Hospitacja zajęć dydaktycznych

Zarządzenie Rektora w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych, powoływania zespołów hospitujących oraz ustalania ramowego harmonogramu hospitacji 

Protokół z przeprowadzonych hospitacji dydaktycznych

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 1 pkt 2. Uchwały Senatu nr 1640 z dnia 27 kwietnia 2016 r. : hospitacje zajęć dydaktycznych wliczają się obecnie do pensum nauczyciela akademickiego w wymiarze „1h/hospitację (maksymalnie 10 możliwych hospitacji w ciągu danego roku akademickiego dla danego nauczyciela akademickiego)”.