Zadanie 2

Realizacja Programów Szkoleniowych dla studentów wydziałów Lekarskiego, Lekarsko-Stomatologicznego, Nauk o Zdrowiu, Farmaceutycznego z O. Analityki Medycznej.
Przygotowanie ścieżek podnoszenia kompetencji dla studentów każdego z ww. Wydziałów UMW-przygotowanie modułowego schematu podnoszenia kompetencji. Poprzez uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach podnoszących m. in. umiejętności zawodowe, komunikacyjne i analityczne dla kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, położnictwo (I i II st.), pielęgniarstwo (I i II st.), ratownictwo medyczne, fizjoterapia (I i II st, jednolite mgr), zdrowie publiczne l.(I i II st.), dietetyka (I i II st) studenci znacząco zwiększą swoje szanse na rynku pracy. W ramach każdej kierunkowej ścieżki podnoszenia kompetencji. Przewidziano obowiązkowy moduł podstawowy i dodatkowe moduły zaawansowane. W chwili włączenia studenta do projektu, zostanie przeprowadzony bilans jego kompetencji. To pozwoli na właściwy wybór szkoleń zawartych w ofercie modułu podstawowego i określi preferencje studenta względem kompetencji możliwych do uzyskania w ramach modułów zaawansowanych. Bilans kompetencji po ukończeniu otrzymywania wsparcia w ramach projektu pozwoli na uzyskanie informacji nie tylko o poziomie kompetencji uczestnika projektu, ale również globalne dane dotyczące skuteczności oferowanych szkoleń. To pozwoli na coroczną weryfikację oferty i ewentualną zmianę organizatora konkretnych szkoleń. W przypadku kierunku analityka medyczna, po ukończeniu modułu podstawowego i zaawansowanego zainteresowany student będzie mógł dodatkowo skorzystać z oferty staży w ramach modułu stażowego (zad. 3) Kompetencje i kwalifikacje zostaną podniesione dzięki co najmniej 3 elementom. W ramach poszczególnych ścieżek rozwoju kompetencji uwzględniono różne formy kształcenia, w tym certyfikowane kursy prowadzone w formie zajęć warsztatowych, kursy prowadzone w formie projektowej, w tym w ramach mini-grup projektowych, szkolenia e-learningowe, wykłady. Schemat każdej ścieżki rozwoju skupia się wyłącznie na działaniach dotyczących kształtowania kompetencji lub kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. Zakres tematyczny kursów zawartych w każdym etapie ścieżki podnoszenia kompetencji będzie odpowiadać ściśle zdefiniowanym potrzebom UP, zdefiniowanym w trakcie przeprowadzonych jeszcze przed projektem badań ankietowych oraz realizowanych w ramach projektu bilansach kompetencji. Podnoszenie kompetencji studentów poprzez utworzenie usystematyzowanej oferty certyfikowanych zewnętrznych szkoleń jest formułą bardziej atrakcyjną, lepiej odpowiadającą na potrzeby studentów i lepiej przygotowującą ich do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy. Dzięki uzyskaniu uznanych, rozpoznawalnych rynkowo certyfikatów absolwent UMW będzie miał większe szanse na znalezienie pracy w interesującym go obszarze. Co więcej, szkolenia zawarte w ścieżkach, prowadzone będą przez profesjonalistów i praktyków. UMW zakłada, że co najmniej 35% studenci absolwenci UMW którzy zostali objęci wsparciem w projekcie będzie kontynuowało kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6m-cy od zakończenia kształcenia. Planuje się zatrudnienia edukatora do samokształcenia i osób prowadzących badanie kompetencji wśród wszystkich Uczestników Projektu.