Wystąpienie J. M. Rektora Akademii Medycznej
Przed Państwem jest kolejny, majowy numer "Gazety Uczelnianej".
Początkowo nie miałem zamiaru poświęcać w artykule wstępnym szczególnego miejsca ustawie lustracyjnej uważając, że wszystko na ten temat zostało już powiedziane, również na naszej Uczelni.
Sądziłem, iż bardziej na uwagę zasługują prace prowadzone przy ulicy Borowskiej, utworzenie uchwałą Senatu AM samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie, czy zapowiadany strajk lekarzy i jego ewentualne skutki.
Jednak wydarzenia ostatnich dni, rozgrywające się wokół Trybunału Konstytucyjnego, nie pozwalają, by pominąć je milczeniem. W sprawach fundamentalnych dla kraju, dla jego obywateli, demokracji społeczność akademicka nie może zamykać się w naukowej wieży z kości słoniowej, zasłaniając się brakiem swojego związku z przedmiotem sporu.
Uchwalenie przez Sejm ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994-1990 oraz treści tych dokumentów sprawiło, że na nowo rozgorzał spór między zwolennikami i przeciwnikami lustracji. Obie strony posługiwały się przy tym argumentami, których nie dawało się, nie popadając w zacietrzewienie, w całości przyjąć bądź odrzucić. Tym razem za sprawą ustawy lustracyjnej problem przestał być abstrakcją dającą wyłącznie pożywkę mediom i politykom. Zbiór objętych lustracją sprawił, że stała się ona sprawą kilkuset tysięcy osób. W pewnym stopniu tłumaczy to skalę emocji, jakie przy tej okazji wezbrały.
Wśród rozmaitych stanowisk, oświadczeń i gestów obrazujących narastanie konfliktu, nagłaśnianych przez media i wykorzystywanych przez polityków, stanowisko władz rektorskich i Senatu Akademii Medycznej jawiło się jako rozsądne i wyważone. Przypomnę, że zawarliśmy w nim tezę o konieczności harmonii między moralnością a prawem stanowionym. Brak tej harmonii podważa wartość prawa stanowionego, nie czyni go jednak nieważnym. Stanowisko takie jako odzwierciedlające mądrość mojej ulubionej łacińskiej maksymy, że "cokolwiek czynisz, czyń mądrze i oczekuj końca", było również moim osobistym zdaniem słuszne i zgodne z doświadczeniem życiowym. Oczekiwanym końcem zaś miało być orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
Trybunał Konstytucyjny przez kilkanaście lat swojego istnienia dowiódł, że zasada dura lex sed lex, którą często jak tarczą zasłaniają się twórcy ułomnego prawa, w swojej istocie oznacza konieczność zgodności tego prawa z Konstytucją RP. Trybunał zaś stoi na straży demokracji, broniąc ją przed psuciem dla doraźnych korzyści dowolnej partii. Pamiętamy, jakim problemem dla ówczesnych władz było orzeczenie TK w sprawie Narodowego Funduszu Zdrowia.
Oparty na manipulacji i kłamstwie atak wymierzony przez niektórych polityków w autorytet Trybunału, zmierzający do zdezawuowania jego orzeczeń, psuje państwo. Pokazuje, że można demokrację traktować wyłącznie jako grę, w której zwycięzca bierze wszystko.
Przed zamykaniem ust w imię tak pojętej demokracji myślącym inaczej, przed próbami narzucenia przez iluzoryczną, bo parlamentarną a nie społeczną większość, swojej woli wszystkim, Trybunał Konstytucyjny powinien bronić społeczeństwo i samą władzę, by w swym zaślepieniu i pogoni za doraźnymi celami nie posunęła się za daleko.
Piszę te słowa ze smutkiem, bowiem na naszych oczach dzieje się z Polską coś niedobrego. Nie chodzi mi przy tym o lustrację. Z problemem rozliczenia się z przeszłością musiały uporać się wszystkie kraje wychodzące z dyktatury. Wszędzie ten proces był mniej lub bardziej bolesny, to przecież oczywiste.
Kiedy jednak patrzę na wyjeżdżających z kraju młodych ludzi, którzy nie widzą przed sobą tutaj przyszłości, kiedy obserwuję narastający kryzys służby zdrowia, kiedy coraz głośniej mówi się o nadciągającym kryzysie ubezpieczeń społecznych, wtedy wszystko to, co jest wyłącznie grą ambicji, próbą odwracania uwagi od spraw naprawdę ważnych musi budzić głęboki niepokój.


Rektor AM
prof. dr hab. Ryszard Andrzejak


Uchwała Nr 378 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy lustracyjnejNa podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1
Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu wyraża przekonanie, że gwarancją utrzymania demokracji w każdym państwie jest przestrzeganie obowiązującego porządku prawnego zgodnego z ustawą zasadniczą i innymi aktami rangi ustawowej, które zostały uchwalone przez wyłoniony przez społeczeństwo w powszechnych wyborach parlament.
Jednocześnie Senat stoi na stanowisku, że istnieją granice stosowania prawa. Jeśli prawo to jest niedoskonałe, należy je zmienić lub też stosować istniejące w każdym demokratycznym państwie legalne formy protestu.
Normy prawne powinny być zgodne z zasadami etycznymi i moralnymi. Poszanowania tych norm i zasad społeczeństwo oczekuje zwłaszcza od najwyższych organów państwa, ale także od środowiska naukowego, które winno być w państwie wzorcem etycznego i moralnego postępowania.
Senat nie neguje konieczności rozliczenia się z przeszłością i z ludźmi, którzy w minionym okresie działali świadomie - często z niskich pobudek, dla osiągnięcia doraźnych korzyści - ze szkodą dla pozostałych członków swej społeczności.
Nie można jednakże nie wskazać na brak precyzji w zapisach ustawy lustracyjnej z 18 października 2006 r., znowelizowanej 14 lutego 2007 r.
Taki brak precyzji musi nieuchronnie prowadzić do różnych interpretacji tego samego prawa, co jest zjawiskiem wysoce niepożądanym. Uważamy także, że działania lustracyjne, które wynikają z przepisów ustawy powinny były zostać podjęte znacznie wcześniej, a nie dopiero po 18 latach, które upłynęły od czasu transformacji ustrojowej w Polsce.
Istniejące niedoskonałości ustawy lustracyjnej nie mogą jednakże stanowić podstawy do wypowiadania nieposłuszeństwa wobec obowiązującego prawa uchwalonego przez wybrany w demokratycznych wyborach parlament.
Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu wyraża przeświadczenie, że Trybunał Konstytucyjny stojący na straży przestrzegania nie tylko litery, ale i ducha prawa, który niejednokrotnie dał dowód swojej niezawisłości, rozstrzygnie w trybie pilnym liczne wątpliwości podnoszone przez osoby będące adresatem ustawy, a zwłaszcza pojawiające się zarzuty, że ustawa lustracyjna narusza Konstytucję, która gwarantuje ochronę poszanowania praw i godności obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wielmożni Państwo
Rektorzy - Członkowie KRASP


Przekazuję do Państwa łaskawej wiadomości treść opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr. hab. Janusza Kurtyki, w sprawie obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez pracowników uczelni będących obywatelami innych państw.
"Uprzejmie informuję, iż ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 128, poz. 1592 z późn. zm.), zwana "ustawą lustracyjną", nie daje podstaw do podziału osób, wskazanych w art. 4 pkt 44, na obywateli polskich i obywateli państw obcych. Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby wymienione w tym przepisie związany jest wyłącznie
z zajmowanym stanowiskiem, a nie z posiadanym przez nie obywatelstwem.
Polski porządek prawny dotyczy - co do zasady - wszystkich osób, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej. Reguła ta ma zastosowanie nie tylko do ustawy lustracyjnej, ale przykładowo dotyczy również ustawy o szkolnictwie wyższym, prawa pracy, podejmowania działalności gospodarczej czy też odpowiedzialności karnej. Warto przy tym zauważyć, że wprawdzie art. 2 ust. 2 omawianej ustawy nakazuje ujawnianie w oświadczeniu także współpracy z organami bezpieczeństwa państw obcych, jednakże przepis ten należy interpretować łącznie z treścią preambuły. Wynika z niej, że celem ustawy jest ujawnianie pracy, służby czy też współpracy wyłącznie z organami państwa komunistycznego."


Z serdecznymi pozdrowieniami,
prof. Tadeusz Luty
Przewodniczący KRASP
Debata Uczelniana

Dziesiątego kwietnia w hali sportowej naszej Akademii odbyła się doroczna debata uczelniana. Tegoroczna była już czwartą z kolei i podobnie jak poprzednie była okazją do spotkania i rozmowy wszystkich grup pracowników naszej Uczelni, nierzadko niemających ze sobą kontaktów, bowiem często zarówno miejsca pracy, jak i obszary działalności zawodowej do takich spotkań nie skłaniają. W tym roku tematem wiodącym stały się kwestie związane z tzw. ustawą lustracyjną. Zaproszony gość, dyrektor wrocławskiego oddziału IPN prof. Włodzimierz Suleja, przedstawił informację o obowiązkach, jakie ustawa nakłada na osoby nią objęte, a następnie odpowiadał na pytania, które dotyczyły głównie kwestii, jakiego rodzaju kontakty uznać można za objęte obowiązkiem ujawnienia, szczegółowo indagował o to naszego gościa przedstawiciel Katedry Medycyny Sądowej, której pracownicy wykonują "od zawsze" czynności na zlecenie organów ścigania.


Następnie JM Rektor prof. Ryszard Andrzejak przedstawił prezentację zatytułowaną "Krajobraz Akademii Medycznej na półmetku kadencji 2005-2008 samorządowych władz uczelni". Osią prezentacji, poza informacją bieżącą, było odniesienie się do problemów i zagrożeń opisanych przy okazji poprzedniej debaty. Niestety, trzeba stwierdzić z przykrością, że w kondycji sektora ochrony zdrowia czy pozycji akademii medycznych jako tego sektora liderów nie nastąpiły istotne zmiany na lepsze.
Prorektor ds. Klinicznych dr hab. Jerzy Rudnicki, prof. nadzw. zaprezentował sytuację szpitali klinicznych oraz stan prac na budowie Centrum Klinicznego. Prorektor ds. Nauki prof. Marek Ziętek przedstawił zagadnienia rozwoju badań naukowych i współpracy naszej Akademii w ramach umów międzynarodowych; w zastępstwie nieobecnego Prorektora ds. Dydaktyki dr. hab. Mariusza Zimmera, prof. nadzw. sprawy związane z kształceniem i rekrutacją.
Po zakończeniu części oficjalnej debaty rozmowy przeniosły się w kuluary, gdzie trwały jeszcze długo.

Igor Wolniakowski

Uniwersytecka stomatologia świętowała swoje 60-lecieDwunastego kwietnia w Auli Leopoldina odbyła się uroczystość 60-lecia uniwersyteckiej stomatologii w powojennym Wrocławiu. Podczas uroczystości Rząd Polski reprezentowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dr Anna Gręziak.


Uroczystość 60-lecia uniwersyteckiej stomatologii
rozpoczęto mszą św. w kościele uniwersyteckim
W tej podniosłej uroczystości, obok wrocławskiej społeczności akademickiej, udział wzięli dziekani wydziałów stomatologii z całego kraju. Zgromadzonych powitał JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak, który wygłosił przemówienie inauguracyjne (jego treść zamieszczamy poniżej). Dziekan Wydziału Lekarsko-
-Stomatologicznego dr hab. Tomasz Konopka, prof. nadzw. przedstawił wykład Uniwersytecka stomatologia we Wrocławiu - historia i perspektywy rozwoju. Prorektor ds. Nauki, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i pierwszy dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego AM we Wrocławiu prof. Marek Ziętek mówił o Stomatologii jako integralnej części medycyny. Podczas uroczystości głos zabrali nestor polskiej stomatologii, wieloletni kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej
w Warszawie prof. Eugeniusz Spiechowicz oraz dyrektor Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. Stanisław Majewski.
Z okazji uroczystości 60-lecia pracownikom Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego wręczono odznaczenia. Dziekan Wydziału dr hab. Tomasz Konopka, prof. nadzw. poinformował, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi otrzymała prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska, a Srebrny Krzyż Zasługi - mgr Maria Szymonowicz.
Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej pracownikom Wydziału zostały przyznane resortowe odznaczenia państwowe - Medal Komisji Edukacji Narodowej, który otrzymali: dr Anna Malepszy, dr Marta Pilak, dr Henryk Kaczkowski, dr Adam Zawada.


Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
dr hab. Tomasz Konopka, prof. nadzw.
mówił o Uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu - historii i perspektywach rozwoju
Na mocy uchwały Senatu Akademii Medycznej Złotą Odznakę Honorową Uczelni otrzymali następujący pracownicy Wydziału: prof. dr hab. Anna Majewska, prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska, dr Anna Malepszy, dr Grzegorz Chmiel, natomiast Srebrną Odznakę Honorową Uczelni:
dr Honorata Krawczykowska, dr Agnieszka Sulka, mgr Mariola Abkowicz, Danuta Białkowska, Aniela Olszewska.


Pierwszy dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego,
Prorektor ds. Nauki prof. Marek Ziętek mówił
o Stomatologii jako integralnej części medycyny
Podczas uroczystości przewodniczący Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dr n. med. Andrzej Wojnar przedstawił wniosek Kapituły Medalu im. prof. Jana Mikulicza-Radeckiego. Medal otrzymali lekarze dentyści: prof. dr hab. Stanisław Potoczek, dr hab. Jan Wnukiewicz, prof. nadzw., lek. dent. Anna Dziewiątkowska, lek. dent. Maria Kiełbowicz, lek. dent. Małgorzata Nakraszewicz, lek. dent. Iwona Świętkowska.


Złoty Krzyż Zasługi z rąk podsekretarza stanu
w Ministerstwie Zdrowia dr Anny Gręziak otrzymała
prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego dr hab. Tomasz Konopka, prof. nadzw. wręczył dyplomy uznania dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za wieloletnią pracę dla uniwersyteckiej stomatologii. Dyplomy te otrzymali: Halina Brzostek, Renata Dembska, Irena Łapińska, Maria Pasławska, Izabela Śliwińska, Alina Szczerba, Zdzisław Baczmagi, Henryk Laprus, Zbigniew Szymański i Andrzej Wiśniewski.


Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
dr Anna Malepszy, dr Marta Pilak, dr Henryk Kaczkowski,
dr Adam Zawada
Podniosłym momentem obchodów 60-lecia uniwersyteckiej stomatologii było odnowienie dyplomów lekarza dentysty po 50 latach. Absolwenci Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu z 1957 roku złożyli przyrzeczenie lekarskie i z rąk JM Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka otrzymali odnowione po 50 latach dyplomy lekarza dentysty.
Podczas uroczystości dziekan Wydziału poinformował o przyznaniu nagrody dla pracowników Wydziału, którzy opublikowali oryginalną pracę naukową o najwyższym współczynniku wpływu. W 2006 roku był to zespół autorów: dr n. med. Małgorzata Radwan-Oczko i prof. Marek Ziętek (Wydział Lekarsko-Stomatologiczny), prof. Maria Boratyńska (Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego) i dr Magdalena Żołędziewska oraz mgr Anna Jonkisz (Zakład Technik Molekularnych) za pracę The relationship of transforming growth factor-beta1 gene polymorphism, its plasma level, and gingival overgrowth in renal transplant recipients receiving different immunosuppressive regimens opublikowaną w Journal of Periodontology IF - 1,784.


Medal im. prof. Jana Mikulicza-Radeckiego otrzymali:
prof. dr hab. Stanisław Potoczek, dr hab. Jan Wnukiewicz,
prof. nadzw., lek. dent. Anna Dziewiątkowska, lek. dent.
Maria Kiełbowicz, lek. dent. Małgorzata Nakraszewicz
i lek. dent. Iwona Świętkowska
Dziekan Wydziału poinformował o nagrodzie za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w periodyku Dental and Medical Problems w 2006 roku. Kapituła tego wyróżnienia w składzie: prof. Stanisław Potoczek, prof. Bogumił Płonka, z-ca redaktora dr Hanna Gerber oraz redaktor naczelny, wybrała artykuł autorstwa Piotra Ziółkowskiego, Zdzisława Woźniaka, Agnieszki Hałoń, Krzysztofa Szymonowicza, Oscara Koifmana, Raya Bonnetta, Marii Asuncion Valles, Bogusława Jankowskiego, Urszuli Zaleskiej-Dorobisz Evaluation of Immobilized Photosensitizer in Terms of Photodynamic Therapy on Morris Hepatoma Cells.


Absolwenci z 1957 roku złożyli przyrzeczenie lekarskie
Na zakończenie uroczystości wyróżnienia otrzymali najlepsi studenci Wydziału, po 3 sesjach egzaminacyjnych: Anna Biała - 4,92, po 5 sesjach egzaminacyjnych: Marta Miernik - 4,92, po 7 sesjach egzaminacyjnych: Justyna Gozdowska - 4,68. po 9 sesjach egzaminacyjnych: Katarzyna Niemczyk-Machała - 4,77.
Przygotował: Adam Zadrzywilski

Przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka
na uroczystości 60-lecia wrocławskiej stomatologiiSzanowni Państwo!
Mam zaszczyt i przyjemność serdecznie powitać Państwa na uroczystości 60-lecia wrocławskiej, akademickiej stomatologii.
Obecność tak wielu znamienitych gości, którzy mimo ważnych i absorbujących obowiązków służbowych, potrafili wygospodarować czas i przyjęli nasze zaproszenie, odbieram jako wyraz uznania i podziękowania osobistości życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego, władz administracyjnych i samorządowych miasta i regionu, a także władz resortowych dla dokonań na rzecz społeczeństwa środowiska wrocławskich, akademickich stomatologów w sferze nauki i dydaktyki, a także w pracy usługowej w minionym okresie, dokonań, które są znaczące w skali kraju. Jak każdy jubileusz, również dziś obchodzony, jest dobrą okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z bogatej historii polskiej stomatologii, która we Wrocławiu rozwijała się od 1945 roku.
To właśnie we Wrocławiu, mieście na skrzyżowaniu dróg, w którym żyli i tworzyli kulturę Niemcy, Czesi, Żydzi i Polacy, a także inne europejskie narodowości powstała szkoła stomatologiczna będąca kontynuacją lwowskiej szkoły Antoniego Cieszyńskiego, łącząca tradycje Partscha ze Śląskiego Uniwersytetu we Wrocławiu i warszawskiej szkoły Meissnera. Podobnie jak inne specjalności medyczne, stomatologia (zwana początkowo dentystyką) wyodrębniła się z szeroko pojętej dziedziny praktycznej medycyny, tj. z chirurgii. Warto tu wspomnieć, że stomatologia jako dyscyplina akademicka zaistniała na europejskich uniwersytetach stosunkowo niedawno, bo dopiero w XIX wieku. Na ziemiach polskich dentystyka była nauczana w latach 1818-1831 na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, a następnie od 1857 roku w Cesarsko-Królewskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej. Pierwszą wyższą uczelnią stomatologiczną w wolnej Polsce był Państwowy Instytut Dentystyczny, który powstał w Warszawie 17 lutego 1920 roku, przekształcony w 1933 roku w Akademię Stomatologiczną, a reaktywowano ją podczas okupacji niemieckiej w 1943 roku jako Konspiracyjną Akademię Stomatologiczną.
Uniwersytecka stomatologia w powojennym Wrocławiu jest kontynuacją lwowskiej szkoły stomatologicznej, której twórcą był profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza Antoni Cieszyński, zamordowany przez hitlerowców w lipcu 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Uczniem prof. dr. hab. Antoniego Cieszyńskiego był dr (a następnie profesor) Tadeusz Owiński. Wraz z dwoma innymi asystentami profesora Antoniego Cieszyńskiego, tj. dr. Henrykiem Gorczyńskim i dr. Ignacym Pietrzyckim, dr Tadeusz Owiński tworzył podwaliny uniwersyteckiej stomatologii w powojennym, polskim Wrocławiu. Niezwykle aktywna praca organizacyjna dr. Tadeusza Owińskiego została doceniona, gdyż uznano Go za twórcę wrocławskiej i dolnośląskiej stomatologii, a także zaliczono do najbardziej zasłużonych pionierów Wrocławia.

JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak,
wygłasza przemówienie inauguracyjne
10 maja 1945 r. Tadeusz Owiński, członek grupy operacyjnej Naukowo-Kulturalnej delegata Ministerstwa Oświaty RP objął w posiadanie gmach niemieckiego Instytutu Dentystycznego, mieszczący się przy obecnej ul. Cieszyńskiego 17. Ten powstały w latach 1874-1876 neorenesansowy gmach sporo ucierpiał w wyniku działań wojennych, jednak uszkodzenia zostały szybko naprawione. 23 lipca 1945 r. w budynku przy ul. Antoniego Cieszyńskiego 17 powstała pierwsza we Wrocławiu przychodnia dentystyczna dla ludności z gabinetem.
27 lipca 1945 r. dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Ludwik Hirszfeld mianował dr. Tadeusza Owińskiego na stanowisko kierownika Kliniki Stomatologicznej.
24 sierpnia 1945 r. na mocy dekretu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej utworzono Uniwersytet i Politechnikę we Wrocławiu.
14 listopada 1945 r. na Wydziale Lekarskim tej uczelni odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego.
W kwietniu 1946 r. zarządzaniem Ministra Oświaty formalnie powołano zorganizowaną już od sierpnia 1945 r. kliniczną Katedrę Stomatologii Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.
W tym samym czasie, tj. w kwietniu 1946 r., rozpoczął naukę pierwszy rok nieformalnego wówczas Studium Stomatologicznego. Zainteresowanie studiami już wtedy było ogromne. Zgłosiło się 652 kandydatów, spośród których - na podstawie wyników uzyskanych z przeprowadzonego egzaminu pisemnego i ustnego - przyjęto 75 osób, tj. zaledwie 11,5% wszystkich chętnych. 18 października 1946 r. dr Tadeusz Owiński przedstawił Radzie Wydziału Lekarskiego wniosek postulujący formalno-prawne utworzenie Oddziału Stomatologicznego.
17 marca 1947 r. nastąpiło oficjalne otwarcie 4-letniego Studium Stomatologicznego przy Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie 13 kwietnia 1947 r. na Uniwersytecie otwarto uroczyście Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego. Od tego wydarzenia mija właśnie 60 lat. Dzień 13 kwietnia 1947 r. uznajemy jako początek akademickiej stomatologii w powojennym, polskim Wrocławiu. Oddział Stomatologiczny miał wtedy dwie katedry: Protetyki Stomatologicznej i Dentystyki Zachowawczej. Pierwszym dyrektorem Oddziału Stomatologicznego w latach 1947-1949 został dr Tadeusz Owiński (wówczas na etacie zastępcy profesora).
24 października 1950 r. rozporządzeniem Rady Ministrów utworzono dwuwydziałową Akademię Lekarską, składającą się z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym i Oddziałem Pediatrii oraz z Wydziału Farmacji. Wkrótce nazwę uczelni zmieniono na Akademia Medyczna.
W 1950 roku liczba studentów stomatologii wynosiła 689. Dla porównania w roku akademickim 1967/68 było ich 565, w roku akademickim 2002/2003 - 496 osób, w obecnym roku akademickim 2006/2007 na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym kształci się 498 studentów. Liczba studentów jest więc w naszej Uczelni dość stabilna.
1 września 1970 r. na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej wydanego na podstawie przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym z grudnia 1968 r. w Akademii Medycznej we Wrocławiu utworzono Instytut Stomatologii. Katedry jako jednostki organizacyjne uczelni zostały zlikwidowane. Pierwszym i jedynym dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. Stanisław Potoczek, a zastępcą prof. dr hab. Adam Masztalerz.
W roku akademickim 1981/1982 zmieniono ponownie strukturę stomatologii. Na mocy decyzji Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w grudniu 1981 r. rozwiązano Instytut Stomatologii i ponownie utworzono katedry, taka struktura istnieje do dziś.
W trzecie tysiąclecie akademicka stomatologia weszła jako Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wydział utworzono na mocy uchwały Senatu Uczelni 16 listopada 2000 roku. Pierwszym dziekanem Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z woli społeczności akademickiej, został prof. dr hab. Marek Ziętek, który w 2001 r. został także wybrany na prezydenta Zarządu Głównego Towarzystwa Stomatologicznego. Obecnie urząd dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego piastuje dr hab. Tomasz Konopka, prof. nadzw. od 2001 r. redaktor naczelny rocznika "Wrocławska Stomatologia" przekształconego następnie w 2002 r. w kwartalnik "Dental and Medical Problems". Ten wydany przez Uczelnię periodyk uzyskuje systematycznie coraz wyższą ocenę punktową. Jego poziom merytoryczny sytuuje go na drugim miejscu w skali kraju spośród wszystkich polskich specjalistycznych czasopism poświęconych stomatologii.
Ważnym wydarzeniem w historii wrocławskiej stomatologii była niewątpliwie przeprowadzka. 9 wrześnie 2003 r. dziekanat WL-S, katedry i zakłady, biblioteka oraz Akademicka Poliklinika Stomatologiczna zostały przeniesione do gmachu przy ul. Krakowskiej 26, w którym mieścił się wcześniej (do czasu powodzi z lipca 1997 r.) Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem. W ten sposób rozproszone po Wrocławiu jednostki stomatologii mogły wreszcie znaleźć się pod jednym dachem, co sprzyja lepszej współpracy mającej swoje przełożenie na zwiększoną aktywność naukową, zapewnia też bardziej efektywną dydaktykę. Dotychczasowe obiekty stomatologii, tj. narożny budynek przy ul. Kuźniczej 43/45 oraz budynek przy ul. Cieszyńskiego 17/19, nie spełniały warunków niezbędnych do prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej i usługowej na odpowiednim poziomie, jakiego należy oczekiwać w XXI wieku od ośrodka akademickiego kraju znajdującego się w strukturach europejskiej wspólnoty.
Zbyt mała wytrzymałość stropów obu budynków uniemożliwiała instalowanie w nich nowoczesnych unitów, a w przypadku obiektu przy ul. Kuźniczej dodatkowym argumentem przemawiającym za jego opuszczeniem był brak uregulowań prawnych w kwestii własności. Można zrozumieć sentyment osób, którym trudno się było pogodzić ze sprzedażą budynku przy ul. Cieszyńskiego 17/19, kolebki uniwersyteckiej stomatologii o 130-letniej historii i niewątpliwie wspaniałej tradycji, ale jeśli myślimy o przyszłości Uczelni i pragniemy jej dobra, podejmując decyzje, nie możemy się kierować wyłącznie sentymentem.
Życie pokazało, że przeprowadzka jednostek Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego do obiektu przy ul. Krakowskiej wpłynęła korzystnie na rozwój tego Wydziału. Byliśmy niejako zmuszeni do wcześniejszego niż pierwotnie planowano zakupu nowego sprzętu, gdyż ogromny procent urządzeń, w tym zwłaszcza stomatologicznych unitów, nie wytrzymał trudów przenosin.
Warto zaznaczyć, że niezbędny remont nowej siedziby wrocławskiej akademickiej stomatologii jest prowadzony wyłącznie ze środków finansowych Uczelni, a są to kwoty idące w miliony złotych. Jest to duże obciążenie dla Akademii Medycznej, dlatego też na dokończenie prac remontowych i jego właściwe wyposażenie złożyliśmy wniosek o przyznanie środków unijnych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013. Oczywiście, nawet oddanie do użytku całego budynku przy ul. Krakowskiej 26 i wyposażenie sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt stomatologiczny nie w pełni zaspokoi ambicje Wydziału, umożliwi wykorzystanie całego drzemiącego w nim potencjału. Do tego potrzebny jest nowy kompleks naukowo--dydaktyczny oferujący także prowadzoną na najwyższym poziomie działalność usługową, konkurencyjną dla istniejących gabinetów prywatnych i będącą źródłem zysków dla Wydziału.
Może warto przypomnieć, że w 1973 r., gdy powstał projekt budowy Centrum Klinicznego Nowej Akademii Medycznej, istniejący wówczas Instytut Stomatologii sytuowano w rejonie ul. Borowskiej między wybudowanym już de facto Centrum Klinicznym a wykreślonym z planu inwestycyjnego w 1996 roku Zespołem Diagnostyczno-Zabiegowym Instytutu Pediatrii. Każda instytucja do tego, aby mogła się rozwijać i spełniać nałożone na nią zadania wymaga odpowiednich warunków lokalowych i sprzętu. Sądzę, że wrocławska akademicka stomatologia w minionych 60 latach dowiodła, że na stworzenie takich warunków zasługuje, że sobie na nie uczciwie zapracowała.
O osiągnięciach Wydziału powie jego dziekan Pan profesor Tomasz Konopka, a są one niemałe. Jakość kształcenia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym pozytywnie oceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna. Brano pod uwagę nie tylko osiągnięcia studentów, ale także organizację Uczelni, programy nauczania, stan budynków, laboratoriów i sal klinicznych. Na ten sukces ciężko pracuje kadra nauczająca wspomagana przez administrację. Na Wydziale jest zatrudnionych łącznie 134 pracowników, w tym 114 nauczycieli akademickich, którzy kształcą niemal 500 studentów, w tym od dwóch lat studentów anglojęzycznych. Od 1947 r., tj. od czasu otwarcia na Uniwersytecie Wrocławskim Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego kierunek ten ukończyło ponad 5000 lekarzy dentystów. Taki jest wkład wrocławskiej akademickiej stomatologii w ochronę zdrowia społeczności regionu i Polski.
Radość i satysfakcję musi budzić rosnąca aktywność naukowa stomatologów, którzy nie poświęcają się wyłącznie zarobkowej pracy usługowej prowadzonej w prywatnych gabinetach. Tylko w ciągu trzech ostatnich lat na Wydziale obroniono aż 26 doktoratów. To znaczny postęp w porównaniu z wcześniejszym okresem. Realne staje się też nabycie przez Wydział pełnych praw akademickich, czyli możliwości habilitowania.
Wspaniałe tradycje wrocławskiej uniwersyteckiej stomatologii mogą być powodem do uzasadnionej dumy, ale zobowiązują nas także do podejmowania kolejnych, ambitnych zadań, których realizacja powinna jak najlepiej służyć całemu społeczeństwu. W każdym roku dyplom lekarza dentysty otrzymuje prawie 100 absolwentów. Są świetnie przygotowani do zawodu i nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy. Są chętnie zatrudniani w krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Kanadzie, Francji i Australii. Tworząc teraźniejszość i przyszłość wrocławskiej stomatologii, mamy wzorce godne naśladowania.
Wrocławska naukowa szkoła stomatologiczna obejmująca chirurgię szczękowo-twarzową i stomatologiczną, stomatologię zachowawczą i periodontologię, protetykę i ortodoncję jest kontynuacją szkoły lwowskiej Uniwersytetu Jana Kazimierza, której reprezentantem był wspomniany już profesor Antoni Cieszyński. Tuż po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. we Wrocławiu, w mieście, które było jednym ogromnym gruzowiskiem, skromny zespół wrocławskich stomatologów potrafił zorganizować nauczanie stomatologii na akademickim poziomie. To właśnie asystenci i adiunkci profesora Antoniego Cieszyńskiego, wierni ideałom swojego Mistrza, tworzyli od podstaw wrocławską szkołę stomatologii. Studenci, przyszli lekarze dentyści, otrzymują w procesie kształcenia gruntowne przygotowanie medyczne, bowiem "nie ma medycyny bez stomatologii, jak nie ma stomatologii bez medycyny" - o czym pisał już w 1929 r. profesor z Krakowa Jerzy Drozdowski.
W programie dzisiejszej uroczystości jest jeden wyjątkowo symboliczny, szczególny moment - odnowienie po 50 latach dyplomów lekarzy absolwentów Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. To radosne wydarzenie w życiu naszej Alma Mater, potwierdzające więź łączącą wychowanków z macierzystą Uczelnią.
Jak pisze poeta - "Nam nie trzeba historii, ale pamięci i nadziei. Tylko głupcy sądzą że są oryginalni gardząc ideałami poprzednich pokoleń. Prawdziwa oryginalność polega na ujęciu w nową formę znanych myśli. W końcu wielu ludzi realizuje swoje marzenia".
Wszystkim Państwu z całego serca życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i realizacji dzisiaj jeszcze naszego marzenia, tj. doczekania dnia, w którym wrocławska, uniwersytecka stomatologia będzie mogła z dumą zaprezentować miastu i regionowi swą wybudowaną od podstaw nowoczesną siedzibę przy ulicy Borowskiej.

Wyróżnienia dla najlepszych studentów stomatologii
otrzymali: Anna Biała, Marta Miernik, Justyna Gozdowska
i Katarzyna Niemczyk-Machała60-lecie stomatologii wrocławskiej - przemówienie przedstawiciela studentówSześćdziesiąt lat to dla człowieka wiek godny i dojrzały, zatem dla Wydziału, dla którego poświęciło się wielu ludzi, jest to okres niemierzalny. Na tej sali wymieniono dziś wiele nazwisk sławnych wrocławskich stomatologów. Jesteśmy dumni, że to nasza uczelnia wykształciła tak wielu wybitnych lekarzy i naukowców. Stojąc tu, w imieniu Studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego wyrażam nadzieję, że choć niektórzy z nas będą godnymi następcami wielkich mistrzów.
Jest bardzo trudno nie być dziś dumnym z bycia studentem naszego Wydziału, jest bardzo trudno nie docenić 60-letniej historii i tradycji stomatologii wrocławskiej, jest bardzo trudno nie czuć tej odpowiedzialności, bo jak wiadomo - tu jest bardzo trudno.

Los studenta stomatologii jest ciężki. Poświęcamy wiele godzin na naukę i zajęcia praktyczne. Liczymy opracowane ubytki, wyleczone kanałowo zęby, by na koniec roku wykazać niczym w zeznaniu podatkowym wyrobione normy. Przekonujemy pacjentów o naszej kompetencji, mówiąc, że to nie oni są pierwsi, którym będziemy usuwać ząb. Pomijamy jednak ten drobiazg, że w kleszczach trzymamy drugi ząb w życiu. Przyświeca nam bowiem zasada primum non nocere. Uczymy się o wielu jednostkach chorobowych. Niektórzy wykładowcy zwykli byli wręcz mawiać, że wiedza niektórych z nas to czysta patologia. Kształcimy się, wylewamy siódme poty, a na końcu okazuje się, że i tak nic nie wiemy, bo pacjenci chorują jak potrafią, a nie jak wyczytaliśmy w książce. Gdy wydaje nam się, że zgłębiliśmy wszystkie tajniki danego przedmiotu, zderzamy się z brutalną rzeczywistością. Wykładowcy bowiem czyhają na nas i zakładają swoje sidła, sprawdzając ciągle naszą wiedzę. Testy i kartkówki w ciągu 60 lat naszego Wydziału przyjmowały różne nazwy. Do najbardziej znanych należą kociaki, dyskoteka i rozbójniki. W ostatnich latach kształcenie na naszym Wydziale przybiera wymiar międzynarodowy. Od wielu lat są możliwe wyjazdy na stypendium za granicę w ramach programu Socrates-Erasmus. Od dwóch lat natomiast wzbogacają nasz Wydział studenci z innych krajów, czyli nasi koledzy z English Division.
Wydział rządzi się zasadą "dla każdego coś dobrego". Studenci są wybierani bowiem od lat do władz uczelni, samorządu studentów Akademii Medycznej i wielu innych organizacji. Na studenckich konferencjach naukowych nasze prace są przenoszone z sesji stomatologicznej do różnych sesji. Można powiedzieć, że jesteśmy rozchwytywani! Sportowcom w rozwoju pomaga AZS. Dla wysportowanych inaczej pozostają dyscypliny olimpijskie - brydż i szachy. Mamy też coś dla szalonych naukowców - Studenckie Koła Naukowe. Dla niekonwencjonalnych pozostaje gazeta studencka "Bakcyl", w której mogą dawać upust natłokowi różnych myśli.
Nie można zapomnieć o tym, że nasza nauka przynosi nam także nagrody w postaci stypendiów naukowych. Po zakończeniu studiów każdy z nas dostanie stypendium - tzw. stażowe. Miejmy nadzieję, że kiedy po latach pracy zostaniemy stypendystami ZUS, przeżyjemy swoją drugą młodość i przypomną nam się piękne czasy studenckie.
Studenci podczas pięciu lat (a czasem i dłużej) studiów borykają się z wieloma problemami. Niejeden z nas nie raz stanął przed ciężkim dylematem: nauczyć się na jutrzejsze kolokwium, czy iść na imprezę. A gdy już znajdziemy się w jednej z piwnic na wrocławskim rynku, słyszymy od kolegów z Politechniki Wrocławskiej: "Jesteśmy pod ziemią, wokół pełno stomatologów - to musi być piekło!"

Będąc studentem, nie można jednak zapomnieć, jak wielu osobom zawdzięczamy nasz status. Dla lekarzy stomatologów na pierwszym miejscu znajduje się pacjent i jego dobro. Trzeba jednak pamiętać, że dla tych samych ludzi jako nauczycieli akademickich na pierwszym miejscu jest troska o studenta. W naszej edukacji uczestniczyli także pracownicy Wydziałów: Lekarskiego i Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego, gdyż jama ustna może być zwierciadłem organizmu, a lekarz dentysta jest, niestety, często lekarzem pierwszego kontaktu dla wielu chorych.
Dziś w imieniu wszystkich studentów Wydziału pragnę podziękować tym, którzy w ciągu tych 60 lat opiekowali się studentami i pomagali nam przebrnąć przez studia. Dziękuję poprzednim władzom naszej uczelni za to, że poczynili milowy krok w utworzeniu odrębnego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Dziękuję obecnym władzom, że pozwalają nam trwać i pomagają się rozwijać. Dziękuję dziekanom naszego Wydziału za rzeczowość, ale też i troskę o losy studenckie, przyjacielskie nastawienie oraz sprawiedliwość. W tym dniu kierujemy nasze myśli także ku panu prezesowi Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej i jego współpracownikom oraz pracownikom dziekanatu i biblioteki wydziałowej. Nie tylko bowiem dyskoteką, ale i biblioteką żyje student stomatologii. Dziękuję także wszystkim rodzicom. To oni zapewniają nam możliwość edukacji i wspierają nas we wszystkich, czasem nawet, w ich mniemaniu, błędnych decyzjach.

Na koniec chciałabym przytoczyć fragment z wiersza Adama Asnyka "Do Młodych":
"Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!"

Postęp jest nieuniknionym elementem każdej dziedziny nauki. Konieczne jest jednak uszanowanie zdobyczy wniesionych do historii przez poprzednie pokolenia. My, studenci, obiecujemy o tym pamiętać.
Anna Paradowska
II Kongres "Nadciśnienie tętnicze jako
problem interdyscyplinarny"
Wrocław 19-21 kwietnia 2007 rokuJuż po raz drugi we Wrocławiu odbył się Kongres hipertensjologiczny zatytułowany "Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny". Głównym organizatorem Kongresu była Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej, współorganizatorem - firma Symposion z Poznania, a honorowy patronat nad nim objął Minister Zdrowia Zbigniew Religa oraz Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Kongres odbywał się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Zamiarem organizatorów było stworzenie cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji naukowej, koncentrującej się na tak ważnym problemie społecznym, jakim - w każdym okresie życia człowieka - jest nadciśnienie tętnicze. Adresatami treści przekazywanych na konferencji byli lekarze wszystkich specjalności medycznych. Powszechność populacyjna nadciśnienia sprawia bowiem, że na co dzień stykają się z nim m.in. pediatrzy, położnicy, lekarze rodzinni, okuliści, nefrolodzy, psychiatrzy. Poznanie etiologii i mechanizmów patofizjologicznych rządzących nadciśnieniem pozwala dokładniej zrozumieć zasady jego leczenia i rozpoznawania. W dobie dokonującego się na naszych oczach postępu wiedzy o patofizjologii układu sercowo-naczyniowego niezwykle istotna jest ciągła wymiana doświadczeń między specjalistami różnych dziedzin medycznych. Owa interdyscyplinarność była i jest najważniejszą ideą przyświecającą organizatorom kolejnych edycji wrocławskiego Kongresu i zarazem jego wyróżnikiem spośród wielu sympozjów, konferencji i spotkań naukowych, odbywających się w całej Polsce.


Prof. Gerald Reaven

W trosce o jak najlepszy odbiór społeczny Kongresu organizatorzy zaprosili do współpracy wielu znakomitych polskich naukowców i wykładowców, wśród których byli m.in.: prof. Andrzej Januszewicz, prof. Zbigniew Gaciong, prof. Jerzy Głuszek, prof. Tomasz Grodzicki, prof. Kalina Kawecka-Jaszcz, prof. Jacek Manitius, prof. Krzysztof Narkiewicz, prof. Jacek Sieradzki, prof. Jacek Szmidt, prof. Olgierd Rowiński, prof. Grzegorz Opolski, prof. Lech Poloński, prof. Rafał Niżankowski, prof. Andrzej Tykarski, prof. Krystyna Widecka, prof. Marek Naruszewicz, prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Stanisław Radowicki, prof. Andrzej Książek, prof. Ryszard Poręba, dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, dr hab. Artur Mamcarz. Zaproszenie przyjęli także goście honorowi Kongresu: prof. Gerald Reaven z Uniwersytetu Stanford w USA - twórca pojęcia "zespołu metabolicznego", prof. Giuseppe Schillaci z Perugii, prof. Markus Stuehlinger z Insbrucku, prof. Roger Shepherd z Mayo Clinic w USA oraz prof. Miriam Katz z Izraela.
W gronie wykładowców Akademię Medyczną we Wrocławiu reprezentowali m.in.: prof. Walentyna Mazurek, prof. Marian Gabryś, prof. Marian Klinger, prof. Grażyna Bednarek-Tupikowska, prof. Andrzej Kűbler, prof. Zygmunt Zdrojewicz, prof. Mariusz Zimmer, dr Bogusław Paradowski, prof. Ryszard Podemski, dr hab. Jerzy Heimrath, prof. Jerzy Zalewski, prof. Marian Gryboś, prof. Anna Skoczyńska, dr hab. Andrzej Szuba, prof. Ryszard Andrzejak.
Program Kongresu obejmował kilkanaście sesji tematycznych, w ramach których były prezentowane poszczególne wykłady.

Tematy wiodące:
- zespół metaboliczny a nadciśnienie tętnicze,
- nadciśnienie tętnicze w ginekologii i położnictwie,
- nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży,
- nadciśnienie tętnicze w praktyce lekarza rodzinnego,
- nadciśnienie tętnicze w neurologii i psychiatrii,
- problemy w leczeniu nadciśnienia w praktyce klinicznej,
- rehabilitacja w nadciśnieniu tętniczym,
- oporne nadciśnienie tętnicze,
- farmakoekonomika a leczenie nadciśnienia tętniczego,
- rola chirurga w leczeniu nadciśnienia tętniczego,
- hormonalne nadciśnienie tętnicze i nadciśnienie w cukrzycy.

Przewidziana była także sesja posterowa dla wszystkich uczestników Kongresu i studentów, których prace zostały zakwalifikowane do prezentacji przez Radę Naukową Kongresu.
Miejscem obrad był Teatr Polski oraz Hotel Holiday Inn. Wzorem wielu podobnych ogólnopolskich konferencji najbardziej uroczystą chwilą była inauguracja Kongresu, poprzedzona koktajlem powitalnym dla wszystkich uczestników, w finale pierwszego dnia obrad. Honory gospodarza wieczoru pełnił prof. Ryszard Andrzejak. Ceremonię inauguracyjną w Teatrze Polskim zaszczycili swoją obecnością m.in.: JE Arcybiskup Wrocławski Marian Gołębiewski, wiceminister zdrowia Marek Grabowski, wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk, wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marek Moszczyński, dyrektor dolnośląskiego NFZ Violetta Plebanek-Sitko, prezes DIL Andrzej Wojnar, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego prof. Wojciech Witkiewicz, dyrektor WROBIS SA Tadeusz Chodorowski oraz JM Rektorzy Uczelni Polskich: prof. Andrzej Książek, prof. Grzegorz Bręborowicz, prof. Bogdan Fiedor i prof. Roman Kołacz.


Prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Zaproszenie organizatorów do wygłoszenia wykładów inauguracyjnych przyjęli: Honorowy Prezes PTNT, pionier polskiej hipertensjologii - prof. Włodzimierz Januszewicz oraz jeden z najbardziej znanych polskich językoznawców - prof. Jan Miodek. Tematem wystąpienia prof. Januszewicza były przełomowe badania w nadciśnieniu tętniczym, prof. Miodek natomiast zmierzył się z tematem "ciśnienia" i "nadciśnienia" w języku polskim. Oba wykłady zostały owacyjnie przyjęte przez słuchaczy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był koncert Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Czesława Grabowskiego. Usłyszeliśmy znane i popularne standardy muzyki rozrywkowej w zaskakującej aranżacji, ubarwione anegdotami prowadzącego orkiestrę dyrygenta. Finał wieczoru należał do aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu, prezentujących spektakl "One", oparty na sztuce Antoniego Czechowa "Trzy siostry".
Drugi dzień obrad zakończył się na dziedzińcu wrocławskiego Arsenału, gdzie wśród biesiadnych stołów bawiono się do późnej nocy przy znanych przebojach Elektrycznych Gitar.


Dr hab. Andrzej Szuba

Trwający trzy dni Kongres obfitował w emocjonujące dyskusje nie tylko podczas sesji, ale także po ich zakończeniu, w kuluarach obrad. Wiele kontrowersji powstało wokół wykładu prof. Reavena, podważającego zasadność rozpoznawania zespołu metabolicznego w czasach, kiedy i tak leczy się poszczególne schorzenia wchodzące w jego skład. Opinia to zaskakująca, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że to właśnie prof. Reaven jest uznawany za twórcę definicji zespołu metabolicznego. Niemniejsze emocje wzbudziła sesja interaktywna poświęcona opornemu na leczenie nadciśnieniu tętniczemu, podczas której dyskutowali ze sobą prof. Jacek Manitius, prof. Ryszard Andrzejak oraz prof. Zbigniew Gaciong.
Ożywiona dyskusja trwała także podczas sesji posterowej, na której prace zaprezentowali uczestnicy Kongresu. W wyniku demokratycznego głosowania postanowiono nagrodzić Zakład Medycyny Rodzinnej AM we Wrocławiu za wielokierunkowość prowadzonych projektów badawczych oraz Klinikę Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego AM we Wrocławiu za pracę prezentującą wyniki badań prowadzonych w podwrocławskiej wsi Boguszyce.
II Kongres "Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny" był dla jego uczestników niewątpliwie wartościowym forum dyskusyjnym. Jako organizatorom pozostaje nam wyrazić nadzieję, że zaowocuje on nie tylko dynamicznym rozwojem hipertensjologii, ale także nawiązaniem interesującej współpracy w trosce o dobro naszych pacjentów.

dr n. med. Anna Szymańska-Chabowska
prof. dr hab. Ryszard AndrzejakEuropejski Instytut TechnologicznyTrzynastego kwietnia 2007 r. odbyła się konferencja "Od Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii do Europejskiego Instytutu Technologicznego", w czasie której podpisano list intencyjny.

Mam przyjemność poinformować, iż nasz strategiczny projekt "Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia został umieszczony, przez Ministra Gospodarki, na uzupełniającej liście projektów kluczowych działania 5.3 "Wspieranie ośrodków innowacyjności" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego
Wojciech HomolaWydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej we Wrocławiu
wśród najlepszych placówek naukowych w PolsceW ostatnim rankingu Ministerstwa Nauki w grupie Nauki Medyczne, wśród 61 ocenianych placówek naukowych Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej we Wrocławiu znalazł się na 4. miejscu w grupie 5 najlepszych jednostek. To pierwsze tak wysokie notowanie Akademii Medycznej we Wrocławiu w rankingach Ministerstwa Nauki, uwzględniających obiektywne, "twarde" kryteria oceny kondycji naukowej placówek naukowych.
Kryteria oceny: publikacje w recenzowanych czasopismach międzynarodowych i krajowych, monografie i podręczniki naukowe, praktyczne zastosowanie wyników badań, własne lub zamawiane przez ministerstwo projekty badawcze, udział w liczących się badaniach międzynarodowych, kadra naukowa. Aż trudno uwierzyć, ile renomowanych jednostek/uczelni z Wrocławia i z Polski zostawiliśmy za sobą.
Wysoka ocena nobilituje Wydział Farmaceutyczny, ale też przynosi chwałę całej Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdyż Wydział Farmaceutyczny działa i zdobywa osiągnięcia w realiach organizacyjnych i finansowych naszej Uczelni. Przyjmijcie Państwo ten awans Wydziału Farmaceutycznego jako nasz wspólny sukces, korzystajcie z niego w staraniach o pozyskanie grantów, niech pomaga w budowaniu własnej pozycji w partnerskich rozmowach naukowych. Niech ten sukces służy Wydziałowi Farmaceutycznemu i naszej Alma Mater.

dr hab. Kazimierz Gąsiorowski, prof. nadzw.
Wystąpienie prof. Volkmara Schneidera
podczas nadania tytułu doktora honoris causa AM we Wrocławiu 20 marca 2007 r.Przed ponad dwoma laty, przebywając tu we Wrocławiu na zaproszenie Rektora i prof. Świątek, w obecności konsula generalnego Niemiec we Wrocławiu dr. Shöpsa, przypomnieliśmy setną rocznicę utworzenia Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Sądowej. Była to godna uwagi uroczystość akademicka, która również odbyła się w słynnej Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Dla wszystkich uczestników było to niezapomniane przeżycie. Chciałbym jeszcze raz podziękować za to organizatorom. Wówczas reprezentowałem nasze Towarzystwo jako jego wiceprezes.
Wypowiadam te słowa jako wdzięczne wspomnienie koleżeńskiej przyjaźni
z prof. Popielskim, który miał swój ważny wkład w okolicznościowym wydawnictwie dla mojego nauczyciela prof. Kraulanda z okazji jego 65-lecia urodzin. Przedstawił Jego sylwetkę w podręczniku "Kształcenie lekarza medycyny sądowej", który się ukazał dokładnie przed 30 laty.


Jak wiele się w tym czasie zmieniło w Europie, zwłaszcza w krajobrazie politycznym. Nie ma już żelaznej kurtyny, mur berliński runął. Ja sam, jako lekarz sądowy, miałem sposobność wydawania opinii na temat zdolności odpowiadania za czyny byłego przywódcy NRD Ericha Honeckera. My, lekarze sądowi, szczególnie w Berlinie, mieście niegdyś podzielonym, mieliśmy sposobność bliskiego przeżywania biegu historii. Był to czas pełny napięcia, który zbliżył nas z kolegami z krajów byłego bloku wschodniego. Jesteśmy za to wdzięczni, choć jestem przekonany, że najbardziej do przemian przyczynili się stoczniowcy z Gdańska.
W ubiegłym roku złożyliśmy w Gdańsku wizytę z przedstawicielami Państwowego Towarzystwa Naukowego z Berlina. Wszyscy byliśmy pod dużym wrażeniem. Unia Europejska została znacznie wzbogacona przez przyjęcie Polski. Tym niemniej jest jeszcze dużo do zrobienia, zwłaszcza w sferze politycznej. Przykładem może być już nawiązana współpraca polskich i niemieckich szkół wyższych. Obecnie podpisano 680 porozumień o współpracy, jak stwierdził były ambasador Niemiec w Polsce dr Andrzej Byrt, którego niedawno miałem przyjemność poznać osobiście.
Kończąc chciałbym stwierdzić, że zaszczyt, jaki mi dzisiaj zostanie przyznany, wzrusza mnie głęboko. Biorąc dzisiejszy dzień za przykład, chciałbym zachęcić młode pokolenie, aby dalej podążało obraną drogą. W mojej opinii przyjazne stosunki niemiecko-francuskie są równie ważne jak polsko-niemieckie, jeśli Europa ma żyć w pokoju i cieszyć się wolnością. Młode pokolenie będzie decydować o przyszłym wyglądzie świata.Rekrutacja kandydatów z USA i Kanady
w ramach English DivisionW kwietniu 2007 r., Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Mariusz Zimmer wraz z pełnomocnikiem ds. Studentów Zagranicznych dr. Rafałem Dobkiem, reprezentowali Akademię Medyczną, prowadząc negocjacje z nowym partnerem w Stanach Zjednoczonych. Celem rozmów było zawarcie umowy z agencją rekrutacyjną International Medical Education Institute w Los Angeles. Dzięki porozumieniu Akademia Medyczna będzie mogła wzmocnić rekrutację kandydatów z USA oraz Kanady na studia w ramach English Division. Po zakończeniu negocjacji dyrektor IMEI - Ray Delavari w następujących słowach ustosunkował się do przebiegu spotkania.

14 kwietnia 2007 r.
Prof. Ryszard Andrzejak, MD PhD dr H.C.

Szanowny Panie Profesorze,


Pragnę podziękować za możliwość spotkania i przeprowadzenia rozmów na temat współpracy z przedstawicielami Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. Mariuszem Zimmerem i dr. Rafałem Dobkiem. Spotkanie było nadzwyczaj owocne dla obu stron i osobiście jestem przekonany, że zostało rozwiązanych wiele kwestii. Rozumiem, że mógł Pan Rektor mieć niepozytywne doświadczenia z poprzednim reprezentantem/agentem i dlatego podejmuje Pan środki ostrożności, aby historia się nie powtórzyła. W pełni szanuję Pańską decyzję w tym względzie.
Chciałbym również nadmienić, że zarówno prof. Zimmer, jak i dr Dobek byli merytorycznie znakomicie przygotowani i pełni gotowości do współpracy. Osobiście mogę stwierdzić, że prof. Zimmer i dr Dobek w sposób wszechstronny przedstawili uczelnię i program akademicki, oferowany przez Akademię Medyczną we Wrocławiu.
Na podstawie tej dyskusji z przyjemnością informuję, że akceptuję proponowane przez Pana warunki współpracy i daję osobiste zapewnienie, że dołożę wszelkich wysiłków, aby Akademia Medyczna we Wrocławiu była godnie reprezentowana w Ameryce Północnej. Może Pan liczyć, że będę lojalnym reprezentantem Pańskiej Uczelni.
Oczekuję, że będę mógł wkrótce Pana powitać jako mojego gościa w Los Angeles i jeszcze raz dziękuję za oferowaną mi sposobność.
Z wyrazami szacunku
Ray Delavari
Prezydent IMEI
Deklaracja Prezydium KRASP i Prezydium PAN
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie zasad reformowania polskiej nauki
i szkolnictwa wyższegoPrezydium KRASP i Prezydium PAN deklarują wolę wspólnego prowadzenia dialogu
z władzami państwowymi na temat zmian w organizacji polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Dotyczy to zarówno prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym, jak i projektowanych przekształceń w placówkach badawczych PAN.
Wykorzystanie szans związanych z procesem integracji europejskiej wymaga modernizacji struktur polskiej nauki. Uznajemy tę potrzebę. Uznajemy także prawo władz Rzeczypospolitej do aktywnego kształtowania polityki naukowej przez sterowanie przydziałem publicznych środków finansowych na badania oraz zamawianie konkretnych przedsięwzięć badawczych odpowiednio do preferencji państwa. Jednocześnie podkreślamy, że niezbędny proces zmian nie może naruszać konstytucyjnych zasad autonomii uczelni oraz wolności badań naukowych. Jesteśmy przekonani, że dla zagwarantowania kompetentnego kierownictwa badań niezbędne jest pozostawienie środowiskom naukowym samodzielności w zarządzaniu uczelniami oraz instytutami naukowymi PAN. Doświadczenia niedawnej przeszłości wskazują, że każde odstępstwo od tych zasad naraża naukę na dotkliwe straty i obniża pozycję cywilizowanego kraju.
Uważamy ponadto, że konieczne jest stworzenie warunków szybszego awansu młodych, utalentowanych kadr naukowych. Nie może to jednak wiązać się z obniżeniem poziomu wymagań stawianych przy uzyskiwaniu stopnia i tytułu naukowego ani z rozluźnieniem metodycznej kontroli w tym zakresie; w przeciwnym razie osiągnięcia byłyby pozorne, a skutki odwrotne od zamierzonych.

Jesteśmy przekonani, że poszanowanie zasad i wartości, przy których obstajemy, jest niezbędnym warunkiem modernizacji polskiej nauki. Na tych zasadach deklarujemy gotowość do konstruktywnej współpracy z władzami państwowymi w reformowaniu szkolnictwa wyższego i nauki.
Apelujemy o konsultowanie z KRASP i PAN wszelkich projektowanych zmian w obszarze naszego działania.

Prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Michał Kleiber

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Tadeusz LutyStanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie modelu awansu naukowego w PolscePrezydia KRASP i PAN ze zrozumieniem przyjmują Zgłaszane przez różne środowiska postulaty skrócenia drogi awansu naukowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, członkowie Prezydiów KRASP i PAN proponują przyjęcie zasady stwierdzającej, iż w Polsce istnieją dwa etapy kariery naukowej: doktorat i habilitacja. Tryb uzyskiwania habilitacji i jej charakter wymagają udoskonalenia. Stopień doktora habilitowanego winien uprawniać daną osobę do podjęcia starań o zatrudnienie - po przejściu procedury konkursowej - na stanowisku profesora.
Prezydia KRASP i PAN postulują utrzymanie tytułu profesora nadawanego zgodnie z dotychczasową procedurą przez Prezydenta RP, jako najwyższego tytułu naukowego w Polsce. Uzyskanie tytułu profesora winno uprawniać pracownika, po uzyskaniu odpowiedniego wieku do przejścia w stan spoczynku. Podobne uprawnienie winny posiadać osoby zatrudnione obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego.

Prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Michał Kleiber

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty
Uchwała Nr 19 Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Warszawa, 23 marzec 2007
w sprawie projektu ustawy o sieci szpitali
i zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej


Zgromadzeni na nadzwyczajnym posiedzeniu członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych z całą stanowczością postulują umieszczenie w obu ustawach zapisów wskazujących szpitale kliniczne jako bazę leczniczą świadczącą usługi, w powiązaniu z dydaktyką przed i podyplomową. Zapisy takie podkreślą specyfikę tych zakładów opieki zdrowotnej.
Odnosząc się do projektu ustawy o sieci szpitali, Konferencja wnosi następujące uwagi:
- niejasność kompetencji Regionalnych Rad ds. Szpitali i ich składu, co powodować może iż decyzje podejmowane będą pod wpływem lokalnych grup interesów,
- nieadekwatny do potrzeb udział środków na dydaktykę przed i podyplomową,
- założenie referencyjności oddziałów w oderwaniu od całościowej infrastruktury szpitala,
- nieprecyzyjne określenie profilu i liczby łóżek,
- założenie działań interwencyjnych może być postrzegane jako system odgórnego zarządzania.
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oświadcza, iż popiera wspólne stanowisko Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych i Polskiej Unii Szpitali Klinicznych przedłożone podczas spotkania w dniu 23 marca 2007 r.

Przewodniczący KRAUM
prof. dr hab. Jan GórskiDokument nr 46/IV Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie nowelizacji ustawy o finansach publicznychZgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwraca się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wystąpienie z inicjatywą nowelizacji ustawy o finansach publicznych, uwzględniającej odpis od podatków wobec osób
fizycznych i osób prawnych przekazujących - według standardów obowiązujących w świecie - środki finansowe na badania naukowe i szkolnictwo wyższe.

Przewodniczący KRASP
prof. dr hab. inż. Tadeusz LutyUchwała Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
VI Posiedzenie Plenarne 26 marca 2007r.Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia na posiedzeniu 26 marca 2007 r. zajmowała się problemem niepożądanego działania leków. Po wysłuchaniu wystąpienia przedstawicieli Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz dyskusji postanowino zwrócić się z apelem do uczelni medycznych i Naczelnej Izby Lekarskiej oraz do pionu krajowego nadzoru specjalistycznego (szczególnie w dziedzinie medycyny rodzinnej) o uwzględnienie tych problemów w szkoleniu, oraz aby lekarze zapisując pacjentom określone leki udzielali informacji o ich ewentualnym ubocznym, niepożądanym działaniu (zgodnie z obowiązkami wynikającymi z zapisów art. 45a ustawy o zawodzie lekarza).
Podobny apel kierujemy do nadzoru farmaceutycznego, aby farmaceuci sprzedający w aptekach leki możliwe do nabycia bez konieczności posiadania recepty, informowali pacjentów lub osoby kupujące o ich niepożądanych działaniach. Sugestywna reklama leków zamieszczana w środkach przekazu często okazuje się dominująca w stosunku do zamieszczanej uwagi o konieczności kontaktowania się z lekarzem lub farmaceutą czy chociaż przeczytaniu ulotki przed przyjęciem leku. Konieczne jest także zapytanie kupującego, czy aktualnie nie przyjmuje innych leków. Chodzi o możliwość kumulacji lub wzajemnej nietolerancji leków.
Nasilające się ostatnio zjawisko podejmowania prób samobójczych, szczególnie wśród ludzi młodych, winno uczulić wszystkich zapisujących i sprzedających leki mogące służyć do tego celu.
Niepokojąca jest informacja przedstawicieli Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o dysproporcji w liczbie zgłoszeń o niepożądanych działaniach leków stosowanych w Polsce, jakie wpływają do nas z innych krajów (49 tys.) do podobnych zgłoszeń z kraju (1300). Świadczy to o konieczności poprawy w działaniu mechanizmu powstawania tego typu informacji.
prof. dr hab. Maciej Latawski
Przewodniczący
Rady Naukowej przy Ministrze ZdrowiaOgólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z Medycyny Laboratoryjnej
Rozstrzygnięcie edycji 2005/2006Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce ustanowiło w 2005 roku stały Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z Medycyny Laboratoryjnej. Celem Konkursu jest promocja medycyny laboratoryjnej, rozwój wiedzy i praktyki laboratoryjnej oraz oddziaływanie w kierunku unowocześniania i podnoszenia jakości kształcenia z zakresu medycyny laboratoryjnej.
Konkurs odbywa się w cyklu 2-letnim, wyznaczanym przez daty kolejnych Zjazdów Kolegium Medycyny Laboratoryjnej (styczeń roku nieparzystego).
Na Konkurs można zgłaszać prace wykonane/obronione w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych (rok nieparzysty i rok parzysty).

Pierwsza edycja Konkursu obejmowała prace wykonane/obronione w latach 2005-2006.
Na Konkurs nadesłano 23 prace dyplomowe, w tym: 5 prac doktorskich, 13 prac magisterskich i 5 prac licencjackich. Prace pochodziły z ośrodków akademickich w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Wszyscy autorzy prac wyróżnionych otrzymali zaproszenie do udziału w Zjeździe Kolegium na koszt organizatorów.
Zarząd Kolegium przyznał 3 nagrody w kategorii prac doktorskich, 3 nagrody w kategorii prac magisterskich i 2 nagrody w kategorii prac licencjackich. Dodatkowe 3 nagrody dla prac magisterskich zostały ufundowane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Wręczenie dyplomów wyróżnionym i nagrodzonym dyplomantom odbyło się w czasie uroczystego otwarcia Zjazdu KML w dniu 12.01.2007 r.
Zarząd Kolegium zwraca się do wszystkich zainteresowanych o uwzględnienie w swoich działaniach możliwości zgłaszania prac dyplomowych z zakresu medycyny laboratoryjnej na Konkurs organizowany przez Kolegium Medycyny Laboratoryjnej z poparciem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
prof. Jerzy Rogulski

Na Konkurs zostały zgłoszone dwie prace doktorskie i dwie prace magisterskie z Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Prace doktorskie:
1. Monika Jabłonowska: "Biomarkery procesu zapalnego i stresu oksydacyjnego przydatne w różnicowaniu stanów zapalnych trzustki u ludzi" - praca wyróżniona.
2. Dorota Ksiądzyna: "Wpływ laktozy na wchłanianie D-ksylozy".
Prace magisterskie:
1. Adriana Zychowicz: "Analiza patogenności szczepów Klebsiella izolowanych z przypadków biegunek w powiązaniu z występowaniem genów kodujących egzotoksyny" - praca wyróżniona.
2. Dorota Szteliga: "Ekspresja cyklooksygenazy (COX-2) i białka TP53 w przełyku Barretta
i w gruczolakoraku przełyku".

Na XLV Ogólnopolskiej
i III Międzynarodowej Konferencji
Studenckich Towarzystw
Naukowych i Młodych Lekarzy
praca Halitosis: Amoung Students of Wroclaw Medical University autorstwa Bartosza Marczewskiego, Anny Paradowskiej i Ewy Pawłowskiej otrzymała 1. miejsce w Sesji Stomatologicznej.

4. Międzynarodowy Kongres Studentów Medycyny i Młodych LekarzyW dniach 27-29 kwietnia br. odbył się 4. Międzynarodowy Kongres Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy, organizowany przez Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Akademii Medycznej w Warszawie. W zorganizowanej po raz pierwszy w historii Kongresu angielskojęzycznej sesji alergologiczno-pulmonologicznej aktywny udział brali członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Alergologii (opiekunowie Koła: dr Wojciech Barg, dr Andrzej Obojski), przedstawiając trzy spośród jedenastu prezentowanych prac:

Evaluation of asthma and COPD direct annual treatment costs (Madgalena Wujczyk, Rafał Dobek, Andrzej Obojski, opiekun pracy: dr R. Dobek).
Comparison of arterial, arterialized and capillary blood gas measurements in adults with respiratory insufficiency (Magdalena Kośmider-Żurawska, Karolina Pesz, opiekun pracy: dr W. Barg).

Glucose intolerance and acute severe asthma - a preliminary report (Magdalena Krukowska, Małgorzata Piasecka, Ewelina Gąsiorek, Małgorzata Fogtman, opiekun pracy: dr W. Barg).
Poziom doniesień przedstawianych w czasie tej sesji zarówno pod względem merytorycznym, jak i sposobu prezentacji był bardzo wysoki, co podkreślał w swoim wystąpieniu na zakończenie sesji przewodniczący jury, prof. Bolesław Smoliński. Tym bardziej cieszy sukces odniesiony przez młodych kolegów: praca prezentowana przez Magdalenę Kośmider-Żurawską uzyskała wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz 2. nagrodę Komitetu Organizacyjnego Kongresu.
Serwis informacyjny Biblioteki AM 1/2007Wystawa zagranicznych
wydawnictw medycznych

Biblioteka AM oraz firma ABE Marketing zapraszają na wystawę zagranicznych wydawnictw medycznych, która odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2007 r.
- Ekspozycja: Czytelnia Czasopism Biblioteki AM przy ul. Parkowej 1/3, I piętro, godz. 9-16.

Kolekcja Books@Ovid


W skład kolekcji wchodzą:
- Basic & clinical pharmacology,
- Harper's illustrated biochemistry,
- Review of medical physiology, pathophysiology of disease: an introduction to clinical medicine,
- Harrison's principles of internal medicine.

Serwis Books@Ovid umożliwia przeglądanie spisów treści oraz pełnych tekstów, przeszukiwanie tekstu wg słów kluczowych, drukowanie i nagrywanie wybranych fragmentów. Wyposażony jest również w takie opcje, jak: leksykon terminów, sprawdzanie poprawności pisowni, podświetlanie wyszukiwanych haseł. Dostęp z sieci AM dla jednego symultanicznego użytkownika.

Wydawnictwa z zakresu farmacji


- European Farmacopoeia on-line 5th edition 2007
Wydawana pod auspicjami European Pharmacopoeia Commission, publikuje obowiązujące europejskie standardy (monografie) dla produktów stosowanych w medycynie.

- Serwis Medicines Complete on-line
Adresowany jest do farmakologów, farmaceutów, toksykologów, lekarzy.
W skład serwisu wchodzą bazy:
- Martindale: The Complete Drug Reference,
- Stockley's Drug Interactions,
- Clarke's Analysis of Drugs and Poisons,
- Herbal Medicines,
- Dietary Suplements,
- Pharmaceutical Excipients,
- MeReC Bulletins.

The Cochrane Library


Baza pełnotekstowa typu "evidence based medicine" zawierająca materiały przeglądowe z zakresu procedur medycznych.
Dostęp do serwisu jest bezpłatny, na bazie tzw. "National Provision", tj. nieograniczonego dostępu dla lekarzy, naukowców, studentów i pacjentów w Polsce.
Korzystanie z bazy wymaga zarejestrowania się w serwisie - formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: http://www.aotm.gov.pl

Scopus


Scopus jest nowoczesną bazą, która rejestruje nie tylko recenzowane czasopisma, ale również zbiory patentów, materiały konferencyjne, serie książkowe oraz źródła internetowe. Baza posiada bogaty, profesjonalny interfejs.
- Opcja "Author Identifier" pozwala na szybkie i pełne wyszukiwanie publikacji danego autora według: nazwiska, afiliacji, koautorów. Każdy autor zarejestrowany w bazie ma stworzoną etykietę z podanym nazwiskiem
i jego ewentualnymi formami, numerem ID, afiliacją, dziedziną nauki, liczbą cytowań.
- Opcja "Scopus Citation Tracker" pozwala na analizę cytowań publikacji danego autora, przeglądanie opisów bibliograficznych prac cytowanych i cytujących, wyłączenie autocytowań.

Proxy


Biblioteka oferuje dostęp do prenumerowanych zasobów elektronicznych z komputerów domowych przez biblioteczny serwer proxy. Oferta jest skierowana do pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów oraz studentów kół naukowych.
- Warunkiem otrzymania dostępu jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej oraz wypełnienie wniosku rejestracyjnego.
- Korzystanie z zasobów wymaga skonfigurowania przeglądarki internetowej własnego komputera na ustawienia proxy. Instrukcja oraz formularz wniosku są dostępne na stronie www Biblioteki. Do wszystkich zasobów elektronicznych należy logować się za pośrednictwem strony Biblioteki.

Więcej informacji na stronie Biblioteki: http://www.bg.am.wroc.pl
Scopus - bibliografia - identyfikacja autora - cytowania


Zasoby elektroniczne Biblioteki AM - czasopisma, bazy bibliograficzne, książki on-line dostępne są ze stanowisk komputerowych Biblioteki, w sieci akademickiej oraz z komputerów domowych zarejestrowanych na serwerze proxy. Logowanie się do źródeł przez sieć akademicką nie wymaga podawania identyfikatorów ani haseł, gdyż kontrolowane jest poprzez numery IP komputerów. Dostęp z komputerów domowych wymaga uprzedniej rejestracji i przyznania hasła.
Baza bibliograficzna Scopus jest dostępna ze strony domowej Biblioteki http://www.bg.am.wroc.pl z zakładki Bazy. Tworzona przez wydawnictwo Elsevier, jest serwisem multidyscyplinarnym, ogarniającym takie dziedziny wiedzy, jak: nauki medyczne, przyrodnicze, inżynieria, chemia, fizyka, biologia, ekonomia. Baza indeksuje ponad 14 tysięcy tytułów czasopism, tworząc ok. 28 milionów rekordów bibliograficznych. Większość, bo 52% tytułów czasopism, pochodzi od wydawnictw europejskich, 36% z USA, 12% z krajów Ameryki Południowej i Azji. Znajdujemy w niej również liczne tytuły polskie (ok. 170), m.in.: Advances in Clinical and Experimental Medicine, Polimery w Medycynie, Polski Merkuriusz Lekarski, Kardiologia Polska, Ginekologia Polska, Medical Science Monitor, Acta Haematologica Polonica, Medycyna Weterynaryjna, Przegląd Dermatologiczny, Klinika Oczna i inne.
Scopus jest nowoczesną bazą, która przeszukuje nie tylko recenzowane czasopisma, ale również zbiory patentów, materiały konferencyjne, serie książkowe oraz strony internetowe. Źródła internetowe przeglądane są przez wyszukiwarkę naukową Scirus. Wyniki wyszukiwania odsyłają więc użytkownika do artykułów związanych tematycznie z zapytaniem, do relewantnych stron internetowych i do patentów. Baza jest codziennie uaktualniana.
Formularze wyszukiwań w bazie:
- Basic Search - wyszukiwanie podstawowe za pośrednictwem słów kluczowych występujących w określonych polach (w polu tytułu, autora, źródła, abstraktu, słów kluczowych, afiliacji itp.).
- Advanced Search - wyszukiwanie zaawansowane z użyciem operatorów Bool'a (and, or, not), odpowiednich kodów przenoszonych automatycznie do pola wyszukiwawczego oraz zawężeń ze względu na rodzaj dokumentu, język, grupy wiekowe, zakres chronologiczny, itp. Przykład: AUTH (Sadowski) and TITLE-ABS-KEY (heart attack) and AFFIL (Wroclaw Medical University).
Zakładka "Refine Results" informuje m.in. o tym, w jakich czasopismach najlepiej poszukiwać interesującego nas tematu i jacy autorzy zajmują się tym zagadnieniem.
Przycisk "Sources" oraz "Search by Source" umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie wszystkich indeksowanych materiałów źródłowych (czasopisma, książki, publikacje handlowe).Opcja "Author Identifier - Author Search" pozwala na szybkie wyszukiwanie oraz grupowanie artykułów danego autora, mimo występujących czasami różnic w zapisie nazwiska (skrót imienia, pełne imię, użyty znak diakrytyczny itp.). Do przypisania pozycji dla danego autora bierze się pod uwagę nie tylko nazwisko i jego ewentualne formy, ale również afiliację, współautorów, cytowania. Każdy autor zarejestrowany w bazie ma stworzoną etykietę
z podanym nazwiskiem i jego występującymi formami, numerem ID, afiliacją, dziedziną nauki i liczbą cytowań. Opcja "Feedback" umożlliwia szybkie przesyłanie komentarzy do autora.
Wyniki wyszukiwań
Rezultaty wyszukiwań mogą być sortowane według daty, relewantności, układu alfabetycznego autorów lub źródła, liczby cytowań. "Lista wyników wyszukiwań" jest wyposażona w linki do pozycji bibliograficznych, cytowań, autorów, bibliografii załącznikowej. Wybrane z wykazu pozycje bibliograficzne mogą być przesłane na konto pocztowe, wydrukowane, zapisane w pliku lub zapisane w indywidualnym alercie. Bardzo użyteczną opcją jest możliwość automatycznego wyeksportowania listy wybranych pozycji bibliograficznych i stworzenia bibliografii załącznikowej według różnych systemów bibliograficznych, jak np.: system Harvard-British Standard, MLA czy ICMJES - International Committee of Medical Journal Editors Standard.
LinkSolver
Baza Scopus, podobnie jak inne bazy udostępniane przez Bibliotekę, jest wyposażona w oprogramowanie linkujące - LinkSolver. Jest to system linków odsyłających bezpośrednio do serwisów pełnotekstowych, będących w subskrypcji Biblioteki (Elsevier - Science Direct, SpringerLink, EBSCO-
-host Research Databases, Proquest Medical Library, Blackwell STM Collection, Your Journlas@Ovid), do serwerów wydawców lub bazy linków magazyn-nowanych, tzw. CrossRef. Jeśli pełny tekst jest niedostępny, wyświetlane są alternatywne serwisy, takie jak: centralne katalogi, wypożyczalnia międzybiblioteczna, źródła internetowe.
Scopus Citation Tracker
Jedną z bardziej interesujących funkcji dostępnych w bazie jest Scopus Citation Tracker. Ta nowa opcja (pojawiła się w 2006 r., a indeksy cytowań są dostępne od 1996 r.) pozwala na analizę cytowań publikacji konkretnego autora.
Formularz Author Search umożliwia:
- wyszukanie wykazu prac danego autora wraz
z liczbą cytowań w poszczególnych latach i opisami bibliograficznymi prac cytowanych i cytujących,
- przeglądanie cytowań z opcją wyłączania autocytowań.
Scopus umożliwia również ocenę dorobku naukowego autora wg tzw. indeksu Hirscha. System bibliometryczny "H-Index" opracowany został przez J.E. Hirscha w 2005 r. Jego zasadą jest ocena zarówno liczby publikacji, jak i ich wpływ na środowisko naukowe. H-Index tworzy się poprzez uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań i wybranie pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej.
Scopus Citation Tracker nie zastępuje takich uznanych indeksów cytowań, jak: "Science Citation Index", "Social Science Citation Index" czy "Arts & Humanities Citation Index", ale jest dodatkowym źródłem informacji.

Personalizacja bazy
Baza Scopus zawiera wiele możliwości zindywidualizowania wyszukiwań, np. poprzez założenie własnego profilu i alertu: Search Alert i Document Citation Alert. Alerty umożliwiają ciągłe uaktualnianie wyników wyszukiwań i przesyłanie ich bezpośrednio na skrzynkę pocztową. Użytkownicy mogą być powiadamiani o najnowszych publikacjach z danej dyscypliny (dodanych do bazy w ciągu ostatnich 7, 14 lub 30 dni) oraz informowani o nowych cytowaniach wybranego artykułu. Utworzenie własnego profilu pozwala m.in. na edytowanie i przechowywanie wyszukiwań do następnych sesji. Aby skorzystać z tych zindywidualizowanych opcji, należy zarejestrować się w serwisie i logować przez swoje hasło.
Teresa Trzcianowska-GrzywaczX DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI - EDYCJA JUBILEUSZOWA
Nie bój się wiedzy - odkrywaj otaczający światSZKIC PROGRAMU

Wrocławska wrześniowa edycja (17-25 września 2007, od czerwca 2007 program dostępny na http:// www.festiwal.wroc.pl):
Wiodące imprezy środowiskowe obejmą: Dzień Noblisty (prof. Robert F. Curl, Rice University, Houston, TX, USA, Nagroda Nobla w 1996 roku), dyskusje panelowe z udziałem znakomitości naukowych i artystycznych Wrocławia i kraju (np. Studium Generale na DFN, O współczesnej chirurgii mózgu; Nanotechnologia: możliwości i zagrożenia, Religia a nauka, Nauka a fantastyka, Astrologia a historia, Niewinni i pokrzywdzeni - patologiczna normalność, Nowoczesne leki - możliwości i zagrożenia, Narkotyk, afrodyzjak, papieros i big beat, Kariery wrocławian), kawiarnie naukowe (np. o bezpieczeństwie, o zmysłach człowieka, czy o wolnej woli człowieka we współczesnym świecie), projekty artystyczne (np. wieczór naukowców i artystów, plenerowe widowisko historyczne poświęcone wybitnym postaciom związanym z Wrocławiem, recital organowy), naukowe sesje środowiskowe pt.: Nauka - gospodarka - innowacje, Nasze zdrowie i młodość oraz Nauka a kultura. Wykład inaugurujący Festiwal wygłosi fizyk, specjalista od nadprzewodnictwa i historii fizyki - Georges Waysand z Uniwersytetu Denisa Diderota w Paryżu pt. Physics in difficult times: early days of superconductivity here in the thirties, a dotyczyć on będzie powstawania zrębów dzisiejszej światowej fizyki niskich temperatur w naszym mieście, w ciężkich latach trzydziestych ubiegłego wieku.

Pasaże naukowe poszczególnych uczelni, instytutów PAN - UWr (zagadnienia z nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych, np.: Pasaż filologiczny i historyczny; Bezpieczne społeczeństwo, jego prawa, pieniądz i polityka, Polska w Europie - Polska w świecie. Wybrane aspekty integracji i dezintegracji społecznej, Cząstki i planety w ruchu i przestrzeni; Tygiel chemiczny; Nasza Planeta Ziemia, Nauka spod znaku "BIO", Pasaż matematyczno-informatyczny, Uniwersytet Trzeciego Wieku gościem X DFN, Pasaż MultiCentrum). PWr (problemy z nauk ścisłych i technicznych, a także inżynierskich i technologicznych, np: Oblicza piękna, czyli w świecie architektury i budownictwa, Chemia dla wszystkich, Kalejdoskop matematyczno-fizyczny, czyli nauki ścisłe - moja pasja, Człowiek i technika, Inżynieria ochrony środowiska, W mechanicznym świecie, W świecie INFO, Nauka i technika w służbie zdrowia człowieka, czyli pasaż nauk biomedycznych, Język już nie obcy, Bogactwo wnętrza ziemi). AE (pasaż W świecie biznesu). UP (zagadnienia z nauk rolnych, biotechnologii i ochrony flory i fauny, np.: Ochrona i architektura środowiska; Człowiek a fauna i flora; Tajemnice zdrowej żywności, Organizmy żywe i ich tajemnice). AM (najnowsze zagadnienia z nauk medycznych dotyczące nauki wokół "człowieka w zdrowiu i chorobie", np: Nowoczesna diagnostyka i terapia, czyli o cudach współczesnej medycyny; Nowotwór - terror XXI wieku, Ratowanie życia - łatwiejsze niż myślisz; Nowoczesna medycyna na poziomie komórkowym w nefrologii i medycynie transplantacyjnej). AMuz (dorobek artystyczny wrocławskiego środowiska muzycznego, pedagogów muzycznych, zagadnienia z zakresu przeszłości muzycznej Wrocławia i Dolnego Śląska, możliwości terapeutycznych zastosowań muzyki, np.: Rola muzyki w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania). ASP (obrazowanie technologii artystycznych np.: Pasaż sztuk plastycznych). AWF (problemy z zakresu "psychika - ciało - sport", np.: Ruch jako sposób na zdrowie i wieczną młodość). PWST (zagadnienia dotyczące zawodu aktora, np. W świecie aktora). PWT (W kręgu sumienia i godności człowieka). WSOWL (o naszym bezpieczeństwie i sprawności żołnierzy, np.: Wojsko - możliwości i nowe wyzwania). IIiTD PAN (Na tropie odporności organizmu). INTiBS PAN (zagadnienia współczesnej fizyki w niskich temperaturach oraz np.: Fizyka ciała stałego dla każdego). W ramach tego cyklu - gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, jak słuchając w jonosferze infradźwięków można przewidywać trzęsienia Ziemi, będzie miał okazję na wykładzie prof. Georgesa Waysanda z Uniwersytetu w Paryżu i Nicei (w języku angielskim). Z okazji jubileuszu X DFN Politechnika Wrocławska ogłasza konkurs na prezentację multimedialną pt. Nauka i Technika, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego.

Interaktywne pokazy DFN w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Pokazy z fizyki i astronomii, chemii, ekologii i biologii, a także prezentacje humanistyczno-artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, na terenie wybranych szkół jako wspólny projekt DFN i Wydziału Edukacji UM Wrocławia. Przedstawiciele studenckich kół naukowych, młodzi doktorzy, doktoranci lub asystenci będą prowadzili pokazy, pozwalające widzom uczestniczyć w demonstracji zjawisk naukowych, angażujące widzów do wspólnej nauki i zabawy.
Park wiedzy i happening artystyczny. Dla rodzin z dziećmi organizujemy na terenie Parku Staromiejskiego grupę imprez z zabawkami naukowymi kształcącymi umiejętności i wiedzę z zakresu fizyki, elektroniki i techniki - wyjaśniające budowę i działanie ogniw paliwowych i sposobów pozyskiwania energii słonecznej, a z klocków lego zostaną zbudowane i zaprogramowane roboty. Młodzi naukowcy zaprezentują swoje wynalazki: mówiącego robota i urządzenia do pomiaru przepływu impulsów nerwowych w mięśniach.
Dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym proponujemy prelekcje, konkursy i zabawy na temat racjonalnego odżywiania, a dla wszystkich młodszych uczestników Festiwalu - zabawę edukacyjną tłumaczącą pojęcia ceny, sprzedaży, podaży i popytu oraz pokaz lalkarski w wykonaniu studentów PWST.

"Parkowi wiedzy" towarzyszy happening artystyczny, czyli wypał pieca ceramicznego.
Edycja europejska. W 2007 roku Dolnośląski Festiwal Nauki jako jedyny festiwal nauki z Polski weźmie udział w kolejnym, II Europejskim Festiwalu Nauki WONDERS 2007. W tym roku już 31 partnerów z 24 krajów będzie uczestniczyć w projekcie Karuzela Nauki - projekcie polegającym na wymianie pomiędzy miastami europejskimi najlepszych prezentacji festiwalowych realizowanych w tych miastach podczas lokalnych festiwali nauki, tygodni czy dni nauki. W ramach Karuzeli Nauki DFN przyjmie w tym roku grupę z Technopolis, Flemish Science Centre, Mechelen w Belgii, a przedstawiciele DFN (K. Wachowicz, SKN "Przybysz", UWr), a także S. Winiarski
i S. Jaroszczuk (Katedra Biomechaniki AWF) pojadą do Perugii we Włoszech, gdzie zostaną przyjęci przez Associacion Gurdulu ONLUS. W ramach WONDERS 2007 zorganizowana zostanie także naukowa gra "Decide" dotycząca najnowszych odkryć naukowych i pojawiających się wraz z nimi problemów etycznych. Tegoroczne WONDERS odbywa się pod hasłem Look Closer. Hasło wybrano nawiązując do trzechsetnej rocznicy urodzin Karola Linneusza - szwedzkiego przyrodnika, twórcy podstaw klasyfikacji organizmów żywych, który swoją klasyfikację opracował dzięki dogłębnemu zbadaniu struktury świata roślin i zwierząt. Z okazji XDFN odbędzie się ponownie audiowizualny pokaz Musical Squares - Przygoda z dźwiękiem, przygotowany i zrealizowany przez Mike'a i Wendy Gluyas z Wielkiej Brytanii Musical Squares.

Październikowa regionalna edycja
Legnica (4-5 października 2007 - Intelektualny charakter Legnicy),
Wałbrzych (11-12 października 2007 - Wałbrzyskie intelektualne wyzwania),
Ząbkowice Śląskie (11-12 października 2007 - Krajobrazy kulturowe Ziemi Ząbkowickiej), Jelenia Góra (18-19 października 2007 - Jeleniogórskie uroki).
Sesje wyjazdowe do Legnicy (4-5 października), Wałbrzycha i Ząbkowic Śląskich (11-12 października), Jeleniej Góry (18-19 października) obejmą wybrane prezentacje z ww. edycji stacjonarnej, głównie z zakresu nauk ścisłych, medycznych, ekonomicznych humanistycznych.
Program lokalny ww. miasta regionu obejmie osobliwości i osobistości regionu, w promocji osiągnięć tych ośrodków regionalnych udział weźmie lokalna kadra akademicka, nauczyciele, pracownicy muzeów i placówek kulturalnych. Tegoroczny regionalny program festiwalu będzie przede wszystkim podkreślał specyfikę walorów regionu, jego wielokulturowy charakter. W Legnicy obiekty sakralne, obronne, rezydencjonalne, w Jeleniej Górze - walory lecznicze uzdrowiska Cieplice, w Wałbrzychu - Zamek Książ, trzeci co do wielkości zamek w Polsce, w Ząbkowicach Śląskich krajobraz forteczny w Srebrnej Górze, podziemne krajobrazy nieczynnych kopalni i wyrobisk w Złotym Stoku.

prof. dr hab. Kazimiera A. Wilk
Koordynator Środowiskowy
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
Informacje:
Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
pl. Solny 12
50-061 Wrocław
tel. 071/ 343 37 02, fax 071/ 323 08 29
Kilka słów o budownictwie
na Akademii Medycznej we Wrocławiu


Gdy w maju 1945 r. władze polskie obejmowały istniejące i ocalałe z oblężenia obiekty nadające się do użytkowania, należały do nich także budynki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu, w tym 8 klinik, z których większość znajdowała się w okolicy ul. Curie--Skłodowskiej, Chałubińskiego i Pasteura. Wyjątkiem była Klinika Neurologii i Psychiatrii przy ul. Bujwida. Objęto ponadto zakłady teoretyczne Wydziału,

W czasie działań wojennych zniszczono Klinikę Laryngologiczną, która stała tam, gdzie dzisiaj stoi budynek Zakładu Mikrobiologii mieszczący salę wykładową z zapleczem i laboratoriami. Po wojnie Klinika ta znalazła swą siedzibę w części Kliniki Okulistycznej i tak jest do dzisiaj. Częściowo zniszczona została także Klinika przy ul. Bujwida. Ocalały zakłady teoretyczne, pomocnicze i budynki administracyjne.
Ponieważ z różnych powodów, także administracyjnych, zaniechano odbudowy klinik przy ul. Bujwida, przez wiele lat miały one swoją siedzibę w Szpitalu Miejskim przy ul. Kraszewskiego.
Najpierw przystąpiono do naprawy zachowanych obiektów. W gruncie rzeczy nawet to, co wyglądało na obiekty w pełni ocalałe, wymagało jednak remontów przed oddaniem ich do użytku lub podczas użytkowania. Szyby, podłogi, klatki schodowe, instalacje musiały być naprawiane. Gdzieniegdzie zachowała się dokumentacja, np. jeszcze z 1945 r. z Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych, prowadzonej wtedy przez pierwszego jej kierownika dr. med. Andrzeja Dziobę (1903-1984).


Już po objęciu gmachów Wydziału wybuchł pożar w Zakładzie Anatomii Prawidłowej, co wskazywało na stałe początkowe zagrożenie dobra uniwersyteckiego w czasach niepokoju i tymczasowości. Powołana spośród studentów Straż Akademicka przyczyniała się także do wzmożenia bezpieczeństwa.
Z czasem przystąpiono do niewielkiej rozbudowy dostępnej struktury. Dobudowano skrzydło do istniejącej od początku okresu powojennego Kliniki Chorób Płuc przy ul. Pasteura w dawnej prywatnej klinice "Mirus". Powstały przybudówki w gmachu Kliniki Laryngologicznej i Okulistycznej wraz z pawilonem laboratoryjnym.
Po zamianie budynku dziekanatu na Klinikę Stomatologiczną także i tam dokonano przeróbek niezbędnych do funkcjonowania kliniki zabiegowej. Zmodernizowano Klinikę Nefrologii Dziecięcej i II Klinikę Chorób Dziecięcych, także przy ul. Curie--Skłodowskiej.
Ponieważ budynek dziekanatu przy ul. Chałubińskiego 5 przeznaczono na potrzeby Kliniki Stomatologicznej (co stało się z inicjatywy jej twórcy prof. Tadeusza Owińskiego), przez wiele lat siedziba dziekanatu znajdowała się poza obrębem ścisłej zabudowy Akademii, tj. w klasztorze przy ul. Szczytnickiej i w kamienicy przy ul. Curie--Skłodowskiej po przeciwnej stronie Klinik. Ostatecznie przeniesiono go do dawnej kamienicy czynszowej przy ul. Mikulicza obok dwóch dalszych, które pomieściły różne zakłady Wydziału.

Powstanie Akademii Medycznej w 1950 r. wymagało remontu budynku przy ul. Pasteura 1 o tradycyjnej architekturze i prawdopodobnie dobrym usytuowaniu (przed wojną mieściły się tam małe zakłady teoretyczne oraz poliklinika chorób wewnętrznych) na potrzeby nowego rektoratu. W zakładach nauk podstawowych także dokonywano renowacji i poszerzeń, np. dla Zakładu Anatomii Patologicznej i dla Farmakologii zbudowano zwierzętarnie. Obok Zakładu Medycyny Sądowej powstał barak do nauki języków obcych i archiwum uczelni.
Drugim etapem prac budowlanych na Akademii było tworzenie nowych obiektów lub co najmniej istotna rozbudowa już istniejących. Przy ul. Bujwida obok byłego budynku Kliniki Neurologicznej powstał budyneczek Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci. Wcześniej jednak pierwszą większą inwestycją Akademii była budowa dużej sali wykładowej, jeszcze z inicjatywy prof. Ludwika Hirszfelda (1884-1954). Powstała ona na miejscu ruin przedwojennej Kliniki Laryngologicznej, wykorzystując jej zewnętrzne pozostałości, co jest widoczne podczas oglądania murów zewnętrznych. Nowy budynek został połączony z Zakładem Mikrobiologii półkolistym gankiem.


Przy ul. Curie-Skłodowskiej powstał budynek Kliniki Chirurgii Dziecięcej bezpośrednio obok Kliniki Nefrologii Dziecięcej. Budowie patronował prof. Jan Słowikowski. Z inicjatywy prof. Wiktora Brossa do II Kliniki Chirurgicznej dobudowano rozległe skrzydło z salami operacyjnymi. W podziemiu musiały pomieścić się pomieszczenia dla Kliniki Anestezjologii powstałej dzięki prof. Antoniemu Arońskiemu. Została ona później powiększona o przebudowany zupełnie obiekt mieszczący powojenną aptekę kliniczną (przed wojną m.in. zwierzyniec sąsiedniej "Frauenklinik").
Dużym wysiłkiem prof. Janiny Bogusławskiej--Jaworskiej było pozyskanie do stworzenia Kliniki Hematologii Dziecięcej nieodbudowanej w pełni po wojnie Kliniki Neurologicznej przy ul. Bujwida, która przez wiele lat służyła jako pomieszczenie pomocnicze różnych warsztatów AM. Od tego czasu rozpoczęły się prace budowlane w okolicy Kliniki: najpierw Studium Wojskowe AM (późniejszy Zakład Medycyny Katastrof), potem Zakład Farmakologii Klinicznej i Zakład Chemii Ogólnej (nazwy wielu klinik i zakładów AM zmieniły się w ciągu lat).
Do ostatnio powstałych budynków należy zaliczyć siedzibę Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej znajdującą się między Kliniką Nefrologii Dziecięcej a Kliniką Zaburzeń Odżywiania. Ten nowoczesny Oddział wypełnił ostatnie wolne miejsce w szeregu budowli przy ul. Curie-Skłodowskiej i stał się zapewne ostatnią inwestycją kliniczną na terenie tradycyjnie związanym z Klinikami. Obecnie jest prowadzona z rozmachem rozbudowa Zakładu Medycyny Sądowej.
Powstawały także budynki niekliniczne, jak np. gmach laboratoriów i Zakładu Fotografiki AM obok klinik wewnętrznych oraz pawilony administracyjne obok rektoratu. Wykorzystano stary budynek na potrzeby Stacji Krwiodawstwa na tyłach II Kliniki Chirurgicznej.


Konieczne dla Akademii było wybudowanie przy ul. Wojciecha z Brudzewa rozległych domów akademickich wraz z halą gimnastyczną. Niezależnie od opisanych, prace remontowo-budowlane prowadzono także w budynkach klinik mieszczących się na tzw. bazie obcej. Tutaj jako przykład należy wymienić II Klinikę Położniczo-Ginekologiczną przy ul. Dyrekcyjnej, której powstanie w dawnym budynku Szpitala Bethesda należy zawdzięczać prof. Kazimierzowi Jabłońskiemu (1905-2004).
Jaki to wszystko przyniosło efekt w wieloletnim użytkowaniu i pracy różnych instytucji Akademii? Wszystkie te inwestycje niezbędne, konieczne i pożyteczne umożliwiały Wydziałowi uruchomienie, a następnie pomieszczenia do wykonywania obowiązków dydaktycznych, leczniczych i naukowych. Przez lata zresztą pokutowało w Polsce przeświadczenie, że Wrocław jest dostatecznie wyposażony do pełnienia swej misji edukacyjnej z zakresu medycyny. Przez długi czas hamowało to myśl o modernizacji Uczelni w postaci stworzenia nowej bazy najpierw
w jej bliskiej okolicy, a potem aż na Krzykach.
Tylko fachowcy mogliby tutaj stwierdzić, co i jak wypadło najlepiej. W codziennej pracy Akademii szybko zacierały się ślady dyskusji, jaka czasami towarzyszyła podjętym decyzjom i późniejszej eksploatacji. Do niezrealizowanych planów należał, np. remont pomieszczeń I Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych przy ul. Chałubińskiego rozpoczęty 18 lutego 1974 r. Można dodać, że 4 marca 1971 r. palił się dach Kliniki, co skończyło się na krótko ewakuacją pacjentek, a potem remontem dachu bez przerywania pracy Kliniki. Remont z 1974 r., mający na celu podział zbiorowych sal położnic i chorych, wraz z wprowadzeniem nowego systemu wentylacji utknął w połowie Kliniki na długie lata i został ponownie podjęty dopiero po upływie ćwierćwiecza.
W krótkim przypomnieniu pominięto zapewne niektóre inne przykłady działalności budowlanej Uczelni i związanych z nią nazwisk zasłużonych kierowników i innych pracowników będących inicjatorami i realizatorami modernizacji Uczelni.

Tadeusz Heimrath

O KSIĄŻKACH NASZYCH PROFESORÓW
NA TEMATY UNIWERSALNEGaudium in litteris est
(Literatura daje zadowolenie)

Profesor Henryk Gaertner z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i hematologii, jest autorem monografii: "Albert Schweitzer. Życie, myśl i dzieło" (wyd. WAM, Kraków 2007).
Monografia jest podsumowaniem wielu prac tego autora, dotyczącym zarówno myśli i dzieła, jak i recepcji idei Alberta Schweitzera w Polsce. Albert Schweitzer swoim pracowitym życiem dał się poznać nie tylko jako wspaniały lekarz, ale także ewangelicki duchowny, filozof, artysta, muzyk, pisarz społecznik, bojownik o braterstwo i pokój między narodami. Jest też laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.
Przedsłowie do monografii napisała jedyna córka Alberta Schweitzera - Rena Schweitzer-Miller. Autor przedstawił genealogię Schweitzera, a we wstępie dzieciństwo i młodość.


Schweitzer uważany za francuskiego myśliciela niemieckiego pochodzenia urodził się w Kaysersberg w Alzacji 14.01.1875 r. Studia filozoficzne i teologiczne odbywał w Strasburgu, Paryżu i Berlinie, studia medyczne ukończył, mając 37 lat w Strasburgu. W mieście tym pracował jako kaznodzieja i nauczyciel, a od 1912 r. był prywatnym docentem i wykładowcą teologii. Głębokie znaczenie w jego życiu miała muzyka. Uważał bowiem, że: "Każda prawdziwie i głęboko odczuwana muzyka, zarówno świecka, jak i kościelna dosięga takich wyżyn, na których w każdej chwili mogą się spotkać sztuka i religia...".
Jako filozof i teolog Schweitzer zasłynął z fundamentalnej myśli - czci dla życia, podstawowego elementu etyki i prawdziwej humanitarności. Według jego filozofii poznanie świata prowadzi do stwierdzenia, że wszystko, co się dzieje jest wyrazem woli życia ("Wille zum Leben"). Uniwersalistyczna etyka czci dla życia ("Ehrfurcht zum Leben") bez względu na stworzenie żywe wywarła duży wpływ na współczesne mu pokolenie. Wypełnienie tego nakazu zapewnia bowiem człowiekowi właściwą moralność i kulturę.
W 1913 r. Schweitzer wraz z żoną Heleną Breslau wyjechał do Lambaréné w Gabonie, gdzie za własne pieniądze uzyskane z recitali organowych i honorariów autorskich zbudował i wyposażył szpital, którym kierował aż do śmierci. Mimo że od śmierci Schweitzera (1965 r.) minęło już 40 lat, żyje on nadal w ludzkiej pamięci i jest wyzwaniem rzuconym medycynie nowoczesnej, oskarżanej coraz bardziej o zarzucanie pięknych idei humanistycznych i bezduszną technicyzację - jak pisze autor monografii.


Schweitzer uzyskał przydomek "apostoła medycyny" (un apostolo della medicina). Był duchowo związany ze świętym Franciszkiem. Według Schweitzera: "cześć dla życia obejmuje rośliny, zwierzęta i ludzi. Czym jest życie, żadna nauka nie jest w stanie powiedzieć".
Przykład i charyzmat Alberta Schweitzera, jako wzór lekarza, humanisty i pisarza, który głoszone ideały niemal dosłownie wcielał w życie, nadal pociąga zarówno wielu lekarzy, jak i ludzi niemających nic wspólnego z medycyną. Powodem tego jest bogato udokumentowany rozdział "Myśli i dzieło Alberta Schweitzera w Polsce". Szczególną uwagę należy poświęcić współpracy Polskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego, Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej i kwartalnika "Sztuka Leczenia", o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Uważam, że warto wiedzieć o tym wydawnictwie. Można także sięgnąć po monografię prof. Gaertnera w oryginale.

Gerwazy Świderski: "Światło na drodze", Signum, Oleśnica 2004.
Profesor Gerwazy Świderski, emerytowany profesor ortopedii z Akademii Medycznej we Wrocławiu, jest autorem wielu ciekawych dzieł, m.in. książki "Światło na drodze", w której dał wyraz własnym refleksjom religijno-filozoficznym. Zostały one zebrane w czterech rozdziałach: Prawda, Droga, Życie, Magnificat. Trudno tu o własną recenzję czy refleksję, skoro do 1. wydania recenzję napisał ks. kardynał Karol Wojtyła 10 miesięcy przed wyborem na papieża. A oto fragment recenzji, umieszczonej we wstępie wydawnictwa:
...(książka) wyrosła z modlitwy, refleksji i doświadczeń autora... jest szerokim otwarciem na drugiego człowieka z pragnieniem dzielenia się z każdym z nas otrzymanym darem światła... Krótkie refleksje zapraszają do modlitwy, współmyślenia, pobudzają do dialogu wewnętrznego z autorem, a nawet do dyskusji z nim. Dotyczą bowiem wszystkich najwyższych problemów i sytuacji człowieka w świecie współczesnym, wzywają do wielkiej doskonałości, moralnej szlachetności, czystej intencji i czystości rąk, ukazują powiązania między poziomem życia moralnego i religijnego jednostki z całą ludzkością, prowadzą w głąb motywacji religijnej i kierowania wszystkiego do jedynego światła Chrystusa".

Ze swej strony wypada mi jedynie przytoczyć wybrane myśli, będące świadectwem bogatego, nie tylko zawodowego, ale i duchowego życia prof. Świderskiego. Można je przyrównać do aforyzmów Władysława Biegańskiego.
Wiadomo, że pewne myśli filozoficzne, refleksje, przemyślenia mają żywot znacznie dłuższy niż dzieła medyczne, choćby były pisane przez najwybitniejszych specjalistów. Niektóre z nich to:
Z rozdziału "Prawda": "Nie żyj więc żywiołowo, chaotycznie, bezmyślnie. Prymityw przekreśla piękno życia", "Gotowość widzenia, spojrzenia i właściwe zrozumienie sprawy w każdy zwykły i wielki dzień - to błogosławiona łaska chwili".
Z rozdziału "Droga": "Ważne są ścieżyny wszystkich ludzi. Ich suma tworzy Wielką Drogę Ludzkości", "Człowiek wysokiej kultury nigdy nie jest apodyktyczny", "Przecież nawet najbardziej skrupulatne ujęcia statystyczne trzeba sprawdzać zdrowym rozsądkiem".

Z rozdziału "Życie": "Niech zachłannością, pośpiechem i napięciem nie wyniszczam ciała swego i ciała bliźnich", "Pozwól, bym mógł żyć z pracy swych rąk i nie załamał się i nie szukał niegodnych środków do życia", "Mądrość niesie ze sobą zawsze umiejętność współdziałania z czasem".
Z rozdziału "Magnificat": "Pycha nieuznająca nikogo ani niczego jest największym zagrożeniem", "Ileż przykładów łaskawości Stwórcy jaśnieje w cudzie przyrody".
A przecież w życiu każdego z nas jest zawsze coś zarówno do refleksji i zadumy, jak i naprawy, podciągnięcia się bez względu na wiek, stanowisko, pogodę czy niepogodę czasu. Rzadko się też zdarza w tym zabieganym świecie, ażeby księgi, jak te wspomniane, dojrzewały latami zanim ujrzą światło dzienne. Warto o nich wiedzieć, a może i poczytać.

Zbigniew Domosławski

"Podbijamy polski showbiznes...
- Chór Kameralny Akademii Medycznej
wkracza do świata sławy!"Okres przedświąteczny odznaczał się podniosłym nastrojem. Chcieliśmy pojechać do domów na Święta Wielkanocne w spełnieniu ducha, ciała i umysłu. Pomimo wiosennych porządków, solidnie przykładaliśmy się do przygotowania występów, które miały nas czekać.
24.03. - wykonaliśmy coroczne Misterium Wielkopostne, tym razem w kościele św. Elżbiety Węgierskiej przy ulicy Grabiszyńskiej. Na duchową ucztę słuchaczy składał się nasz śpiew, czytania między utworami w wykonaniu aktorki, rozmieszczenie chóru w zależności od utworu oraz specyficzna gra świateł. Publiczność była zachwycona, wielu osobom zakręciła się łezka w oku, a nam udało się przeżyć kolejną satysfakcję z naszej pracy.
31.03.-1.04. - w te słoneczne dni wyjechaliśmy do Częstochowy, aby zwiedzić Jasną Górę oraz zaaklimatyzować się przed występem 1 kwietnia w Filharmonii Częstochowskiej. Po noclegu u ojców Misjonarzy Krwi Chrystusa, wykonaliśmy dzieło Karola Szymanowskiego "Stabat Mater" wraz z solistami i orkiestrą, do którego przygotowywaliśmy się przez cały miesiąc. Występ miał dla nas duże znaczenie, gdyż następnego dnia mijała druga rocznica śmierci Jana Pawła II, a cały koncert odbywał się właśnie z tej okazji. Miejsce, jakim jest Częstochowa, dodawało podniosłości i uroku. Na koniec życzyliśmy sobie Wesołych Świąt i szczęśliwie wróciliśmy do Wrocławia.
12.04. - uczestniczyliśmy w uroczystości Akademii Medycznej w Auli Leopoldina. Jubileusz Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego rozpoczęliśmy "Hymnem Polski" oraz "Gaude Mater". Potem kolejno zaśpiewaliśmy hymn AM oraz pieśń "Czego chcesz od nas Panie", a występ zakończyliśmy utworem "Nad wodą wielką i czystą", który wszystkim bardzo się podobał.
Ostatnie tygodnie upłynęły nam na wzmożonej pracy oraz szybkich decyzjach. Z dnia na dzień dowiedzieliśmy się o kilku koncertach i próbach, musieliśmy sprawnie przyjmować i odrzucać oferty, analizować z czym sobie poradzimy, a na co zabraknie nam już czasu. Studenci, pracujący błyskawicznie orientowali się, jak pogodzić to z nauką i pracą, ale oczywiście zrobili wszystko, aby uczestniczyć w przedsięwzięciach podjętych przez chór. Wiele godzin poświęconych na próby oraz sprawy organizacyjne zaowocowało wspaniałymi wydarzeniami.
25 kwietnia dowiedzieliśmy się, że Piotr Rubik zaproponował nam współpracę. Najbliższe występy miały odbyć się już za 2 dni. Poświęciliśmy dwa wieczory, aby przygotować się do tych wydarzeń. Do 23.00 ćwiczyliśmy repertuar i zaraz po próbie wsiedliśmy do autobusu, który zawiózł nas do hotelu w Olsztynie.
27.04. i 28.04. - uczestniczyliśmy w dwóch koncertach Piotra Rubika w Elblągu i Olsztynie. Śpiewaliśmy "Psałterz Wrześniowy" wraz z Chórem Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Chórem Filharmonii Częstochowskiej. Na występ nie dojechali soliści, musieliśmy jakoś sobie poradzić, śpiewając ich partie. Do śpiewu dołączył się również pan Rubik. Publiczność była zachwycona. Dyrygent powiedział, że takie dwa koncerty już się nie powtórzą. Zwiedziliśmy południowe obszary Polski i przygotowujemy się do dalszych występów z Piotrem Rubikiem.
13.05. - udział w Konkursie Pieśni Lucjana Laprusa, który odbył się w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaśpiewaliśmy trzy utwory, którymi wywalczyliśmy Grand Prix oraz Nagrodę Publiczności.
Zaczynamy powoli rozczytywać nutki do pieśni i piosenek na wakacyjny wyjazd do Sankt Petersburga. Oprócz utworów konkursowych, będziemy tam również prezentować muzykę polskich autorów, od pieśni sakralnych do ludowych, żołnierskich oraz kabaretowych.
Magdalena Lipska - Alt II
Najbliższe koncerty:
20.05.2007 r. - Psałterz Wrześniowy Piotra Rubika we Włocławku;
21.05.2007 r. - Składanki Rubikowskie w Warszawie podczas Gali "Teraz Polska";
22.05.2007 r. - Koncert dla Rektorów woj. dolnośląskiego i woj. opolskiego przy ulicy Borowskiej;
27.05. - koncert w kościele Bożego Ciała we Wrocławiu - rocznica Kongresu Eucharystycznego;
30.05.2007 r. - Koncert Dyplomowy na Akademii Muzycznej;
03.06.2007 r. - "Nieszpory Ludźmierskie" w Bolesławcu.
LISTY
Z prac Senatu23 kwietnia 2007 r. odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • Na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Senat podjął uchwałę o nadaniu profesorowi Pierre Lafforgue z Universite du Droit et de la Sante-Lille 2 tytułu doktora honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • Na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Senat podjął uchwałę o nadaniu prof. dr. hab. Andrzejowi Obrębowskiemu, Kierownikowi Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu tytułu doktora honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • Na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Senat podjął uchwałę w sprawie powołania prof. dr. hab. Jacka Szepietowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • Na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Senat podjął uchwałę w sprawie powołania dr. hab. Wacława Weyde na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • Na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Senat podjął uchwałę w sprawie powołania dr. hab. Andrzeja Hendricha na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biofizyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • Na wniosek Rady Wydziału Zdrowia Publicznego Senat podjął uchwałę w sprawie powołania prof. dr. hab. Zbigniewa Hrubego na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • Na wniosek Rady Wydziału Farmaceutycznego Senat podjął uchwałę w sprawie powołania prof. dr hab. Jadwigi Biernat na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Bromatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • Senat podjął uchwałę o wystąpieniu do Ministra Zdrowia z wnioskiem o przyznanie indywidualnych i zespołowych nagród Ministra Zdrowia.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2007/2008.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy lustracyjnej.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 125 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z adiunktami bez habilitacji po 18 latach i z asystentami bez doktoratu po 8 latach.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyk zawodowych.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Zdrowia Publicznego z dniem 1 października 2007 r. nowego kierunku studiów:
 • ratownictwo medyczne
 • .
 • Senat podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na uzupełnienie brakujących godzin dydaktycznych w ramach zajęć praktycznych, określonych w obowiązujących standardach nauczania dla studentów niestacjonarnych, jednolitych 5-letnich studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie wyrównania wymiaru godzin zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo na niestacjonarnych jednolitych pięcioletnich magisterskich studiach na Wydziale Zdrowia Publicznego do poziomu określonego w obowiązujących standardach nauczania.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie limitu przyjęć na poszczególne kierunki studiów w Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku akademickim 2007/2008.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji egzaminu wstępnego na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmaceutyczny i analityki medycznej (studia na poziomie magisterskim) oraz na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Zdrowia Publicznego w Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku akademickim 2008/2009.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie rozliczania zajęć prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2006/2007.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie utworzenia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Zakładu Otolaryngologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie kryteriów i trybu oceny funkcjonowania administracji Uczelni.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Alzheimerowskiego.
 • Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów w Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku akademickim 2007/2008.
 • Senat wysłuchał informacji na temat:
  - oceny kwartalnej działalności Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego Chorób Otępiennych w Ścinawie,
  - przebiegu restrukturyzacji laboratoriów naukowych w Akademii Medycznej,
  - studenckiej Ankiety Oceny Dydaktyki,
  - działalności wydawniczej Uczelni,
  - oceny obowiązującego Regulaminu Studiów (unormowania sprawy bezpieczeństwa prawnego studentów z Wydziału Zdrowia Publicznego - OC i NW).  Kalendarium  19-20 kwietnia odbyły się pierwsze na ziemi dolnośląskiej obrady Konwentu Marszałków Województw RP. Drugi dzień obrad był poświęcony ochronie zdrowia. Wygłoszono następujące referaty: "Klaster e-zdrowie" (prof. M. Miller - Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii), "System ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku - studium przypadku" (wicemarszałek M. Moszczyński, J. Maroszek), "Projekt ustawy o sieci szpitali - perspektywy organizacji stacjonarnej opieki zdrowotnej w Polsce" (L. Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, P. Warczyński - dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia), "Zasady kontraktowania świadczeń w 2008 roku - problem przekazywania świadczeniodawcom środków za wzrost wynagrodzeń" (A. Sośnierz - prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. JM Rektora reprezentował I. Wolniakowski.
  24 kwietnia odbyło się we Wrocławiu ogólnopolskie seminarium, zorganizowane przez Komisję Krajową i Region Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność", z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Tematem przewodnim obrad była "Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007--2012". Referaty przedstawili między innymi: prof. dr hab. Danuta Koradecka - dyrektor Centralnego Instytutu Pracy i prof. dr hab. Ryszard Andrzejak - rektor AM.
  3 maja JM Rektor uczestniczył w uroczystości złożenia wieńców pod pomnikiem przy Panoramie Racławickiej oraz we mszy świętej w Katedrze Wrocławskiej, celebrowanej przez Metropolitę Wrocławskiego księdza arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, z okazji 216. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
  17 maja w Operze Wrocławskiej odbyła się po raz pierwszy uroczystość wręczenia nagrody dla Ambasadora Wrocławia. Otrzymał ją pisarz Gregor Thum, autor książki "Obce miasto Wrocław 1945 i potem". Nagroda, przyznawana przez "Gazetę Wyborczą", honoruje osoby, które stanowią o niepowtarzalnym klimacie miasta i są największą jego wartością. O tym, komu zostanie przyznany tytuł Ambasadora Wrocławia decyduje Kapituła Ambasadora, do której redakcja zaprosiła przedstawicieli władz, rektorów wyższych uczelni, szefów organizacji gospodarczych oraz niekwestionowane autorytety. Zaproszenie przyjął JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak. Gościem specjalnym uroczystości był Adam Michnik.
  22 maja odbędzie się spotkanie prof. dr. hab. Juliusza Jakubaszko z Senatem Republiki Czeskiej oraz Ministrem Zdrowia tego kraju, na którym profesor przedstawi model organizacyjny polskiej medycyny ratunkowej. Władze Republiki Czeskiej są zainteresowane szczególnie akademickimi i naukowymi aspektami budowania w Polsce tej nowej dyscypliny medycznej. Wystąpienie w gronie światowych autorytetów przyczyni się do podniesienia prestiżu wrocławskiej Akademii Medycznej w Europie.

  Czasopisma Akademii Medycznej
  indeksowane w bazie Scopus


  Wśród licznych czasopism polskich indeksowanych w bazie Scopus znajdują się również czasopisma wydawane przez naszą Akademię Medyczną, tj.: "Advances in Clinical and Experimental Medicine" (2001-2007) oraz "Polimery w Medycynie" (1995-2006).
  Aby przejrzeć zawartość całych numerów czasopisma, należy wybrać przycisk Sources, a następnie rok wydania, którym jesteśmy zainteresowani. Natomiast korzystając z opcji Basic Search możemy połączyć warunki wyszukiwania, np. tytuł źródła ("Advances in ...") i słowo kluczowe.
  Opcja Scopus Citation Tracker pozwala prześledzić spisy zawartości numerów tych czasopism, liczbę cytowań publikacji w poszczególnych latach, liczbę dokumentów cytujących wraz z opisami bibliograficznymi prac cytowanych i cytujących. Artykuły zamieszczone w "Advances in Clinical and Experimental Medicine" w latach 2001-2007 były cytowane 126 razy w 111 dokumentach. 39 cytowań pochodziło z bibliografii załącznikowej badanego czasopisma, a 72 cytowania z innych źródeł.


  Miesięcznik informacyjny AM redaguje Kolegium:
  mgr inż. Adam Barg, mgr Beata Bejda, prof. dr hab. Zbigniew Domosławski, mgr Miłosz Haber,
  mgr Małgorzata Kuniewska-Kaucz, dr inż. Grażyna Szajerka, prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok,
  dr Igor Wolniakowski, mgr inż. Adam Zadrzywilski, dr Krzysztof Zimmer
  Adres redakcji: ul. Chałubińskiego 6a, tel./fax: 7840032. Druk: GRAFIK A-Z. Nakład: 600 egz.
  ISSN 1429-5822