Zadanie 8

Wdrożenie Ogólnouczelnianej Platformy E-Learningowej
Zadanie zakłada wdrożenie ogólnouczelnianej platformy e-learningowej.
Głównym celem sesji e-learningowych będzie przekazywanie wiedzy w przystępny dla użytkownika sposób. E-learning doskonale uzupełni również tradycyjny proces nauczania (blended learning). Dzięki możliwości korzystania z platformy e-learningowej w dowolnym miejscu i czasie wdrożenie rozwiązań e-learningowych podniesie znacząco efektywność procesu rozwoju wiedzy. Jednocześnie dzięki rozbudowanym systemom raportowania zaistnieje możliwość ciągłego kontrolowania procesu kształcenia z jednoczesnym uzyskaniem informacji zwrotnej dotyczącej aktywności (ilościowej i jakościowej) użytkowników. Platforma e-learningowa w ramach proponowanej usługi zapewnia zaprojektowanie i udostępnienie wielofunkcyjnej platformy internetowej, umożliwiającej dostęp do multimedialnych materiałów szkoleniowych oraz ocenę wiedzy uczestników projektu. Szkolenia w systemie e-learning będą miały postać indywidualnych sesji on-line, w trakcie których w interaktywny sposób prezentowana będzie obszerna wiedza z wybranego zakresu tematycznego. Szczególnie ważne, planowane korzyści wynikające z zastosowania e-learningu to w przypadku UMW możliwość szybkiej weryfikacji wiedzy z dowolnego zakresu. To pozwoli na zwiększenie jakości zajęć praktycznych prowadzonych w ramach oferty dydaktycznej UMW, których prowadzący zdecydują się na zastosowanie metody blended learning. Weryfikacja wiedzy i prezentacja materiałów szkoleniowych będzie mogła być prowadzona w ramach samokształcenia studenta, bądź w formie nowatorskiej metody nadzorowanego samokształcenia na terenie pracowni stworzonej w ramach projektu. Dzięki temu efektywny czas trwania praktycznych zajęć dydaktycznych ulegnie zwiększeniu, co ma ogromny wpływ na ich jakość i ogólny wzrost poziomu usług dydaktycznych świadczonych przez UMW.
Zadanie zakłada zakup niezbędnej infrastruktury i licencji oraz proces wdrożenia sytemu przez firmę zewnętrzną, ściśle współpracującą z Centrum Informatycznym UMED. W ramach wdrożenia zostaną przygotowane 4 pilotażowe kursy e-learningowe.