Zadanie 3

Realizacja Programu Stażowego dla Kierunku Analityka Medyczna
Każdy z uczestnik projektu (UP), który zdecyduje się na udział w programie stażowym, jako przedłużenie ścieżki podnoszenia kompetencji, odbędzie wysokiej jakości 120h staż u jednego pracodawcy. W ramach ukończonego wcześniej modułu szkoleń zaawansowanej ścieżki rozwoju kompetencji dla kierunku Analityka Medyczna (AM) będzie posiadał kompetencje zawodowe wymagane przez wybranego pracodawcę. Integracyjny moduł podnoszenia kompetencji i modułu stażowego pozytywnie wpłynie na rozwój zawodowy UP przez unikalną szansę szybkiego wykorzystania zdobytych w trakcie uczestniczenia w projekcie kompetencje w trakcie wykonywania praktyk zadań u pracodawcy 28 miejsc stażowych w latach 2018-21. W roku 2018/19 program obejmie studentów(S) IV roku kierunku AM i będzie dostępny przez okres 2 lat akademickich -na IV i V roku danego rocznika. W r. 2019/20 program obejmie studentów IV r AM i będzie dostępny przez okres 2 lat akademickie, to jest na IV i V roku danego rocznika-wsparciem objęci studenci, którzy do zakończenia kształcenia pozostają max.4 semestrze. Rocznie planuje się staż min. 15%studentów danego kierunku I roku, biorących udział. w programie, co daje ostateczną ilość 30% studentów danego rocznika, którzy zostali. wysłani na staż. Program -zgodny z Zaleceniem Rady z 10.03.2014 w sprawie jakości staży (2014/C 88/01) oraz efektami kształcenia na danym kierunku i zapewnia ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.
-ułożony przy współpracy z Organizacjami Przyjmującymi, które zadeklarowały chęć przyjęcia stażystów Dobór ww. Pracodawców w oparciu o zakres działalności i ocenę dotychczas. współpracy z UMW w zakresie organizacji praktyk i staży.
Cel staży: umożliwienie Studentom zdobywania wiedzy w zakresie funkcjonowania instytucji i podmiotów gospodarczych oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego, ułatwiającego start na rynku pracy, poznanie własnych predyspozycji zawodowych powiązanie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi
-Pomiędzy Studentem, Organizacji. Przyjmującą a UMW zawarta będzie 3-stronna umowa stażowa, określająca prawa i obowiązki stron. W celu kontrolowania odpowiedniej realizacji stażu Student będzie zobligowany dostarczyć do biura projektu miesięczną kartę czynności praktycznych. W przypadku wycofania się Organizacji Przyjmującej UMW zapewni Studentom możliwość kontynuowania stażu w instytucji o podobnym profilu, w pozostałym wymiarze czasu. Organizacja Przyjmująca oddeleguje do opieki nad Studentem opiekuna -min.3-letnie doświadczenie w danej branży oraz min.2-letnie zatrudnienie w Organizacji Przyjmującej. Zaliczenie stażu: na podst. podpisanego przez opiekuna dziennika stażu
Po stażu:
-Student otrzyma certyfikat ukończenia stażu i rekomendacje od Organizacji Przyjmującej
-pracodawca przekaże Koordynatorowi Projektu szczegółowe informacje nt. oceny Studenta i propozycję zmian w programie kształcenia, które w jego opinii przyczyni się do lepszego przygotowania Studenta. Monitorujący realizację staży Specjalista do spraw szkoleń, stażysta będzie zobowiązany do wypełnienia ankiet ewaluacyjnej przed i po stażu +wypełnioną przez stażystów ankiet podsumowujących tydzień na stażu. W przypadku wytworzenia przez Studentów utworów zostanie zapewnione przenoszenie praw autorskich mających z udzieleniem licencji na rzecz UMW na korzystanie z ww. Utworów.