkę "journals".
  Przykładowe tytuły wchodzące w skład kolekcji:
 • Acta Haematologica,
 • Current Urology,
 • Digestive Surgery,
 • Nephron Clinical Practice,
 • Neuroimmunomodulation,
 • Tumor Biology i inne.

  Proxy


  Biblioteka oferuje dostęp do prenumerowanych zasobów elektronicznych z komputerów domowych przez biblioteczny serwer proxy. Oferta jest skierowana do pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów oraz studentów kół naukowych.
 • Warunkiem otrzymania dostępu jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej oraz wypełnienie wniosku rejestracyjnego.
 • Korzystanie z zasobów wymaga skonfigurowania przeglądarki internetowej własnego komputera na ustawienia proxy. Instrukcja oraz formularz wniosku dostępne są na stronie www Biblioteki. Do wszystkich zasobów elektronicznych należy logować się za pośrednictwem strony Biblioteki.

  Więcej informacji na stronie Biblioteki: http://www.bg.am.wroc.pl
  OPINIA PRAWNA  Czy uczelnia może zawierać umowy cywilnoprawne z osobami, które prowadzą
  zajęcia w ramach English Division, a nie wykonują pensum dydaktycznego?


  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.03.2007 r. R-BO/R/1221/2007 dotyczące możliwości zawierania przez Akademię umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami na realizację zajęć ze studentami ED w przypadku, gdy wymienieni pracownicy nie wykonują pensum dydaktycznego uprzejmie informuję, iż podstawą do ustalenia odpowiedzi na zadane pytanie są uregulowania zawarte w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy oraz w przepisach ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

  Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Tym samym stosunek pracy oparty na przepisach kodeksu pracy posiada następujące cechy szczególne właściwe umowie o pracę: stroną zobowiązaną do pracy (pracownikiem) jest osoba fizyczna, zobowiązuje się ona do pracy w zamian za wynagrodzenie (odpłatność pracy), przedmiotem umowy ze strony pracownika jest samo pełnienie (wykonywanie) pracy, pracownik nie jest obciążony ryzykiem realizacji zobowiązania, pracownik obowiązany jest świadczyć pracę osobiście, pracownik w realizacji zobowiązania jest podporządkowany pracodawcy. Zgodnie z powyższym należy jednoznacznie stwierdzić, że realizowanie zajęć dydaktycznych w Akademii Medycznej w ramach ED pomimo zawierania z niektórymi osobami umów cywilnoprawnych zlecenia bądź o dzieło faktycznie jest umową mającą cechy stosunku pracy opartego na uregulowaniach kodeksu pracy i przepisów wykonawczych. Prawo dopuszcza zawieranie umów cywilnoprawnych na realizację zadań, które są również przedmiotem umów o pracę u tego samego podmiotu. Natomiast zawarcie takiej umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem na wykonywanie czynności tożsamych z zakresem obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę jest niedopuszczalne. Z własnym pracownikiem podmiot zatrudniający może zawrzeć dodatkową umowę cywilnoprawną jedynie w razie spełnienia równoczesnego dwóch warunków:
  1) chodzi o pracę wykonywaną bez cech podporządkowania pracowniczego,
  2) umowa dotyczy innych czynności niż objęte umową o pracę.

  Dla ustalenia, czy możliwe jest zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem należy ustalić, czy zakres czynności, jakie ma pracownik AM wykonywać na podstawie tej umowy jest tożsamy z zakresem obowiązków pracowniczych, czy też umowa dotyczy czynności innych niż objęte umową o pracę.
  W przypadku nauczyciela akademickiego zakres jego obowiązków określają art. 111 i 112 prawa o szkolnictwie wyższym, § 154 statutu Akademii, a szczegółowy zakres, wymiar i rozkład ustala kierownik jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel jest zatrudniony. Zgodnie zaś z treścią art. 111 nauczyciel akademicki ma obowiązek m.in. kształcić i wychowywać studentów. W ramach kształcenia zaś z całą pewnością jest obowiązany prowadzić zgodnie ze swoimi kwalifikacjami zajęcia dydaktyczne. Zajęcia te obowiązany jest realizować ze studentami wszystkich kierunków, trybów oraz form realizacji studiów w AM. Takim kierunkiem jest kierunek lekarski realizowany w ramach studiów anglojęzycznych. Tak więc bez względu na to, czy konkretny pracownik AM nauczyciel akademicki wykonuje obowiązujące go pensum dydaktyczne, czy też go nie wykonuje, uczelnia nie powinna zawierać z nim umowy cywilnoprawnej.

  Odrębnym problemem jest sprawa odpowiedniego wynagrodzenia nauczyciela, który prowadzi zajęcia w języku obcym.
  Zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. 251/2006 r. poz. 1852) Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej będącej miejscem pracy pracownika może przyznać pracownikowi dodatek specjalny. Może on wynosić do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. W ramach tego uprawnienia Rektor uczelni wydając stosowne zarządzenie może ustalić zasady gratyfikowania nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć w języku obcym.
  Reasumując należy stwierdzić, że brak jest podstawy do zawierania umów cywilnoprawnych z własnymi nauczycielami akademickimi na prowadzenie zajęć w ramach ED bez względu na to, czy realizują oni swoje pensum, czy też nie.


  radca prawny
  Krzysztof Żmudziński


  W sprawie interpretacji użytego w ustawie "lustracyjnej" sformułowania niezwłocznie
  do określenia terminu przekazania oświadczeń do Instytutu Pamięci Narodowej


  W związku z zapytaniem JM Rektora z dnia 5 kwietnia 2007 r. R-BO/R/1351/2007 w sprawie prawidłowości postępowania władz Uniwersytetu Jagiellońskiego stojącego na stanowisku, że użyte w ustawie lustracyjnej słowo "niezwłocznie" należy rozumieć jako "po rozwianiu wszelkich wątpliwości" wyjaśniam, że podstawę do ustalenia wykładni stanowią przepisy ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 218/2006 poz. 1592 ze zm.), ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r o Instytucie Pamięci Narodowej (Dz.U. 155/1998 ze zm.) oraz kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)
  Zgodnie z art. 8 ust. 41 ustawy tzw. lustracyjnej organem, do którego osoby zobowiązane do składania oświadczeń mają je przedłożyć w uczelni wyższej jest jej rektor. Natomiast art. 7 ust. 5 tej ustawy stanowi, że organy (w przypadku uczelni - rektor), którym składane są oświadczenia lustracyjne, przekazują je niezwłocznie do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Z treści ustawy "lustracyjnej" nie wynika, co należy rozumieć pod pojęciem niezwłocznie. Ustawa nie określa też żadnego sposobu, w jaki można ustalić, co się kryje pod pojęciem niezwłocznie. Ustawa w rozdziale 7 określa jedynie terminy, w jakich właściwy organ powiadamia osoby o obowiązku złożenia oświadczenia oraz termin, w jakim osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia winna to uczynić. Z tego można wywnioskować, że właściwy organ (rektor) może to uczynić dopiero po zebraniu oświadczeń od osób zobowiązanych. Ze względu na zapis art. 7 ust. 5, który stanowi, że oświadczenia są rozpoznawane w trybie określonym w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej należy rozpoznać w tym zakresie uregulowania zawarte w tym przepisie. Analizując ten akt prawny należy stwierdzić, że według jego art. 43 postępowanie w sprawach uregulowanych w ustawie prowadzi się według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa ta zawiera w swoich zapisach pojęcie niezwłoczności, ale również nie określa bliżej, co pod nim należy rozumieć. Najbliższy do wyjaśnienia może być przepis art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego, który w § 1 nakazuje organom administracji publicznej załatwianie spraw bez zbędnej zwłoki, a w § 2 konkretyzuje ten obowiązek stanowiąc, że niezwłocznie winny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane organowi z urzędu. Z całą pewnością obowiązek niezwłocznego przekazania zebranych oświadczeń nie jest taką sprawą. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Pomimo tego, że rektor uczelni realizując ustawowy obowiązek przekazania zebranych oświadczeń do IPN nie jest organem administracji publicznej załatwiającym sprawę poprzez wydanie decyzji administracyjnej, to można uznać, że przed przekazaniem oświadczeń do IPN niezbędne jest dokonanie czynności sprawdzających, czy wszyscy zobowiązani do złożenia oświadczeń otrzymali powiadomienia, w jakim to było terminie, czy złożone oświadczenia były również w ustawowym terminie, czy któreś z oświadczeń, które wpłynęły do organu nie było przypadkiem złożone po upływie ustawowego terminu. Są to czynności niezbędne do rzetelnego i prawidłowego wykonania przez rektora swojego obowiązku przekazania do IPN zebranych oświadczeń. Z całą pewnością trudne byłoby uzasadnienie do wykonania tego obowiązku wykorzystując maksymalne 30 dni przewidziane przez kpa, natomiast prawidłowe
  z całą pewnością będzie uczynienie tego w ciągu 7 dni od zebrania oświadczeń, gdyż w tym czasie możliwe będzie dokonanie ww. czynności sprawdzających.

  Według Słownika Języka Polskiego PWN pod redakcją prof. M. Szymczaka niezwłocznie to znaczy bez zwłoki, bez zwlekania, od razu, natychmiast, przystąpić niezwłocznie do działania.
  Reasumując, z całą pewnością nie można uznać stanowiska władz statutowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w przedmiocie ustalenia, że niezwłocznie należy rozumieć jako po rozwianiu wszelkich wątpliwości. Takie postępowanie z całą pewnością jest naruszeniem postanowień ustawy "lustracyjnej" i przepisów ustawy o IPN i Kodeksu Postępowania Administracyjnego, do których to przepisów ustawa "lustracyjna" odsyła.


  W uzupełnieniu do powyższej opinii po zapoznaniu się z treścią orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie zgodności ustawy lustracyjnej z Konstytucją RP dodatkowo wyjaśniam, że wyrok nie stwierdza niezgodności całej ustawy z konstytucją, a jedynie części jej uregulowań. Między innymi nie zakwestionowano uregulowań dotyczących obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez kadrę kierowniczą państwowych szkół wyższych. Jednocześnie zakwestionowano konstytucyjność oświadczeń lustracyjnych.
  Z wypowiedzi Prezesa Trybunału Konstytucyjnego można wywnioskować, że złożone na zakwestionowanych drukach oświadczenia IPN winien bez otwierania zwrócić do osób je składających. Można więc uznać, że prawidłowy będzie zwrot przez JM Rektora złożonych oświadczeń osobom do tego zobowiązanym bez otwierania ze względu na niekonstytucyjność druków oświadczeń.
  W przedmiocie ustalenia, co należy uznać za bezzwłoczność, aktualna jest powyższa opinia.

  radca prawny
  Krzysztof Żmudziński

  W sprawie kosztów awansów naukowych
  - polemika z opinią radcy prawnego  W kwietniowym numerze "Gazety Uczelnianej" ukazała się opinia radcy prawnego AM uzasadniająca pobieranie opłat za prowadzenie postępowań o nadanie stopni naukowych i tytułu naukowego.
  Jest ona wynikiem dyskusji na temat treści zarządzenia nr 75/XIV R/2006 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 27 października 2006 r., w sprawie pobierania opłat za przeprowadzenie na wydziałach awansów naukowych.

  Osobiście nie mam wątpliwości, ale szanuję wszystkich, którzy mają inne zdanie i z ich racjami chciałbym podyskutować, tym bardziej, że zgodnie z tym zarządzeniem to dziekan ma podpisywać umowy z kandydatami. Jeśli umowy są niezgodne z przepisami prawa, to właśnie dziekan złamałby prawo.
  Stopień doktora można uzyskać albo w ramach studiów doktoranckich, albo poza tymi studiami, ale w obu tych przypadkach tylko w jeden sposób otwierając przewód doktorski w uprawnionej do nadawania stopni naukowych jednostce organizacyjnej.
  Na naszej uczelni studia doktoranckie prowadzi przykładowo Studium Doktoranckie działające na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego, a przewody doktorskie są otwierane albo na Wydziale Lekarskim, albo na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego. Zrozumienie tego jest ważne dla dalszych wywodów.
  Studia doktoranckie stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne (gwarancja ustawowa).
  Studia doktoranckie niestacjonarne mogą być płatne, a wysokość opłaty w uczelniach publicznych ustala rektor. Tylko uzyskanie środków pozabudżetowych mogłoby zwolnić rektora z pobrania tej opłaty.
  Jaka jest różnica?

  Na studia doktoranckie stacjonarne trudno jest się dostać, ale uczestnik otrzymuje w czasie studiów stypendium (różne stypendia w różnej wysokości). Można powiedzieć, że państwo finansuje nam (kandydatom) dalszą naukę i w ten sposób ułatwia dalsze kształcenie i otrzymanie stopnia naukowego doktora. Dodatkowo, jeżeli uczestnik studiów doktoranckich uzyska stopień doktora (podkreślam - w drodze innej procedury, niezależnej od uczestnictwa w studium doktoranckim), to czas trwania studiów zostanie mu wliczony do stażu pracy.
  Jeżeli nie dostaniemy się na studia stacjonarne, lub gdy nie chcemy zrywać z dotychczasowym miejscem pracy, bo stypendia nie są duże, to możemy podjąć studia niestacjonarne - jeżeli nas na to stać, bo trzeba wnieść ustaloną przez rektora opłatę.
  Stopień doktora można uzyskać także poza tymi studiami doktoranckimi. Z tego korzysta bardzo wiele osób, które pracują zawodowo poza uczelnią. Osoby te nie nabywają takiej wiedzy, jaką ma słuchacz studiów doktoranckich, nie kończą studiów III stopnia, ale mogą również otrzymać stopień doktora.

  Który doktorant jest "lepszy"? Którego chcielibyśmy zatrudnić w uczelni?
  Jeden kandydat musi 4 lata studiować, a drugi nie studiuje i też otrzymuje stopień doktora.
  Czy ustawodawca wprowadził "niesprawiedliwość"? Chciał poróżnić doktorantów?
  Nie. Nie jest to żadna niesprawiedliwość. Jest to świadoma polityka państwa, które chce kształcić kadry naukowe, chce, aby w szpitalach powiatowych i wiejskich ośrodkach pracowali ludzie bardziej wykształceni - nie tylko w zawodzie, ale także w nauce. Właśnie, dlatego postępowania administracyjne dotyczące awansów naukowych są bezpłatne. Sprawę uzyskania stopnia doktora w drodze przewodu doktorskiego regulują przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz.1365) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 15, poz. 128, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 252, poz. 2125), w których żaden z zapisów nic nie mówi o opłatach za prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego.
  W tych przepisach nie ma opłat za postępowania o nadanie stopni i tytułu, przewidziane są tylko opłaty za określone studia doktoranckie. Płacimy za usługę edukacyjną i to tylko wtedy, gdy są to studia niestacjonarne. Tak samo jest z kształceniem przeddyplomowym - stacjonarne jest bezpłatne, niestacjonarne płatne.
  Studia doktoranckie to jedna sprawa, a postępowanie o nadanie stopnia naukowego to druga.
  Do zrozumienia potrzebne jest rozróżnienie usługi edukacyjnej, która powinna (chociaż nie musi) zakończyć się postępowaniem administracyjnym dotyczącym nadania stopnia naukowego doktora.

  Można dofinansować przeprowadzenie przewodu doktorskiego przez uczelnię, która przecież ponosi koszty (wynagrodzenie promotora, recenzentów, egzaminatorów z przedmiotu dodatkowego i języka obcego). Pracodawca kandydata może podpisać odpowiednią umowę z uczelnią, w której zobowiąże się do pokrycia tych kosztów.
  Nie ma jednak podstaw prawnych do pobierania tych opłat od doktorantów osób fizycznych, np. lekarzy klinicznych i uzależniania wszczęcia przewodu doktorskiego od podpisania przez tego kandydata umowy, w której zobowiąże się do zapłacenia kilku tysięcy złotych. Prawnie może to zrobić jego pracodawca, ale na zasadzie dobrej woli.
  O naruszeniu ustawy o finansach publicznych dyscypliny finansów przez uczelnię, która nie pobiera opłat za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego, można by mówić tylko wtedy, gdyby były podstawy prawne do pobierania opłat, a uczelnia takich opłat nie pobierałaby.
  Uczelnia publiczna i każda inna instytucja nie może jednak pobierać opłat, gdy nie ma podstaw prawnych do ich pobierania.
  I jeszcze jedna uwaga najmniej ważna i można by ją pominąć. Studia doktoranckie są bezpłatne, ale proszę wskazać zapis ustawowy (nie chodzi o wewnętrzny regulamin), że te studia muszą zakończyć się otrzymaniem stopnia doktora. Wszyscy wiemy, że powinny, ale w ustawie nie ma takiego obowiązku. Dlatego ustawodawca - świadom tej sytuacji napisał, że otrzymanie stopnia doktora spowoduje zaliczenie okresu tych studiów do stażu pracy.

  W innym przypadku wystarczyłby zapis - ukończone studia doktoranckie wlicza się do stażu pracy.
  Jeżeli postępowanie o nadanie stopnia doktora jest postępowaniem administracyjnym - niezależnym od ukończenia studiów doktoranckich to na jakiej podstawie słuchacze studiów doktoranckich stacjonarnych nie ponoszą opłaty (kosztu promotora, recenzentów itd.), a inni doktoranci mają ponosić te koszty?
  Odpowiedź jest prosta - bo postępowania administracyjne o nadanie stopni doktora, doktora habilitowanego, tytułu profesora są dla obywateli polskich w Polsce bezpłatne.

  Adam Szeląg
  Koncerty, wyjazdy, sesja… cóż jeszcze?
  Chór Kameralny Akademii Medycznej w ciągłym biegu...
  Lato prawie w pełni, wakacje już tuż tuż, ale dla członków Chóru Kameralnego Akademii Medycznej nie jest to czas odpoczynku... Czerwiec to chyba najbardziej pracowity miesiąc w roku. Oprócz sesji, czyli nadmiaru nauki, bierzemy udział w wielu wyjazdach, a tym samym w przygotowaniach do nich.
  20-21.05.2007 wyjechaliśmy do Włocławka na kolejny koncert Piotra Rubika pt. "Psałterz Wrześniowy". Po nocy w hotelu w Łodzi, udaliśmy się do Warszawy, aby wziąć udział w Gali Teraz Polska w Teatrze Wielkim oraz w przygotowaniach do tego przedsięwzięcia. Sześciogodzinna próba zaowocowała pięknym występem, który niestety w wielkim skrócie, następnego dnia pokazała TVP1. Mieliśmy zaszczyt śpiewać z Michałem Bajorem oraz Małgorzatą Walewską. Wrażenia - bardzo miłe!
  22.05.2007 wzięliśmy udział w uroczystym spotkaniu Rektorów w nowym budynku Akademii Medycznej przy ulicy Borowskiej. Zaśpiewaliśmy tam kilka utworów o różnej tematyce: od pieśni sakralnych do ludowych. Koncert wszystkim bardzo się podobał. JM Rektor Ryszard Andrzejak pochwalił nas i powiedział, że chór to jego perełka.

  7-9.06.2007 wyjechaliśmy do Sopotu na Festiwal Top Trendy, gdzie śpiewaliśmy 3 utwory z Piotrem Rubikiem i solistami. Pierwszy dzień upłynął na próbach, ale za to w dzień koncertu mogliśmy do wieczora opalać się i kąpać w morzu. Występ był bardzo ładny, wyglądaliśmy profesjonalnie i wesoło. Mimo iż nie wygraliśmy głównej nagrody bawiliśmy się wspaniale.
  11-2.06.2007 śpiewaliśmy Tu es Petrus Piotra Rubika, tym razem w Łodzi i Zamościu. Publiczność
  przyjęła nas bardzo gorąco, zwłaszcza w Zamościu, gdzie na rynku, oprócz programu koncertowego, wykonaliśmy dodatkowo 6 bisów! Występ bardzo podobał się również samemu dyrygentowi, a chórzyści podczas śpiewania na bieżąco wymyślali układy choreograficzne...
  14.06.2007 mieliśmy zaszczyt zaśpiewać na Konferencji Dermatologicznej Akademii Medycznej w Auli Leopoldina. Wykonaliśmy utwory o różnej tematyce.
  17-18.06.2007 udaliśmy się do Koszalina
  i Szczecina na kolejne występy z "Psałterzem Wrześniowym" Piotra Rubika. Wyjazd i koncerty, jak zawsze, atrakcyjne dla wszystkich, a hotel nad samym morzem wynagrodził wszelkie trudy.
  Czerwiec powoli zbliża się ku końcowi. Nadejdzie niebawem czas odpoczynku, upragnione wakacje i zaplanowany już od dawna wyjazd na Wschód: Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia i Rosja. Do tego czasu czekają nas jeszcze pewne przedsięwzięcia, a przede wszystkim sesja, pozytywne zakończenie semestru. Tego życzę z całego serca!!!

  Magdalena Lipska


  Wrocławskie Święto Studentów  W czwartek 17 maja, jak co roku podczas Wrocławskiego Święta Studentów, ruszył Pochód Juwenaliowy. Wzięło w nim udział około 2000 studentów z ośmiu uczelni publicznych. Mimo ulewnego deszczu, atmosfera była bardzo gorąca, bowiem już od godziny 10 pod DS Słowianka na pl. Grunwaldzkim panowało wielkie zamieszanie - rozdawanie koszulek, przygotowywanie sprzętu, trenowanie okrzyków. Wszyscy z niecierpliwością czekali, aż Pochód Juwenaliowy się rozpocznie. I stało się. Kilkanaście minut po godzinie 11 korowód studentów ruszył w kierunku Rynku. Nawet ulewny deszcz nie popsuł uczestnikom dobrej zabawy. Wśród tłumu żaków można było zauważyć wiele ciekawie przebranych postaci - głównym wątkiem tegorocznych juwenaliowych kostiumów były zwierzęta. Nie zabrakło także głośno wykrzykiwanych opinii pod adresem urzędników miejskich czy też pracowników różnych instytucji. Najliczniejsi, a zarazem najgłośniejsi okazali się studenci Politechniki Wrocławskiej.  Około południa wszyscy dotarli do Rynku, gdzie czekały już władze miasta. Maciej Bluj - wiceprezydent miasta, podczas przekazywania kluczy studenckiej parze królewskiej powiedział: "Wrocław to miasto studentów. Pokażcie, że bawicie się najlepiej w Polsce". Słowa te wywołały lawinę oklasków i okrzyków wśród żaków, bo w końcu to do nich przez ten krótki czas należał Wrocław.

  Anna Jędrysiak
  Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni

  Zbiory historyczne I Katedry i Kliniki Ginekologii
  i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu  Gdy w 1945 r. władze polskie przejmowały budynki klinik i zakładów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, zajęły się przede wszystkim ich odbudową i przygotowaniem do wznowienia działalności. Musiało upłynąć dużo czasu zanim w ramach porządkowania zwrócono uwagę na zbiory muzealne o charakterze dydaktycznym, nadające się do wykorzystania w nauczaniu studentów. Były one niezabezpieczone i nie przywiązywano do nich większego znaczenia. Nosiły piętno obcości.

  Zbiory te znajdowały się w kilku miejscach ówczesnego Wydziału, głównie w zakładach teoretycznych, gdzie służyły jako pomoc dydaktyczna, często o dużym znaczeniu, a nie tylko o wartości historycznej. Wiadomo było, że są istotną częścią, np. Zakładu Anatomii Prawidłowej - wydzielone sale były dostępne do zwiedzania już od czasu prof. A.W. Otto (1786-1845), jeszcze w poprzedniej siedzibie Zakładu, a później w obecnej. Znajdowały się także tam, gdzie dostępu do nich nie było. Wiele ciekawych rzeczy pozostało w Zakładzie Fizjologii (szczególnie po profesorach J. Ew. Purkinim (1717-1869) i R. P. Heidenhainie (1834-1897)) oraz w Zakładach Anatomii Patologicznej i Medycyny Sądowej.
  Były także zbiory o charakterze dydaktyczno--historycznym w klinikach uniwersyteckich. Najbardziej bogaty zbiór pozostał w Klinice Dermatologicznej w pomieszczeniach i w kształcie stworzonym przez prof. Alberta Neissera (1855-1916) [1]. Można przypuszczać, że w II Klinice Chirurgicznej znajdowały się m.in. pozostałości po komorze podciśnieniowej, skonstruowanej do pierwszych operacji torakochirurgicznych z czasów prof. J. Mikulicza-Radeckiego (1850-1905) i jego ucznia F. Sauerbrucha (1875-1951).
  W czasie porządków przeprowadzanych w zakładach i klinikach, poszczególne zbiory często były usuwane i bezpowrotnie tracone. W niektórych wypadkach można się było spodziewać, że niektóre eksponaty, uznane przez zainteresowanych za cenne, nie zostały zniszczone, lecz przywłaszczone. W ten sposób zostały ocalone, niestety tylko do celów prywatnych.

  Wiedzieli o tym jedynie ci, którzy tym problemem trochę się interesowali. Na przełomie lat 70. i 80. Zakład Historii Medycyny AM oraz Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny rozesłały pismo do Klinik i Zakładów z apelem o roztoczenie opieki nad historycznymi zbiorami. Wiadomo, że różne instytucje nie zrealizowały dotąd postulatu utworzenia centralnego muzeum lekarskiego i farmaceutycznego.
  Zbiory, które pozostały, znajdują się w obecnej I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa AM przy ul. Chałubińskiego 3. Po raz pierwszy miałem możliwość ich zobaczenia z końcem studiów i na początku pracy w Klinice. Trzeba zaznaczyć, że niewiele sprzętu wykorzystywano do celów dydaktycznych, z wyjątkiem tradycyjnych fantomów położniczych. Natomiast różny sprzęt lekarski używano jeszcze w praktyce położniczej lub ginekologicznej. Szybko jednak okazał się przestarzały, dlatego został złożony w podręcznym magazynie.
  W pierwszych dniach po zajęciu Kliniki przez nowe władze pewna część sprzętu poniemieckiego zginęła, jak np. komplety narzędzi do kontroli macicy po poronieniach. Pierwszy p.o. kierownika Kliniki w 1945 r. dr med. Andrzej Dzioba (1903-1984), późniejszy profesor, przeprowadził pierwsze remonty i zapewnił utrzymanie dobytku Kliniki. Przez kilka lat na jednym półpiętrze były schody drewniane. Prawdopodobnie prawdziwe schody zostały na pewien czas rozebrane, aby uniemożliwić niepożądanym zawłaszczenie cennego sprzętu i dewastację.

  Zbiory Kliniki, na które po raz pierwszy zwróciłem uwagę, znajdowały się w oszklonych szafach muzealnych z półkami, na których leżały kleszcze położnicze z różnych epok. Szafy te stały w gabinecie konsultacyjnym profesora. Dzięki temu, że nie były zamykane, pobieżnie z nimi zapoznałem się i już wtedy zwróciłem uwagę na eksponat stworzony przez Jean Palfina, położnika z XVIII w. - nieskrzyżowane łyżki z rękojeściami wiązanymi skórzanym paskiem, nieposiadające zamka. Znajdowała się na nich tabliczka informująca w języku niemieckim (później także w języku polskim) o ich pochodzeniu z XIX w. Wiedziałem już, że ktoś z powojennego zespołu interesował się tym (niestety nigdy nie dowiedziałem się, kto to był).
  Z czasem zbiór został przeniesiony w szafach do sali wykładowej. Szafy nie były właściwie zabezpieczone i właśnie wtedy zauważyłem brak wspomnianych kleszczy Palfina. Było to sygnałem do konieczności zabezpieczenia zbiorów, już poza ogólnie dostępną salą wykładową. Przeglądając starannie numerowane niemieckie przywieszki, można było stwierdzić, że poza kleszczami brakowało jeszcze wielu innych, cennych rzeczy.
  Zabezpieczenie zbiorów nastąpiło dopiero w 1979 r., które wreszcie znalazły się w jednym zamkniętym, choć używanym pomieszczeniu. Na sali wykładowej pozostały zbiory poniemieckich plansz dydaktycznych i słojów z preparatami anatomopatologicznymi.

  Chcąc wymienić ewentualną przyszłą ekspozycję tradycji położniczo-ginekologicznych Kliniki, warto zacząć od jej domniemanego pochodzenia. Otóż na pewno zbiory znajdowały się w budynku dawnej Frauenklinik (ul. Chałubińskiego) od czasu jej zbudowania w 1890 r. Jako jeszcze starsze musiały zostać do niej wniesione prawdopodobnie z poprzedniej siedziby, dziś już nieistniejącej przy Podwalu Oławskim 16 lub też z ówczesnego Szpitala W.W. Świętych. Wspomniane już najstarsze przywieszki świadczyłyby, że już w XIX w. traktowano zbiór jako historyczny.
  Obecnie składa się przede wszystkim z pięknego zestawu kleszczy porodowych z XVIII w. i innych narzędzi położniczych. Są także narzędzia do badania i operacji ginekologicznych. Do zbioru dydaktycznego należą głównie fantomy do ćwiczeń położniczych i, co trzeba podkreślić, prototyp fantomu ginekologicznego, ale także miednice kostne oraz odlewy gipsowe miednic i kanału rodnego z główkami noworodków.
  Wśród sprzętu użytkowego można wyróżnić prototyp jednego z modeli aparatu do przetaczania krwi. Znaleźć można również zbiór wkładek do utrzymywania wypadającej macicy (także z rosenthalowskiej porcelany).

  Do demonstracji wizualnych wykorzystywano duży zbiór tablic objaśniających wykłady. Później temu celowi służył również zestaw filmów przedstawiających m.in. operacje ginekologiczne. Swego czasu znajdował się tam też projektor.
  Z lat 20. XX w. pozostały dość liczne szklane negatywy przedstawiające obrazy histologiczne m.in. jajnika. Warto tutaj dodać, że w zbiorze bibliotecznym Kliniki znajduje się wiele pozycji z pierwszej połowy XIX w.
  Przy bliższym poznaniu materiałów można niekiedy stwierdzić, że wymienione eksponaty związane są z nazwiskami wybitnych profesorów pracujących tutaj do II wojny światowej, np. tzw. igła troakarowa W. A. Freunda (1833-1917), która mogła być prototypem igły użytej przez niego przy pierwszej w historii operacji całkowitego wycięcia macicy drogą brzuszną z powodu raka szyjki macicy, we Wrocławiu w 1878 r. Igła ma odpowiednią przywieszkę, a wiadomo, że sam operator po pierwszych zabiegach odrzucił ją jako mało przydatną. Stąd przypuszczenie, że ta pierwsza trafiła do zbioru [2].
  W zbiorze szklanych negatywów histologicznych widnieje podpis Ludwiga Fraenkla (1170-1953), współodkrywcy czynności hormonalnej ciałka żółtego, późniejszego kierownika Frauenklinik.
  Być może szczegółów takich poznamy więcej.

  Tadeusz Heimrath

  Piśmiennictwo
  1. R. Białynicki-Birula, E. Baran, T. Szymczak: Mulaże dermatologiczne. Atlas kolekcji wrocławskiej. Cornetis, Wrocław 2006.
  2. T. Heimrath: Wrocławskie okoliczności pierwszego w historii chirurgii udanego wycięcia macicy drogą brzuszną przez Wilhelma Aleksandra Freunda (1833-1917). Advances in Clinical and Experimental Medicine. 2006, Vol. 15, No. 2, 405-400.  Piszą świadkowie wydarzeń  Od nadania naszej uczelni imienia Piastów Śląskich minęło już 18 lat, a w monografii jubileuszowej nie wszystko dało się opisać. Drukujemy wspomnienia dwóch świadków wydarzeń: prof. dra hab. Zbigniewa Domosławskiego, który był delegatem Rektora na Komisje Sejmowe - Ustawodawczą i Zdrowia oraz dra med. Zbigniewa Kostrzewy - absolwenta naszej Uczelni, który mieszkając w Łowiczu był posłem sprawozdawcą na Posiedzeniu Plenarnym Sejmu.
  Dla obu Autorów było to wyjątkowo głęboko odczute przeżycie. Prof. Zbigniew Domosławski po latach rekapituluje swój dłuższy artykuł z tego okresu, a dr med. Zbigniew Kostrzewa publikuje oryginalne, dotąd nieogłoszone, szczegóły dotyczące samej historycznej uchwały Sejmu.


  Byłem delegowany przez rektora na Sejmową
  Komisję Zdrowia i Komisję Ustawodawczą


  Nadanie uchwałą Sejmu z dnia 23 listopada 1989 r. naszej Uczelni imienia Piastów Śląskich poprzedziło przygotowanie odpowiedniego wniosku, przed samym zaś głosowaniem Sejmu sprawę szczegółowo omawiała Komisja Zdrowia i Komisja Ustawodawcza 15 listopada 1989 roku, na którą piszący te słowa - jako ówczesny kierownik Zakładu Historii Medycyny i Farmacji - został delegowany przez rektora, prof. dr. hab. Bogdana Łazarkiewicza.
  Warto do tego wydarzenia w pewnym skrócie powrócić, zwłaszcza że równocześnie zabiera głos na łamach naszego pisma dr med. Zbigniew Kostrzewa, w którym zarówno wniosek, jak i jego ostateczna realizacja znalazły najgorętszego orędownika.
  Moja relacja dotyczy etapu między wysłaniem wniosku przez uczelnię a uchwałą Sejmu.
  Wyjeżdżając do Warszawy uważałem, że będzie to chyba czysta formalność, ale nauczony doświadczeniem życiowym - na wszelki wypadek przygotowałem krótkie wyważone wystąpienie i wziąłem ze sobą kilka przekonywających wyciągów z piśmiennictwa na ten temat oraz tablicę z drzewem genealogicznym Piastów.

  Po wystąpieniu ówczesnego wiceministra zdrowia i opieki społecznej - prof. Wojtczaka i przewodniczącego ówczesnej Komisji Zdrowia - dr. Szannacha, popierających jednomyślną uchwałę Senatu Akademii Medycznej w tej sprawie, poproszony o zabranie głosu podniosłem, że zarówno z przedwojennego gimnazjum lwowskiego, jak i wykładów prof. Witolda Ziembickiego z propedeutyki i historii medycyny w powojennym Wrocławiu, wyniosłem również - obok sentymentu dla rodzinnego miasta - przekonanie o czołowej roli średniowiecznego Śląska, będącego pod rządami Piastów, zarówno w rozwoju nauki, kultury, jak i medycyny. Śląsk był terenem tworzenia nie tylko tradycji historycznych sensu stricte, w tym również medycznych, wielu wspólnot etnicznych (Polaków, Niemców, Czechów, Austriaków, Łużyczan, Luksemburczyków, Żydów) nie zawsze ze sobą walczących - a w dziedzinie medycyny współpracujących. Wyjaśniłem, że nigdy nie negowano polskiego pochodzenia Piastów, mimo iż indywidualna rola poszczególnych członków tego rodu może budzić pewne wątpliwości. Ale oscylowali oni nie tylko w stronę niemiecką - także czeską, węgierską czy luksemburską. Faktem niekwestionowanym jest to, że Wrocław za panowania Piastów był jednym z centrów polskiej kultury umysłowej, czerpiąc z tradycji polskiej i romańskiej. Bez patronatu władców piastowskich byłoby to niemożliwe. W przypadku zatwierdzenia tego wniosku bylibyśmy pierwszą uczelnią w kraju, która uczciłaby zasługi Piastów Śląskich - podobnie jak uczyniła to wszechnica krakowska w stosunku do Jagiellonów.

  W dyskusji obu Komisji wzięło udział 15 osób. Gorących orędowników znalazłem w dwóch posłach lekarzach, których znałem osobiście. Posłowie - dr Kostrzewa i dr Czerwiński - byli związani studiami z naszą uczelnią. Dr Kostrzewa był członkiem Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, człowiekiem o dużym wyrobieniu kulturalnym i obyciu życiowym. Jak się okazało później, był też sprawozdawcą przed forum sejmowym uchwał zarówno Komisji Zdrowia, jak i Komisji Ustawodawczej. Dr. Czerwińskiego znałem jako człowieka o dużym doświadczeniu lekarskim i obyciu administracyjnym.
  Nie spodziewałem się, że puszczona przeze mnie w obieg, niemal rutynowo, rycina "Drzewo genealogiczne Piastów Śląskich" z wyd. Dolny Śląsk z 1948 roku, u korzeni których są oczywiście: Mieszko I i jego syn Bolesław Chrobry - wzbudzi aż taką ożywioną dyskusję. Zarówno wniosek, jak i głosy w dyskusji oraz wyjaśnienia uznano za wystarczające, ażeby urzeczywistnić to uchwałą Sejmu. W głosowaniu wspomnianych, połączonych Komisji - za wnioskiem opowiedziało się około 50 osób, przeciw była jedna osoba, a dwie wstrzymały się od głosu. Od posiedzenia Komisji do uchwały Sejmu minęło zaledwie 10 dni. Nie można pominąć tu zasługi posła sprawozdawcy dra med. Zbigniewa Kostrzewy i jego ostatecznej inicjatywy ustawodawczej.
  Zainteresowanych bliżej tą sprawą pozwolę sobie odesłać do dłuższego artykułu, "Piastowskie korzenie", który ukazał się w "Życiu Uczelni" - piśmie Akademii Medycznej nr 1/16 ze stycznia 1990 roku.

  Później pojawiły się także głosy przeciwko nazwaniu Akademii Medycznej imieniem Piastów Śląskich. Były to raczej wypowiedzi o charakterze emocjonalnym. Miałem okazję - z inspiracji również ówczesnego rektora prof. Bogdana Łazarkiewicza - zabrać też głos na łamach Magazynu Tygodniowego "Gazety Robotniczej" z 29.XII.1989 (521472-299/12589), ażeby streściwszy to (co było powiedziane na Komisji Sejmowej) zakończyć konkluzją: "Akcentując ciągłość polskiej myśli lekarskiej na Dolnym Śląsku nie można nie nawiązać do tradycji piastowskiej, do bujnego, wszechstronnego życia polskiego piastowskiego Wrocławia. W żadnej dzielnicy Polski w tych czasach tylu ludzi nie chwytało za pióro, co na Śląsku, a przecież bez mecenatu Piastów byłoby to niemożliwe".
  Niżej podpisany był jedynie delegowany w tej sprawie na Komisję Sejmową, ale autorem nazwania naszej Uczelni imieniem Piastów Śląskich nie był (w ankiecie jakich było wiele proponował raczej nazwę Akademia Piastowska). Ale za szczególne zrządzenie losu uważa to, że mógł wnieść jakiś skromny wkład w realizację tego wniosku.

  Dziś, po 18 latach, gdy emocje opadły i w tej dziedzinie nastąpiło pewne uładzenie, osobiście utwierdziłem się w fakcie, że w okresie hitlerowskim samo słowo "Piastowie" było na cenzurowanym, ale jeśli dążymy dziś do integracji, to związanie nazwy wrocławskiej Akademii Medycznej z Piastami Śląskimi ma wymiar nie tylko regionalny, ale i ogólnopolski, i chyba bardziej wydźwięk europejski niż przed 18 laty. A jeśli nawet Piastowie ciążyli ku Niemcom, Czechom czy Węgrom i można dopatrzyć się w ich postępowaniu pewnych nieprawidłowości (czego nie należy się wypierać) - to są oni też w jakimś stopniu własnością historii narodów sąsiednich.
  Poruszając ten problem, będący też cząstką dziejów naszej Uczelni, zdaję sobie sprawę, że jest to tylko jakiś fragment jej bogatej historii.
  A może ktoś z żyjących świadków tamtych wydarzeń, uzupełni to nowymi szczegółami?

  Zbigniew Domosławski
  MÓJ CHRZEST BOJOWY NA SEJMOWEJ MÓWNICY  Osiemnaście lat mija od tamtej chwili, gdy dane mi było jako posłowi sprawozdawcy prezentować opinię Komisji Zdrowia i Komisji Ustawodawczej o rządowym projekcie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej na posiedzeniu plenarnym Sejmu imienia Piastów Śląskich.
  Poseł Hanna Suchocka, wówczas wiceprzewodnicząca Komisji Ustawodawczej, wytypowała właśnie mnie do relacjonowania tego projektu połączonych Sejmowych Komisji Zdrowia i Ustawodawczej.

  Było to wielkie wyróżnienie dla mnie osobiście, a jednocześnie: "mój chrzest bojowy" na sejmowej mównicy.
  Ta uchwalona później ustawa, jedna z wielu, stanowiła dla mnie bardziej osobiste, niepozbawione dużej emocji, przeżycie. Byłem przecież absolwentem uczelni, dlatego gdy stanąłem na sejmowej trybunie, poczułem przez chwilę jakbym wrócił do murów swojej Alm Matris. Odżyły w tym momencie moje wspomnienia i niezapomniane, studenckie lata spędzone we Wrocławiu. Chwilami "zatykało" mnie. Nie mogło stać się jednak inaczej, bez wzruszenia uzasadniać tę piękną inicjatywę Rektora i Senatu uczelni, której głównym rzecznikiem na połączonym posiedzeniu Komisji Sejmowych był mój kolega i przyjaciel z Unii Polskich Pisarzy Lekarzy - Zbyszek Domosławski.
  I chyba tak to już jest i musi być, kiedy chce się mówić nie tylko językiem urzędowym, ale "językiem serca".

  Panie Marszałku, Wysoki Sejmie

  Komisja Zdrowia i Komisja Ustawodawcza na posiedzeniu w dniu 15 listopada rozpatrywała projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej we Wrocławiu imienia Piastów Śląskich.
  Mam zaszczyt krótko uzasadnić pozytywną opinię tych Komisji, a robię to z tym większą estymą, a jednocześnie wzruszeniem jako absolwent tej uczelni, której mury opuściłem już dość dawno, a dzisiaj jakbym do nich wracał.
  Z inicjatywą nadania nazwy wystąpili Rektor i Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wydaje się, że to nie przypadek, że właśnie Wrocław - stolica Dolnego Śląska i jej uczelnia, która należy do największych w kraju uczelni medycznych, pragnie mieć imię Piastów Śląskich, tej dynastii, której potomkowie wywodzą się w prostej linii z Mieszków, Chrobrych i Krzywoustych.
  Nie wdając się tutaj w historyczne dywagacje, nadanie uczelni wrocławskiej tego imienia ma swoją jednoznaczną wymowę i historyczne uzasadnienie, i to niezależnie od meandrów historiografii, historycznych sporów, niełatwych, a niekiedy i kontrowersyjnych uogólnień. Rola piastowskich książąt, ich poczucie wspólnoty dynastycznej i rola w utrwalaniu tradycji piastowskich Śląska, ma dla nas dzisiaj wymiar historycznego dziedzictwa, funkcjonującego już na trwałe w polskiej świadomości narodowej.

  A sam Wrocław za panowania Piastów był jednym z głównych ognisk kultury umysłowej, czerpiącej wartości z tradycji polskiej i romańskiej. W całym ówczesnym kręgu kultury europejskiej Ziemia Dolnośląska miała swoje znaczące miejsce, a polscy uczeni zdobywali sławę i znaczyli trwały ślad w dorobku kulturalnym i naukowym Europy. Nie będę tu wymieniał nazwisk lekarzy, aby uniknąć zbytecznej, jak mi się wydaje, listy-wyliczanki. Bogata to galeria, która w panteonie medycyny europejskiej ma swoje trwałe miejsce.
  Akademia Medyczna we Wrocławiu dzisiaj w ramach 3 wydziałów skupia 42 katedry i kliniki, 43 zakłady oraz 8 samodzielnych pracowni, działają również 3 jednostki międzywydziałowe oraz biblioteka. Zatrudnionych jest 936 nauczycieli akademickich, w tym 77 profesorów, 74 docentów, 725 adiunktów i asystentów oraz 60 wykładowców - lektorów, nauczycieli i bibliotekarzy, którzy szkolą łącznie 3552 studentów.
  W latach 1945-1988 uczelnia wykształciła 10 024 lekarzy med., 529 lekarzy pediatrów, 3476 lekarzy stomatologów, 2644 farmaceutów, 529 magistrów pielęgniarstwa i 145 magistrów analityki medycznej.
  W ramach szkolenia podyplomowego specjalizację I i II stopnia uzyskało ponad 8000 osób.

  Od początku istnienia Akademii przeprowadzono 276 przewodów habilitacyjnych, a liczba doktoratów wynosi 1493. Kliniki, katedry i zakłady prowadzą rozległe i wielokierunkowe badania naukowe zarówno z zakresu badań podstawowych, jak i problematyki zdrowotnej dotyczącej regionu i kraju. Realizacja programów badawczych ma ścisły związek z problematyką szeroko pojętej ochrony zdrowia z jej wszystkimi zagrożeniami cywilizacyjnymi i społecznymi.
  Uczelnia nadzoruje 4 państwowe szpitale kliniczne, w ramach których działają 42 kliniki.
  Akademia Medyczna we Wrocławiu sprawuje regionalny nadzór specjalistyczny dla 5 województw: wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i opolskiego. Należy do największych uczelni medycznych w kraju.
  Wychodząc naprzeciw wnioskowi Władz Uczelni - Rektorowi i Senatowi Akademii - w imieniu Komisji Zdrowia oraz Komisji Ustawodawczej wnoszę, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej we Wrocławiu imienia Piastów Śląskich.
  Zbigniew Kostrzewa


  Non omnis moriar  W ramach Jubileuszu 60-lecia Uniwersyteckiej Stomatologii w Powojennym Wrocławiu 12.04.2007 r. odbyła się uroczystość złożenia kwiatów na grobach profesorów wrocławskiej stomatologii.

  W piękny wiosenny poranek, na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida odwiedzono groby zasłużonych profesorów stomatologii: prof. Tadeusza Szęsnego Owińskiego (1904-1995), twórcy uniwersyteckiej stomatologii w powojennym Wrocławiu, pierwszego dyrektora Oddziału Stomatologii (1947-1949) i dziekana Wydziału Lekarskiego (1960-1962); prof. Jerzego Brzezińskiego (1925-1990) prodziekana ds. Stomatologii (1981-1984) i dziekana Wydziału Lekarskiego (1984-1990) oraz prof. Adama Masztalerza (1925-2004) prodziekana ds. Stomatologii (1978-1981) i prorektora ds. Nauki (1984-1987). Pod przewodnictwem dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. Tomasza Konopki delegacja z Katedry Ortodoncji i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w składzie: Janina Szeląg, Hanna Woytoń, Henryk Kaczkowski, Michał Sarul i Wiesław Kurlej uczciła pamięć Profesorów i złożyła wiązanki kwiatów na Ich grobach. Koledzy z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej udali się następnie na miejsce spoczynku prof. Feliksa Ćwioro (1929-2006) przy ul. Osobowickiej, by uczcić Jego pamięć i złożyć wiązanki kwiatów.

  W tym samym czasie, na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej delegacja z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w składzie: Agnieszka Sulka, Ewa Gwiazda, Dobrochna Żeńczak-Więckiewicz, Iwona Bednarz i Elżbieta Krzysztoń uczciła pamięć i złożyła wiązanki kwiatów na grobie prof. Ignacego Pietrzyckiego (1885-1964) kierownika Katedry Dentystyki Zachowawczej (1947-1962) i dyrektora Oddziału Stomatologii w latach 1960-1962 oraz na grobie kierownika Zakładu w latach 1970-1990 prof. Franciszka Mraza (1920-2004) w cinerarum, prodziekana Oddziału Stomatologii w latach 1984-1990.

  Należy podkreślić, że nie tylko zaszczytny obowiązek, ale i potrzeba serca oraz osobiste wspomnienia towarzyszyły tym uroczystościom. Również należy zaznaczyć, że wszystkie groby są przez najbliższych z troską i szacunkiem należycie pielęgnowane.

  W przeddzień uroczystości Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Wiesław Kurlej i Katarzyna Łagowska odwiedzili grób jednego z prekursorów wrocławskiej stomatologii Juliusa Brücka (1840-1902), pierwszego docenta z zakresu stomatologii na Uniwersytecie Wrocławskim (1871) i jego ojca Jonasa Brücka (1813-1883), autora pierwszego podręcznika ze stomatologii (m. II wew. nr 91) na starym cmentarzu żydowskim. Z inicjatywy dr B. Bruziewicz-Mikłaszewskiej w obrębie grobowca posadzono okazałe krzewy bukszpanu, a grobowiec Brücków został uporządkowany. Rysuje się możliwość jego przyszłej renowacji.
  Na starym cmentarzu żydowskim przy ul. Ślężnej doszło do interesującego spotkania z grupą profesorów z Jerozolimy (absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej), których bardzo zainteresowała i wzruszyła inicjatywa pielęgnowania historycznych związków z 60-letnią wrocławską uniwersytecką stomatologią. Profesorowie z Jerozolimy podali liczne informacje dotyczące tradycji judaistycznych i rozstali się, obiecując upowszechnianie naszych tradycji stomatologicznych w Izraelu.
  Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska,
  Wiesław Kurlej  INFORMACJE  W dziewiątej edycji organizowanego przez firmę StatSoft Polska i StatSoft Inc. konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny STATISTICA w kategorii prac doktorskich najwyżej oceniona została praca dr. Bartosza Sapilaka: "Ocena nasilenia objawów lękowych i depresyjnych oraz jakości życia chorych przewlekle leczonych nerkozastępczo".
  Promotorem pracy był prof. dr bab. Andrzej Steciwko z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu.
  Zgodnie z regulaminem Konkursu oprócz nagród pieniężnych dla laureata i jego promotora, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, promujący pracę otrzyma od firmy StatSoft 10 stanowiskową akademicką licencję roczną na program STATISTICA.
  W 2007 roku zostanie przeprowadzona kolejna, dziesiąta edycja konkursu. Szczegółowe informacje o konkursie oraz o programach z rodziny STATISTICA można uzyskać w firmie StatSoft Polska.

  Poprawa bezpieczeństwa
  ruchu drogowego na ulicy Krakowskiej
  w rejonie posesji nr 26


  W odpowiedzi na wniosek dotyczący poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Krakowskiej w rejonie posesji nr 26 informuję, iż zgodnie z zapisami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2007-2008 planowany jest remont ulicy Krakowskiej na odcinku od ulicy Traugutta do al. Armii Krajowej.
  Realizacja przedmiotowego zadania i wprowadzenie rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu docelowego na ulicy Krakowskiej wydatnie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscu wskazanym w Państwa wniosku.

  z up. PREZYDENTA
  Elwira Nowak
  Kierownik Działu
  Zarządzania Ruchem


  UczelnieInauguracje Rok akademicki 2007/2008Ważne wydarzenia w życiu uczelni Rok akademicki 2006/2007i 2007/2008
  Uniwersytet Wrocławski1 października 2007 r. (poniedziałek) 
  Politechnika Wrocławska2 października 2007 r. (wtorek)23-27 października 2007 r. - Konferencja Rektorów EUA
  Uniwersytet Przyrodniczy3 października 2007 r. (środa) 
  Akademia Medyczna10 października 2007 r. (środa) 
  Akademia Ekonomiczna5 października 2007 r. (piątek)Inauguracja połączona z obchodami 60-lecia
  Akademia Sztuk Pięknych8 października 2007 r. (poniedziałek) 
  Akademia Muzyczna8 października 2007 r. (poniedziałek) 
  Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu8 października 2007 r. (poniedziałek) 
  Akademia Wychowania Fizycznego27 września 2007 r. (czwartek)22 października 2007 r. - Święto Uczelni
  Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych4 października 2007 r. (czwartek)29 listopada 2007 r. - Święto Uczelni
  Papieski Wydział Teologiczny9 października 2007 r. (wtorek) 
  Uniwersytet Opolski2 października 2007 r. (wtorek) 
  Politechnika Opolska1 października 2007 r. (poniedziałek) 
  LISTY

  Szanowny Panie Rektorze,

  Pragnę podziękować Panu za list i potwierdzić wielką przyjemność, jaką odczuwał nasz Uniwersytet z partnerstwa z Akademią Medyczną we Wrocławiu przy organizacji studiów Master na kierunku Nauki Zarządzania, specjalność "Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej", w ciągu tych ostatnich siedmiu lat.
  Przyjęcie naszych wykładowców i organizacja nauczania były doskonałe i pozwoliły na zaoferowanie we Wrocławiu studiów wysokiej jakości.
  Kilkudziesięciu absolwentów polskich jest dobrze przygotowanych do kierowania instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej. To wielki honor i duma dla naszego Uniwersytetu, że mógł brać udział w tym dziele odpowiadającym potrzebom profesjonalizacji w sektorze zdrowia w kraju Unii Europejskiej.
  Mam nadzieję, podobnie jak Pan, że będziemy mieli okazję do kontynuowania tej współpracy i proszę o przyjęcie od nas, Panie Rektorze, dystyngowanych wyrazów uszanowania.
  (tłumaczenie na język polski - autorzy listu)  Z prac Senatu  28 maja 2007 r. odbyło się kolejne, 21 w obecnej kadencji, posiedzenie Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • Na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Senat powołał dr. hab. Piotra Dzięgiela na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • Na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Senat powołał dr. hab. Jakuba Kuźniara na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • Na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Senat powołał dr. hab. Artura Pupkę na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • Na wniosek Rady Wydziału Farmaceutycznego Senat powołał dr. hab. Wiesława Gawła na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Chemii Analitycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • Na wniosek Rady Wydziału Zdrowia Publicznego Senat wyraził zgodę na zatrudnienie prof. dr. hab. Andrzeja Kierzka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Klinicznych Podstaw Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 r. na podstawie umowy o pracę.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie przekształcenia I Katedry Pediatrii oraz I Kliniki Pediatrii, Alergologii i Kardiologii w I Katedrę i Klinikę Pediatrii, Alergologii i Kardiologii.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie zasad i trybu naboru na studia doktoranckie w Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku akademickim 2008/2009.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie otwarcia w Katedrze i Zakładzie Medycyny Społecznej od roku akademickiego 2007/2008 studiów podyplomowych
 • Zarządzanie i organizacja opieki geriatrycznej
 • .
 • Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w przyjętym Regulaminie Studiów Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie dostosowania liczebności grup studenckich na kierunku
 • pielęgniarstwo
 • i
 • położnictwo
 • do wymagań określonych przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości mogących stanowić zabezpieczenie hipoteczne dla Akademickiego Szpitala Klinicznego i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu. Są to następujące nieruchomości:
  1. Obiekt Zespołu Burs Pielęgniarskich przy ul. Ślężnej 88-96 we Wrocławiu.
  2. Obiekt przy ul. Poniatowskiego 2 we Wrocławiu.
  3. Obiekt przy ul. Dyrekcyjnej 5/7 we Wrocławiu.
  4. Obiekt przy ul. Bujwida 44 we Wrocławiu.
  5. Obiekt przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu.
  6. Obiekt przy ul. Hoene-Wrońskiego 13c we Wrocławiu.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Hoene-Wrońskiego 24-25. Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży tej nieruchomości zostaną przeznaczone na realizację celów inwestycyjnych uczelni.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Pracowni Inżynierii Przeszczepów oraz zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Badawczo-Naukowo-Dydaktycznemu Chorób Otępiennych, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ścinawie.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Chorób Otępiennych, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ścinawie.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie przeniesienia siedziby Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu z ul. J. M. Hoene-Wrońskiego 24-25 na ul. Borowską 213.
 • Senat wysłuchał informacji o działaniach, które zostaną podjęte w celu podwyższenia standardu socjalnego campusu studenckiego przy ul. Wojciecha z Brudzewa (monitoring, oświetlenie, parking, boisko, kort tenisowy).
 • Senat zapoznał się z przebiegiem restrukturyzacji szpitali klinicznych.
 • Senat wysłuchał informacji na temat zaawansowania prac budowlanych prowadzonych w Centrum Klinicznym Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 213.  Kalendarium  18 kwietnia prof. dr hab. Mieczysław Woźniak, na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej, został powołany na członka Zespołu ds. Metodologii Tworzenia Centralnej Bazy Świadczeń Opieki Zdrowotnej - I etap tworzenie koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.
  18 kwietnia prof. dr hab. Alicja Chybicka, na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej, została powołana na członka Zespołu Eksperckiego do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej - I etap tworzenie koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.
  11 maja prof. dr hab. Andrzej Gładysz w wyniku korespondencyjnych, tajnych wyborów dokonanych przez środowisko naukowe został członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN na kadencję 2007-2010.
  11 maja Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu z okazji Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej zorganizowała spotkanie w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Poruszano m.in. zagadnienia medyczno-etycznych aspektów transplantologii. W spotkaniu uczestniczył JM Rektor.
  13 maja Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu brał udział w VII Konkursie Pieśni Chóralnej prof. Lucjana Laprusa. W konkursie zdobył Grand Prix i nagrodę publiczności "Złotą Nutę".
  15 maja odbyło się spotkanie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA ze środowiskiem naukowym, na którym omówiono zasady współpracy w ramach powołanego konsorcjum. Akademię Medyczną reprezentował JM Rektor.
  16 maja w Sali Wielkiej wrocławskiego ratusza odbyła się uroczystość wręczenia JE księdzu kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi nagrody "Złotej Kuli", w której uczestniczył JM Rektor Ryszard Andrzejak.
  17-19 maja w Polanicy Zdroju odbyło się pod patronatem JM Rektora Międzynarodowe Sympozjum Chirurgii Estetycznej, zorganizowane przez Klinikę Chirurgii Plastycznej. W sympozjum uczestniczyli naukowcy z 17 krajów. W uroczystości wziął udział Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak.
  22 maja odbyła się ogólnopolska konferencja "Wsparcie finansowe infrastruktury ochrony zdrowia z funduszy Unii Europejskiej gwarancją rozwoju w latach 2007-2013 - praktyczne doświadczenia" zorganizowana przez Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny. Honorowy patronat nad konferencją objęli: prof. dr hab. Z. Religa - Minister Zdrowia, Krzysztof Grzelczyk - Wojewoda Dolnośląski, prof. dr hab. Ryszard Andrzejak - Rektor AM, prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Leszek Sikorski - Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.
  24-26 maja we Wrocławiu odbył się XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. Na uroczystym otwarciu Zjazdu we wrocławskim ratuszu był obecny JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak.
  25 maja prof. dr hab. Alicja Chybicka została wybrana przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Towarzystwo skupia 3500 pediatrów z całej Polski.
  28 maja JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Kazimierz Gąsiorowski, prof. nadzw. oraz Kanclerz mgr Artur Parafiński uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa oraz Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Tematem posiedzenia był m.in. projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 2, na rzecz Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
  31 maja-2 czerwca JM Rektor przebywał w Jeleniewie, gdzie odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, na którym omawiano m.in.: jakość kształcenia w ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej, zasady podziału dotacji dla uczelni.
  4 czerwca Prorektor ds. Szpitali Klinicznych dr hab. Jerzy Rudnicki prof. nadzw., uczestniczył w otwarciu wystawy najnowszych zagranicznych wydawnictw medycznych zorganizowanej przez Bibliotekę Główną AM oraz ABE Marketing.
  5 czerwca JM Rektor na zaproszenie dr. A. Juzwenko - dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - uczestniczył w uroczystym spotkaniu z okazji Święta Ossolineum, podczas którego została otwarta wystawa "Skarby Ossolineum".
  6 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego. JM Rektor prof. Ryszard Andrzejak ustosunkował się do problemów, z jakimi boryka się Wydział.
  8 czerwca JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak i były Rektor prof. dr hab. Jerzy Czernik uczestniczyli w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Plenarnym KRASP zorganizowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim z okazji Jubileuszu 10 lat KRASP. Podczas spotkania ogłoszono i podpisano deklarację "Misja KRASP w zmieniającym się świecie".


  Miesięcznik informacyjny AM redaguje Kolegium:
  mgr inż. Adam Barg, mgr Beata Bejda, prof. dr hab. Zbigniew Domosławski, mgr Miłosz Haber,
  mgr Małgorzata Kuniewska-Kaucz, dr inż. Grażyna Szajerka, prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok,
  dr Igor Wolniakowski, mgr inż. Adam Zadrzywilski, dr Krzysztof Zimmer
  Adres redakcji: ul. Chałubińskiego 6a, tel./fax: 7840032. Druk: GRAFIK A-Z. Nakład: 600 egz.
  ISSN 1429-5822