Do podstawowych zadań Działu Finansowego należy:

 1. prowadzenie ewidencji syntetycznej i ewidencji analitycznej do kont zespołu 0–9 zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont w zakresie:
  • środków trwałych (w tym także środków trwałych w budowie), wartości niematerialnych i prawnych, dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych,
  • rozrachunków wynikających z bezspornych należności i zobowiązań,
  • roszczeń spornych oraz niedoborów i szkód,
  • rozliczeń pobranych zaliczek,   
  • rozrachunków z tytułu wpłat darowizn celowych (konta sponsorskie), 
  • rozrachunków i roszczeń działalności inwestycyjnej,
  • rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, 
  • operacji sprzedaży (własne faktury i dowody wewnętrzne, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych),
  • operacji zakupu (obce faktury i inne dowody ze szczegółowością niezbędną do wyceny składników majątkowych) oraz rozliczenia podatku VAT naliczonego – w tym również podatku VAT wg struktury sprzedaży,
 2. sporządzanie zestawień obrotów i sald do kont syntetycznych i analitycznych oraz dziennika stanowiącego ujęcie chronologiczne operacji gospodarczych jakie wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym,
 3. kontrola merytoryczno-rachunkowa dowodów księgowych i ich dekretacja,
 4. uzgadnianie stanów magazynowych, rozliczanie inwentaryzacji (okresowych, rocznych
  i zdawczo-odbiorczych),
 5. prowadzenie niezbędnej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej związanej z pracą działu,
 6. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych.

Do podstawowych zadań Sekcji Likwidatury należy:

 1. wprowadzanie dokumentów finansowych do systemu  SIMPLE- generowanie przelewów bankowych,
 2.  przygotowanie dokumentów finansowych oraz bankowych do zatwierdzenia,
 3. wystawianie czeków gotówkowych oraz poleceń przelewów bankowych,
 4. realizacja przelewów krajowych i importowych,
 5. obsługa systemu Home Banking (wyciąg, salda i obroty, poczta, stan zleceń, tabela kursowa, biuletyn, banki),
 6. rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 7. prowadzenie ewidencji wydatków z  Biblioteki Głównej,
 8. sprawowanie obsługi bankowej i kasowej.