Zgłoś projekt naukowy i zwiększ szanse na dofinansowanie

Nowe narzędzie stworzone przez Centrum Zarządzania Projektami wspomoże proces pozyskiwania funduszy na badania naukowe. Pozwoli też naukowcom lepiej określić potrzeby projektowe.

Dzięki opracowanemu przez CZP formularzowi on-line „ZGŁOŚ PROJEKT NAUKOWY” w prosty sposób zidentyfikujemy pomysł na nowy projekt, jak również określimy jego możliwości na uzyskanie finansowania wg zadanych kryteriów.
— Naszym założeniem przy tworzeniu tego narzędzia było to, aby pozyskiwanie funduszów na projekty naukowe i badawczo-rozwojowe było bardziej efektywne i prostsze — mówi dr Katarzyna Skowrońska-Dzierzba, p.o. Kierownika Sekcji Pozyskiwania Projektów Centrum Zarządzania Projektami.


Fot. Tomasz WalówKrok pierwszy na drodze do pozyskania środków
Formularz pozwoli na lepsze przygotowanie do procesu aplikowania o środki poprzez określenie potrzeb pracowników – naukowców oraz spowoduje zawężenie kryteriów, jakie ma spełnić projekt oraz jego przyszły Kierownik planujący pozyskanie środków na swoje badania. Formularz również pokaże w jakich obszarach CZP może wesprzeć pomysłodawcę projektu np. czy to w zakresie stworzenia harmonogramu projektu, kosztorysu, czy może w zakresie znalezienia partnera bądź określenia ścieżki komercjalizacyjnej dla projektu. —Te informacje są dla nas kluczowe, bo pozwalają na określenie ram czasowych udostępnienia przez nas  pracowników Sekcji Pozyskiwania Projektów i całego CZP do pomocy w procesie przygotowywania aplikacji konkursowych do różnych konkursów wraz z całym procesem obsługi projektu związanym z realizacją i rozliczaniem projektów — wyjaśnia Skowrońska-Dzierzba.

Kompleksowe wsparcie projektowe
Centrum Zarządzania Projektami zapewnia projektodawcom pełną i długofalową pomoc przy projekcie. Począwszy od wypełnienia formularza „ZGŁOŚ PROJEKT NAUKOWY”, chce naszym naukowcom zaoferować wstępną analizę projektu wg wybranych kryteriów w formularzu przez przyszłych Kierowników oraz dopasować konkretne instrumenty finansowania projektów w obszarze nauki do aktualnych w danym momencie mechanizmów finansowania tych działań na podstawie przeglądu harmonogramów konkursów w różnych instytucjach zewnętrznych. — Kolejnym naszym zadaniem jest przeprowadzenie naukowców przez proces złożenia wniosku oraz etap oceny wniosku, który dla nas kończy się zazwyczaj pozytywną oceną formalną wniosku o dofinasowanie. Na ocenę merytoryczną projektu przez niezależnych ekspertów zewnętrznych nie mamy wpływu, ale w przypadku konieczności złożenia odwołania od wydanej decyzji – jesteśmy do dyspozycji dla naszych naukowców – Kierowników projektów. Chcemy zmaksymalizować szansę na sukces składanych projektów także poprzez działania na rzecz terminowego przygotowywania wniosków, jak również chcemy wyeliminować niepotrzebne błędy na etapie aplikowania o środki, które mogą dyskwalifikować cały projekt już na wstępie — tłumaczy Skowrońska-Dzierzba.

Im wcześniej, tym dokładniej
— Niestety projekty składane na ostatnią chwilę, czy projekty tworzone ad hoc nie mają szansy być przez nas dobrze zweryfikowane i sprawdzone, zwłaszcza w przypadku konkursów na badania podstawowe w ramach NCN, gdzie liczba wniosków spływających do nas – przekracza nasze możliwości na ich rzetelne sprawdzenie, głównie pod kątem formalnym, ale również pod kątem merytorycznej spójności wniosku w zakresie potrzeb realizacji projektu, celów i rezultatów projektu, zgodności opisu zadań projektu z jego harmonogramem i kosztorysem. Praca pod presją czasu powoduje stres i niepotrzebne sytuacje, których chcemy unikać tworząc jednocześnie przestrzeń do współpracy, wymiany doświadczeń, zaufania i wspólnego konsensusu w sprawach trudnych. Wierzę, że dzięki nowemu narzędziu uda się nam znacząco usprawnić i unowocześnić cały proces aplikowania o środki, który powinien być również połączony z bieżącym monitorowaniem dostępnych źródeł finansowania projektów tak, aby w miarę szybko jedynie dostosowywać propozycje projektowe do aktualnie dostępnych mechanizmów finansowania, a nie tworzyć te projekty od samego początku – dodaje Skowrońska-Dzierzba.
W tym celu w najbliższym czasie CZP udostępni naszym naukowcom zbiorczy przewodnik opisujący możliwości pozyskiwania środków finansowych na nowe projekty z perspektywą do 30.06.2021 r. wg różnych instytucji zewnętrznych. Przewodnik będzie aktualizowany 2-3 razy do roku. Większość instytucji rządowych pokazało już swoje działania na bieżący rok, ale zazwyczaj te plany są aktualizowane na bieżąco by udostępniać jak największe środki na badania naukowe zainteresowanym osobom oraz jednostkom naukowym takim jak UMW.
Poniżej znajduje się link do formularza online.