Do podstawowych zadań Działu Eksploatacji należy:
A. W zakresie zadań Sekcji Administracyjno-Gospodarczej:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z dokumentacją prawną obiektów (wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów),
 2. prowadzenie spraw związanych z wynajmem i dzierżawą powierzchni podmiotom spoza Uczelni,
 3. prowadzenie spraw związanych z administracyjną obsługą mieszkań zakładowych,
 4. prowadzenie całokształtu spraw związanych z podatkiem od nieruchomości będących własnością Uczelni,
 5. wystawianie faktur VAT za najem, dzierżawę oraz za zużycie mediów i rozmowy telefoniczne dla kontrahentów spoza Uczelni oraz dla SPSK-1, ASK, Zarządy Inwestycji oraz pracowników Uczelni, a także not obciążeniowych dla jednostek wewnętrznych Uczelni z wyżej wymienionych tytułów,
 6. sporządzanie rejestrów sprzedaży z wystawionych faktur i naliczonych czynszów,
 7. przygotowywanie dokumentacji będącej przedmiotem udzielanych w zakresie prac porządkowych zamówień publicznych,
 8. prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem obiektów i terenów w należytej czystości i estetyce, w tym: okresowe kontrole jakości usług świadczonych przez firmy porządkowe, interweniowanie w przypadku niestarannego wykonywania prac, wnioskowanie
  o rozwiązanie umów w tym zakresie,
 9. prowadzenie spraw związanych z merytorycznym potwierdzaniem faktur z tytułu umów zawartych przez uczelnię na wynajem powierzchni na działalność naukowo-dydaktyczną,
 10. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zabezpieczeniem w odzież roboczą i ochronną pracowników uczelni oraz rozliczanie pracowni krawieckiej z powierzonego materiału,
 11. prowadzenie całokształtu spraw związanych z komórkowymi telefonami służbowymi,
 12. prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą portierni i szatni,
 13. prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczaniem faktur za rozmowy telefoniczne sieci Dialog, TP SA i telefonii komórkowej oraz faktur Zakładu Usług Pralniczych i Różnych „MAX”,
 14. prowadzenie książek inwentarzowych Działu, sporządzanie wniosków kasacyjnych, wystawianie dokumentu PT i prowadzenie podręcznego magazynu nieskasowanego wyposażenia w innych jednostkach organizacyjnych,
 15. przygotowywanie dokumentów związanych z udzielaniem zamówienia publicznego na wynajem sal egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w zakresie przez nią zleconym,
 16. prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zgłaszaniem do Sekcji Konserwacji i Drobnych Napraw w Dziale Technicznym wszelkich awarii i usterek, napraw zauważonych lub zgłoszonych przez użytkowników,
 17. prowadzenie administracyjnej obsługi pracowników Działu,
 18. współudział z Sekcją Infrastruktury w obsłudze uroczystości uczelnianych,

B. W zakresie zadań Sekcji Infrastruktury:

 1. prowadzenie spraw związanych z kosztami eksploatacyjnymi obiektów Uczelni,
 2. przygotowywanie dokumentacji będącej przedmiotem udzielania zamówień publicznych na dostawę mediów oraz na usługi związane z eksploatacją obiektów i urządzeń: energia elektryczna, gaz, woda i ścieki, ciepło, olej opałowy, koks do obiektów Uczelni, wywóz nieczystości stałych, konserwacja dźwigów, konserwacja kotłowni olejowych i gazowych, czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych i instalacji gazowych w obiektach Uczelni, pielęgnacja zieleni,
 3. przygotowywanie dokumentacji będącej przedmiotem udzielenia zamówienia publicznego na ochronę obiektów i konserwację systemów alarmowych,
 4. potwierdzanie zgodności faktur z umowami zawartymi przez Uczelnię w zakresie kosztów związanych z dostawą mediów i świadczeniem usług wynikających z eksploatacji obiektów,
 5. prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacyjnych z podziałem na koszty poszczególnych wydziałów, jednostek międzywydziałowych i administracji, ewidencji zużycia, ewidencji odczytów stanu licznika, okresowej analizy zużycia i kosztów,
 6. uczestnictwo w komisjach zdawczo-odbiorczych obiektów Uczelni,
 7. prowadzenie całokształtu spraw wynikających ze współpracy z kontrahentami z tytułu zawartych przez Uczelnię umów o świadczenie usług związanych z eksploatacją obiektów,
 8. prowadzenie dokumentacji, wyliczanie opłat za zanieczyszczanie środowiska wynikającego ze zużycia dla celów grzewczych koksu, gazu i oleju opałowego,
 9. kierowanie brygadą robotników do prac ciężkich w zakresie utrzymania czystości terenów w rejonie ulic Pasteura i Chałubińskiego oraz realizowanie zleceń na wykonywanie prac fizycznych (przenoszenie, sprzątanie, fizyczna likwidacja przedmiotów) na rzecz innych jednostek organizacyjnych Uczelni,
 10. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem budynków i pomieszczeń do uroczystości państwowych i uczelnianych, w tym:
  • inauguracji roku akademickiego,
  • absolwentówki,
  • uroczystego wręczania dyplomów doktorskich,
  • obrony rozpraw doktorskich,
 1. prowadzenie spraw związanych z symbolami i insygniami władz Uczelni, 
 1. prowadzenie spraw związanych z uroczystymi strojami akademickimi, w tym prowadzenie pracowni krawieckiej oraz magazynu tóg, a także obsługa szatni.

C. W zakresie Sekcji Socjalnej:

 1. opracowywanie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 2. opracowywanie w formie protokołu uzgodnień ze związkami zawodowymi zasad rozdziału środków funduszu na dany rok,
 3. reprezentowanie pracodawcy w Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 4. prowadzenie całokształtu spraw związanych z tworzeniem, przyznawaniem i rozliczaniem ulgowej oferty usług związanych z wypoczynkiem, turystyką i rekreacją, dla pracowników, emerytów i rencistów Uczelni oraz członków ich rodzin,
 5. prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej pracownikom, emerytom i rencistom Uczelni (zapomogi losowe, rzeczowa pomoc materialna, jesienno-zimowa pomoc materialna dla emerytów i rencistów),
 6. sporządzanie list wypłat:
  • ekwiwalentów za wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie,
  • refundacji za pełnopłatne zakupione świadczenia związane z wypoczynkiem i rekreacją,
  • zapomóg oraz jesienno-zimowej pomocy materialnej dla emerytów  i rencistów,
 7. prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem pracownikom, emerytom i rencistom pomocy na cele mieszkaniowe w formie oprocentowanych pożyczek oraz w formie nieoprocentowanej zwrotnej pomocy materialnej,
 8. prowadzenie całokształtu spraw związanych z naliczaniem podatku od osób fizycznych od dopłat i świadczeń socjalnych oraz od umorzonych emerytom i rencistom uczelni pożyczek mieszkaniowych, terminowego i realnego sporządzania deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-8A, PIT-8C,
 9. prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem Hoteli Asystenta i pokoi gościnnych Rektora,
 10. prowadzenie spraw związanych z wypożyczalnią sprzętu sportowo-turystycznego,
 11. sporządzanie wykazów sprzedaży z naliczonych opłat i wystawionych faktur VAT,
 12. obsługa Rektorskiej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej w zakresie przygotowania pełnej dokumentacji (projekty regulaminów, protokoły, sprawozdawczość).