Zgłoszenia kandydatów do Senatu kadencji 2020-2024

Do 29 maja zgłaszać można kandydatów do Senatu w kadencji 2020-2024. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Uczelnianej Komisji Wyborczej - w Dziale Organizacyjno-Prawnym w CNIM. 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że od dnia 22 maja do 29 maja 2020 r. w godzi-nach 8:00-15:00 w Biurze UKW (Dział Organizacyjno-Prawny, budynek CNIM, I piętro, pokój nr 1A 111.1 i 1A 112.1). Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w następujących grupach:

1)    Nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora Uczelni:
a)    na Wydziale Lekarskim i Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, w jednostkach ogólnouczelnianych oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 statutu, funkcjonujących poza wydziałem,
b)    na Wydziale Farmaceutycznym,
c)    na Wydziale Nauk o Zdrowiu
2)    Nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor Uczelni:
a)    na Wydziale Lekarskim i Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, w jednostkach ogólnouczelnianych oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 statutu, funkcjonujących poza wydziałem,
b)    na Wydziale Farmaceutycznym,
c)    na Wydziale Nauk o Zdrowiu,
3)    Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
a)    grupa pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych,
b)    grupa pracowników bibliotecznych, administracyjnych i obsługi.

Prawo zgłaszania kandydatów na senatorów ma każdy członek wspólnoty Uczelni, w jednej z powyższych grup, do której należy.

Kandydatem do senatu, w poszczególnych grupach, może być osoba, która:
1)    ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2)    korzysta z pełni praw publicznych,
3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    nie była karana karą dyscyplinarną,
5)    w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpie-czeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu in-formacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,
6)    do dnia rozpoczęcia kadencji senatu nie ukończyła 67. roku życia,
7)    jest zatrudniona w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy – w przypadku nauczycieli aka-demickich lub w pełnym wymiarze czasu pracy – w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Na okoliczność spełniania ww. warunków kandydaci składają wraz ze zgłoszeniem do wyborów pisemne oświadczenia. Wzór zgłoszenia oraz wzory wymaganych oświadczeń stanowią załączniki do Komunikatu. Oświadczenie lustracyjne składają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972r. Osoby, które składały wcześniej oświadczenie lustracyjne, składają informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. 

Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Lista kandydatów do senatu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Uczelni w zakładce „WYBORY” w dniu 1 czerwca 2020 r. Kandydatów do senatu w grupie studentów i doktorantów zgłasza się zgodnie z regulaminem danego samorządu.

Szczegóły znaleźć można w Komunikacie nr 33 i załącznikach, w tym zgłoszeniu i oświadczeniu.