Zadanie 5

Wdrożenie Programu Stypendiów Dydaktycznych jako działania uzupełniającego Program Studiów Doktoranckich
Opracowanie i wdrożenie działania uzupełniającego program Studiów Doktoranckich (SD), realizowanych na Wydziale Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego UMW. W wyniku opracowania materiału w ramach zapytań ankietowych, przygotowanych i rozesłanych wśród doktorantów UMW, oszacowano zainteresowanie doktorantów rozwojem ich kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych.
Przygotowano program celowanych stypendiów dydaktycznych, mających zapewnić środki na rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych słuchaczy SD UMW. Nabór będzie prowadzony raz do roku, na początku roku akademickiego. Na podstawie opracowanych szczegółowo w trakcie projektu wytycznych, zainteresowany udziałem w projekcie doktorant będzie zobligowany do przygotowania arkusza zgłoszeniowego. Wskaże interesujące go certyfikat kursy i inne formy podnoszenia kompetencji jak np. zorganizowane wizyty studyjne lub wyjazdy treningowe do renomowanych polskich i europejskich centrów medycznych, które zamierza zrealizować z otrzymanych w ramach stypendium środków. Wybór konkretnych aktywności zostanie umotywowany, określony pod względem zgodności tematycznej z realizowanym szkoleniem doktoranckim i poparty przez Opiekuna Naukowego Doktoranta.
Komisja złożona z Kierownika Projektu, Koordynatora Projektu i Kierownika SD UMW dokona oceny zgłoszenie z kryteriami rekrutacyjnymi. Po zakwalifikowaniu doktoranta do wypłaty stypendium, zostanie przeprowadzony bilans kompetencji. Kolejno, doktorantowi zostanie wypłacono jednorazowa pula środków w wysokości 25000zł = 2500zł miesięcznie x10m-cy. (X- IX). Doktorant będzie zobowiązany do przedstawienia szczegółowego raportu z odbytych szkoleń, wyjazdów studyjnych i innych aktywności, które zawarł we wniosku o stypendium. Termin rozliczenia zostanie każdorazowo określony z Uczestnikiem Projektu, biorąc pod uwagę czas trwania odbywanych przez niego aktywności, nie dłużej niż do końca roku akademickiego
Po zakończeniu realizacji aktywności szkoleniowych w ramach stypendium, każdy doktorant otrzymujący wsparcie w projekcie zostanie wysłany na cykl kursów rozwijający kompetencje trenerskie dla naukowców. Podczas intensywnego kursu uczestnicy zostaną przygotowani do projektowania oraz profesjonalnego prowadzenia szkoleń i warsztatów z użyciem wiedzy z własnej specjalizacji naukowej, ale w oparciu o metodykę aktywnej dydaktyki.
Zaplanowano przeprowadzenie po 1 naborze wniosków o stypendium w latach akademickich 2018/19,2019/20,2020/21. Uzupełniony w ten sposób program studiów doktoranckich zostanie opracowany w oparciu o rezultaty projektu "Opracowanie programu ST o zróżnicowanych profilach."(KD. 26). Rozbudowany w ramach zadania program studiów zostanie opracowany na wnioskach wypracowanych w ramach tzw. Inicjatywy Salzburg II, opublikowanych w 2010 r. oraz Zasad innowacyjnego szkolenia doktorantów opracowanych przez ERA Steering group i rekomendowanych w Konkluzjach Rady Unii Europejskiej dotyczących modernizacji szkolnictwa wyższego z 28 i 29 listopada 2011 r. Treść wypracowanych programów studiów doktoranckich.