Dział Organizacyjno-Prawny - kompetencje

  • Sporządzanie i rozpowszechnianie wewnętrznych aktów normatywnych (w tym: za pomocą strony internetowej Uczelni).
  • Rozpowszechnianie publikowanych aktów prawnych na potrzeby zainteresowanych jednostek administracji.
  • Administracyjna obsługa posiedzeń senatu, w tym: gromadzenie i udostępnianie podjętych uchwał
  • Prowadzenie spraw dotyczących powoływania pełnomocników rektora, rzeczników, koordynatorów uczelnianych; sporządzanie pełnomocnictw i upoważnień.
  • Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem przez rektora i kanclerza stałych i doraźnych komisji.
  • Obsługa wyborów do jednoosobowych i kolegialnych organów Uczelni.
  • Prowadzenie centralnego rejestru umów zawieranych przez Uczelnię, gromadzenie kopii umów, udzielanie informacji w zakresie zawartości rejestru.
  • Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.
02.12.2015