Zasady prowadzenia zajęć - uzupełnienie

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi prowadzenia zajęć do 29 listopada, Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar przygotowała zestawienie wyjaśniające najczęściej pojawiające się pytania.

Szanowni Państwo Kierownicy jednostek i Studenci,

W związku z pojawiającymi się zapytaniami odnośnie trybu i sposobu organizacji zajęć w UMW, przypominam, iż od dnia 9 listopada 2020r. do 29 listopada 2020r. włącznie, zajęcia dydaktyczne w UMW są  realizowane w oparciu o Zarządzenie nr 241/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020 r., Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 20010 (poz. 1833) „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020r. (poz. 1908) „zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów”.
Oznacza to, iż:

1.    DLA KIERUNKÓW REGULOWANYCH STANDARDEM KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego)
•    w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim i/lub pacjentem lub w warunkach symulowanych w siedzibie Uczelni oraz jej filiach, są realizowane zajęcia dla studentów ostatnich lat studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i  jednolitych  studiów  magisterskich wszystkich  kierunków,  
•    zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (wszystkie określone w programie studiów jako ćwiczenia lub zajęcia praktyczne przy pacjencie), mogą być zrealizowane w formie zdalnej w wymiarze nieprzekraczającym 20% punktów ECTS, przewidzianych dla tych zajęć,
•    pozostałe roczniki czyli: I i II rok studiów I stopnia, I rok studiów II stopnia oraz lata I, II, III, IV (WL, WLS, WF, WNoZ) i V rok WL, po zrealizowaniu 20% ECTS dla zajęć praktycznych w formie zdalnej, nie mogą już realizować zajęć praktycznych w formie zdalnej,
•    jeżeli zajęcia praktyczne w bieżącym semestrze dla danego roku czy grupy studenckiej jeszcze się nie rozpoczęły, mogą one być realizowane w formie zdalnej do limitu 20% punktów ECTS,
•    w trakcie zawieszenia zajęć należy dokonać weryfikacji harmonogramów zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria, fakultety)  dla wszystkich lat i kierunków studiów stacjonarnych, aby zrealizować w tym okresie możliwie największą ich liczbę w formie zdalnej,
•    po wznowieniu zajęć w UMW w warunkach stacjonarnych, w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim, co będzie uzależnione od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Kraju, w regionie i na Uczelni, opiekunowie poszczególnych lat powinni tak przeorganizować harmonogram, aby umożliwić jak najefektywniejszą realizację zajęć praktycznych (wszystkie formy ćwiczeń),
•    w okresie do dnia 29 listopada 2020r., Dziekan danego wydziału może  zezwolić  na  realizację zajęć praktycznych w  kontakcie  z  nauczycielem  akademickim na wspólny wniosek prowadzącego i studentów.

2. DLA KIERUNKÓW NIEREGULOWANYCH STANDARDEM (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów) mówi, iż   „... w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca semestru, w trakcie którego stan ten nie został odwołany, zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów”, co oznacza, że wszystkie zajęcia, zarówno teoretyczne, jak i kształtujące umiejętności praktyczne, mogą być realizowane w trybie on-line.

Zawieszenie możliwości prowadzenia zajęć praktycznych online nie wynika tylko i wyłącznie ze względów epidemicznych, ale również z obowiązujących nas limitów punktów ECTS. Zgodnie z wymogami standardów nauczania wymiar zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, prowadzonych zdalnie w roku akademickim 2020/2021 nie może przekroczyć 20% punktów ECTS (i proporcjonalnie liczby godzin zajęć) przeznaczonych dla tych zajęć, co dotyczy nauczania na każdym z wydziałów uczelni.

Szanowni Państwo, z uwagi na powyższe utrudnienia, rozważana jest konieczność reorganizacji roku akademickiego 2020/2021, z wydłużeniem semestru zimowego oraz przesunięciem semestru letniego.

W razie dalszych pytań, z uwagi na specyfikę  kształcenia na poszczególnych wydziałach i kierunkach, proszę zasięgać informacji u DZIEKANÓW poszczególnych wydziałów, którzy służą Państwu pomocą.
 
Z poważaniem
Prof. Agnieszka Piwowar
Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki