ŻyczeniaU progu najważniejszych świąt chrześcijańskich, Świąt Wielkanocnych, składam społeczności akademickiej wrocławskiej Alma Mater, kadrze naukowo-dydaktycznej, pracownikom administracji, studentom i ich rodzinom serdeczne życzenia dobrego zdrowia, radosnego nastroju, spokoju i wyciszenia, wspólnego obchodzenia Świąt w klimacie wolnym od problemów codzienności, skłaniającym do pojednania i refleksji nad sensem ziemskiego bytowania.
Szczególnie gorące życzenia kieruję do pracowników akademickich szpitali klinicznych Uczelni, którzy na początku tego roku przeżywali trudne chwile niepewności i zwątpienia związane z realnym zagrożeniem ich miejsc pracy.
Dzięki solidarności, zaangażowaniu i pomocy napływającej od ludzi wielkiego serca z kraju i z zagranicy szpitale kliniczne udało się uchronić przed upadłością, co byłoby nie tylko ogromną tragedią dla pracowników, ale i dla leczonych w tych szpitalach pacjentów.
Życzę, aby wiara, nadzieja i miłość, te trzy ponadczasowe i uniwersalne wartości, tak pięknie i trwale łączące się z przesłaniem Świąt Wielkanocnych były zawsze obecne w naszym życiu.
Życzę, aby powszechny rachunek sumienia, jakiego dokonujemy przed Świętami Wielkiej Nocy, skłonił nas - nie tylko na czas Świąt - do wyeliminowania z życia wszystkiego, co złe
i niegodne, a utrwalił i rozwinął pragnienie podejmowania czynów szlachetnych, postaw zasługujących na wdzięczność i szacunek otoczenia.
Życzę, abyśmy biorąc przykład z Jezusa Chrystusa, którego kolejną rocznicę zmartwychwstania będziemy niebawem radośnie świętować i wzorując się na życiu pierwszych chrześcijan, spożytkowali naszą energię i otrzymane od Boga talenty nie na wzajemne oskarżanie się i eskalację często zadawnionych konfliktów, lecz na budowanie lepszej przyszłości dla nas samych i dla naszych bliźnich.
Radosnych Świąt Wielkanocnych, Wesołego Alleluja!
RektorJubileusz 60-lecia uniwersyteckiej stomatologii w powojennym WrocławiuHistoria nauczania stomatologii we Wrocławiu rozpoczyna się w 1873 r., kiedy dr hab. Julius Bruck (1840-1902) otworzył prywatny Instytut Dentystyczny, mieszczący się początkowo przy dzisiejszej ulicy Łaciarskiej, a następnie przy dzisiejszym Placu Kościuszki 2. Studenci byli początkowo wpisywani na Wydział Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut Stomatologii na Uniwersytecie Wrocławskim powołano 25 kwietnia 1890 r. Pierwszym dyrektorem Instytutu został prof. Carl Partsch (urodzony w Szklarskiej Porębie, 1855-1932) (doktor honoris causa UW w 1921 r.), europejskiej klasy chirurg stomatologiczny, twórca stosowanych do dzisiaj na całym świecie metod chirurgicznego leczenia chorób okołowierzchołkowych zęba. W 1901 r. siedzibą uniwersyteckiej stomatologii stał się budynek przy ulicy Cieszyńskie-o 17/19 - matecznik stomatologów przez ponad 100 lat. "Wielką trójkę stomatologii" Uniwersytetu w przedwojennym Wrocławiu stanowili, oprócz profesora Carla Partscha, profesorowie Walther Bruck (1872-1937) (doktor honoris causa UW w 1925 r.) oraz Hans Riegner (1859-1928), słynny w całych Niemczech protetyk stomatologiczny. Drugim i ostatnim dyrektorem Instytutu Dentystycznego przed wojną był prof. Herman Euler, który sprawował tę funkcję od 1924 r. do stycznia 1945 r. Warto także wspomnieć o mrocznych kartach uniwersyteckiej stomatologii w niemieckim Wrocławiu. To w naszym mieście powstała w 1940 r. praca doktorska Wiktora Scholza O możliwościach powtórnego stosowania złota z jam ustnych zmarłych, której wnioski znalazły praktyczne wykorzystanie przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.


Prof. Carl F.M. Partsch (1855-1932),
pierwszy dyrektor Instytutu Stomatologii
na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1890-1924

Za dzień powstania uniwersyteckiej stomatologii w powojennym Wrocławiu przyjmuje się datę 13 kwietnia 1947 r., kiedy uroczyście otwarto Oddział Stomatologii Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Otwarcia dokonał dr Bogusław Kożusznik, wiceminister zdrowia w latach 1946-1959, główny Inspektor Sanitarny kraju. Wykłady i ćwiczenia I roku rozpoczęły się wcześniej, bo już w lutym 1947 r. Naukę rozpoczęło 75 studentów, wyłonionych na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego ze 652 kandydatów. Pierwszym dyrektorem Oddziału Stomatologii został prof. Tadeusz Szczęsny Owiński (1904-1995), twórca uniwersyteckiej stomatologii w powojennym Wrocławiu, uczeń najwybitniejszego polskiego stomatologa XX w. profesora Antoniego Cieszyńskiego.


Prof. Tadeusz Szczęsny Owiński (1904-1995),
twórca uniwersyteckiej stomatologii w powojennym Wrocławiu,
pierwszy dyrektor Oddziału Stomatologii (1947-1949),
dziekan Wydziału Lekarskiego (1960-1962)

W chwili powstania Oddział miał dwie katedry: dentystyki zachowawczej (którą w latach 1947-1962 kierował prof. Ignacy Pietrzycki) i protetyki stomatologicznej (której pierwszym kierownikiem został prof. Tadeusz Owiński). Matecznikiem uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu przez ponad sto lat był gmach przy ulicy Cieszyńskiego 17. W 1948 r. powołano Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Katedrę i Zakład Protetyki Stomatologicznej (której kierownikiem do 1960 r. był prof. Henryk Gorczyński) oraz Katedrę i Klinikę Chirurgii Stomatologicznej, składającą się z części ambulatoryjnej (ul. Cieszyńskiego) oraz z części szpitalnej (ul. M. Skłodowskiej-Curie 58). Rok później utworzono Katedrę Ortodoncji, której pierwszym kierownikiem został prof. Henryk Gorczyński (1889-1979), sprawujący tę funkcję do 1960 r. Pierwszym habilitantem stomatologicznym w powojennym Wrocławiu był Tadeusz Owiński, który 12 sierpnia 1948 r. uzyskał zatwierdzenie habilitacji na podstawie pracy Znaczenie wierzchołkowego objawu uciskowego w badaniu jamy ustnej i zębów. Drugim dyrektorem Oddziału Stomatologii był w latach 1949-1951 prof. Ignacy Pietrzycki (1885-1964).
W 1950 r. stomatologia jako Oddział Wydziału Lekarskiego staje się częścią Akademii Medycznej. Struktura organizacyjna Oddziału obejmuje cztery katedry przy ulicy Cieszyńskiego 17 i Skłodowskiej-Curie 58. W 1950 r. liczba studentów stomatologii wynosiła 689. Początkowo studia trwały cztery lata, w 1954 r. przedłużono je do pięciu lat. Trzecim dyrektorem Oddziału Stomatologii został prof. Henryk Gorczyński, sprawujący tę funkcję w latach 1951-1960. Pierwszym doktorantem na Akademii Medycznej z zakresu stomatologii był dr Józef Rancewicz, który w czerwcu 1950 r. obronił pracę Przyczynek do patomechaniki nieprawidłowości szczękowych. W 1952 r. Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej zostaje przeniesiona na ulicę Kuźniczą 43/45.
W 1958 r. po kapitalnym remoncie oddano gmach stomatologii przy ul. Cieszyńskiego 17, w którym na parterze mieściła się szatnia, sala wykładowa, czytelnia, biblioteka, a na poszczególnych kondygnacjach chirurgia stomatologiczna, protetyka, ortodoncja i muzeum.


Prof. Stanisław Potoczek,
dyrektor Instytutu Stomatologii (1970-1981),
Prorektor ds. Nauczania (1974-1978)

W latach sześćdziesiątych funkcję dyrektora Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego piastowali kolejno profesorowie: Ignacy Pietrzycki (1960-1962), prof. Tadeusz Owiński (1962-1969) oraz prof. Stanisław Potoczek (1969-1970). W latach 1960-1962 prof. Tadeusz Owiński był dziekanem Wydziału Lekarskiego. Na początku lat sześćdziesiątych dochodzi do zmian na stanowiskach kierowników 3 katedr: od 1963 r. kierownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej zostaje prof. Stanisław Potoczek (sprawuje tę funkcję do 1993 r.), od 1963 r. kierownikiem Katedry Protetyki Stomatologicznej zostaje prof. Noemi Wigdorowicz-Makowerowa (sprawuje funkcję do 1983 r.), od 1963 r. kierownikiem Zakładu Ortodoncji zostaje prof. Adam Masztalerz (1925-2004), kierujący tą jednostką do 1995 r. W 1960 r. z inicjatywy prof. Tadeusza Owińskiego rozpoczęto wydawanie rocznika Wrocławska Stomatologia. Był to drugi w kraju, po Czasopiśmie Stomatologicznym, drukowany periodyk o tematyce stomatologicznej. W latach sześćdziesiątych wprowadzono specjalizacje w stomatologii, a później obowiązkowe staże podyplomowe. W tym okresie zmniejszyła się liczba przyjmowanych studentów (80-110 osób), co obowiązywało przez prawie czterdzieści lat. Warto podkreślić, że wyróżnikiem studiów stomatologicznych w Polsce było od samego początku ich znaczące umedycznienie. W tym aspekcie odbiegały od studiów w krajach zachodnich (z wyjątkiem Austrii). W 1967 r. część szpitalna Katedry Chirurgii Stomatologicznej zostaje przeniesiona do nowo wyremontowanego budynku przy ulicy Chałubińskiego 5.


Prof. Adam Masztalerz (1925-2004), Prodziekan
ds. Stomatologii na Wydziale Lekarskim (1978-1981),
Prorektor ds. Nauki (1984-1987)


W latach 1970-1980 uniwersytecka stomatologia we Wrocławiu działała jako Instytut Stomatologii, którego dyrektorem przez całą dekadę był prof. Stanisław Potoczek. W skład Instytutu wchodziło 5 Zakładów: Stomatologii Zachowawczej, Protetyki Stomatologicznej, Ortodoncji, Chirurgii Stomatologicznej, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Samodzielna Pracownia Materiałoznawstwa. Kierownikami nowych jednostek organizacyjnych zostali: Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej prof. Tadeusz Pawela (sprawujący tę funkcję w latach 1970-1990), Zakładu Chirurgii Stomatologicznej prof. Franciszek Mraz (będący kierownikiem w latach 1970-1990), Pracowni Materiałoznawstwa prof. Bogumił Płonka (sprawujący tę funkcję w latach 1970-2000). Bardzo zaszczytne funkcje w latach siedemdziesiątych pełnił prof. Stanisław Potoczek, który w okresie 1974-1978 był Prorektorem ds. Nauczania, a w latach 1978-1985 (przez dwie kadencje) był Prezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 1978 r. osobą odpowiedzialną za sprawy stomatologii na Wydziale Lekarskim zostaje Prodziekan ds. Stomatologii. Jako pierwszy do 1981 r. funkcje tę pełnił prof. Adam Masztalerz.
Trzeciego grudnia 1981 r. rozwiązano Instytut Stomatologii i ponownie powrócono do struktury Oddziału Stomatologii w ramach Wydziału Lekarskiego. W ten sposób akademicka stomatologia we Wrocławiu funkcjonowała do 2000 r. Kolejnymi Prodziekanami ds. Stomatologii byli: prof. Jerzy Brzeziński (1981-1984), prof. Franciszek Mraz (1984-1990), prof. Urszula Kaczmarek (1990-1993, 1999-2000) oraz dr Jan Wnukiewicz (1993-1999). W latach 1984-1987 prof. Adam Masztalerz był Prorektorem ds. Nauki. Prof. Jerzy Brzeziński był Dziekanem Wydziału Lekarskiego przez dwie kadencje w latach 1884-1990. Po rozwiązaniu Instytutu Stomatologii powrócono do struktury katedr. W okresie 1981-2000 działały: Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej (od 1993 r. do dzisiaj funkcję kierownika pełni prof. Urszula Kaczmarek), Katedra Protetyki Stomatologicznej z Zakładem Materiałoznawstwa (w latach 1983-2000 funkcję kierownika Katedry sprawował prof. Bogumił Płonka), Katedra i Zakład Ortodoncji (w latach 1995-2000 p.o. kierownika była dr Barbara Warych), Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej (w latach 1990-1991 p.o. kierownika była dr Wiesława Szepietowska, od 1991 r. do dzisiaj obowiązki kierownika pełni dr Adam Zawada), Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (w latach 1990-1997 kierownikiem był prof. Feliks Ćwioro, od 1997 r. do dziś funkcję tę pełni prof. Jan Wnukiewicz). W 1995 r. powołano Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, którego pierwszym kierownikiem został prof. Marek Ziętek.
W 1991 r. odbyła się dotychczas jedyna promocja doktora honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu ze stomatologii. Promowano prof. Eberharda Sonnabenda kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, a promotorem był prof. Stanisław Potoczek.


Prof. Marek Ziętek, pierwszy dziekan Wydziału
Lekarsko-Stomatologicznego (2000-2005),
Prorektor ds. Nauki (od 2005 r.)


W dniu 16 listopada 2000 r. powołano Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, którego pierwszym dziekanem został prof. Marek Ziętek. Aktualna struktura Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego obejmuje 6 katedr: (Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Protetyki Stomatologicznej - kierownikiem od 2000 r. jest prof. dr hab. Halina Panek, Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji - kierownikiem od 2000 r. jest prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska, Chirurgii Stomatologicznej, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Periodontologii), 5 Zakładów (Materiałoznawstwa - p.o. kierownika jest od 2000 r. dr Danuta Nowakowska, Implantoprotetyki i Zaburzeń Czynnościowych Układu Stomatognatycznego - p.o. kierownika w latach 2000-2006 była dr Teresa Maślanka, od 2006 r. kierownikiem jest dr hab. Włodzimierz Więckiewicz; Patologii Jamy Ustnej - od 2003 r. kierownikiem jest prof. Tomasz Konopka; Anatomii Stomatologicznej - kierownikiem od 2002 r. jest prof. Wiesław Kurlej, Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów - przeniesiony z Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w 2005 r., kierownikiem jest prof. Stanisław Pielka), 2 Kliniki (Chirurgii Plastycznej - przeniesiona z Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w 2005 r., kierownikiem jest prof. Kazimierz Kobus; Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej -- utworzona w 2007 r., konkurs na kierownika w toku) oraz dwie samodzielne pracownie (Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy - utworzona w 2005 r., kierownikiem jest dr Janina Szeląg; Pracownia Ortodoncji Dorosłych - utworzona w 2005 r., kierownikiem jest dr Beata Kawala).
Zaszczytne funkcje pełni prof. Marek Ziętek, który od 2001 r. jest Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (obecnie druga kadencja), a od 2005 r. Prorektorem ds. Nauki. W 2003 r. stomatologia akademicka przeniosła się ostatecznie z budynków przy ul. Cieszyńskiego 17 i Kuźniczej 43/45 do nowego gmachu przy ulicy Krakowskiej 26. Na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym łącznie jest zatrudnionych 134 pracowników, w tym 114 nauczycieli akademickich. Trzon Rady Wydziału tworzy 12 samodzielnych pracowników nauki, w tym 4 z tytułem naukowym. Wydział jako jeden z pięciu w kraju otrzymał najdłuższą z możliwych akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie jest jednym z trzech samodzielnych wydziałów stomatologicznych w kraju.


Budynek przy ulicy Cieszyńskiego 17/19,
"matecznik" uniwersyteckiej stomatologii
we Wrocławiu w latach 1901-2003


Wydział kształci 498 studentów, w tym od dwóch lat studentów anglojęzycznych. Ogólna liczba studentów zmniejszy się, ponieważ obecnie jest przyjmowanych około 90 osób (75 Polaków w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz 15 osób w ramach studiów anglojęzycznych) W ciągu 60 lat istnienia uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu kierunek ten ukończyło ponad 5000 lekarzy dentystów. O jakości naszej edukacji w ostatnich latach świadczy 2-3 miejsce pod względem średniej punktacji na absolwenta w Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Państwowym oraz ogromne zainteresowanie kierunkiem studiów, sięgające podczas ostatniej rekrutacji ponad 10 osób na jedno miejsce.


Budynek przy ulicy Kuźniczej 43/45,
"Dom pod Zieloną Dynią"i "Pod Dwoma Polakami",
siedziba Katedry Stomatologii Zachowawczej w latach 1952-2003

W okresie 60 lat tytuły doktorów nauk medycznych z zakresu stomatologii uzyskało 171 osób, doktora habilitowanego 20 osób. Jednym z wymiernych korzyści powołania Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego był zdecydowany wzrost aktywności naukowej pracowników (średnia liczba punktów KBN na pracownika w 2000 r. wynosiła 2,94, a w 2005 r. 11,54). Bardzo ważnym narzędziem w potencjalizacji aktywności naukowej pracowników wydziału jest periodyk Dental and Medical Problems (od 2002 r. kontynuator Wrocławskiej Stomatologii), który znajduje się na drugim miejscu w rankingu Index Copernicus.
Uniwersytecka stomatologia w powojennym Wrocławiu okres swojej świetności miała w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Związany był z nazwiskami luminarzy polskiej stomatologii w osobach profesorów: Noemi Wigdorowicz-Makowerowej, Tadeusza Owińskiego, Adama Masztalerza, Stanisława Potoczka, Bogumiła Płonki, Tadeusza Paweli i wielu innych. Trzeba mieć nadzieję, że Wydział Lekarsko-Stomatologiczny oraz jego wysoko wykwalifikowane kadry przywrócą dawny blask i Wrocław wróci na mapę przodujących szkół dentystycznych w Europie. Aby tak się stało, konieczne są dalsze inwestycje w stomatologię i ofiarna praca naukowo-dydaktyczna wszystkich pracowników Wydziału.
Teraźniejszość i przyszłość uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu

W dniu 16 listopada 2000 r. decyzją Senatu utworzono piąty wydział Akademii Medycznej we Wrocławiu - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny. Inicjatorami jego powołania byli ówczesny Rektor dr hab. Leszek Paradowski, prof. nadzw. i prof. dr hab. Marek Ziętek. Sytuacja akademickiej stomatologii w tym czasie była trudna. W ośrodku naszym było wówczas tylko trzech samodzielnych pracowników nauki. Zajęcia dydaktyczne odbywały się w złych warunkach z wykorzystaniem wyeksploatowanego sprzętu stomatologicznego, pamiętającego nierzadko lata sześćdziesiąte XX wieku. Utracono również możliwość doktoryzowania i habilitowania. Pierwszy dziekan tego Wydziału prof. Marek Ziętek decyzję jego utworzenia nazwał "ucieczką do przodu" i "ratowaniem wrocławskiej szkoły stomatologicznej". Do najważniejszych spraw, które udało się załatwić dla uniwersyteckiej stomatologii w okresie 2001-2006 należy zaliczyć:
1. Pozyskanie nowego budynku przy ulicy Krakowskiej 26. Dzięki staraniom ostatnich dwóch władz rektorskich, a obecnie dzięki zaangażowaniu obecnego Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka dobiega końca remont nowej siedziby stomatologii. Warto podkreślić, że dzieje się to wyłącznie z pieniędzy uczelni. Tylko w tym roku będzie to kwota 3 mln zł. Trwa także powolna wymiana sprzętu stomatologicznego. Przeniesienie palcówek dydaktyczno-naukowych w jedno miejsce jest szansą na integrację dydaktyki przed- i podyplomowej, nauki oraz działalności klinicznej.
2. Ponowne nabycie praw do doktoryzowania w dziedzinie stomatologii. Dzięki trzem kolejnym habilitacjom pracowników Wydziału i przeniesieniu samodzielnych pracowników nauki z Wydziału Lekarskiego, Lekarskiego Szkolenia Podyplomowego oraz Zdrowia Publicznego udało się powołać Radę Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, która nabyła praw do prowadzenia przewodów doktorskich. Pierwszy doktorat na nowym Wydziale obroniła w styczniu 2004 r. lek. stom. Joanna Woźniak, a promotorem była prof. Urszula Kaczmarek. Warto zauważyć, że o ile w latach 1949-2003 145 osób doktoryzowało się z zakresu stomatologii, to tylko w ciągu trzech ostatnich lat na Wydziale obroniono aż 26 doktoratów. Odnotowujemy wyraźne ożywienie aktywności naukowej pracowników Wydziału. Sukcesy te również w znaczącej mierze są wynikiem "pochylenia się" dwóch ostatnich władz rektorskich nad stomatologią. W tym kontekście należy wspomnieć o przynajmniej trzech spektakularnych przykładach takiej pomocy: uczelnia przejęła współmecenat nad periodykiem naukowym Dental and Medical Problems, władze rektorskie "animowały" przejście samodzielnych pracowników nauki na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, w latach 2002-2005 stworzono specjalną możliwość pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe dla stomatologów.
3. Zmiany programów dydaktycznych w szkoleniu studentów. W 2000 r. na naukę przedmiotów stomatologicznych przypadało jedynie 35% czasu oferowanego studentowi przez uczelnię. Wprowadzenie ustawowych standardów dla kierunku lekarsko-dentystycznego oraz imperatyw dobrego przygotowania naszego absolwenta do pracy w Unii Europejskiej wymusił zmiany. Od 1.10. 2005 r. nasze programy dydaktyczne są w pełni dostosowane do standardów na kierunku z uszlachetnieniem własnym. Obecnie nasz absolwent po ukończeniu studiów zalicza 4851 godzin zajęć, w tym 2526 (52%) godzin ze stomatologicznych przedmiotów kierunkowych, z tego 1640 (33%) godzin przy fotelu stomatologicznym. W celu pełnej realizacji norm manualnych w praktycznej nauce zawodu od poprzedniego roku akademickiego wprowadzono Indeks Umiejętności Praktycznych. Jest to swoiste zobowiązanie całej kadry dydaktycznej do realizacji praktycznej nauki zawodu. Rozszerzono także ofertę zajęć fakultatywnych. Od dwóch lata jako trzecia uczelnia w kraju prowadzimy studia dla obcokrajowców w języku angielskim. Należy zdawać sobie sprawę, że realizacja wszystkich wytycznych zawartych w standardach dla kierunku lekarsko-dentystycznego jest bardzo kosztowna. Wobec niewystarczających subwencji na to kształcenie kadra dydaktyczna naszego Wydziału rezygnuje z części uposażeń za pracę kliniczną, przeznaczając te środki na zakupy materiałowe i sprzętowe. Wszyscy jesteśmy zdeterminowani w stworzeniu jak najlepszych warunków do studiowania na naszym Wydziale.
4. Wzmocnienie rangi naszego ośrodka w szkoleniu podyplomowym. Ustawowy obowiązek ustawicznego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów powoduje, że wiele podmiotów uczestniczy w tym procesie z różnym skutkiem. Uczestniczenie w szkoleniu podyplomowym nauczycieli akademickich jest gwarantem najwyższej jakości tego kształcenia. Dlatego na Wydziale powstało Studium Kształcenia Podyplomowego organizujące kursy wymagane programem specjalizacji i doskonalące dla lekarzy dentystów ze wszystkich dziedzin stomatologii.

Wymienione sukcesy ostatnich lat nie mogą uspokajać i hamować kreatywności w przywracaniu wrocławskiej szkole stomatologicznej należnego jej miejsca wśród najlepszych szkół tego typu w kraju. Cele strategiczne władz Wydziału na najbliższy okres obejmują:
1. Dokończenie remontu budynku przy ulicy Krakowskiej 26 i wyposażenie sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt stomatologiczny. W tym celu złożyliśmy wniosek o przyznanie środków unijnych z programu ZPORR na lata 2007-2013. We współpracy z Medycznym Parkiem Technologicznym przygotowujemy projekt rozbudowy naszego gmachu o nowoczesną salę wykładową i pomieszczenia na laboratoria naukowe, a także wyposażenie sal klinicznych (unity stomatologiczne), przedklinicznych (fantomy symulacyjne) oraz pracowni technicznych. Potrzebna na to jest kwota 16-20 mln zł. Determinizm w pozyskaniu tych środków jest ogromny. Liczymy na zrozumienie naszej sytuacji przez władze samorządowe. Jest rzeczą niewyobrażalną, aby taki ośrodek akademicki jak Wrocław nie miał prężnej uniwersyteckiej stomatologii. Przy braku nowoczesnego sprzętu stomatologicznego potrafimy skutecznie rywalizować z innymi ośrodkami w kraju. Co będzie, jeżeli ten sprzęt pozyskamy i wybudujemy stomatologię na miarę XXI wieku (najlepiej w kompleksie nowej Akademii Medycznej)?
2. Nabycie przez Wydział pełnych praw akademickich, czyli możliwość habilitowania. W chwili obecnej 4 pracowników Wydziału ma złożone prace habilitacyjne w różnych ośrodkach kraju. Do aplikowania o możliwość habilitacji brakuje nam dwóch samodzielnych pracowników naukowych z tytułem profesora. Jest bardzo realne, że do końca 2008 r. taki wniosek zostanie złożony i kolejne habilitacje z dziedziny stomatologii wzbogacą naszą Alma Mater.
3. Stworzenie własnej bazy naukowej. Powołanie pracowni histopatologicznej, immunologicznej i genetycznej na potrzeby Wydziału, a także nowoczesne wyposażenie pracowni techniki protetycznej i ortodontycznej stworzy nową perspektywę do prowadzenia badań naukowych. Docelowym miejscem publikacji dla pracowników Wydziału musi być w pierwszej kolejności Lista Filadelfijska a w drugiej kolejności nasz periodyk Dental and Medical Problems, który powinien w krótkim czasie znaleźć się w liczących bazach bibliograficznych. Stymulacją do realizacji tych celów są nagrody przyznawane dla pracowników Wydziału za publikację w periodyku z Listy Filadelfijskiej o najwyższej punktacji oraz za najlepszą pracę oryginalną i debiut publikacyjny na łamach Dental and Medical Problems.
4, Intensyfikacja współpracy międzynarodowej. Uzupełnieniem Deklaracji Bolońskiej był Komunikat Berliński z 2003 r. ustanawiający wspólny obszar badań naukowych w Europie. Uczelnię naszą i Wydział stać na bycie równoprawnym partnerem w wymianie naukowej i dydaktycznej z przodującymi ośrodkami europejskimi. Bez wejścia do tego systemu nie ma szans na rozwój nauki i udoskonalanie procesu dydaktycznego. Dlatego strategicznym celem władz Wydziału jest podpisanie kolejnych umów w ramach programów Socrates i Erasmus z Barceloną, Dreznem i Londynem. Nie może zabraknąć naszej reprezentacji na najważniejszych europejskich kongresach stomatologicznych, np. IADR, GIRSO. Dobre możliwości prowadzenia badań wieloośrodkowych daje na przykład zaplecze laboratoryjne Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, a także uznana w Europie Klinika Chirurgii Plastycznej.
Można dalej mnożyć cele. Najważniejsza jednak jest ich realizacja. Jako dziekan Wydziału pokładam ogromną nadzieję w moich kolegach, że sprostamy tym wyzwaniom. Atmosfera i tradycja naszego europejskiego miasta obligują nas do tego. Wierzę w pomoc władz samorządowych i rektorskich w urzeczywistnianiu naszych zamierzeń.


Budynek przy ulicy Krakowskiej 26,
obecna siedziba uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu


My, uczniowie naszych Mistrzów i Nauczycieli, luminarzy polskiej stomatologii w osobach profesorów: Noemi Wigdorowicz-Makowerowej, Tadeusza Owińskiego, Adama Masztalerza, Stanisława Potoczka, Bogumiła Płonki i wielu innych, chcemy, aby nasza uniwersytecka stomatologia świeciła coraz mocniejszym blaskiem. Wszystkim naszym absolwentom i studentom życzymy poczucia dumy z naszej Alma Mater. Niech święto 60-lecia uniwersyteckiej stomatologii wzbudzi w nas wyjątkową więź międzypokoleniową, niech ożyją wspaniałe wspomnienia z czasów studenckich i ziszczą się nasze marzenia o stomatologii we Wrocławiu na miarę XXI wieku.
Tomasz Konopka

PET-CT we Wrocławiu

21 marca 2007 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak uczestniczył w uroczystości otwarcia Dolnośląskiego Centrum Medycyny Nuklearnej, które zostało usytuowane na terenie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej.
Jest to pierwszy niepubliczny ośrodek wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki nowotworowej. PET-CT to najnowsze urządzenie umożliwiające wczesną diagnostykę nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego i ośrodkowego układu nerwowego. Dolnośląskie Centrum Medycyny Nuklearnej jest wartą około 20 mln inwestycją Holdingu Euromedic International Polska, znanego do tej pory z prowadzenia stacji dializ i centrów diagnostycznych w Polsce.

Poza diagnostyką nowotworową, kardiologiczną i neurologiczną skaner PET-CT (pozytonowa tomografia emisyjna połączona z tomografią komputerową) pomaga także określić skuteczność terapii stosowanej w leczeniu nowotworów oraz zidentyfikować ewentualne nawroty choroby. Urządzenie pozwala na wykonanie szybko, bezboleśnie i bezpiecznie dokładnego badania całego ciała pacjenta. Wykorzystanie innych urządzeń, np.: tomografu komputerowego - TK, rezonansu magnetycznego - MR, nie daje możliwości postawienia tak kompleksowej diagnozy jak badanie PET-CT.
Przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji ośrodka nie bez znaczenia było bezpośrednie sąsiedztwo z największym ośrodkiem specjalistycznego leczenia chorych w regionie - wrocławską Akademią Medyczną.
Poza skanerem PET-CT w centrum diagnostycznym znajdzie się cyklotron, urządzenie produkujące potrzebny do badania radiofarmaceutyk.
Wykorzystanie urządzeń typu PET-CT (pozytonowa tomografia emisyjna) umożliwia diagnozę nowotworów w ich najwcześniejszych stadiach, określenie rozległości guza oraz tego, czy jest złośliwy, czy nie. Dzięki temu można zastosować skuteczną metodę leczenia, można także szybko określić efektywność metody obecnie stosowanej oraz zidentyfikować nawrót choroby nowotworowej. W onkologii urządzenie to najczęściej jest wykorzystywane w przypadku: raka płuca, guzów mózgu, raka jelita grubego, chłoniaków, czerniaka, raka piersi, raka szyjki macicy, nowotworów tkanki kostnej i mięśniowej oraz w obrębie głowy i szyi.

PET-CT jest także wykorzystywany w kardiologii. Urządzenie pozwala na określenie żywotności mięśnia sercowego, pomaga w dokładnym zaplanowaniu rodzaju terapii - farmakologicznej lub operacyjnej. Umożliwia także wykrycie choroby wieńcowej i określenie stopnia niedokrwienia serca.
PET-CT pozwala dokładnie określić aktywność metaboliczną poszczególnych ośrodków nerwowych oraz ocenić ich ukrwienie w mózgu. Na tej podstawie można wyciągnąć wnioski, co do funkcji danego obszaru oraz wykryć istniejące zaburzenia. Dzięki analizie obrazu mózgu możliwe jest rozpoznanie choroby Alzheimera około 13 miesięcy przed diagnozą opartą tylko na objawach klinicznych. Obraz jest również pomocny w doborze odpowiedniego leczenia. Niekiedy przyczyna demencji pozostaje nieznana. Wykonanie badania pozytonowego pozwoli stwierdzić, czy jest następstwem licznych zawałów mózgu, czy początkiem choroby Parkinsona.

fot. P. Golusik
Informacja Rektora UJ
w sprawie lustracji
na Uniwersytecie JagiellońskimJednym z najważniejszych obowiązków rektora w kierowaniu uczelnią jest przestrzeganie prawa. Żyjemy w wolnym, demokratycznym państwie, w którym nasz parlament - Sejm wyłaniany jest w demokratycznych wyborach. Z poglądami poszczególnych posłów możemy się nie zgadzać, ale szacunek do Sejmu oraz do Polaków, którzy go tak a nie inaczej ukształtowali, wymaga poszanowania prawa przez Sejm stanowionego. Zdarza się, że ustawy sejmowe są złej jakości, a nawet w jakiejś mierze niezgodne z Konstytucją RP. Takie prawo należy zmieniać, ale droga wprowadzania tych zmian musi być również zgodna z prawem. Szczególnie ważną rolę odgrywa w tej dziedzinie Trybunał Konstytucyjny oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Te dwie instytucje cieszące się dużym zaufaniem obywateli, swoimi działaniami zapobiegają wprowadzaniu prawa niezgodnego z Konstytucją RP.
Przykładem ustawy budzącej wiele uwag krytycznych, jest tak zwana nowa ustawa lustracyjna, która określa zasady i przebieg czasowy procedur związanych z lustracją oraz obowiązki rektora z tym związane. Uważam, że rektorowi nie wolno zaniedbać czy zaniechać obowiązków nałożonych na niego przez ustawę, dotyczących terminu zawiadomienia pracowników uczelni o obowiązku lustracyjnym i zebrania ich oświadczeń, gdyż byłoby to złamaniem obowiązującego prawa a pracownikom mogłoby przynieść trudne do przewidzenia konsekwencje. Dlatego powiadamianie pracowników o obowiązku lustracyjnym i zbieranie oświadczeń lustracyjnych przebiega na naszej uczelni zgodnie z informacjami przedstawionymi w komunikacie z dnia 8 marca 2007, oraz procedurami przedstawionymi na stronie internetowej UJ.
Część pracowników naszej uczelni chciałaby poznać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy lustracyjnej w jej aktualnej postaci, przed faktycznym rozpoczęciem procesu lustracji, to jest przed przejęciem oświadczeń lustracyjnych przez IPN. Dlatego po zebraniu oświadczeń lustracyjnych pracowników UJ, chcę się powstrzymać z ich zbiorowym przekazaniem do IPN, do czasu poznania orzeczenia TK i ponownej analizy sytuacji prawnej.
Tę decyzję można uzasadnić w następujący sposób. Ustawa zobowiązuje rektora do niezwłocznego przekazania oświadczeń do IPN. Niezwłocznie - to znaczy zaraz po ustaniu jakichkolwiek wątpliwości. W tej konkretnej sytuacji takie wątpliwości istnieją, rozwiać je może, przed podjęciem działań lustracyjnych przez IPN, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. W takim przypadku działania rektora są zgodne z prawem.
Wszystkie informacje związane z lustracją znajdują się na uniwersyteckiej stronie internetowej www.uj.edu.pl/ - dział AKTUALNOŚCI.
prof. Karol Musioł
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, dn. 26 marca 2007 r.

OPINIA PRAWNAW nawiązaniu do pisma Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 10.01.2007 r. nr MZ-PR-Q24-8579/EJ/06/07, w którym Radca Prawny Pan Władysław Puzoń podważa zasadność pobierania przez Akademię Medyczną we Wrocławiu, na podstawie zarządzenia Rektora z dnia 27.10.2006 r. nr 75/XIV R/2006, opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu naukowego i postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego oraz dokumentu ukończenia studiów wyższych od osób niebędących pracownikami Akademii Medycznej, informuję:
W całości podtrzymuję swoją wcześniejszą opinię odnośnie zasadności pobierania opłat za przeprowadzenie wskazanych wyżej czynności przez Akademię Medyczną we Wrocławiu od osób niebędących pracownikami Akademii. a to z tego względu, iż pobieranie tych opłat znajduje uzasadnienie w przepisach prawa, które powołuję niżej.
Na podstawie §1 powołanego wyżej zarządzenia Rektora Akademii Medycznej wprowadzone zostały następujące odpłatności za przeprowadzenie:
1. przewodu doktorskiego,
2. przewodu habilitacyjnego,
3. postępowania o nadanie tytułu naukowego,
4. przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego na wniosek cudzoziemca,
5. postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego,
6. postępowania nostryfikacyjnego dokumentu ukończenia studiów wyższych.
Wszystkie przedstawione wyżej wyliczeniem odpłatności znajdują swoje uzasadnienie w przepisach obowiązującego prawa.

Podstawa do ustalenia wysokości odpłatności za przeprowadzenie przewodów doktorskiego i habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego została ustalona na podstawie ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) ustawy z dnia 14.03.2005 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 178, poz. 1741) wydanego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zgodnie z §3 ust. 1 tego rozporządzenia wynagrodzenie promotorowi oraz wynagrodzenie za recenzje i opinie wypłaca jednostka powołująca promotora lub zlecająca opracowanie recenzji lub opinii. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia promotorowi oraz wynagrodzenia za recenzje lub opinie może przejąć jednostka zatrudniająca kandydata do stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora, na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką powołującą promotora albo zlecającą opracowanie recenzji lub opinii. Zapis ten oznacza, iż uczelnia, w ramach której wykonywane są czynności jest płatnikiem ww. wynagrodzenia. Aby podmiot mógł być płatnikiem, winien dysponować środkami na zapłatę. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty. Dotacja otrzymywana przez Akademię Medyczną nie obejmuje dotacji na zadania związane z kształceniem innych kadr naukowych. niż kadry naukowe Akademii. Uczelnia publiczna może dysponować środkami na wynagrodzenie za czynności wykonywane w przewodach doktorskich, habilitacyjnych, o nadanie tytułu naukowego w przypadku, gdy otrzyma na ten cel dotację, bądź w przypadku, gdy otrzyma te środki z innych źródeł w szczególności od jednostki zatrudniającej kandydata bądź samego kandydata. W przeciwnym wypadku uczelnia nie może być płatnikiem środków, których nie posiada. W konsekwencji, aby umożliwić kandydatom otrzymanie tytułu naukowego Uczelnia ustaliła wysokość opłat za przeprowadzenie tych czynności w formie zarządzenia nr 75/XIV R/2006 z dnia 27.10.2006 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu naukowego i postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego oraz dokumentu ukończenia studiów wyższych od osób niebędących pracownikami Akademii Medycznej. Podstawą prawną ustalenia wysokości odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego na wniosek cudzoziemca jest §17 ust. 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych wydanego na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Przede wszystkim zaś, art. 43 ust. 4 pkt 2, który stanowi, iż cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności.

Uzasadnienie prawne pobierania odpłatności za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego znajduje się w §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą wydanego na postawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595).
Natomiast podstawą prawną ustalenia odpłatności za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych jest §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą wydanego na podstawie art. 192 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365).
W związku z przedstawionymi wyżej przepisami prawa, które uzasadniają wprowadzenie odpłatności za przeprowadzenie wymienionych czynności, niezrozumiałym jest fakt podważania w piśmie Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia skierowanym do JM Rektora z dnia 10.01.2007 r. zasadności wprowadzenia tych odpłatności dla osób, które nie są pracownikami Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wskazane wyżej w opinii ustawy oraz akty wykonawcze wydane na ich podstawie jednoznacznie wskazują, iż ustalenie tych odpłatności jest zgodne z obowiązującym prawem.
Nawiązując do wskazanego w przytoczonym piśmie Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia zarzutu odnośnie faktu, iż odpłatności za przeprowadzenie czynności wynikających z §1 zarządzenia Rektora z dnia 27.10.2006 r. nie mieszczą się w ustawowo określonych źródłach przychodów uczelni publicznej, jest stwierdzeniem błędnym i niezgodnym z prawem. W art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ustawodawca posłużył się sformułowaniem: "przychodami uczelni publicznej są w szczególności". Wyrażenie "w szczególności" wskazuje, iż określenie źródeł przychodów nie ma charakteru klauzuli zamkniętej. Wyliczenie to jest wyliczeniem przykładowym i może zostać rozszerzone o inne przychody, jeżeli tylko znajdują one swoje uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa.

W tym miejscu należy podnieść, iż zaniechanie pobierania spornych odpłatności w ocenie opiniującego byłoby naruszeniem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114 ze zm. ), na co wskazywałam już w mojej poprzedniej opinii. Skoro z przeprowadzeniem przewodów doktorskich, habilitacyjnych, postępowaniem o nadanie tytułu naukowego i postępowaniem nostryfikacyjnym stopnia naukowego oraz dokumentu ukończenia studiów wyższych wiążą się określone koszty, które winna ponieść Uczelnia, to bezspornym dla opiniującego jest fakt, iż niepobranie odpłatności z tego tytułu będzie naruszeniem wskazanej wyżej ustawy. Zwolnienie z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę powodować będzie nieustalenie należności jednostki sektora finansów publicznych, do którego Uczelnia jest zobowiązana zgodnie z art. §13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną. Uczelnia wyższa jako podmiot zaliczany do sektora finansów publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych) zobowiązany jest przestrzegać obowiązującej w tym sektorze dyscypliny finansów publicznych. Niepobieranie opłat za czynności, które generują koszty prowadziłoby w konsekwencji do naruszenia owej dyscypliny i ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.
Na końcu pragnę zauważyć, iż całkowicie nie zrozumiałym dla mnie jest powoływanie się przez autora pisma z dnia 10.01.2007 r. na art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł ten mówi o obowiązku ponoszenia świadczeń publicznych, które de facto sprowadzają się do podatków, dlatego powołanie go jako podstawy prawnej, mającej wskazać, iż obowiązek wszystkich świadczeń pieniężnych musi wynikać z ustawy jest nie na miejscu. Należy zauważyć, że opłaty, o które toczy się spór znajdują swą podstawę w przepisach ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, co opisywałam wyżej.

W doktrynie, jak również w orzecznictwie przyjęty został pogląd, iż uczelnia wyższa jest przedsiębiorcą i w związku z prowadzoną działalnością może pobierać opłaty. Podstawą do ich ustalania może być art. 353 Kodeksu cywilnego wprowadzający zasadę swobody umów, także to w gestii stron tej umowy pozostaje ułożenie tak stosunku, aby jego treść i cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jeżeli jedna strona zobowiązuje się do podjęcia określonych czynności, w tym przypadku np. do przeprowadzenia przewodu doktorskiego, a druga zobowiązuje się uiścić za te czynności opłatę, to w tej sytuacji nie można z pewnością mówić o jakimkolwiek naruszeniu prawa.
Reasumując, uważam, że pobieranie przez uczelnię wyższą, w tym przypadku Akademię Medyczną we Wrocławiu, opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu naukowego i postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego oraz dokumentu ukończenia studiów wyższych znajduje w pełni podstawy prawne w obowiązujących przepisach. Wręcz należy wskazać, że niepobieranie opłat za ww. czynności byłoby sprzeczne z prawem, ponieważ prowadziłoby do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Katarzyna Gabrysiak
radca prawny Akademii Medycznej we Wrocławiu

AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIURektor Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ogłasza konkurs na czteroletnie stacjonarne Studia Trzeciego Stopnia - Doktoranckie w roku akademickim 2007/2008
WYDZIAŁ LEKARSKI

Nauki medyczne
1. Biologia medyczna:
- biochemia,
- biofizyka układu nerwowego,
- histologia i biologia komórki,
- biologia medyczna,
- mikrobiologia
- genetyka kliniczna;
2. Medycyna:
- patomorfologia,
- anatomia,
- medycyna sądowa,
- neuropatologia,
- medycyna ratunkowa,
- chirurgia ogólna,
- pediatria,
- pediatria - gastroenterologia,
- choroby wewnętrzne - reumatologia,
- choroby wewnętrzne - alergologia,
- ginekologia i położnictwo.
WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY

Nauki medyczne
Stomatologia:
- chirurgia szczękowo-twarzowa,
- ortodoncja,
- protetyka stomatologiczna;
Medycyna:
- chirurgia ogólna,
- chirurgia ogólna - chirurgia plastyczna.
WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Nauki medyczne
Medycyna:
- chirurgia dziecięca,
- kardiochirurgia,
- neurochirurgia,
- choroby wewnętrzne - kardiologia,
- choroby wewnętrzne - diabetologia,
- choroby wewnętrzne - hipertensjologia,
- choroby wewnętrzne - endokrynologia,
- choroby wewnętrzne - gastroenterologia,
- choroby wewnętrzne - hematologia,
- choroby wewnętrzne - nefrologia,
- pediatria - onkologia dziecięca,
- choroby zakaźne,
- pediatria - nefrologia,
- psychiatria,
- okulistyka,
- audiologia i foniatria,
- dermatologia i wenerologia,
- radiologia i diagnostyka obrazowa,
- medycyna rodzinna,
- zdrowie publiczne.
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY i ODDZIAŁ ANALITYKI MEDYCZNEJ

Nauki farmaceutyczne:
- chemia organiczna,
- chemia nieorganiczna,
- biochemia.
JEDNOSTKI WYDZIAŁU ZDROWIA PUBLICZNEGO

Nauki medyczne:
- rehabilitacja medyczna,
- pediatria,
- choroby wewnętrzne.

Przewiduje się przyjęcie 68 kandydatów, którzy uzyskają w postępowaniu konkursowym w wybranej przez siebie specjalności najwyższą punktację.
Studia rozpoczynają się 1 listopada 2007 r.

Warunki ogólne:
1. Na studia :
- w dyscyplinach klinicznych mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
- w podstawowych naukach medycznych (np. biochemia, biologia medyczna) oraz naukach farmaceutycznych mogą kandydować również absolwenci uczelni niemedycznych.
2. Na kierunki teoretyczne mogą ubiegać się studenci ostatniego roku studiów uczelni niemedycznych, pod warunkiem:
- złożenia zaświadczenia o studiowaniu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów,
- dostarczenia do dnia 01.11.2007 r. dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia o ukończeniu studiów.
3. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:
- egzaminu z przedmiotu kierunkowego,
- egzaminu testowego z języka obcego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego.
Zakres materiału obowiązującego na egzaminach zostanie podany do wiadomości publicznej (będzie umieszczony na tablicach ogłoszeń Dziekanatu oraz w na stronie internetowej Dziekanatu: www.info.am.wroc.pl/wlkp/doktakt.html).
O terminach egzaminów kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przynajmniej na 14 dni przed terminem egzaminu.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie (wzór do pobrania).
2. Życiorys (CV).
3. Dyplom ukończenia studiów (odpis wydany przez uczelnię).
4. Prawo wykonywania zawodu (dotyczy specjalności klinicznych) lub ograniczone prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarzy odbywających staż podyplomowy w chwili składania dokumentów.
5. Ankieta personalna (wzór do pobrania).
6. Informacja o przebiegu studiów (suplement do dyplomu i zaświadczenie o średniej ocen wydane przez dziekanat), stażu podyplomowego (opinia od koordynatora stażu i kserokopia książeczki stażowej) oraz dotychczasowej pracy zawodowej i naukowej.
7. Opinia z miejsca pracy.
8. Inne dokumenty potwierdzające działalność naukową.
9. 3 fotografie (format legitymacyjny).

Podania wraz z pełną dokumentacją należy składać do dnia 27 kwietnia 2007 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Mikulicza-Radeckiego 5,
Studia Trzeciego Stopnia - Doktoranckie - pokój nr 7, godziny przyjęć: 13.00-15.00
Dodatkowych informacji udzielają: mgr Anna Hostyńska, tel. 784-11-58, adres e-mail: stdokt@dwl.am.wroc.pl , Katarzyna Skraba, tel. 784-16-77, Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego AM we Wrocławiu.TARED 2007 - oferta Uczelni

JM Rektor odwiedził stoisko AM

W dniach 6-8 marca 2007 r. we wrocławskiej Hali Ludowej odbyły się XIII Dolnośląskie Targi Edukacyjne - TARED. Stoiska informacyjne Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Zdrowia Publicznego znajdowały się w bardzo dobrym miejscu i w tym roku zajmowały rekordową powierzchnię.

Studenci prezentujący ofertę edukacyjną naszej Uczelni byli kompetentni, udzielali rzeczowych i wyczerpujących informacji potencjalnym kandydatom na studia.
Nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła licznie odwiedzająca stoiska młodzież szkół średnich. Wprawdzie Akademia Medyczna we Wrocławiu - w odróżnieniu od wielu innych wyższych uczelni w Polsce - nie musi zabiegać o studentów i nie ma problemów z wypełnieniem ustalonych limitów przyjęć, ale zależy nam na pozyskaniu możliwie najlepszych kandydatów, a Targi Edukacyjne są jedną z form realizacji tego celu.
Bardzo ciekawie zaprezentowali się studenci ratownictwa medycznego z Wydziału Zdrowia Publicznego, którzy dali pokaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.
Na stoisku Wydziału Farmaceutycznego dużym zainteresowaniem cieszyły się syropy i próbki maści leczniczych.
Ryszard Chorostkowski


foto P. GolusikXII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH UCZELNI MEDYCZNYCH
16-18 MARCA 2007W dniach 16-18 marca 2007 r. odbyła się w Collegium Anatomicum XII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych Wrocław 2007, nad którą honorowy patronat objął JM Rektor Akademii Medycznej prof. dr hab. Ryszard Andrzejak oraz Dolnośląska Izba Lekarska. Po powitaniu wszystkich przybyłych przez prof. dr. hab. Romualda Zdrojowego - pełnomocnika rektora ds. ITS i STN oraz przewodniczącą STN Karolinę Kieszek, uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor Akademii Medycznej. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele władz Akademii, przewodniczący Dolnośląskiej Izby Lekarskiej - dr Andrzej Wojnar, opiekunowie kół naukowych oraz uczestnicy konferencji. Na zaproszenie Studenckiego Towarzystwa Naukowego wykład inauguracyjny "Mistrz i uczeń w kształceniu medycznym" wygłosił dr hab. Leszek Paradowski, prof. nadzw. Na ręce przewodniczącej STN został przekazany przez prelegenta ozdobny medal symbolizujący - nierozerwalnie związane z zawodami medycznymi - relacje mistrza i jego ucznia.
Podczas siedmiu sesji plenarnych wygłoszono 106 prac. Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr. hab. Romualda Zdrojowego wybrał najlepsze. W sesjach zabiegowej i hematologiczno-onkologicznej przyznano trzy nagrody i wyróżnienie; w sesjach pediatrycznej i chorób wewnętrznych przyznano pierwszą i dwie równorzędne drugie nagrody; w sesji interdyscyplinarnej przyznano pierwszą, drugą i dwie równorzędne trzecie nagrody; w sesji stomatologicznej przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody oraz drugą; w sesji farmaceutycznej - ze względu na małą liczbę wygłoszonych prac przyznano dwie nagrody.

Gratulujemy wszystkim autorom, a szczególnie studentom najwyżej ocenionym przez Komitet Naukowy. Cieszymy się jednocześnie z rosnącego zainteresowania naszą konferencją uczestników spoza Wrocławia. W sobotę (17 marca) odbyło się zamknięcie oficjalnej części konferencji, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.
Głównym organizatorem Konferencji był Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego w składzie: Karolina Kieszek, Barbara Ziółkowska, Katarzyna Hejne, Michał Zych, Marek Łuciuk oraz Aleksandra Mącznik.
Zarząd STN składa gorące podziękowania za pomoc w organizacji konferencji: mgr Janinie Grabowskiej - kierownikowi Działu Spraw Studenckich, mgr Aleksandrze Ćwik - pracownikowi Działu Spraw Studenckich, inż. Wiesławowi Zawadzie - prezesowi Fundacji Akademii Medycznej, prof. dr hab. Alicji Kędzi oraz prof. dr. hab. Maciejowi Zablowi za użyczenie sal w budynku Collegium Anatomicum, a także wszystkim studentom prowadzącym sesje plenarne i rejestrację uczestników.
Przewodnicząca STN Wrocław Karolina Kieszek

Nagrodzone prace


Sesja zabiegowa (prof. dr hab. Romuald Zdrojowy, dr n. med. Jan Janusz Gnus, dr n. med. Jolanta Markuszewska- Żelbromska, dr n. med. Janusz Dembowski, dr n. med. Leszek Morasiewicz, dr hab. Wojciech Apoznański)
1. Przedwczesne oddzielenie łożyska jako wskazanie do rozwiązania ciąży przez cięcie cesarskie.
Autorzy: Barbara Ziółkowska, Gizela Jakubowicz, Anna Jabłońska, Katarzyna Hejne
SKN przy I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa
Opiekun koła: dr n. med. Bogusław Pałczyński
Akademia Medyczne we Wrocławiu
2. Ocena jakości życia pacjentów po prostatektomii radykalnej.
Autorzy: Agata Górecka, Karolina Kopeć, Maciej Sebastian, Maciej Zalewski, Artur Wysocki
SKN Urologiczne
Opiekun koła: dr n. med. Janusz Dembowski
Akademia Medyczna we Wrocławiu
3. Występowanie objawów depresyjnych u pacjentów po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych.
Autorzy: Jarka Olga Moczarska
Opiekunowie pracy: lek. Anna Drohomirecki, prof. dr hab. Krzysztof Wronecki
Kardiochirurgiczne Koło Naukowe, Dolnośląskie Centrum Chorób Serca
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Wyróżnienie:
Jakość życia pacjentów po nefrektomii radykalnej metodą klasyczną oraz po operacji nerkooszczędzającej NSS.
Autorzy: Wojciech Panek, Justyna Śliwińska, Paweł Gajda
SKN Urologiczne
Opiekun koła: dr n. med. Janusz Dembowski
Akademia Medyczna we Wrocławiu

Sesja pediatryczna (dr n. med. Irena Makulska, dr n. med. Ewa Barg, dr n. med. Ernest Kuchar, dr n. med. Izabela Zaleska)
1. Ocena rozwoju psychoseksualnego u dzieci z zespołem Downa.
Autorzy: Tomasz Marczyk, Marta Bury, Katarzyna Pałac, Magdalena Wirth
SKN przy Katedrze i Klinice Endokrynologii Wieku Rozwojowego
Opiekun koła: dr n. med. Ewa Barg, dr n med. Aleksander Basiak
Akademia Medyczna we Wrocławiu
2. Charakterystyka kliniczna świądu u pacjentów z trądzikiem zwykłym.
Autorzy: Błażej Jasiuk, Dominik Samotij, Marek Śrama, Anna Tracińska, Katarzyna Trybucka
Opiekun: dr n. med. Adam Reich
Akademia Medyczna we Wrocławiu
2. Percepcja choroby u rodziców dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit.
Autorzy: Artur Kwiatkowski, Tomasz Marczyk, Agnieszka Polak, Magdalena Wirth, Anna Wolf
Opiekunowie pracy: dr n. med. Andrzej Stawarski, dr n. med. Tomasz Pytrus, lek. Agnieszka Kosmowska
SKN przy II Katedrze Pediatrii Gastroenterologicznej i Żywienia
Opiekunowie koła: dr n. med. Andrzej Stawarski, dr n. med. Tomasz Pytrus
Akademia Medyczna we Wrocławiu

Sesja chorób wewnętrznych (dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, prof. dr hab. Maria Boratyńska, dr n. med. Anna Brzecka, dr hab. Maria Poniewierka, prof. dr hab. Walentyna Mazurek)
1. Przydatność i ograniczenia zastosowania współczynnika proteinuria/stężenie kreatyniny w moczu w ocenie dobowego białkomoczu z uwzględnieniem filtracji kłębuszkowej.
Autorzy: Katarzyna Jakuszko, Ewa Kwiatkowska, Katarzyna Świątek
Opiekun koła: dr n. med. Maria Magott-Procelewska
Akademia Medyczna we Wrocławiu
2. Poziom neurotyzmu, kłamstwa oraz dostosowania społecznego u osób z samoistnym nadciśnieniem tętniczym.
Autorzy: Krystian Pyszel, Joanna Lukas
Opiekunowie pracy: lek. Angelika Chachaj, dr n. med. Krzysztof Małyszczak
SKN Internistyczno-Angiologiczne
Opiekun koła: dr hab. n. med. Andrzej Szuba
Akademia Medyczna we Wrocławiu
2. Zmienność dobowa w powstawaniu i leczeniu świeżych zawałów serca za pomocą PTCA.
Autor: Ewa Sobol
Opiekunowie: prof. dr hab. Walentyna Mazurek, dr Arkadiusz Derkacz
SKN Kardiologiczne
Opiekun koła: prof. dr hab. Walentyna Mazurek
Akademia Medyczna we Wrocławiu

Sesja interdyscyplinarna (prof. dr hab. Julia Bar, prof. dr hab. Maria Sąsiadek, dr n. med. Maria Ejma)
1. Postawy położnych pracujących w wybranych placówkach na Dolnym Śląsku wobec porodu aktywnego w okresie rozwierania szyjki macicy. Zarys uwarunkowań kształtujących te postawy.
Autorzy: Katarzyna Borensztajn, Izabela Nastulla, Małgorzata Telega, Anna Grochowska, Kacper Hartwich
SKN Położnictwa Praktycznego
Opiekun koła: mgr Elżbieta Kawecka-Janik
Akademia Medyczna we Wrocławiu
2. Neurologiczne zespoły paranowotworowe.
Autorzy: Barbara Koza, Marta Kubina, Ewa Żygadło
SKN Neurologiczne
Opiekun koła: dr n. med. Anna Pokryszko-Dragan
Akademia Medyczna we Wrocławiu
3. Analiza wyników tomografii komputerowej głowy w urazach czaszkowo-mózgowych u dzieci i młodzieży.
Autorzy: Katarzyna Ciszak, Wiktor Kulik, Justyna Wagel, Magdalena Wąsik
Opiekunowie: dr hab. n. med. Marek Sąsiadek prof. nadzw., lek. Maciej Guziński
SKN Neuroradiologii
Opiekun koła: dr hab. n. med. Marek Sąsiadek prof. nadzw.
Akademia Medyczna we Wrocławiu
3. Jaskra w oczach pacjentów.
Autorzy: Martyna Pieniążek, Katarzyna Majewska, Agata Spera, Aleksandra Zaręba, Karolina Pawliszyn
Opiekunowie: dr n. med. Małgorzata Piróg-Mulak, dr n. med. Jolanta Markuszewska-Bednarz
SKN Okulistyczne
Opiekun koła: dr n. med. Jolanta Markuszewska-
-Bednarz
Akademia Medyczna we Wrocławiu

Sesja hematologiczno-onkologiczna (prof. dr hab. Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus, dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, dr hab. Bernarda Kazanowska, dr n. med. Ewa Gorczyńska, dr n. med. Jolanta Szelachowska)
1. Czynniki predysponujące do rozwoju HCC u pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusami hepatotropowymi - analiza kliniczna i biochemiczna w materiale własnym.
Autorzy: Michał Furdal, Justyna Surdyka, Alicja Kuc
Opiekun: lek. Monika Pazgan-Simon
SKN Chorób Zakaźnych Dorosłych
Opiekun koła: dr n. med. Małgorzata Inglot
Akademia Medyczna we Wrocławiu
2. Analiza objawów klinicznych, rozpoznań histopatologicznych oraz ocena częstości występowania mięsaków macicy w materiale Kliniki Ginekologii II Katedry Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu.
Autorzy: Karolina Lesner, Jakub Orleański
SKN przy II Katedrze Ginekologii i Położnictwa
Opiekun koła: dr n. med. Jarosław Pająk
Akademia Medyczna we Wrocławiu
3. Somatotyp kobiet chorych na raka piersi na Dolnym Śląsku.
Autorzy: Agata Gaj, Natasza Kempa, Bartosz Głowacki
SKN Onkologii Klinicznej
Opiekun: dr n. med. Radosław Tarkowski
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Wyróżnienie:
Analiza zmian cytogenetycznych oraz ich wpływ na rokowanie u dzieci z zespołem mielodysplastycznym.
Autorzy: Magdalena Maria Malinowska, Katarzyna Majewska, Łukasz Kowalski
Opiekun: dr n. med. Dorota Wójcik
SKN przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Opiekun koła: dr n. med. Dominik Turkiewicz, dr hab. Krzysztof Kałwak
Akademia Medyczna we Wrocławiu

Sesja stomatologiczna (dr n. med. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, dr n. med. Zofia Sozańska, dr hab. Halina Panek prof. nadzw.)
1. Co przeciętny nastolatek wie o podstawach stomatologii?
Autorzy: Agnieszka Paszkiewicz, Marta Miernik
SKN przy Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej
Opiekun koła: dr n. med. Barbara Bruziewicz-
-Mikłaszewska
Akademia Medyczna we Wrocławiu
1. Laboratoryjna ocena wytrzymałości wiązania na ścinanie kompozytu polimerowego z substratem metalowym z zastosowaniem bio-adhezynów WMA-11 i WMA-13.
Autorzy: Paweł Ira, Anna Kopytyńska
Opiekunowie pracy: lek. dent. dr n. med. Tomasz W. Kupka; lek. dent. dr n. med. Marta Tanasiewicz
SKN Zakładu Propedeutyki ŚAM w Katowicach
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
2. Potrzeba leczenia dzieci z autyzmem.
Autorzy: Izabela Kazimirów, Małgorzata Kowalczyk, Artur Mazurkiewicz
Opiekun: dr n. med. Monika Mysiak-Dębska
SKN Pedodontyczne
Opiekunowie koła: dr n. med. Beata Pregiel, dr n. med. Alina Wrzyszcz-Kowalczyk, dr n. med. Monika Mysiak-Dębska
Akademia Medyczna we Wrocławiu

Sesja farmaceutyczna (dr hab. Halina Grajeta, dr Alicja Noculak-Palczewska, dr Ryszarda Żabska)
1. Ocena składu kwasów tłuszczowych i zawartości cholesterolu w żywności wygodnej.
Autor: Andrzej Salejda
Opiekun: dr Maria Drzewicka
SKN przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii
Opiekun Koła: dr Bożena Regulska-Ilow
Akademia Medyczna we Wrocławiu
2. Wstępna analiza zawartości i składu olejów tłustych z nasion niecierpków: balsamina i drobnokwiatowego.
Autorzy: Emilia Gronuś, Katarzyna Długosz
SKN przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji
Opiekun koła: mgr Maciej Włodarczyk
Akademia Medyczna we Wrocławiu


Nowe technologie stosowane w protetyce stomatologicznej
Protetyka stomatologiczna jest tą gałęzią wiedzy, w której należy wiązać znajomość właściwości fizycznych i chemicznych materiałów protetycznych z wykonawstwem klinicznym i laboratoryjnym różnych uzupełnień protetycznych. Obecnie, wraz z rozwojem rynku materiałowego, coraz częściej i szybciej trafiają do lekarzy nowe materiały i technologie. Szczególnie interesują nas elastomery silikonowe, cyrkon, włókna szklane, tytan i ich pochodne.

Elastomery silikonowe są to syntetyczne polimerowe materiały, których zasadniczym składnikiem są wielkocząsteczkowe związki krzemoorganiczne - polisiloksany, zbudowane ze szkieletu siloksanowego, który składa się z atomów krzemu powiązanych atomami tlenu, w taki sam sposób jak w krzemianach nieorganicznych. Do szkieletu siloksanowego przez wiązania krzem-węgiel są przyłączone różne ugrupowania organiczne. W celu nadania niektórym silikonom specjalnych właściwości można je wzbogacić o różne dodatki, takie jak: wypełniacze, rozpuszczalniki, woda, emulgatory. Niekiedy nazwą silikony obejmuje się również inne organiczne polimery krzemowe oraz małocząsteczkowe oligomeryczne związki krzemoorganiczne. Zrozumiałe jest, że wymagania odnośnie do właściwości fizycznych i mechanicznych, a zwłaszcza obojętności biologicznej materiału, są zróżnicowane w zależności od ich przeznaczenia, formy i długości kontaktu z tkankami organizmu żywego. Różne odmiany silikonów zajmują od dawna znaczącą pozycję wśród tworzyw sztucznych stosowanych w medycynie jako materiały w większości obojętne dla tkanek żywego organizmu, dające się łatwo sterylizować w temperaturze do 200°C lub radiacyjnie. Jako mające bardzo zróżnicowane właściwości, odmiany przeznaczone do stosowania w stomatologii są specjalnie rafinowane w celu usunięcia zanieczyszczeń i domieszek.

Silikony używane w protetyce stomatologicznej są to najczęściej materiały wyciskowe gęste i rzadkie. Gęste są stosowane podczas wykonywania pierwszej warstwy wycisku dwuwarstwowego i są mało dokładne. Silikony rzadkie stosuje się jako drugą warstwę wycisku dwuwarstwowego, ponieważ są bardzo dokładne.
Istnieje także grupa silikonów rzadkich (miękkich), mających zastosowanie w protetyce pooperacyjnej do podścielania protez i wyścielania obturatorów protez w celu odciążenia obrzeża operowanego po wcześniejszym usunięciu guza nowotworowego lub po urazie mechanicznym. Kolejną grupą silikonów mogących mieć zastosowanie u pacjentów po operacjach są silikony miękkie używane do wykonania zewnątrzustnych protez twarzy, czyli epitez. Silikony te zazwyczaj występują w dużej gamie kolorów, które można w dowolny sposób ze sobą mieszać, dobierając w ten sposób odpowiedni odcień, najbardziej zbliżony do koloru otaczających tkanek.

Następnym materiałem, który ma ogromny wpływ na rozwój stomatologii, a szczególnie implantoprotetyki, jest tytan i jego pochodne. Tytan to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 22, masie atomowej 47,90, należący do IV grupy układu okresowego pierwiastków wraz z cyrkonem i heftenem. Jest to srebrzystoszary metal, twardy, o dużej wytrzymałości mechanicznej i temperaturze topnienia 1675°C, lekki, odporny na czynniki atmosferyczne. Występuje głównie w stanie rozproszonym w wielu krzemianach, glinokrzemianach i minerałach: rutyl, ilmenit, tytanit, tytanomagnetyt i perowskit. Stosowany jest jako dodatek uszlachetniający do stali w postaci stopów, odznaczających się dobrymi właściwościami mechanicznymi i odpornością na korozję. Warto zauważyć, że 90% wszczepów śródkostnych na świecie jest wykonanych z tego materiału. Są to wszczepy podokostnowe, śródkostne, blaszkowe, cylindryczne i stożkowe. Obecnie trwają prace nad zwiększeniem ich powierzchni, co wpływa korzystnie na wgajanie się wszczepu w tkankę kostną i jego stabilizację, czyli osteointegrację. Należy dodać, że podczas leczenia chirurgiczno-protetycznego zwraca się coraz częściej uwagę na jakość tytanu oraz możliwość takiego doboru tytanowej nadbudowy protetycznej wszczepu, aby późniejsza suprakonstrukcja protetyczna była trwała i jak najbardziej kosmetyczna.

Tlenek cyrkonu został wynaleziony w 1798 r. przez Heinricha Klapretha, ale aż do czasów współczesnych nikt nie zastosował tego materiału. Opracowanie tlenku cyrkonu wymagało wiele wysiłku oraz nakładu czasu ze względu na jego bardzo dużą twardość. Badania nad tym związkiem na Uniwersytecie w Zurychu (Szwajcaria) wykazały, że może mieć zastosowanie w protetyce stomatologicznej, technice dentystycznej, ortopedii i innych dziedzinach nauki. Cyrkon (Zr) jest to pierwiastek chemiczny z grupy 4, srebrzystobiały metal, odporny chemicznie, trudno topliwy. W przyrodzie cyrkon występuje w minerałach: cyrkonii (ZrSiO4) oraz baddeleicie ZrO2. Otrzymuje się go przez redukcję par ZrCl4 za pomocą stopionego magnezu w atmosferze ochronnej argonu.
W implantoprotetyce stosuje się cyrkon do produkcji wszczepów śródkostnych i ich przedłużek. W protetyce stomatologicznej używa się przede wszystkim dwóch systemów przetwarzania cyrkonu, są to Cercon Smart Ceramics firmy DeguDent oraz Cercon Zirconia firmy Dentsply Ceramco. Systemy te prowadzą do zastąpienia nośnika metalowego przez nośnik cyrkonowy do wykonania nadbudowy ceramicznej. Technologia wykonywania prac opiera się na komputerowym skanowaniu CAD-CAM wcześniej wymodelowanej podbudowy z wosku. Otrzymany obraz jest przekształcany komputerowo przez czytnik pamięci i powiększany o 30%, a następnie wycinany z cyrkonu za pomocą cyfrowej frezarki Cercon Brain. W urządzeniu Cercon Heat następuje synteryzacja cyrkonu za pomocą trójtlenku itebru, czyli spiekania cyrkonu. Następnie na tak przygotowanym cyrkonie jest napalana specjalna ceramika Ceram S lub Cercon ceram Kiss.

Włókna szklane są wykorzystywane w przetwórstwie żywic poliestrowych i epoksydowych. Są niezbędnym składnikiem przy wytwarzaniu laminatów poliestrowo-szklanych i epoksydowo-szklanych. Włókna nowej generacji charakteryzują się dużą wytrzymałością i trwałością, a dzięki presilanizacji żywicą kompozytową doskonale się łączą z materiałem kompozytowym. Dodatkową zaletą jest duża elastyczność włókien. Wszystkie powyższe cechy wpływają na ostateczny efekt kosmetyczny końcowego uzupełnienia protetycznego. Obecnie w protetyce stomatologicznej używa się włókien szklanych do wykonywania wkładów koronowo-korzeniowych, nakładów, koron, mostów, inlay'ów, onlay'ów i szyn. Istnieją już systemy oparte na wykonaniu prac protetycznych na podbudowie z włókien szklanych, np. Scalpture-FiberKor i FiberKor Post. System Scalpture-FiberKor składa się z włókien FiberKor o wysokiej wytrzymałości, wcześniej impregnowanych żywicą. Materiał ten jest dostępny w pięciu kolorach, co wpływa na całościowy efekt kosmetyczny. Materiał Scalpture jest mieszaniną żywicy i wypełniacza szklanego, który przy załamaniu światła daje zbliżony do szkliwa efekt optyczny, co wpływa na kosmetykę zębów. Należy dodać, że jest produkowany w 65 odcieniach. System FiberKor Post natomiast składa się z wkładów, w których skład wchodzą: włókna szklane, wypełniacz i żywica o średnicy 1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm. Dodatkowo system ma frezy o średnicy 1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm z ogranicznikami silikonowymi do głębokości nawiercania. Do nadbudowy można używać różnych materiałów kompozytowych, aby były jak najbardziej estetyczne.

Rozwój wyżej wymienionych nowoczesnych technologii materiałowych umożliwia wykonanie coraz bardziej precyzyjnych uzupełnień protetycznych, które w lepszy sposób przywracają sprawność układu stomatognatycznego. Dzięki nowym technologiom i materiałom stosowanym w stomatologii wykonywane prace protetyczne są nie do odróżnienia od zębów własnych pacjenta, a często poprawiają wygląd estetyczny. Jednocześnie przedstawione metody pozwalają na oszczędną preparację tkanek otaczających podczas uzupełniania brakujących zębów. Wprowadzenie nowoczesnych technologii zwiększa satysfakcję pacjentów z przeprowadzonego leczenia, ułatwia lekarzowi pracę i podnosi jakość usług stomatologicznych dzięki wysokiemu poziomowi funkcjonalności.

Włodzimierz WięckiewiczProfesor dr h.c. Carl F. M. Partsch (1855-1932) - w 75 rocznicę śmierciProf. Carl Franz Maria Partsch - chirurg i stomatolog, był pierwszym dyrektorem upaństwowionego w 1890 r. Instytutu Dentystycznego Wydziału Medycznego Śląskiego Uniwersytetu we Wrocławiu. Instytut ten już w 1894 r. miał opinię najlepszego, wysoko cenionego także poza granicami Niemiec i z okazji międzynarodowego kongresu dentystycznego w Rzymie otrzymał srebrny medal
Od 1895 r. znaczenie Zahnärztliche Institut wzrosło, gdy prof. C. Partsch objął kierownictwo szpitala o.o. Bonifratrów, co znacznie poszerzyło możliwość gromadzenia doświadczeń, m.in. z zakresu chirurgii jamy ustnej i twarzoczaszki. Do dziś we Wrocławiu torbiele zębopochodne operuje się modo Partsch I lub Partsch II.

Carl F. M. Partsch urodził się 1 stycznia 1855 r. w Szklarskiej Porębie Górnej (Josefinenhütte bei Schreiberhau). Był synem Aloisa Partscha, pracownika huty szkła kryształowego. Jego dom rodzinny stoi do dziś. Był uczniem gimnazjum w Jeleniej Górze i katolickiego gimnazjum Św. Macieja we Wrocławiu. Od 1874 r. studiował na Uniwersytecie Wrocławskim w ślad za swym starszym bratem Josephem - filozofem i geografem. W lutym 1879 r. Carl F. M. Partsch ukończył studia i 14 stycznia 1880 r. obronił pracę doktorską Ueber den feineren Bau der Milchadrüse, której promotorem był profesor fizjologii Rudolf Peter Heinrich Heidenhain (1834-1897).
13 października 1884 r. habilitował się na podstawie pracy Das Carcinom und seine operative Behandlung. Nach den in der Königl. Chirurg. Klinik zu Breslau gesammelten Erfahrungen (1875-1882).
Za jego czasów w 1901 r. Instytut Dentystyczny otrzymał nową siedzibę przy obecnej ulicy Antoniego Cieszyńskiego 17/19 (Am Burgfeld). Prowadzono w nim działalność kliniczno-dydaktyczną w trzech oddziałach: chirurgię jamy ustnej reprezentował prof. Carl Partsch, leczenie zębów - doktor Wilhelm Sachs i oddział protetyki - prof. Julius Bruck.

C. Partsch napisał obszerny rozdział w podręczniku w chirurgii prof. Johana Mikulicza-Radeckiego oraz wspólnie z Christianem Bruhnem i Alfredem Kantorowiczem wielokrotnie wznawiany podręcznik dentystyki Handbuch der Zahnheilkunde.
25 maja jako pierwszy we Wrocławskim Instytucie Dentystycznym otrzymał tytuł doktora honoris causa.
Był długoletnim przewodniczącym Śląskiej Izby Lekarskiej, prezesem Akademii Śpiewaczej (Singakademie) oraz członkiem Zarządu Wrocławskiego Stowarzyszenia Orkiestralnego.
Prof. Carl F. M. Partsch był przyjacielem i opiekunem młodzieży akademickiej oraz patronem korporacji studentów dentystyki Otontologische Academische Vereine, której dewizą było Per literas ad honores! - przez naukę do zaszczytów.
Był patronem ponad 140 rozpraw doktorskich ze stomatologii. Wiele uwagi poświęcał rozwojowi masowego sportu studentów. Powołał do życia Akademicki Związek Gimnastyczny i objął w 1877 r. jego kierownictwo. Przyczynił się do budowy zespołu obiektów sportowych na wrocławskim Dąbiu. W 1911 r. zorganizował pierwszą olimpiadę akademicką. W 1924 r. z okazji jego 70. urodzin powstała fundacja Partsch-Stiftung na rzecz sportu akademickiego i w 1926 r. ustanowiono przyznawany przez nią medal.

Uczniem prof. Partscha był wybitny polski dentysta z Poznania Antoni Perliński (1870-1936). Wspólnie z prof. Partschem od 1897 r. wydawał sprawozdania z działalności Polikliniki Instytutu Dentystycznego we Wrocławiu. Sprawozdania te, poza statystyką, zawierały dokładne kliniczne omówienia przypadków chorobowych i były ówcześnie ocenione jako wartościowy podręcznik stomatologii klinicznej.
Profesor Carl F. M. Partsch był też nauczycielem Alfreda Meissnera (1883-1952), który 25 stycznia 1915 r. uzyskał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego stopień doktora medycyny i chirurgii na podstawie rozprawy Der Zahnwachsel in Dermoidcysten der Ovarien (Zęby zawiązkowe w torbielach skórzastych jajników). Dr Alfred Meisner był współzałożycielem w 1921 r. Państwowego Instytutu Dentystycznego w Warszawie, późniejszej Akademii Stomatologicznej, której został prorektorem w 1932 r. Po II wojnie światowej habilitował w Łodzi 6 docentów i promował 20 doktorów.
Prof. Partsch zmarł we Wrocławiu w 1932 r.
Imieniem prof. Partscha nazwano istniejącą do dziś dróżkę spacerowo-rowerową nad Starą Odrą, zaczynającą się przy Moście Szczytnickim, naprzeciw DS "Labirynt", biegnącą obok dawnej stołówki Akademii Medycznej "Pod świnią" - dziś Centrum Bankietowe i Universitäts Stadion - dziś stadion AZS. Alejka ta "Karl-Partsch-Weg" prowadziła aż do Kanału Powodziowego. Dziś jest bez-imienna, a przechodzą tamtędy codziennie studenci mieszkający w "Bliźniaku" i "Jubilatce".
Myślę, że warto by było przywrócić jej dawną, historyczną nazwę!

Barbara Bruziewicz-MikłaszewskaWsparcie dla Fundacji Azheimerowskiej

Wspieranie diagnostyki, leczenia, nauki , dydaktyki w lecznictwie państwowym i prywatnym
w Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach Europy Środkowej - w skrócie Fundacja Alzheimerowska
50-367 Wrocław, ul. Pasteura 10, tel. 784-15-85 fax 784-16-02
Konto: PKO BP I/0 Wrocław: 45 1020 5226 0000 6802 0019 1130
REGON: 932935172 NIP: 8982025708
e-mail: fundalzh@ak.am.wroc.pl

Szanowni Państwo,

Fundacja Alzheimerowska we Wrocławiu jako organizacja pożytku publicznego
(KRS 0000146940) zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie naszych poczynań, których celem jest wspieranie diagnostyki, leczenia, nauki i dydaktyki w chorobach otępiennych, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera.


Budynek Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie

Fundacja wspiera także uruchomienie Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego chorób otępiennych w Ścinawie.
W związku z powyższym istnieje możliwość dokonania 1% odpisu od podatku dochodowego za 2006 r. na rzecz naszej Fundacji.
Licząc na przychylne przyjęcie prośby, podajemy numer konta bankowego Fundacji:
PKO BP I/O Wrocław:
45 1020 5226 0000 6802 0019 1130

Z wyrazami szacunku
Zarząd FundacjiAlois Alzheimer (1864-1915)Z prac Senatu26 marca 2007 r. odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • JM Rektor prof. dr. hab. Ryszard Andrzejak wręczył prof. dr hab. Włodzimierzowi Jarmundowiczowi nominację na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Neurochirurgii, prof. dr. hab. Jerzemu Mozrzymasowi nominację na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Biofizyki i dr. hab. Piotrowi Dzięgielowi powołanie do pełnienia funkcji kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.
 • Senat powołał: prof. dr hab. Marię Zalesską-Kręcicką na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Otolaryngologii, dr. hab. Stanisława Milnerowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej, dr. hab. Tadeusza Dobosza na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej.

 • Senat podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na zawarcie przez Akademię Medyczną umowy o współpracy z agencją International Medical Education Institute z siedzibą w Chelsea, California, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, której przedmiotem ma być rekrutacja przez ww. agencję kandydatów na studia w języku angielskim ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanady na Oddziale Nauczania - English Division - Akademii Medycznej we Wrocławiu począwszy od roku akademickiego 2007/2008.
 • Senat opowiedział się za zmianą nazwy Katedry Propedeutyki Pediatrii i Kliniki Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego na III Katedrę i Klinikę Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego.
 • Senat opowiedział się za włączeniem Kliniki Medycyny Ratunkowej do struktury Katedry Medycyny Ratunkowej.
 • Senat opowiedział się za przeniesieniem Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Rozwojowej z Wydziału Lekarskiego na Wydział Zdrowia Publicznego.
  Senat podjął uchwały w sprawie:
  - nowego podziału szpitali klinicznych,
  - wliczania do pensum zajęć prowadzonych w ramach sekcji sportowych w roku akademickim 2006/2007,
  - zarządzania majątkiem Zespołu Burs Akademii Medycznej,
  - przyjęcia punktacji przy pierwszym zatrudnieniu w Akademii Medycznej w ramach postępowania konkursowego na stanowiska: lektorów, instruktorów, wykładowców, starszych wykładowców, adiunktów, profesorów nadzwyczajnych, profesorów zwyczajnych,
  - przedłużenia terminu zakończenia procedury przekształcenia II Katedry Ginekologii i Położnictwa,
  - zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu "Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci",
  - wyrażenia zgody na udostępnienie pomieszczeń w budynku "K" Centrum Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu na potrzeby hiperbarii.

 • Senat zatwierdził ankietę indywidualnej Oceny Działalności Dydaktycznej w roku akademickim 2006/2007, a także wnioski Senackiej Komisji Odznaczeń.
 • Senat uchylił uchwałę Senatu z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wliczania recenzji prac magisterskich i licencjackich do pensum dydaktycznego.
 • Senat dokonał wyboru Międzywydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.

 • Senat wysłuchał informacji na temat:
  - elektroradiologii w Akademii Medycznej,
  - problemu minimum programowego oraz wydania dyplomów studentkom studiów zaocznych
  na kierunku pielęgniarstwo Wydziału Zdrowia Publicznego,
  - przygotowania do utworzenia Międzywydziałowego Zakładu Dydaktyki,
  - działalności w Uczelni Samorządu Studenckiego i organizacji młodzieżowych, przebiegu zimowej sesji egzaminacyjnej,
  - bilansu możliwości naukowo-badawczych Akademii Medycznej,
  - środowiskowych programów naukowych z udziałem Uczelni,
  - negocjacji prowadzonych przez dyrektorów szpitali klinicznych, z Dolnośląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia,
  - programu remontów obiektów Uczelni w 2007 r.,
  - działalności Biblioteki Głównej, jej zadań i potrzeb,
  - lustracji środowiska naukowego w świetle nowych uregulowań prawnych.

  Kalendarium  20 marca w Sali Senatu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Prof. Włodzimierz Suleja - dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu - przedstawił zagadnienia związane z lustracją środowiska akademickiego w świetle nowych uregulowań prawnych. W dalszej części spotkania Paweł Romaszkan - dyrektor Biura Promocji Miasta Wrocławia - omówił założenia kampanii promocyjnej Wrocławia na Ukrainie "Teraz Wrocław".
  21 marca otwarto w Centrum Klinicznym AM przy ul. Borowskiej Dolnośląski Ośrodek Medycyny Nuklearnej - pierwszy w Polsce niepubliczny ośrodek diagnostyczny, którego właścicielem jest Euromedic International Polska, wyposażony w najnowocześniejszy aparat PET-CT.
  21-25 marca JM Rektor AM prof. dr hab. Ryszard Andrzejak uczestniczył w I Konferencji Zimowej Fundacji Rektorów Polskich dla Rektorów i Prorektorów I Kadencji, która odbyła się w Krynicy. Konferencji przewodniczył prof. Jerzy Woźnicki. Wśród wielu zagadnień dotyczących szkolnictwa wyższego przedstawiono m.in. następujące wykłady: "Dobre praktyki w szkołach wyższych", "Europejskie perspektywy rozwoju nauki - wnioski i szanse", "Benchmarking instytucjonalny w szkolnictwie wyższym - założenia systemu", "Akredytacja europejska - uwarunkowania i perspektywy", "Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy - akademickość, zawodowość, zatrudnialność".
  26 marca Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Centrum Klinicznym przy ul. Borowskiej został
  wyposażony w komorę hiperbaryczną o najwyższym światowym standardzie.
  27 marca JM Rektor przyjął gości z Dnipropietrowska (Ukraina): C. A. Walentynowicza - głównego lekarza miasta i deputowanego Rady Miejskiej oraz O. P. Grygoruka - neurochirurga, przewodniczącego Komisji ds. Partnerstwa i Współpracy Ekonomicznej z Zagranicą, deputowanego Rady Miejskiej. Rozmowy dotyczyły możliwości podpisania umowy o współpracy, podobnej do zawartej z uczelnią w Zaporożu.
  25 marca w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się uroczysty koncert z okazji 50 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich w wykonaniu Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej
  "Leopoldinum". Organizatorem spotkania był dr Helmut Schöps - Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu; uczestniczył JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak.
  Z okazji
  Świąt Wielkanocnych
  życzymy Czytelnikom
  naszej Gazety
  wszelkiej pomyślności
  radości i spokoju,
  aby czas Świąt
  napełnił nas nadzieją
  na lepszą przyszłość
  Redakcja

  Wsparcie dla Szpitali Klinicznych  Na blankiecie w rubryce tytuł wpłaty proszę wpisać tylko cyfry bez nazwy instytucji, dla której przekazuje się 1% podatku: ASK - 854-114-10, SPSK1 - 854-114-20

  Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu działa od 1988 roku i jako pierwsza na Dolnym Śląsku uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
  Głównym celem statutowym Fundacji jest niesienie pomocy materialnej zakładom opieki zdrowotnej i pacjentom, zwłaszcza dzieciom, których leczenie często musi odbywać się w zagranicznych ośrodkach bądź ich leczenie nie jest refundowane przez NFZ.

  Przekazujemy zakładom opieki zdrowotnej aparaturę medyczną i sprzęt w celu rozszerzenia możliwości diagnostycznych i leczniczych. Od ilości zebranych pieniędzy zależą możliwości i rozmiary udzielanej pomocy. Każda, nawet najmniejsza kwota uzyskana z odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych wzbogaca nasz fundusz pomocy i przyczynia się do poprawy możliwości diagnostycznych i leczniczych szpitali czy klinik.
  Pod naszą stałą opieką znajduje się ponad 300 pacjentów, dla których drogą zbiórki publicznej gromadzimy środki na ich leczenie czy rehabilitację. Fundacja jest w posiadaniu wymaganych zezwoleń do prowadzenia zbiórek publicznych i transferu pieniędzy za granicę, gdy tego wymagają okoliczności.
  Jak postępować w wypadku chęci przekazania 1% swojego podatku na rzecz Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu - organizacji pożytku publicznego

  1. Należy obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku. Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT 28 dla ryczałtowców, PIT 36 dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub PIT 37 dla osób osiągających przychody ze stosunku pracy, renty, emerytury) w części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajdziemy rubrykę "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego - na podstawie art. 27d ustawy" (dla PIT 28 jest to pozycja 103, dla PIT 36 jest to pozycja nr 179, dla PIT 37 jest to pozycja 111). Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1%. 1% obliczamy od tej kwoty, którą wpisaliśmy w pozycję wyżej, czyli dla PIT 28 z pozycji 102, dla PIT 36 z pozycji 178, dla PIT 37 z pozycji nr 110. Tak wypełniony formularz wysyłamy do Urzędu Skarbowego. 1% zostanie zwrócony w ciągu 3 miesięcy od momentu złożenia zeznania podatkowego (gotówką lub zostanie zaliczony na poczet podatku).

  2. Obliczoną kwotę (zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół) należy wpłacić przelewem na konto organizacji. Wpłaty można dokonać w banku lub na poczcie. Na przelewie musi znajdować się:
 • nazwa organizacji:
  Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia; 50-420 Wrocław, ul. Traugutta 112
 • konto bankowe:
  45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
 • imię i nazwisko wpłacającego oraz dokładny adres
 • tytuł wpłaty: "wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego na podstawie art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych";
  skrót na przelew: 854-114-10, wpłata na rzecz OPP - Art. 27d ustawy o pdof lub 854-114-20 wpłata na rzecz OPP - Art. 27d ustawy o pdof
  Pokwitowanie należy zachować - w razie wezwania przez Urząd Skarbowy w celu wyjaśnień.
  Możliwość odliczenia występuje tylko w przypadku terminowego złożenia zeznania podatkowego, czyli do dnia 31 stycznia w przypadku PIT 28 i 30 kwietnia w przypadku PIT 36 i PIT 37.  Debata Uczelniana  Uprzejmie informuję, że 10 kwietnia 2007 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali sportowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12 odbędzie się ogólnouczelniane spotkanie społeczności akademickiej z władzami Akademii Medycznej we Wrocławiu, w którym weźmie także udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej Włodzimierz Suleja.
  Przewidziany jest następujący program:
  1. Lustracja środowiska akademickiego - ref. prezes IPN Włodzimierz Suleja.
  2. Proponowane strategiczne kierunki rozwoju działalności leczniczej w związku z uruchomieniem klinik w Centrum Klinicznym przy ul. Borowskiej - ref. JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. Jerzy Rudnicki, prof. nadzw.
  3. Proponowane strategiczne kierunki rozwoju działalności naukowej i dydaktycznej - ref. Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Marek Ziętek, Prorektor ds. Dydaktyki dr hab. Mariusz Zimmer, prof. nadzw.
  Przewidywany czas trwania spotkania - 3 godziny.
  Rektor
  prof. dr hab. Ryszard Andrzejak


  Miesięcznik informacyjny AM redaguje Kolegium:
  mgr inż. Adam Barg, mgr Beata Bejda, prof. dr hab. Zbigniew Domosławski, mgr Miłosz Haber,
  mgr Małgorzata Kuniewska-Kaucz, dr inż. Grażyna Szajerka, prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok,
  dr Igor Wolniakowski, mgr inż. Adam Zadrzywilski, dr Krzysztof Zimmer
  Adres redakcji: ul. Chałubińskiego 6a, tel./fax: 7840032. Druk: GRAFIK A-Z. Nakład: 600 egz.
  ISSN 1429-5822