Ustalanie składu Rad Dyscyplin - 25 listopada mija termin

W środę 25 listopada mija termin dostarczenia dokumentów potwierdzających chęć członkostwa w radzie dyscypliny. Lista powstała na podstawie rankingu. Brak poprawnie wypełnionej dokumentacji oznaczał będze rezygnację z pracy w radzie.

31 grudnia kończy się kadencja obecnych rad dyscyplin. Rozpoczął się proces ustalania składów rad nowej kadencji. Opublikowana została specjalna strona, na której znaleźć można listy rankingowe.

Na listach znajdują się osoby spełniające kryteria określone w statucie, wymagane dla członków rady dyscypliny. Można je znaleźć na stronie po zalogowaniu loginem i hasłem zgodnym z loginem i hasłem do poczty uczelnianej - link.

Osoby wskazane na listach rankingowych zobowiązane są do dostarczenia do dnia 25 listopada 2020 r. do godz. 15:00. do Biura UKW (Dział Organizacyjno-Prawny, budynek CNIM, I piętro, pokój nr 1A 111.1 i 1A 112.1) lub kancelarii ogólnej kompletu prawidłowo wypełnionych i podpisanych oświadczeń, tj. :
1)    Zgody na członkostwo w radzie dyscypliny, oświadczenia kandydata o spełnieniu wymogów oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
2)    Oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – załączniki nr 2 i 3 do komunikatu (oświadczenie składają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.; osoby, które składały wcześniej oświadczenie lustracyjne, składają informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego).

UWAGA: Niedostarczenie kompletu prawidłowo wypełnionych oświadczeń i zgód we wskazanym wyżej terminie jest równoznaczny z rezygnacją z członkostwa w radzie dyscypliny.

W przypadku niezłożenia oświadczeń we wskazanym wyżej terminie przez osoby wskazane na listach rankingowych, Przewodniczący UKW ogłosi dodatkowe listy kandydatów spełniających kryteria określone w statucie oraz wyznaczy termin na złożenie oświadczeń.

Doktoranci dokonują wyboru członków rad dyscyplin spośród swego grona zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów.

Zgodnie z § 55 statutu (t.j. uchwała Senatu nr 2090 z dnia 18 grudnia 2019 r. ze zm.) w Uczelni funkcjonować będą następujące Rady Dyscyplin w kadencji 2021-2024:
1)    Rada Dyscypliny Nauki Medyczne, w skład której wchodzi 60 członków, w tym:
a)    50 nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej 3 posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty,
b)    6 nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora,
c)    4 doktorantów,
2)    Rada Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne, w skład której wchodzi 35 członków, w tym:
a)    30 nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
b)    3 nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora,
c)    2 doktorantów.
3) Rada Dyscypliny Nauki o Zdrowiu, w skład której wchodzi 30 członków, w tym:
a)    25 nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
b)    3 nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora,
c)    2 doktorantów,
z zastrzeżeniem, że skład rad dyscyplin na daną kadencję może zostać powiększony lub ograniczony zgodnie z § 56 ust. 2 oraz ust. 6 Statutu.

W przypadku zadeklarowania dwóch dyscyplin naukowych należy wybrać jedną radę dyscyplin.

Zgodnie z § 56 statutu Uczelni członkiem rady dyscypliny może zostać nauczyciel akademicki posiadających tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora lub doktorant kształcący się w szkole doktorskiej Uczelni:
1)    zatrudniony w Uczelni jako w podstawowym miejscu pracy, na stanowisku badawczym lub badawczo – dydaktycznym,
2)    deklarujący przynależność do danej dyscypliny co najmniej w 50 %, zgodnie
z ostatnim oświadczeniem, złożonym na podstawie art. 343 ust. 7 ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a w przypadku doktorantów przynależność do danej dyscypliny określa się na podstawie zaświadczenia dyrektora szkoły doktorskiej,
3)    spełniający warunki, o których mowa w art. 20 ust. 1  pkt 1 – 7 oraz ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
4)    posiadający w ostatnich 4 latach kalendarzowych poprzedzających rok wyborów co najmniej 2 publikacje naukowe z afiliacją Uczelni, w czasopismach umieszczonych w bazie Journal Citation Reports (dalej jako JCR), o wskaźniku IF skorygowanym na medianę IF ≥ 1.0 wg kategorii czasopisma zgodnej z klasyfikacją obowiązującą w bazie JCR w danym roku publikacji. Jeżeli czasopismo jest przypisane do kilku kategorii uwzględnia się kategorię o najkorzystniejszej medianie.
5)    który wyraził zgodę na członkostwo w radzie dyscypliny.
Wymogi określone w pkt 1 i 4 nie dotyczą doktorantów.

W skład poszczególnych rad dyscyplin wchodzą nauczyciele akademiccy spełniający powyższe wymogi, kolejno o najwyższej sumie wartości skorygowanych IF z publikacji określonych powyżej w pkt 4 (do trzech miejsc po przecinku) w poszczególnych grupach w danej dyscyplinie. W przypadku gdy dwóch lub więcej nauczycieli akademickich, spełniających powyższe wymagania będzie miało taką samą sumę ze skorygowanych IF, wówczas w skład rady wchodzą wszyscy ci nauczyciele.

W przypadku pytań dotyczących zasad tworzenia i samego rankingu prosimy o kontakt z Panią Teresą Bęć z Działu Zarządzania Projektami 71 784 10 32. 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wykazu publikacji do rad dyscyplin, prosimy o kontakt z Działem Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Głównej 71 784 19 25.

W przypadku pytań dotyczących wypełnienia formularzy i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia chęci uczestnictwa w pracach rad uczelni prosimy o kontakt Działem Organizacyjno-Prawnym tel. 71 784 15 54.

Członkostwa w radzie dyscypliny nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu Uczelni, członkostwem w radzie uczelni innej uczelni wyższej ani z zatrudnieniem w administracji publicznej.