Wyjazdy dydaktyczne pracowników w ramach programu Erasmus+

Wyjazdy dydaktyczne STA

Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy. Prowadzone zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni. Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi macierzysta uczelnia podpisała umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, a także zatwierdzić indywidualny program nauczania (8 godzin wykładów).
 

Termin: do 30 czerwca 

Po powrocie:

Dokumenty ogólne:

Zasady rekrutacji na wyjazdy dydaktyczne

§ 1

Rekrutacji nauczycieli akademickich dokonuje Komisja.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Programie są następujące:
1) okres pobytu za granicą wynosi minimum 2 dni robocze w okresie od 1 lipca danego roku do 30 września roku następnego. Okres pobytu może zostać ustalony w indywidualnych przypadkach na czas dłuższy, nieprzekraczający jednak 10 dni roboczych;
2) indywidualne nawiązanie kontaktu z ośrodkiem dydaktycznym uczelni partnerskiej współ-pracującym z Uniwersytetem w ramach Programu ERASMUS+;
3) przygotowanie cyklu wykładów do zrealizowania w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej – co najmniej 8 godzin dydaktycznych;
4) w Programie mogą brać udział wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie.

§ 3

1. Zgłaszając uczestnictwo w Programie należy złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o zakwalifikowanie na dydaktyczny wyjazd zagraniczny skierowane do Koordynatora Uczelnianego;
2) akceptację programu dydaktycznego zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której dana osoba jest zatrudniona oraz uczelnię partnerską.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej do 30 czerwca (w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów możliwe jest przedłużenie terminu na wniosek Koordynatora Uczelnianego).
3. Pracownik składa stosowne dokumenty (kwestionariusz, wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego) zgodnie z zarządzeniem dotyczącym wyjazdów zagranicznych.

§ 4

Finansowanie w czasie pobytu za granicą obejmuje:
1) stypendium z Programu ERASMUS+ w wysokości ustalanej corocznie przez właściwy Zespół Koordynatorów, w ramach środków finansowych przyznanych przez Narodową Agencję;
2) płatny urlop szkoleniowy z Uczelni na czas wyjazdu.