Ważne: zestaw uaktualnionych zaleceń

Eksperci z zespołu ds. zarządzania kryzysowego działającego na na naszej uczelni przygotowali zaktualizowany zestaw zaleceń ułatwiających odnalezienie się w aktualnej sytuacji epidemicznej.

Zalecenia zostały przygotowane w oparciu o informacje zawarte w Rozporządzeniu MZ z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (pełny tekst: link).

W przypadku podejrzenia o zakażenie SARS-CoV-2 należy kontaktować się z
 lekarzem POZ lub lekarzem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w zakresie świadczenia szpitalne 

 

Pacjent podejrzany o zakażenie:
 

1.  Lekarz POZ lub lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w zakresie świadczenia szpitalne, (któremu wojewoda lub minister właściwy do spraw zdrowia, działając odpowiednio na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 11 ust. 1 albo art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.1) ), wydał polecenie dotyczące zapewnienia łóżka lub łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (szpital I poziomu) wydaje skierowanie na badanie) podejmuje działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym udziela pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej:

  • Dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta:

a) wywiad i badanie fizykalne
lub
b) teleporada

  • W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia:  

a) zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2
b) po uzyskaniu dodatniego wyniku testu  kieruje pacjenta do:
– odbycia izolacji: albo izolacji w warunkach domowych albo
– szpitala, w przypadku konieczności leczenia szpitalnego.

W przypadku pacjenta, który jest w stanie samodzielnie przemieszczać się, lekarz, o którym mowa w pkt.1, przekazuje pacjentowi informację o punktach pobrań, w których można wykonać badanie i informację o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego.

W sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz POZ udziela pacjentowi, nie wcześniej niż w 8 dobie odbywania tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta.

W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji w warunkach domowych u pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz POZ informuje pacjenta o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania.

Lekarz POZ podejmuje decyzję o ewentualnym dalszym przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych.

Zakończenie izolacji w warunkach domowych następuje po udzieleniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ostatnim dniu przedłużonego okresu tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której lekarz ten nie podejmie decyzji o dalszym przedłużeniu okresu jej trwania.

Pacjent zakażony wirusem SARS-CoV-2:
Lekarz, o którym mowa w pkt.1 kieruje pacjenta do:

1) odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych;
lub
2) leczenia szpitalnego do szpitala (poziom II) obowiązanego do leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, którzy wymagają leczenia w warunkach szpitalnych; w przypadku pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2 wymagającego leczenia specjalistycznego w warunkach szpitalnych schorzeń innych niż COVID-19 – do szpitala (poziom III ) obowiązanego do leczenia schorzeń innych niż COVID-19. W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz zleca jego transport.   
 
Lekarz, o którym mowa w punkcie 1. jednocześnie zgłasza fakt zakażenia lub podejrzenia o zakażenie do stacji SANEPID. Pracownik stacji kontaktuje się telefonicznie z pacjentem celem ustalenia kontaktów i nałożenia kwarantanny na osoby z kontaktu.

Zalecenia ekspertów przygotowane na podstawie Rozporządzenia MZ z dnia 8 października 2020 r.