Zadanie 6

Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w ramach Stypendialnego Programu Szkoleniowego
Opracowanie i wdrożenie działania mającego na celu podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych pracowników dydaktycznych UMW o stopniu doktora. W wyniku opracowania materiału w ramach zapytań ankietowych, przygotowanych i rozesłanych wśród dydaktyków UMW, oszacowano zainteresowanie dydaktyków UMW rozwojem ich kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych.
Przygotowano program celowanych stypendiów dydaktycznych, mających zapewnić środki na rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych kadry dydaktycznej UMW. Nabór będzie prowadzony 1 do roku, na początku roku akademickiego. Na podst. Opracowanych szczegółowo w trakcie projektu wytycznych, zainteresowany udziałem w projekcie pracownik UMW będzie zobligowany do przygotowania arkusza zgłoszeniowego. Wskaże interesujące go certyfikowane kursy i inne formy podnoszenia kompetencji, jak np. zorganizowane wizyty studyjne lub wyjazdy treningowe do renomowanych polskich i europejskich centrów medycznych, które zamierza zrealizować z pomocą otrzymanych w ramach stypendium środków. Wybór konkretnych aktywności będzie musiał zostać umotywowany, określony pod względem zgodności tematycznej z realizowanym programem dydaktycznym i poparty przez Kierownika Jednostki, w której pracuje dydaktyk. Komisja złożona z Kierownika Projektu, Koordynatora Projektu i Przedstawiciela Władz Wydziału, do którego należy jednostka, w której pracuje dydaktyk, dokona oceny zgłoszenia, zgodnie z kryteriami rekrutacyjnymi.
Po zakwalifikowaniu dydaktyka do wypłaty stypendium, zostanie przeprowadzony bilans kompetencji. Dydaktykowi zostanie wypłacona jednorazowa pula środków w wysokości 50000zł =5 000zł x 10 miesięcy (X- IX). Po otrzymaniu stypendium, dydaktyk będzie zobowiązany do przedstawienia szczegółowego raportu z odbytych szkoleń, wyjazdów studyjnych i innych aktywności, które zawarł we wniosku o stypendium. Termin rozliczenia zostanie każdorazowo określony z Uczestnikiem Projektu biorąc pod uwagę czas trwania odbywanych przez niego aktywności, nie dłużej niż do końca roku akademickiego
Po zakończeniu realnych aktywności szkoleniowych w ramach stypendium każdy dydaktyk otrzymujący wsparcie w projekcie zostanie wysłany na cykl kursów rozwijający kompetencje trenerskie dla naukowców. Podczas intensywnego kursu uczestnicy zostaną przygotowani się do projektowania oraz profesjonalnego prowadzenia szkoleń i warsztatów z użyciem wiedzy z własnej specjalizacji naukowej w oparciu o metodykę aktywnej dydaktyki.
Zaplanowano przeprowadzenie po jednym naborze wniosków o stypendium w latach akademickich 2018/19 2019/20, 2020/21.