Zgłoszenia studentów do walki z epidemią COVID-19

Na prośbę Ministerstwa Zdrowia i Wojewody Dolnośląskiego do środy 31.03.2021 do godziny 09.00 studenci określonych poniżej kierunków i lat mogą zgłaszać się wyrażając chęć do skierowania do pracy przy walce z epidemią. 

Studenci ( stacjonarni i niestacjonarni):
- 5 i 6 roku kierunku lekarskiego,
- 5 roku kierunku lekarsko - dentystycznego,
- 2 roku, II stopnia kierunku pielęgniarstwo,
- 2 roku, II stopnia kierunku położnictwo,
- osoby które uzyskały tytuł ratownika,
- 5 roku kierunku farmacja oraz studenci realizujący 6 miesięczną praktykę zawodową na kierunku farmacji,
- 5 roku kierunku analityka medyczna,
- doktoranci.
Wyżej wymienieni mogą zgłaszać się wyrażając chęć do skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu, kierunek i rok studiów proszę kierować na adres joanna.kluza@umed.wroc.pl do środy 31.03.2021 do godziny 09.00. WAŻNE: Zgłoszenia proszę wysyłać ze skrzynki Uczelnianej.
Zgodnie z przepisami informujemy, że osoby chętne, które Wojewoda skieruje do pracy mogą uzyskać wynagrodzenie zasadnicze za pracę przy zwalczaniu epidemii (tj. w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska).

Uwaga:
Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:
- osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;
- kobiety w ciąży;
- osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
- osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
- osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
- osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy; inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi,na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną(orzeczenie w sprawie choroby wydaje lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(Dz.U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578));

Co ważne, okres pracy studentów, doktorantów oraz osób kształcących się w zawodzie medycznym, przy zwalczaniu epidemii jest zaliczany na poczet odbycia odpowiedniej części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.