STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM OCHRONY ZDROWIA” PRZY Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Absolwenci studiów podyplomowych zyskują rozbudowaną wiedzę i kompetencje z zakresu budowania wizerunku i zarządzania komunikacją podmiotów funkcjonujących w sferze ochrony zdrowia.
 
W szczególności uzyskują kompetencje związane z projektowaniem i realizacją strategii public relations (komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej), stosowania adekwatnych instrumentów i narzędzi public relations, budowania i podtrzymywania relacji z mediami, tworzenia tekstów informacyjnych i wizerunkowych, projektowania i realizacji systemów komunikacji wizualnej, narzędzi ewaluacji i oceny efektywności PR, w komunikacji public relations w sektorze ochrony zdrowia. Nabywają rozbudowanych kompetencji w zakresie kreowania i zarządzania markami w sferze ochrony zdrowia, prezentacji, autoprezentacji i wystąpień przed kamerą, zarządzania komunikacją i kryzysem w social mediach. Kontekstem uzyskiwanych kompetencji są organizacyjno-prawne ramy funkcjonowania placówek ochrony zdrowia w Polsce.
 
Studia adresowane są̨ do rzeczników prasowych, pracowników działów marketingu, sprzedaży, promocji, kadry zarządzającej różnego szczebla podmiotów leczniczych i instytucji ochrony zdrowia.
Wymagane wyższe wykształcenie minimum na poziomie licencjata.
Absolwenci uzyskują̨ tytuł specjalisty komunikacji w ochronie zdrowia.

Charakterystyka i program studiów

Rekrutacja
Szczegółowe informacje na temat aktualnej rekrutacji: https://www.wnoz.umed.wroc.pl/wnoz-studium-ksztalcenia-podyplomowego
 
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w dni powszednie: od wtorku do czwartku w godz. od 9.00 -14.00. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Wrocław, ul .Bartla 5, pokój 310, lub przesłać pocztą na adres:
 
Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydział Nauk o Zdrowiu
51-618 Wrocław
ul. Bartla 5  
 
Opłatę rekrutacyjną, w kwocie  85 zł,  należy wpłacić na konto:
Uniwersytet Medyczny BZ WBK XXXV Oddział Wrocław 35150017931217900099970000 z dopiskiem: Studia Podyplomowe „Zarządzanie wizerunkiem ochrony zdrowia”
 
Czas trwania
2 semestry, łącznie 190 godzin zajęć
Zajęcia będą̨ się̨ odbywać́ na bazie kampusu dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego (okolice Wybrzeża L. Pasteura ) w trybie niestacjonarnym, średnio 2 zjazdy sobotnio-niedzielne w miesiącu.

Opłata:
4400 zł za 2 semestry

Dowód wpłaty  za I semestr, w kwocie 2200 zł,  należy wpłacić na konto:
Uniwersytet Medyczny BZ WBK XXXV Oddział Wrocław 35150017931217900099970000 z dopiskiem: Studia Podyplomowe „Zarządzanie wizerunkiem ochrony zdrowia”oraz  dostarczyć do sekretariatu Studium  Kształcenia Podyplomowego najpóźniej do 02 września 2017 r. (można pocztą na adres jak wyżej, lecz z utrzymaniem terminu).
 
Szczegóły wraz z formularzem podania do pobrania na stronie (http://www.wnoz.umed.wroc.pl) -  Studium Kształcenia Podyplomowego.