Wyjazdy szkoleniowe pracowników w ramach programu Erasmus+

Wyjazdy szkoleniowe STT

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). 
Komentarz Narodowej Agencji w sprawie wyjazdów STT
Podstawowe zasady wyjazdów STT w programie Erasmus+:

  • celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika;
  • celem wyjazdu nie może być udział w konferencji;
  • głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską;
  • głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej;
  • w jednym czasie może być realizowany tylko jeden rodzaj umowy z uczestnikiem (STA/STT);
  • jeżeli podróż na szkolenie odbywa się samochodem, którym podróżuje kilku uczestników, to zwrot kosztów podróży przysługuje tylko jednej osobie.
Oferty zorganizowanych szkoleń:
 

Termin: do 30 czerwca

Po powrocie:

Dokumenty ogólne:

Zasady rekrutacji na wyjazdy szkoleniowe

§ 1

Rekrutacji pracowników dokonuje Komisja.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Programie są następujące:
1) okres pobytu za granicą minimum 2 dni robocze w okresie od 1 lipca danego roku do 30 września roku następnego. Okres pobytu może zostać ustalony w indywidualnych przypadkach na czas dłuższy, nieprzekraczający jednak 10 dni roboczych;
2) indywidualne nawiązanie kontaktu z ośrodkiem;
3) podstawą zakwalifikowania pracownika do wyjazdu będzie uzgodniony przed wyjazdem program pobytu, tzw. indywidualny plan pracy;
4) w Programie mogą brać udział wszyscy pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie.

§ 3

1. Zgłaszając uczestnictwo w Programie należy złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o zakwalifikowanie na szkoleniowy wyjazd zagraniczny skierowane do Koordynatora Uczelnianego.
2) akceptację indywidualnego planu pracy zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której dana osoba jest zatrudniona oraz instytucję przyjmującą.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej do 30 czerwca (w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów możliwe jest przedłużenie terminu na wniosek Koordynatora Uczelnianego).
3. Pracownik składa stosowne dokumenty (kwestionariusz, wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego) zgodnie z zarządzeniem dotyczącym wyjazdów zagranicznych.

§ 4

Finansowanie w czasie pobytu za granicą obejmuje:
1) stypendium z Programu ERASMUS+ w wysokości ustalanej corocznie przez właściwy Zespół Koordynatorów, w ramach środków finansowych przyznanych przez Narodową Agencję;
2) płatny urlop szkoleniowy na czas wyjazdu.