Rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie nr 76/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 12 września 2016r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów zlecenia z osobą fizyczną na prowadzenie zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2016/2017 oraz Zarządzenie nr 87/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 3 października 2016r. w sprawie zmiany wzoru umowy zlecenia z osobą fizyczną na prowadzenie zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2016/2017.

Sporządzenie umowy cywilnoprawnej na realizowanie zajęć dydaktycznych następuje na podstawie wniosku kierownika jednostki organizacyjnej.

Wniosek musi być zaakceptowany przez Dziekana Wydziału oraz podpisany przez osobę sprawdzającą ujęcie zajęć dydaktycznych w planie studiów.

Wniosek, będący podstawą zawarcia umowy, powinien być wypełniony czytelnie i bez skreśleń. Wnioski należy sporządzać odrębnie na każdy semestr oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne, zajęcia w języku angielskim (ED))
W przypadku gdy zajęcia realizowane są na różnych wydziałach na każdy wydział powinien zostać sporządzony odrębny wniosek. 

Kompletny wniosek należy złożyć w Dziale Organizacji Dydaktyki lub przesłać na adres:

Dział Organizacji Dydaktyki
ul. Chałubińskiego 5
50-368 Wrocław
tel. 71/ 784-14-94