Prawo zewnętrzne

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. "Prawo o szkolnictwie wyższym"
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko - dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 czerwca 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
 10. Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akresytacyjnej nr 461/2012 z dnia 25 października 2012 w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny
 11. Kominikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 

Prawo wewnętrzne

Uchwała Senatu nr 1388 z dn. 26 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Jakości Kształcenia”