Program Erasmus+

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uczestniczy w realizacji programu  (dawniej Socrates-Erasmus, LLP-Erasmus) od roku 1998/1999.
 
Od roku akademickiego 2014/2015 w uczelni realizowany jest program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 mobilność edukacyjna:

  • Mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu)
  • Mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje partnerskie)

Zasady rekrutacji programu reguluje:

Zarządzenie nr 17/XV R/2019 z 27 lutego 2019 r. 

Od roku akademickiego 2014/2015 program jest realizowany na podstawie karty ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) przyznanej Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu na lata 2014-2020.  Każdy student wyjeżdżający na stypendium lub praktykę w ramach programu Erasmus otrzymuje Kartę Studenta Erasmusa PL, Erasmus+ Student Charter EN, która określa jego prawa i obowiązki.
Decyzją Komisji Europejskiej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otrzymał nową Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego – Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na lata 2021-2027.

Polityka Erasmusa 2014-2020 (Erasmus policy statement)
Polityka Erasmusa 2021-2027 (Erasmus policy statement)
Karta ECHE 2021-2027

Kod uczelni: PL WROCLAW05

Więcej informacji o programie Erasmus+:

Studenci programu Erasmus+ znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci z niepełnosprawnością: zakładka - program PO WER.

Wysokość stypendium:

Koszty podróży (ryczałt) - wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe:

W celu przyjęcia właściwej stawki, zależnej od pokonanego dystansu, Beneficjent wskaże dystans podróży w jedną stronę, używając w tym celu kalkulatora on-line, dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE):
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Stawki

 

Erasmus w Polsce, Polska w Erasmusie. Publikacja wydana z okazji 25-lecia programu