Zgłaszanie kandydatów na rektora w kadencji 2020-2024

17 stycznia 2020 roku o godz. 15.00 mija termin zgłaszania kandydatów na rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w nadchodzącej kadencji 2020-2024. Pisemne zgłoszenia, wraz z załącznikami, dostarczyć należy do sekretariatu rektora.

Uczelniana Komisja Wyborcza przypomina, że prawo zgłaszania kandydatów na rektora przysługuje radzie uczelni oraz członkom senatu. Dostarczone do rektora zgłoszenia zostaną przekazane do zaopiniowania przez senat. Następnie, wraz z opinią senatu, oraz wymaganymi oświadczeniami kandydatów przewodniczący rady uczelni, a w przypadku kandydatów zgłoszonych przez członków senatu – rektor, składają w Biurze UKW (Dział Organizacyjno-Prawny, budynek CNIM, I piętro, pokój nr 1A 111.1 i 1A 112.1 ) w terminie określonym w kalendarzu wyborczym. Zamknięcie zgłoszeń nastąpi 6 lutego o godz. 15:00.

Lista kandydatów na rektora zostanie zamieszczona na stronie internetowej Uczelni w zakładce „WYBORY” 7 lutego 2020 r.

Pełny kalendarz wyborczy znaleźć można pod linkiem.

Kandydatem na rektora może być osoba, która:
1)    ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2)    korzysta z pełni praw publicznych,
3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne prze-stępstwo skarbowe,
4)    nie była karana karą dyscyplinarną,
5)    w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,
6)    do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończyła 67. roku życia,
7)    posiada tytuł profesora.

Funkcji rektora nie można łączyć z członkostwem w radzie Uczelni, radzie dyscypliny, a także z funkcją prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza i kwestora.